Top 2 Mẫu đơn tố cáo hành chính 2023 và cách viết

Tố cáo là việc cá nhân báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại đến lợi ích cá nhân của minh hoặc lợi ích của người khác. Sau đây là Mẫu đơn tố cáo hành chính mới nhất 2022, mời các bạn tham khảo và tải về.

Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ là tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Mẫu đơn khiếu nại tố cáo hành chính  là văn bản mà người khiếu nại, tố cáo với cơ quan có thẩm quyền để đề nghị giải quyết khiếu nại về một vấn đề nào đó. Dưới đây là các mẫu Mẫu đơn khiếu nại tố cáo hành chính viết tay cùng hướng dẫn cách viết chi tiết, mời các bạn tham khảo và tải về.

1. Mẫu đơn khiếu nại hành chính là gì?

Đơn khiếu nại hành chính là văn bản mà người khiếu nại, tố cáo trình bày với cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo về nội dung khiếu nại, tố cáo. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, ngày sinh, địa chỉ cư trú, giấy chứng minh nhân dân/CCCD.....

2. Mẫu đơn khiếu nại, tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…….. tháng….năm 201…

ĐƠN KHIẾU NẠI

(HOẶC TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ….)

Kính gửi: (1) ….

Họ và tên. … Sinh ngày ….. tháng …… năm … Nam (Nữ).

Địa chỉ cư trú (hoặc địa chỉ liên lạc): ….

Giấy chứng minh nhân dân số: …, cơ quan cấp….., ngày…. tháng …..năm ….

Đối tượng bị khiếu nại (tố cáo, phản ánh, kiến nghị): Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (hoặc cá nhân, tổ chức) bị tố cáo, phản ảnh, kiến nghị;

Nội dung vụ việc;

a) Tóm tắt nội dung vụ việc;

b) Vi phạm những quy định của pháp luật (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị định, Thông tư)

c) Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng bị xâm hại;

d) Chứng minh sự thiệt hại.

Quá trình gửi đơn và việc giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền;

Những yêu cầu, kiến nghị của người viết đơn (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, hành vi hành chính; yêu cầu thực hiện một công việc cụ thể; yêu cầu bồi thường thiệt hại …);

Cam kết của người viết đơn: …………(2) ….

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

….(3)

* Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn:

……… loại theo Danh mục tài liệu.

_____________________________

1. Tên, chức vụ người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Nội dung cam kết của người viết đơn:

– Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày trong đơn.

– Trường hợp thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, người viết đơn khiếu nại phải cam kết không cùng lúc gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

3. Người viết đơn phải ký tên, ghi rõ họ tên (không được sao chụp chữ ký).

DANH MỤC TÀI LIỆU

KÈM THEO ĐƠN ……… CỦA:

Ông (Bà) ……

Số TT

TÊN TÀI LIỆUSỐ, NGÀY, THÁNG, NĂMCƠ QUAN BAN HÀNH

SỐ TỜ
BẢN CHÍNHBẢN SAO

BẢN CHỤP

Tổng số:………. tờ………. tờ……….. tờ

....., ngày…. tháng…. năm….

Người viết đơn

(ký, ghi rõ họ tên)

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ghi chú: Danh mục này do người gửi đơn tự ghi.

3. Mẫu đơn khiếu nại hành chính

Mẫu đơn tố cáo hành chính 2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…., ngày…….. tháng….năm 201…

ĐƠN KHIẾU NẠI

(HOẶC TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ….)

Kính gửi: (1) ….

Họ và tên. …............................Nam (Nữ)...........

Sinh ngày ….. tháng …… năm ….......

Địa chỉ cư trú (hoặc địa chỉ liên lạc): …................................

Giấy chứng minh nhân dân/CCCD số: …, cơ quan cấp….., ngày…. tháng …..năm ….

Đối tượng bị khiếu nại (tố cáo, phản ánh, kiến nghị): Quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (hoặc cá nhân, tổ chức) bị tố cáo, phản ảnh, kiến nghị;

Nội dung vụ việc;

a) Tóm tắt nội dung vụ việc;

b) Vi phạm những quy định của pháp luật (Điểm, Khoản, Điều của Luật, Nghị định, Thông tư)

c) Những quyền và lợi ích hợp pháp và chính đáng bị xâm hại;

d) Chứng minh sự thiệt hại.

Quá trình gửi đơn và việc giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền;

Những yêu cầu, kiến nghị của người viết đơn (Thu hồi, hủy bỏ Quyết định hành chính, hành vi hành chính; yêu cầu thực hiện một công việc cụ thể; yêu cầu bồi thường thiệt hại …);

Cam kết của người viết đơn: …………(2) ….

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

….(3)

* Tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn:

……… loại theo Danh mục tài liệu.

_____________________________

1. Tên, chức vụ người có thẩm quyền giải quyết hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

2. Nội dung cam kết của người viết đơn:

– Trình bày đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trình bày trong đơn.

– Trường hợp thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo, người viết đơn khiếu nại phải cam kết không cùng lúc gửi đơn khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án.

3. Người viết đơn phải ký tên, ghi rõ họ tên (không được sao chụp chữ ký).

DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO ĐƠN ……… CỦA:

Ông (Bà) ……

Số TT

TÊN TÀI LIỆUSỐ, NGÀY, THÁNG, NĂMCƠ QUAN BAN HÀNHSỐ TỜ
BẢN CHÍNHBẢN SAO

BẢN CHỤP

Tổng số:………. tờ………. tờ……….. tờ

.........., ngày…. tháng…. năm….

Người viết đơn

4. Cách viết đơn khiếu nại hành chính

Những nội dung ghi trong đơn khiếu nại

1. Người khiếu nại

a) Trường hợp người khiếu nại là cá nhân: Phải ghi đầy đủ họ và tên địa chỉ của người khiếu nại, nếu có người đại diện thì ghi rõ họ tên của người đại diện và ghi rõ mối quan hệ của họ với người khiếu nại.

b) Trường hợp người khiếu nại là cơ quan, tổ chức: Phải ghi rõ tên cơ quan, tổ chức, địa chỉ cơ quan tổ chức đó.

2. Đối tượng bị khiếu nại

Ghi rõ khiếu nại về việc gì, nếu khiếu nại về:

– Quyết định hành chính: Phải ghi rõ cơ quan ra quyết định; số quyết định; ngày tháng năm ra quyết định; người ký quyết định.

– Về hành vi hành chính: Phải ghi rõ họ tên chức vụ địa chỉ, người thực hiện hành vi hành chính.

3. Nội dung khiếu nại

– Tóm tắt việc khiếu nại: ghi ngắn gọn, rõ ràng, trung thực diễn biến nội dung vụ việc khiếu nại.

– Những quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: phải ghi rõ quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính (như đã nêu ở trên) đã xâm phạm đến những quyền và lợi ích hợp pháp nào của mình.

4. Quá trình khiếu nại và kết quả giải quyết khiếu nại

Ghi rõ đã gửi đơn đến cơ quan nào; đã được những cơ quan nào giải quyết và kết quả giải quyết.

5. Những yêu cầu của người khiếu nại

Những yêu cầu này phải xuất phát từ nội dung, những yêu cầu đó có thể là: khôi phục quyền và lợi ích, đòi bồi thường và mức độ bồi thường.v.v…

6. Cam kết của người khiếu nại

Ghi những cam kết của người khiếu nại về nội dung đã trình bày trong đơn và tính chính xác của tài liệu kèm theo.

Trường hợp vụ việc đã được giải quyết lần đầu mà tiếp khiếu theo trình tự hành chính thì người khiếu nại phải cam kết không khởi kiện vụ việc này ra Toà án.

7. Tài liệu gửi kèm theo đơn (nếu có):

Bao gồm các quyết định, văn bản trả lời của cơ quan, ảnh, sơ đồ… có giá trị chứng minh cho nội dung khiếu nại; phải ghi theo thứ tự thời gian, trung thực, rõ ràng chính xác.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục khiếu nại tố cáo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 265
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo