Đơn khởi kiện vụ án dân sự mẫu 23-DS mới nhất 2024

Mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện vụ án dân sự là mẫu đơn khởi kiện được cá nhân lập ra và gửi tới tòa án nhân dân để khởi kiện về một việc nào đó. Mẫu đơn khởi kiện dân sự nêu rõ thông tin của người khởi kiện, người bị kiện, nội dung khởi kiện.... Mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Dưới đây, HoaTieu.vn xin chia sẻ chi tiết Mẫu đơn khởi kiện File word kèm hướng dẫn Cách viết đơn khởi kiện. Mời các bạn Download mẫu đơn khởi kiện vụ án dân sự mới nhất năm 2024 tại bài viết.

1. Mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện vụ án dân sự

Nội dung cơ bản của mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện vụ án dân sự như sau:

Mẫu số 23-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP
ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

.......................... (1), ngày.....tháng....năm.....

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2) ...................

Người khởi kiện: (3) ..............................................................................................

Địa chỉ: (4) ............................................................................................................

Số điện thoại: .............................. (nếu có); số fax: ............................ (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ................................................. (nếu có)

Người bị kiện: (5) ..................................................................................................

Địa chỉ (6) .............................................................................................................

Số điện thoại: ...................... (nếu có); số fax: ........................ (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ....................................................... (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7) ...................................................

Địa chỉ: (8) ...........................................................................................................

Số điện thoại: ............................... (nếu có); số fax: .................... (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ......................... (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) ................................................

Địa chỉ: (10) .........................................................................................................

Số điện thoại: ................................. (nếu có); số fax: ........................... (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ................................ (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11) ...........................................

Người làm chứng (nếu có) (12) .............................................................................

Địa chỉ: (13) ........................................................................................................

Số điện thoại: .................................... (nếu có); số fax: ............................. (nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ................................... (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14) ...............................

1 .........................................................................................................................

2 .........................................................................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

............................................................................................................................

Người khởi kiện (16)

2. Cách viết đơn khởi kiện vụ án dân sự

Hướng dẫn sử dụng mẫu số 23-DS:

(1) Ghi địa điểm làm đơn khởi kiện (ví dụ: Hà Nội, ngày..... tháng..... năm......).

(2) Ghi tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện, thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện nào thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện A thuộc tỉnh B), nếu là Toà án nhân dân cấp tỉnh, thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) nào (ví dụ: Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên) và địa chỉ của Toà án đó.

(3) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì ghi họ tên; đối với trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì ghi họ tên, địa chỉ của người đại diện hợp pháp của cá nhân đó; nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức thì ghi tên cơ quan, tổ chức và ghi họ, tên của người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện đó.

(4) Ghi nơi cư trú tại thời điểm nộp đơn khởi kiện. Nếu người khởi kiện là cá nhân, thì ghi đầy đủ địa chỉ nơi cư trú (ví dụ: Nguyễn Văn A, cư trú tại thôn B, xã C, huyện M, tỉnh H); nếu người khởi kiện là cơ quan, tổ chức, thì ghi địa chỉ trụ sở chính của cơ quan, tổ chức đó (ví dụ: Công ty TNHH Hin Sen có trụ sở: Số 20 phố LTK, quận HK, thành phố H).

(5), (7), (9) và (12) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (3).

(6), (8), (10) và (13) Ghi tương tự như hướng dẫn tại điểm (4).

(11) Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Toà án giải quyết.

(14) Ghi rõ tên các tài liệu kèm theo đơn khởi kiện gồm có những tài liệu nào và phải đánh số thứ tự (ví dụ: các tài liệu kèm theo đơn gồm có: bản sao hợp đồng mua bán nhà, bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ...).

(15) Ghi những thông tin mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án (ví dụ: Người khởi kiện thông báo cho Toà án biết khi xảy ra tranh chấp một trong các đương sự đã đi nước ngoài chữa bệnh...).

(16) Nếu người khởi kiện là cá nhân thì phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khởi kiện đó; trường hợp người khởi kiện là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp đó phải ký tên điểm chỉ; trường hợp người khởi kiện, người đại diện hợp pháp không biết chữ, không nhìn được, không tự mình làm đơn khởi kiện, không tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì người có năng lực hành vi tố tụng dân sự đầy đủ làm chứng, ký xác nhận vào đơn khởi kiện. Nếu là cơ quan tổ chức khởi kiện, thì người đại điện hợp pháp của cơ quan, tổ chức khởi kiện ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ của mình và đóng dấu của cơ quan, tổ chức đó. Trường hợp tổ chức khởi kiện là doanh nghiệp thì việc sử dụng con dấu theo quy định của Luật doanh nghiệp. Nếu người khởi kiện không biết chữ thì phải có người làm chứng ký xác nhận theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 189 của Bộ luật tố tụng dân sự.

3. Thời hiệu khởi kiện

- Quy định về thời hiệu khởi kiện trong pháp luật:

Theo Điều 150 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thì: "Thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện"

- Cách tính thời gian đúng cho việc khởi kiện:

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự được tính từ ngày người có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

STT

Tranh chấp

Thời hiệu

1

Tranh chấp hợp đồng dân sự

03 năm (theo Điều 429)

2

Yêu cầu bồi thường thiệt hại

03 năm (theo Điều 588)

3

Thừa kế

Động sản

10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (theo khoản 1 Điều 623)

Bất động sản

30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (theo khoản 1 Điều 623)

4

Yêu cầu xác nhận, bãi bỏ quyền thừa kế

10 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (theo khoản 2 Điều 623)

5

Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại

03 năm kể từ thời điểm mở thừa kế (theo khoản 3 Điều 623)

4. Mẫu đơn khởi kiện ly hôn 2024

Mẫu đơn khởi kiện ly hôn sẽ được viết theo mẫu đơn số 23-DS (Đơn khởi kiện) ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

Link Dowload Mẫu Đơn khởi kiện về việc xin ly hôn (File Word)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……(1), ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………………

Người khởi kiện: (3)..............................................................

Địa chỉ: (4) .............................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……….......................... (nếu có)

Người bị kiện: (5)..................................................................................

Địa chỉ (6) ............................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………................................................. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7)......................................

Địa chỉ: (8)..............................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………...(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………............(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9)...............................

Địa chỉ: (10) ..............................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..……............. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11).....................

.........................................................................................................

Người làm chứng (nếu có) (12)........................................................

Địa chỉ: (13) ......................................................................................................................................

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………...…….…......... (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)...............

1..............................................................................

2.............................................................................

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15)

..........................................................................

..........................................................................

Người khởi kiện (16)

5. Mẫu đơn khởi kiện chia thừa kế 2024

Mẫu đơn khởi kiện chia thừa kế mới nhất đang có hiệu lực pháp luật hiện nay được viết theo mẫu đơn khởi điện số 23 - DS ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP.

Sau đây là nội dung chi tiết:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…… (1) , ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc phân chia di sản thừa kế)

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………

Người khởi kiện: (3) …………………………….

Địa chỉ: (4) ………………………………………….

Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………… (nếu có)

Người bị kiện: (5) …………………………………

Địa chỉ (6) …………………………………………….

Số điện thoại: …………(nếu có); số fax: ….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………….. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7) ………

Địa chỉ: (8) ……………………………………………

Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: ……..(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) …

Địa chỉ: (10) ……………………………………..

Số điện thoại: ………(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11) …….

Nội dung vụ việc: Phần này bạn viết về mối quan hệ với người để lại di sản thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật và liệt kê các di sản. Nếu đề nghị chia theo thừa kế theo pháp luật thì cần giới thiệu mối quan hệ của những người cùng hàng thừa kế của người để lại di sản

Ví dụ:

Cha tôi là ông A kết hôn với mẹ tôi là bà B và cha mẹ tôi sinh được ba người con là: anh C, chị D và tôi …E. Ông bà tôi đã chết năm….Đến năm….cha tôi chết……Năm…..mẹ tôi chết.

Cha mẹ tôi để lại khối di sản bao gồm:

 • Căn nhà tại số…..đường….xã….huyện….tỉnh…theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà số…..do UBND ….cấp ngày…..
 • Thửa đất …..m 2 thửa….tờ bản đồ….địa chỉ tại số…..đường….xã….huyện….tỉnh…theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà số…..do UBND ….cấp ngày…..
 • Chiếc ô tô…..theo Giấy đăng ký phương tiện số……do …..cấp ngày….

Hiện nay anh em chúng tôi có tranh chấp, không tự thỏa thuận được việc phân chia di sản của cha mẹ, vì vậy.

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết tranh chấp thừa kế, như sau:

 • Chia cho anh C được hưởng di sản là…
 • Chia cho chị D được hưởng di sản là….
 • Chia cho tôi được hưởng di sản là….

(phần này tùy theo tài sản và mong muốn của người khởi kiện mà ghi yêu cầu)

2) Vấn đề khác (nếu có): ………………………

Ví dụ: nghĩa vụ đối với các khoản vay nợ của người chết để lại, giải chấp tài sản đang thế chấp tại ngân hàng, đề nghị xử lý thế nào? – nếu không có thì xóa bỏ mục này

3. Thông tin khác (7) : (nếu không có thì xóa bỏ mục này)

Người làm chứng (nếu có) (12) ….. (nếu không có thì xóa bỏ mục này)

Địa chỉ: (13) …………………………………………….

Số điện thoại: ……(nếu có); số fax: …….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………… (nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: (14)

 • Giấy chứng tử của người để lại di sản; Bản di chúc (nếu có)
 • Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người khởi kiện (bản sao có chứng thực);
 • Sổ hộ khẩu gia đình (nếu có);
 • Giấy khai sinh của những người thừa kế, nộp bản sao;
 • Hồ sơ về di sản ví dụ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký ô tô, xe máy; sổ tiết kiệm…

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………

Người khởi kiện (16)

Trên đây là Mẫu số 23-DS: Đơn khởi kiện vụ án dân sự 2024 mới nhất. Hy vọng nội dung bài viết đã cung cấp những thông tin và tài liệu hữu ích gửi đến bạn đọc. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, hãy để lại ý kiến tại phần bình luận hoặc liên hệ với HoaTieu để được giải đáp miễn phí.

Mời các bạn cùng tham khảo thêm những tài liệu có liên quan tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
20 9.733
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo