Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại là mẫu đơn được dùng trong việc kiện cáo, yêu cầu giải quyết những vấn đề gây thiệt hại hoặc tổn thất do cơ quan, tổ chức hay cá nhân gây ra cho người bị hại. Mẫu đơn này ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại, trong đó, ban hành mẫu đơn khiếu nại mới áp dụng từ ngày 10/12/2020.

1. Những trường hợp được quyền khiếu nại

Theo Bộ luật Lao động, người lao động sẽ được quyền khiếu nại trong các trường hợp:

  • Người bị xử lý kỷ luật lao động, bị tạm đình chỉ công việc hoặc phải bồi thường theo chế độ trách nhiệm vật chất mà họ thấy không thoả đáng (Điều 132);
  • Lao động cho thuê lại bị bên sử dụng lao động vi phạm các thoả thuận trong hợp đồng lao động (khoản 4 Điều 58);
  • Không đồng ý với những quyết định của Toà án về tính hợp pháp của cuộc đình công (Điều 232).

Tuy nhiên, trong thực tế, vì nhiều lý do khác nhau mà người lao động không đồng ý với yêu cầu, quyết định của người sử dụng lao động nên được thực hiện quyền khiếu nại này.

2. Mẫu đơn khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất

Mu s 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày... tháng ... năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………… (1)

Họ và tên người khiếu nại: ……………………………………………………….…….;

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………...(2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……….….., ngày cấp ………………..

nơi cấp: ………………. (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: …………………………………….;

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………(4);

Khiếu nại về việc: ……………………………………………………………………..(5);

Nội dung khiếu nại: ……………………………………………………………………(6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

- Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rỏ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

3. Mẫu đơn khiếu nại theo Thông tư 02/2016/TT-TTCP

Mẫu số 01A-KN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
————————

........, ngày ..... tháng .... năm......

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: .............................................................................(1)

Họ và tên: ............................................(2); Mã số hồ sơ ...........................................................(3)

Địa chỉ: ........................................................................................................................................

Khiếu nại.................................................................................................................................... (4)

Nội dung khiếu nại..................................................................................................................... (5)

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

  • Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
  • Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính gì, của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

4. Hướng dẫn cách viết Đơn khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

- Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
8 10.931
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo