Mẫu đơn khiếu nại 2024 mới nhất

Mẫu đơn khiếu nại là mẫu đơn được dùng trong việc kiện cáo, yêu cầu giải quyết những vấn đề gây thiệt hại hoặc tổn thất do cơ quan, tổ chức hay cá nhân gây ra cho người bị hại. Hoatieu xin chia sẻ những mẫu đơn khiếu nại mới nhất đúng chuẩn được ban hành kèm theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Khiếu nại, trong đó, ban hành mẫu đơn khiếu nại mới áp dụng từ ngày 10/12/2020.

1. Đơn khiếu nại là gì?

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật Khiếu nại quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đơn khiếu nại là văn bản mà người khiếu nại trình bày với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về nội dung khiếu nại.

2. Các loại đơn khiếu nại 2024

Các loại đơn khiếu nại bao gồm:

  • Đơn khiếu nại quyết định hành chính là đơn khiếu nại các văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể.
  • Đơn khiếu nại hành vi hành chính là khiếu nại về hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.
  • Đơn khiếu nại quyết định kỷ luật là khiếu nại về quyết định bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Mẫu đơn khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Đơn khiếu nại theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP dưới đây là mẫu đơn khiếu nại chung mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu đơn khiếu nại mới nhất
Mẫu đơn khiếu nại dùng trong nhiều trường hợp mới nhất 2024.

Nội dung Mẫu đơn khiếu nại 2024 mới nhất như sau:

Mu s 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

…, ngày... tháng ... năm…….

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ……………… (1)

Họ và tên người khiếu nại: ………………………….…….;

Địa chỉ: ………………………..........……………………...(2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân……….….., ngày cấp …… nơi cấp: ………. (3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại: …….;

Địa chỉ: …………………………………............………(4);

Khiếu nại về việc: ………………….......................…..(5);

Nội dung khiếu nại: ………………………............……(6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

- Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rỏ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

4. Đơn khiếu nại quyết định hành chính 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———

Địa danh, ngày…tháng…năm ...........

ĐƠN KHIẾU NẠI
(Đ/v: Quyết định hành chính…………………)

Kính gửi: ……………………………………

Họ và tên người khiếu nại: ……………

Sinh năm: …………………………

CMND/CCCD số: …….Ngày cấp: …… Nơi cấp: …..

Địa chỉ thường trú: …………………

Điện thoại liên hệ: …………………

Nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại. Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức thì phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

Họ và tên người bị khiếu nại: …………

Chức vụ: ……………………………

Địa chỉ làm việc: ……………………

I. ĐỐI TƯỢNG KHIẾU NẠI:

Khiếu nại quyết định:

Phải ghi cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

………………………………………………………………………………

II. GIẢI TRÌNH KHIẾU NẠI

  • Tóm tắt nội dung vụ việc: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại;
  • Căn cứ pháp lý chứng minh quyết định hành chính có sự vi phạm (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị định, Thông tư);
  • Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình;
  • Chứng minh sự thiệt hại,…
  • Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại (nếu đây không phải là khiếu nại lần đầu): Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

III. YÊU CẦU KHIẾU NẠI

Căn cứ vào những gì tôi đã trình bày ở trên, bằng văn bản này tôi kính đề nghị …….. xem xét giải quyết những vấn đề sau:

……………………………………………………

………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những những nội dung trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu cố tình đưa thông tin sai.

Tài liệu chứng cứ kèm theo:

…………………………………………

…………………………………………

Người khiếu nại

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Đơn khiếu nại quyết định kỷ luật 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———

Địa danh, ngày…tháng…năm ...........

ĐƠN KHIẾU NẠI
(V/v: Quyết định kỷ luật lao động)

Kính gửi: Ông……… – Tổng giám đốc Công ty ………

Căn cứ vào Luật khiếu nại năm 2011

Căn cứ vào Bộ luật lao động năm 2019

Căn cứ vào Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỉ luật lao động và trách nhiệm vật chất

Căn cứ vào nội quy kỉ luật của Công ty.

Tôi tên là:……..

Chức vụ: ……..

Sinh năm:……..

Địa chỉ:………….

Hôm nay, tôi viết đơn này để khiếu nại về quyết định kỷ luật lao động sa thải tôi ngày …/…/…. với lí do tổng hợp sai về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tòa cao ốc AAA gây ra khó khăn trong việc tiến hành đầu tư, xây dựng dự án.

Dựa vào:

– Điều 125 Bộ luật lao động năm 2019

– Nội dung quy định kỷ luật của công ty

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình nên tôi xin đề nghị Tổng giám đốc Công ty……. xem xét lại về quyết định kỉ luật của tôi ở mức cao nhất là sa thải và thay đổi hình thức kỷ luật ở mức thấp hơn đó là khiển trách, giảm mức chi phí bồi thường thiệt hại cho dự án, cho phép tôi tiếp tục thực hiện dự án để khôi phục lại những tổn thất đã gây ra.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Đơn khiếu nại của người lao động

Dưới đây là mẫu đơn khiếu nại người sử dụng lao động không trả lương với trình bày và liệt kê các điều khoản chi tiết nhất, mời các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———

Địa danh, ngày…tháng…năm ...........

ĐƠN KHIẾU NẠI
(V/v không trả lương)

Kính gửi: (Ghi rõ tên chủ thể /bộ phận có thẩm quyền: trưởng Phòng Kế toán/ Phòng Tài chính)

- Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Lao động năm 2019;

- Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;

- Căn cứ…

Tôi là:..............…Sinh ngày:….........…

CMND/CCCD số: ...........… Ngày cấp:…........ Nơi cấp:…...........

Địa chỉ làm việc: ..............................…

Chức vụ: …........................................

Nội dung khiếu nại: (Trình bày chi tiết về sự việc công ty chậm trả lương: thời gian chậm trả, số tiền lương, những sự việc có liên quan…)

(Ví dụ: Tôi làm việc tại bộ phận…………của Công ty…… từ thời điểm….đến nay. Trong thời gian……, tôi đã làm việc tổng cộng là….ngày. Tuy nhiên, công ty đã không trả lương cho tôi. Công ty không đưa ra bất kỳ thông báo hoặc lý do nào cho sự chậm trễ này. Điều này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tôi và gia đình.)

Điều 94: Bộ luật Lao động năm 2019 quy định về nguyên tắc trả lương:

"Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp. "

Theo đó, hành vi không trả lương của công ty đã vi phạm quy định này. Vậy, căn cứ vào Điều 94 Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 17 luật Khiếu nại năm 2011 và thực tế nêu trên, nay tôi làm đơn này khiếu nại về hành vi không trả lương của công ty … tại địa chỉ … trong thời gian…

Kính mong Quý cơ quan xem xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho tôi.

Tôi xin cam đoan nội dung khiếu nại là hoàn toàn đúng sự thật và xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung nêu trên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Đơn khiếu nại về quyết định kê biên tài sản

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
———

Địa danh, ngày…tháng…năm ...........

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về quyết định kê biên tài sản số ...../QĐ-CCTHA ngày ..../ ..../ 20.... của chi cục Thi hành án dân sự thị xã ....................)

Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Thị xã ... – tỉnh ...

Tên tôi là: .......... Ngày sinh: ........./......../19....

Số CMND/CCCD: .........., cấp ngày ..../.../ 20..., tại Công an tỉnh ....

Thường trú tại: Tổ ......, Phường ......., Thị xã ..., tỉnh ...........

Tôi viết đơn xin trình bày với quý cơ quan một việc như sau:

Gia đình tôi có mảnh đất thửa ....., tờ bản đồ ......, diện tích: ........m2 (đất ở). Địa chỉ thửa đất: Tổ dân phố ......, phường ............, thị xã ................., đã được UBND tỉnh ................... cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ............... ngày ...../....../20....... mang tên chồng tôi ông .................. (số CMND ..............) và các tài sản trên đất bao gồm: ........... nhà ............ tầng và công trình phụ trên đất.

Ngày ......... tháng ........... năm 20..... .tôi và chồng tôi có làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của mảnh đất trên cho ông ................. (số CMND ........., thường trú tại Phường .............. – Thị xã ............ – ..........). Hợp đồng tặng cho tài sản trên đã được chứng thực tại UBND phường ............... – Thị xã .......... – ............., hợp đồng số ........., Quyển số: ......... TP/CC-SCT/HĐGD.

Một thời gian sau, gia đình tôi có xảy ra tranh chấp về tài sản, và theo sự thỏa thuận của đương sự đã được Tòa án công nhận (Quyết định số .........../20.../QĐST-DS ngày ......./..../20......) và theo quyết định của Tòa (tất cả các quyết định này đều sau tháng ..../20...........) thì gia đình tôi phải thanh toán một số tiền nợ cho bên nguyên đơn, cũng như chi trả một số tiền án phí Tòa án nhất định.

Tuy nhiên, mấu chốt vấn đề là ở chỗ, mảnh đất trên, gia đình tôi đã làm hợp đồng tặng cho tài sản có chứng thực của phường từ tháng .......... năm 20............, vậy mà ngày ......../......../20.........., Chi cục Thi hành án dân sự thị xã ........... đã ra quyết định số ............/QĐ-CCTHA kê biên tài sản là mảnh đất nêu trên để thi hành án. Một sự vô lý rõ ràng khi tại thời điểm cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định kê biên tài sản thì tài sản là mảnh đất đó không phải tài sản thuộc sở hữu của gia đình tôi, điều nay vi phạm nghiêm trong nguyên tắc trong Luật Thi hành án dân sự là tài sản phải thuộc sở hữu của người phải thi hành án (khoản 6 Điều 3 Luật Thi hành án dân sự).

Do vậy, quyết định kê biên tài sản là mảnh đất gia đình tôi đã làm hợp đồng tặng cho tài sản trước đó là vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín cũng như quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình tôi.

Vậy, tôi làm đơn khiếu nại lên quý cơ quan, kính đề nghị quý cơ quan thẩm tra, xác minh đối với quyết định hành chính nói trên để bảo đảm quyền lợi cho gia đình tôi.

Tôi xin cam đoan trước cơ quan tổ chức, về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan!

Tài liệu, chứng cứ kèm theo: 

- Bản sao hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Hà Nội Ngày ........... tháng ....... năm 20....

Người đồng sở hữu:

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

8. Mẫu đơn khiếu nại theo Thông tư 02/2016/TT-TTCP

Mẫu đơn khiếu nại theo thông tư 02/2016/TT-TTCP đã hết hiệu lực pháp luật, Hoatieu chỉ liệt kê vào bài cho các bạn tham khảo.

Mẫu số 01A-KN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-TTCP ngày 20/10/2016 của Thanh tra Chính phủ)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
————————

........, ngày ..... tháng .... năm......

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: .............................................................................(1)

Họ và tên: ............................................(2); Mã số hồ sơ ...........................................................(3)

Địa chỉ: .......................................................................

Khiếu nại.................................................................... (4)

Nội dung khiếu nại..................................................... (5)

...................................................................................

...................................................................................

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

Người khiếu nại

(ký và ghi rõ họ tên)

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ tên của người khiếu nại,

  • Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
  • Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo uỷ quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.

(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính gì, của ai?

(5) Nội dung khiếu nại

Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;

Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có).

9. Hướng dẫn cách viết Đơn khiếu nại chi tiết nhất

1. Phần kính gửi: ghi rõ người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại gồm có:

Tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn: Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

Taị Ủy ban nhân dân cấp huyện: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình và giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết. Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

Trường hợp người khiếu nại nộp khiếu nại lên các Sở ban ngành khác thì gửi cho Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương, Giám đốc sở và cấp tương đương.

Trường hợp khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính tại các cơ quan thuộc bộ, cơ quan ngang bộ Chính phủ sẽ kính gửi Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ.

Kính gửi Bộ trưởng khi khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính của chính Bộ trưởng hoặc của cán bộ, công chức do Bộ trưởng quản lý trực tiếp…

2. Người khiếu nại:

- Người khiếu nại là cá nhân: Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại

- Người khiếu nại là cơ quan, tổ chức: Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

3. Đối tượng bị khiếu nại

– Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

– Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

4. Nội dung khiếu nại

– Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

– Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm trực tiếp: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

5. Những yêu cầu của người khiếu nại

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

6. Cam kết của người khiếu nại

Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

7. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có): Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Lưu ý: việc khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính có thời hiệu là 90 ngày, kể từ ngày người khiếu nại nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính; vì thế người khiếu nại cần phải chú ý để nộp đơn khiếu nại trong đúng thời hạn này vì nếu quá thời hạn trên thì đơn khiếu nại sẽ không được thụ lý giải quyết (trừ trường hợp có lý do chính đáng như: ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác).

Trên đây là các mẫu Mẫu đơn khiếu nại 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
9 11.306
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo