Mẫu đơn khiếu nại 2024 và cách viết

Mẫu đơn xin khiếu nại (có hướng dẫn) là biểu mẫu văn bản Hoatieu.vn gửi tới các bạn tham khảo. Đơn khiếu nại được dùng để gửi khiếu nại của mình tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đồng thời hướng dẫn một số vấn đề về giải quyết khiếu nại hành chính hiện nay. Mẫu đơn xin khiếu nại được Hoatieu.vn cung cấp kèm cả hướng dẫn viết đơn xin khiếu nại. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu đơn xin khiếu nại này còn có các hướng dẫn cụ thể giúp các công dân, cá nhân... nắm được nội dung của một đơn khiếu nại, trình bày nguyện vọng của mình, các phần của đơn xin khiếu nại bao gồm tên người khiếu nại, đối tượng bị khiếu nại, nội dung tóm tắt vụ việc khiếu nại, quyền, lợi ích hợp pháp đi kèm, các thủ tục, giấy tờ đi kèm trong quá trình làm đơn, giúp mang lại cho các bạn cái nhìn bao quát và cụ thể nhất.

1. Mẫu Đơn khiếu nại mới nhất hiện nay

Đơn khiếu nại là là mẫu lập ra để gửi cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nhằm trình bày các nội dụng khiếu nại và kiến nghị giải quyết những sự việc bất công, không đúng quy định của pháp luật. Dựa vào những nội dung được trình bày trong đơn mà cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, điều tra. Mẫu đơn khiếu nại mới nhất ban hành theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP biện pháp thi hành Luật Khiếu nại. Mời các bạn tham khảo và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------

..., ngày... tháng ... năm...

ĐƠN KHIẾU NẠI

Kính gửi: ………………………………….(1)

Họ và tên người khiếu nại:.......................................................................................... ;

Địa chỉ:................................................................................................................... (2);

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.................................. , ngày cấp.............. , nơi cấp: .........................(3).

Tên của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại:........................................................... ;

Địa chỉ:................................................................................................................ (4);

Khiếu nại về việc:................................................................................................. (5);

Nội dung khiếu nại:............................................................................................. (6).

(Tài liệu, chứng cứ kèm theo - nếu có).

NGƯỜI KHIẾU NẠI

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

2. Đơn xin khiếu nại số 1

Đơn xin khiếu nại

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN KHIẾU NẠI

(Về việc…………………..)

Kính gửi:……………. ………(Tên cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết)

Tên tôi là:……………………………. sinh ngày……….tháng……….năm……………

Thường trú tại:………………………. …………………………………………………..

Số CMND………………………………………………………………………………..

Ngày và nơi cấp:…………………………………………………………………………

Hiện đang (làm gì, ở đâu): ………………………………………………………………

Khiếu nại về hành vi hành chính của: .......................... (Ghi tên người bị khiếu nại)

Giải trình vụ việc cần khiếu nại:

- Nêu tóm tắt sự việc xảy ra, ngắn gọn, đủ tình tiết.

Yêu cầu giải quyết khiếu nại:

- Đề nghị thẩm tra, xác minh (có thể giới thiệu tài liệu, chứng cứ, người biết việc làm chứng…)

- Giải quyết lại theo đúng chính sách pháp luật, đúng quyền lợi hợp pháp.

Tôi xin cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm về nội dung đã khiếu nại.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho …………………

………………………………………………………………………………………………

Xin chân thành cảm ơn quý cơ quan.

………….., ngày…. tháng… năm….

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin khiếu nại số 2

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------***-------

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm……

ĐƠN XIN KHIẾU NẠI

Kính gửi: (Đề đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết)

1. Người khiếu nại:.....................................................................................................

2. Đối tượng bị khiếu nại: ...........................................................................................

3. Nội dung khiếu nại:..................................................................................................

Tóm tắt vụ việc khiếu nại:............................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm:............................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

4. Quá trình khiếu nại và việc giải quyết khiếu nại:..........................................................

...................................................................................................................................

5. Những yêu cầu của người khiếu nại:..........................................................................

....................................................................................................................................

6. Cam kết của người khiếu nại:.....................................................................................

.....................................................................................................................................

7. Tài liệu gửi theo đơn:..................................................................................................

.....................................................................................................................................

Người khiếu nại

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn cách viết đơn xin khiếu nại

(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.

(2) Họ, tên và địa chỉ của người khiếu nại:

- Nếu là người đại diện của cơ quan, tổ chức thực hiện việc khiếu nại thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình được đại diện;

- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ cơ quan, tổ chức, cá nhân ủy quyền.

(3) Nếu người khiếu nại không có CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân thì ghi các thông tin theo giấy tờ tùy thân.

(4) Tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại.

(5) Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về việc gì (ghi rõ khiếu nại lần đầu hoặc lần hai).

(6) Ghi tóm tắt nội dung khiếu nại; ghi rõ cơ sở của việc khiếu nại; yêu cầu giải quyết khiếu nại.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
80 189.502
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo