Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng 2024 mới nhất

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng là mẫu giấy được dùng để ủy quyền cho một cá nhân hoặc tổ chức nào đó về việc tham gia tố tụng. Mẫu nêu rõ người ủy quyền và bên nhận ủy quyền kèm theo đó là nội dung được ủy quyền, thời gian ủy quyền.... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng tại đây.

1. Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng là gì?

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng là mẫu giấy được dùng để cho người bị kiện trong vụ kiện với một lý do nào đó không thể tham gia vụ kiện sẽ ủy quyền lại cho một cá nhân hoặc tổ chức nào đó về việc tham gia tố tụng. Mẫu giấy nêu rõ người ủy quyền là ai và bên nhận ủy quyền là ai kèm theo đó là nội dung được ủy quyền, thời gian ủy quyền... Dưới đây là các mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự và hình sự.

2. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện tham gia tố tụng

Căn cứ theo khoản 2, Điều 86, Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015, Quyền và nghĩa vụ của người đại diện tham gia tố tụng được quy định cụ thể như say:

“Người đại diện theo ủy quyền trong tố tụng dân sự thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự của đương sự theo nội dung văn bản ủy quyền.”

Do đó, khi nhận ủy quyền về vấn đề gì, thì người nhận ủy quyền chỉ được tham gia nội dung đó. Nếu nhận ủy quyền tham gia tố tụng thì bên nhận ủy quyền sẽ được đại diện bên ủy quyền tham gia tố tụng.

3. Trường hợp không được làm người đại diện theo ủy quyền

Hoatieu xin chia sẻ những trường hợp không được làm người đại diện theo ủy quyền:

  • Nếu họ cũng là đương sự trong cùng một vụ việc với người được đại diện mà quyền và lợi ích hợp pháp của họ đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp cảu người được đại diện.
  • Nếu họ đang là người đại diện theo pháp luật trong tố tụng dân sự cho một đương sự khác mà quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự đó đối lập với quyền và lợi ích hợp pháp của người được đại diện trong cùng một vụ việc.
  • Cán bộ, công chức trong các cơ quan Tòa án, Kiểm sát, Công an không được làm người đại diện trong tố tụng dân sự, trừ trường hợp họ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện cho cơ quan của họ hoặc với tư cách là người đại diện theo pháp luật.

4. Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng dân sự 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------- o0o ------

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015;

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

- Căn cứ vào sự thỏa thuận của các bên;

......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN (Bên A) :

Họ tên:..........................................................................

Địa chỉ:........................................................................

Số CMND/CCCD: ........ Cấp ngày: .......... Nơi cấp:..............

Quốc tịch:.....................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Bên B):

Họ tên:..........................................................................

Địa chỉ:.........................................................................

Số CMND/CCCD: ......... Cấp ngày: .............. Nơi cấp:.........

Quốc tịch:....................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bằng giấy ủy quyền này Bên A ủy quyền cho bên B được thực hiện các công việc sau đây:

Được đại diện cho bên A tham gia tố tụng và thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về tố tụng và các văn bản pháp luật có liên quan tới tố tụng đối với các vụ việc dân sự tranh chấp mà bên A là đương sự; ký vào các văn bản, giấy tờ nộp tiền án phí, tạm ứng án phí hoặc nhận lại hoàn toàn tạm ứng phí dân sự.

Đại diện cho bên A thực hiện các quyền và nghĩa vụ trong thi hành án dân sự: Ký Đơn yêu cầu thi hành án, khiếu nại về việc thi hành án dân sự; nộp tiền tạm ứng hoặc nhận lại hoàn toàn tạm ứng phí thi hành án dân sự.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Văn bản ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi được thay thế văn bản ủy quyền khác.

V. CAM KẾT

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

5. Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính

5.1. Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính đối với tổ chức

Hoatieu xin giới thiệu tới quý đọc giả mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính đối với bên ủy quyền là tổ chức như sau:

Giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính
Giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

- Tên Cá nhân/Tổ chức:……………………………

- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ………

…………………………………………………………

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:……………do………………cấp ngày…………

- Điện thoại…………………………..Fax:……………

- Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà:……………… Chức vụ:………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

- Tên tổ chức:…………………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………

- Người đại diện theo pháp luật: ……………………

- Chức danh:……………………………………………

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ……………………………………….

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là …………. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

……….., ngày …….. tháng …….. năm ………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

5.2. Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng hành chính đối với cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
******

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

- Tên Cá nhân/Tổ chức:…………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ……………

………………………………………………………………

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:………do………………cấp ngày…………

- Điện thoại…………………………..Fax:………………

- Đại diện theo pháp luật: Ông/B……… Chức vụ:………

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

- Tên Cá nhân/Tổ chức:……………………………………

- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ……………

…………………………………………………………………

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân:………do………………cấp ngày…………

- Điện thoại…………………………..

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án ……………………………………….

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là …………. . kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

……….., ngày …….. tháng …….. năm ………..

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

6. Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng trong vụ kiện dân sự

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------O0O-----------

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG (Mẫu)

Kính gửi: UBND XÃ (PHƯỜNG)..................

TOÀ ÁN NHÂN DÂN ...........................................

Tôi là: ...................................... Sinh ngày: ...........

CMND/CCCD số:................... Ngày cấp:................... Nơi cấp:.............

Nơi đăng ký HKTT: ..............................................

Chỗ ở hiện tại: ......................................................

Hiện tôi là nguyên đơn (Bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan) trong vụ kiện dân sự về ....................giữa ........................và ............

trú tại .....................................................................

(Theo Giấy triệu tập số: ...........của Tòa án nhân dân ..............ngày...... tháng........ năm........).

Vì lý do...................................................................

vì vậy tôi làm đơn này với mục đích là ủy quyền toàn bộ việc giải quyết tranh chấp cho:

Ông (Bà):..................................... Sinh ngày: .........

CMND/CCCD số:.................... Ngày cấp:......... Nơi cấp:.................

Nơi đăng ký HKTT: ...................................................

Chỗở hiện tại: ............................................................

Kể từ khi ký giấy ủy quyền này, ông (bà)..........................được toàn quyền thay mặt tôi để tham gia giải quyết vụ kiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tôi cam kết sẽ không có bất cứ thắc mắc hay khiếu kiện gì nếu sai xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Người được ủy quyền

(Kývà ghi rõ họ tên)

...........,ngày .......tháng .........năm .............

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng trong một giai đoạn

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------------

GIẤY UỶ QUYỀN THAM GIA TỐ TỤNG

BÊN UỶ QUYỀN (BÊN A):

- Tên Cá nhân/Tổ chức: ........................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính / Hộ khẩu thường trú: ............................................................

………………………………………………………....................................………………

- Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/ Số Chứng minh nhân dân: …………… do ……………… cấp ngày …………

- Điện thoại .................................................. Fax: ................................................

- Đại diện theo pháp luật: Ông/Bà: ................................ Chức vụ: ........................

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN (BÊN B):

- CÔNG TY ...........................................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính: ............................................................................................

- Người đại diện theo pháp luật: ..............................................................................

NỘI DUNG UỶ QUYỀN:

Bên A uỷ quyền cho Bên B toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong giai đoạn (xét xử sơ thẩm/ phúc thẩm/ thi hành án) của vụ án .....................................................................

THỜI HẠN UỶ QUYỀN:

Thời hạn uỷ quyền là ............. kể từ ngày ký giấy uỷ quyền này.

UỶ QUYỀN LẠI:

Bên A chấp thuận để Bên B uỷ quyền lại cho một cá nhân thuộc tổ chức của Bên B để thực hiện công việc mà Bên A đã uỷ quyền cho Bên B.

..........., ngày ........ tháng ........ năm ...........

BÊN NHẬN UỶ QUYỀN

BÊN UỶ QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN ĐỐI VỚI CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN LÀ CÁ NHÂN

............................................................................

.............................................................................

..............................................................................

Trên đây là Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng 2024 mới nhất và các quy định liên quan đến việc Đại diện tham gia tố tụng theo ủy quyền. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
10 23.846
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo