Mẫu số 13-DS: Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ 2024

Mẫu số 13-DS: Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ là mẫu quyết định được tòa án nhân dân lập ra để quyết định về việc ủy thác thu thập chứng cứ. Mẫu quyết định nêu rõ thông tin người được ủy thác, nội dung ủy thác. Mẫu quyết định ủy thác được ban hành kèm theo Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán ban hành một số biểu mẫu trong tố tụng dân sự. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về quyết định ủy thác thu thập chứng cứ tại đây.

1. Căn cứ pháp lý của Mẫu số 13-DS: Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ 

Căn cứ pháp lý của Mẫu số 13-DS: Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ theo các văn bản quy định sau:

2. Ủy thác thu thập chứng cứ và Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ

2.1. Ủy thác thu thập chứng cứ

Pháp luật dân sự tuy không đề cập trực tiếp đến khái niệm "Uỷ thác thu thập chứng cứ" nhưng chúng ta có thể hiểu đây là biện pháp thu thập chứng cứ do Toà án ra quyết định nhằm thu thập các chứng cứ, tài liệu cần thiết cho việc giải quyết vụ án, và hoạt động thu thập phải được thực hiện bên ngoài lãnh thổ của Toà án thông qua Toà án hoặc cơ quan được ủy thác.

Tại Điều 105 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 có quy định về Ủy thác thu thập chứng cứ như sau:

“1. Trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án có thể ra quyết định ủy thác để Tòa án khác hoặc cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều này lấy lời khai của đương sự, người làm chứng, thẩm định tại chỗ, tiến hành định giá tài sản hoặc các biện pháp khác để thu thập chứng cứ, xác minh các tình tiết của vụ việc dân sự.

2. Trong quyết định ủy thác phải ghi rõ tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, quan hệ tranh chấp và những công việc cụ thể ủy thác để thu thập chứng cứ.

3. Tòa án nhận được quyết định ủy thác có trách nhiệm thực hiện công việc cụ thể được ủy thác trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định ủy thác và thông báo kết quả bằng văn bản cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác; trường hợp không thực hiện được việc ủy thác thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Tòa án đã ra quyết định ủy thác.

4. Trường hợp việc thu thập chứng cứ phải tiến hành ở nước ngoài thì Tòa án làm thủ tục ủy thác thông qua cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà nước đó và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cùng là thành viên của điều ước quốc tế có quy định về vấn đề này.

5. Trường hợp không thực hiện được việc ủy thác theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này hoặc đã thực hiện việc ủy thác nhưng không nhận được kết quả trả lời thì Tòa án giải quyết vụ án trên cơ sở chứng cứ đã có trong hồ sơ vụ việc dân sự.”

2.2. Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ

Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ mới được lập dựa trên Bộ Luật tố tụng dân sự, trong đó nêu rõ tên vụ án tranh chấp, tên nguyên đơn và bị đơn. Khi việc ủy thác thu thập chứng cứ mới là cần thiết cho việc giải quyết vụ án, tòa sẽ quyết định ủy thác cho cá nhân hay tổ chức có thẩm quyền tiến hành thu thập chứng cứ mới để phục vụ cho việc điều tra và xét xử vụ án đó. Trong quyết định ủy thác thu thập chứng cứ mới, phía tòa án phải nêu rõ thời hạn thực thi quyết định và những yêu cầu kèm theo đối với người được ủy thác.

3. Mẫu số 13-DS: Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ

TOÀ ÁN.....................(1)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:....../....../QĐ-UTTA (2) ......., ngày...... tháng ...... năm......

QUYẾT ĐỊNH
UỶ THÁC THU THẬP CHỨNG CỨ

TÒA ÁN NHÂN DÂN.........................................................................

Căn cứ vào Điều 97 và Điều 105 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số ..../.../ TLST-...ngày....tháng....năm...

Về: (3) ..........................................., giữa:

Nguyên đơn: (4) ...............................................................................

Bị đơn: (5) .........................................................................................

Xét thấy việc uỷ thác thu thập chứng cứ là cần thiết cho việc giải quyết vụ án,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Uỷ thác cho........................ (6) tiến hành biện pháp thu thập chứng cứ:...................... (7)

2. Yêu cầu (8) ........................................ thực hiện công việc được uỷ thác nêu trên trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày nhận được quyết định này và thông báo kết quả bằng văn bản kèm theo các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được cho Toà án (9) .....................

Trong trường hợp không thực hiện được việc uỷ thác, thì phải thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do của việc không thực hiện được việc uỷ thác cho Toà án đã ra quyết định uỷ thác biết.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền được ủy thác;

- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Cách viết soạn mẫu số 13-DS Quyết định ủy thác thu thập chứng cứ

(1) Ghi tên Toà án nhân dân ra quyết định uỷ thác thu thập chứng cứ; nếu là Toà án nhân dân cấp huyện thì cần ghi rõ Toà án nhân dân huyện đó thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Toà án nhân dân huyện X, tỉnh H), nếu là Toà án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ Toà án nhân dân tỉnh (thành phố) đó (ví dụ: Toà án nhân dân thành phố Hà Nội), nếu là Toà án nhân dân cấp cao thì ghi Toà án nhân dân cấp cao tại (Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi số, ô thứ hai ghi năm ra quyết định (ví dụ: Số: 02/2017/QĐ-UTTA).

(3) Ghi quan hệ tranh chấp Toà án đang giải quyết.

(4) Ghi tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của nguyên đơn trong vụ án.

(5) Ghi tên và địa chỉ nơi cư trú, nơi làm việc của bị đơn trong vụ án.

(6) và (8) Ghi tên Toà án nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền khác được uỷ thác thu thập chứng cứ như hướng dẫn tại mục (1) hướng dẫn sử dụng Mẫu này.

(7) Ghi cụ thể biện pháp thu thập chứng cứ và những công việc cụ thể uỷ thác để thu thập chứng cứ.

(9) Ghi tên Tòa án ra quyết định ủy thác.

5. Ai có quyền ủy thác thu thập chứng cứ?

Tòa án đang xem xét, giải quyết vụ việc dân sự sẽ có quyền lập hồ sơ ủy thác thu thập chứng cứ và gửi đến cơ quan có thẩm quyền được ủy thác để thực hiện trong quá trình xử lý vụ việc dân sự, nếu có yêu cầu ủy thác thu thập chứng cứ.

Cụ thể, theo khoản 3 Điều 48, điểm e khoản 2 Điều 97 và khoản 1 Điều 105 Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, thẩm phán được ủy quyền để giải quyết vụ án có thẩm quyền ban hành quyết định ủy thác thu thập chứng cứ.

Các biện pháp ủy thác thu thập chứng cứ:

- Lấy lời khai: Toà án hoặc cơ quan được ủy thác có thể yêu cầu đương sự, người làm chứng hoặc các bên liên quan khác cung cấp lời khai về các tình tiết liên quan đến vụ việc dân sự.

- Thẩm định tại chỗ: Toà án hoặc cơ quan được ủy thác có thể tiến hành thẩm định tại chỗ để xác minh các tình tiết liên quan đến vụ việc dân sự. Thẩm định tại chỗ có thể bao gồm việc xác định tính chất, giá trị, hoặc tình trạng của các tài sản, đồ vật, vết tích, hay bất kỳ yếu tố nào khác có liên quan đến vụ án.

- Định giá tài sản: Toà án hoặc cơ quan được ủy thác có thể tiến hành định giá tài sản để xác định giá trị của tài sản trong vụ việc dân sự. Điều này có thể liên quan đến việc định giá tài sản khi có tranh chấp về quyền sở hữu, giá trị thiệt hại, hay các vấn đề tài chính khác có liên quan.

- Các biện pháp khác: Ngoài các biện pháp đã đề cập, Toà án hoặc cơ quan được ủy thác cũng có thể áp dụng các biện pháp khác để thu thập chứng cứ, xác minh các tình tiết của vụ việc dân sự, phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc sử dụng biện pháp uỷ thác thu thập chứng cứ trong vụ án dân sự phải tuân thủ quy định của pháp luật và đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên liên quan. Toà án hoặc cơ quan được ủy thác phải thực hiện việc thu thập chứng cứ một cách công bằng, minh bạch và đảm bảo tính chính xác của thông tin thu thập được.

Thời điểm thực hiện uỷ thác thu thập chứng cứ là trong suốt quá trình giải quyết vụ việc dân sự, bao gồm các giai đoạn từ thời điểm thụ lý vụ việc, chuẩn bị xét xử sơ thẩm và các giai đoạn tiếp theo.

Mời bạn đọc tham khảo thêm bài viết về lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo trong mục Biểu mẫu cùng HoaTieu.vn:

Đánh giá bài viết
2 753
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo