Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2024 Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại 2024 là mẫu giấy được cá nhân lập ra để ủy quyền việc khiếu nại cho một cá nhân khác mời nhất cập nhật theo Nghị định 124/2020/NĐ-CP. Mẫu giấy ủy quyền nêu rõ thông tin cá nhân của người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung được ủy quyền và có sự xác nhận của ủy ban nhân dân nơi người ủy quyền cư trú. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền khiếu nại tại đây.

1. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại Nghị định 124/2020/NĐ-CP

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại
Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới nhất 2024

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại mới 2024 như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

...., ngày... tháng ... năm....

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người khiếu nại:................................................................ ;

Địa chỉ:........................................................................................... ;

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân.................... , ngày cấp........ , nơi cấp:.......

Họ và tên người được ủy quyền khiếu nại.............................................

Địa chỉ:................................................................................................... ;

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân................. , ngày cấp............. nơi cấp:.....

Nội dung ủy quyền khiếu nại:.................................................................. (1)

(Trong quá trình thực hiện việc khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Chữ ký hoặc điểm chỉ)

Họ và tên

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN,
TỔ CHỨC CÓ THẨM QUYỀN(2)

(Chức danh, chữ ký, dấu)

Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ủy quyền toàn bộ hay ủy quyền một số nội dung khiếu nại (trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền khiếu nại).

(2) Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan công chứng.

2. Một số lưu ý về ủy quyền khiếu nại 2024

Theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 5 Nghị định 124/2020/NĐ-CP thì người khiếu nại có thể ủy quyền khiếu nại trong các trường hợp sau:

- Trường hợp người khiếu nại ốm đau, già yếu, có nhược điểm về thể chất hoặc vì lý do khách quan khác mà không thể tự mình khiếu nại thì được ủy quyền cho cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột, con đã thành niên hoặc người khác có năng lực hành vi dân sự đầy đủ để thực hiện việc khiếu nại;

- Người khiếu nại được ủy quyền cho luật sư khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Trường hợp người khiếu nại là người được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật thì được ủy quyền cho trợ giúp viên pháp lý khiếu nại để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản và được chứng thực hoặc công chứng.

- Văn bản ủy quyền khiếu nại được thực hiện theo mẫu tại mục 1.

- Người ủy quyền được ủy quyền khiếu nại cho một người hoặc nhiều người về các nội dung ủy quyền khác nhau nhưng không được ủy quyền một nội dung cho nhiều người thực hiện.

3. Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

………., ngày ……. tháng …….. năm ……

GIẤY ỦY QUYỀN KHIẾU NẠI

Họ và tên người ủy quyền: .............................................................................(1)

Địa chỉ: .........................................................................................................(2)

Số CMND: ………………...................…… Cấp ngày ….. tháng ………. năm .........

Nơi cấp: ...........................................................................................................

Họ và tên người được ủy quyền: ........................................................................

Địa chỉ: .............................................................................................................

Số CMND: …….......................…………… Cấp ngày ….. tháng ………. năm .........

Nơi cấp: ...........................................................................................................

Nội dung ủy quyền: .........................................................................................(3)

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, người được ủy quyền có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung ủy quyền.

Xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi người ủy quyền cư trú
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Nếu người ủy quyền là người đại diện cho cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác để khiếu nại thì phải ghi rõ chức vụ của người ủy quyền.

(2) Nơi người ủy quyền khiếu nại cư trú, trường hợp là cơ quan, tổ chức ủy quyền thì phải ghi rõ địa chỉ của cơ quan, tổ chức đó.

(3) Ủy quyền toàn bộ để khiếu nại hay ủy quyền một số nội dung (Trường hợp ủy quyền một số nội dung thì phải ghi rõ nội dung ủy quyền).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 7.754
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo