Mẫu đơn xin thuê đất

Đơn xin thuê đất nông nghiệp, kinh doanh

Mẫu đơn xin thuê đất cần dùng khi một cá nhân, tổ chức muốn thuê đất của cá nhân hay tổ chức khác dùng vào việc kinh doanh của mình. Đơn xin thuê đất này được sử dụng rộng rãi, có ghi rõ các điều khoản cần thiết bên trong nội dung.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

….ngày…tháng….năm…

ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ:
UBND tính (thành phố trực thuộc Trung ương)

1. Tên Tổ chức (hoặc cá nhân) xin thuê đất:.............................

2. Quyết định (giấy phép) thành lập:.............................

3. Địa chỉ:............................. Điện thoại:.............................

4. Vị trí khu đất xin thuê:.............................

5. Diện tích thuê:.............................

6. Thời hạn thuê:.............................

7. Mục đích sử dụng:.............................

8. Cam kết:.............................

- Sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai;

- Trả tiền thuê đất đủ, đúng hạn;

- Các cam kết khác (nếu có)…

Đánh giá bài viết
14 32.978
0 Bình luận
Sắp xếp theo