Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2024

Biên bản đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm 2024 đưa ra thời gian, địa điểm và nội dung họp tổ đảng, đánh giá từng đảng viên trong tổ đảng... Mời các bạn tham khảo mẫu biên bản đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm dưới đây.

Họp tổ đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm là một hoạt động thường niên được tổ chức tại các Chi bộ Đảng. Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm sẽ do thư ký cuộc họp lập ra. Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm được các chi bộ Đảng lập ra nhằm ghi lại toàn bộ quá trình đánh giá chất lượng Đảng viên trong cuộc họp từ đó đưa ra quyết định xếp loại cho từng thành viên tham gia.

Sau đây HoaTieu.vn xin giới thiệu đến bạn đọc 2 mẫu Biên bản họp tổ Đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm dùng để đánh giá Đảng viên là nhân viên, viên chức, công chức, cán bộ trong các cơ quan, tổ chức hành chính... và dùng để đánh giá, xếp loại viên chức trong trường học các cấp. Mẫu biên bản đã được tạo thành file tải. Mời bạn đọc tải file về máy để chỉnh sửa và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình thức tế tại cơ quan, đơn vị, tổ chức... của mình.

1. Định nghĩa biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm là gì?

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm là mẫu biên bản được lập ra để ghi chép về việc họp tổ đảng để đánh giá chất lượng đảng viên vào cuối năm.

Họp tổ đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm là một hoạt động thường niên được tổ chức tại các Chi bộ Đảng, trong đó, biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm sẽ được sử dụng để ghi lại toàn bộ những nội dung mà các Đảng viên đã trao đổi và đưa ra đánh giá chung về chất lượng Đảng viên trong buổi họp.

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm có những nội dung như thời gian diễn ra cuộc họp, tên chi bộ, địa điểm diễn ra cuộc họp, thành phần tham dự cuộc họp, tổng số Đảng viên có mặt, vắng mặt, nội dung họp tổ Đảng, phần đánh giá đối với từng Đảng viên trong tổ Đảng, đưa ra tổng hợp chung.

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng Đảng viên cuối năm sẽ do thư ký cuộc họp thực hiện. Những nội dung có trong biên bản bám sát với diễn biến diễn ra trong cuộc họp. Bên cạnh đó thông qua cuộc họp này cá nhân Đảng viên cũng sẽ nhìn nhận lại được quá trình phấn đấu của bản thân mình trong năm vừa qua để có thể viết được bản kiểm điểm của mình với tiêu chí trung thực. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

2. Mẫu biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên

Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm

ĐẢNG ỦY .......................................

CHI BỘ ...........................................

Tổ Đảng: .........................................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN
HỌP TỔ ĐẢNG ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN NĂM 20......

Hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20.....; Tổ đảng ............................thuộc Chi bộ: .................

Địa điểm tại: .............................................................................................................

Thành phần tham dự hội nghị; Toàn thể đảng viên trong tổ.

Tổng số đảng viên: ................. Đ/c; Có mặt: ................. Đ/c; Vắng: ................. Đ/c

Họ tên đảng viên vắng mặt:

1 ..................................................................... 2 ..........................................................

Lý do vắng mặt: ....................................................................................................................

Chủ trì hội nghị: ..................................................................................................................

Thư ký hội nghị: ...............................................................................................................

Nội dung họp tổ đảng: Hội nghị nghe đồng chí tổ trưởng Đảng thông qua nội dung Kế hoạch số 244-KH/ĐU, ngày ...../...../20..... của Đảng ủy Công ty về hướng dẫn việc đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên năm 20..... và một số văn bản hướng dẫn của cấp trên.

Hội nghị lần lượt thông qua báo cáo tự kiểm điểm và phận tự phân loại của từng đảng viên trong Tổ đảng, hội nghị nghe đ/c chủ trì hội nghị tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi cư trú và ý kiến phát biểu, tham gia ý kiến đóng góp vào nội dung kiểm điểm của từng đảng viên và biểu quyết thống nhất đánh giá, phân loại đối với từng đảng viên năm 20....., cụ thể như sau:

I - Phần đánh giá đối với từng đảng viên trong tổ đảng:

1. Họ và tên đảng viên ..................................................................................................

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ .........................................................................

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú ..............................

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

1.1. Đồng chí ..................................................................................................................

..................................................................................................................................................

1.2. Đồng chí .............................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: .................................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ............................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: ..................................

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ....................

2. Họ và tên đảng viên ...................................................................................................................

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ..........................................................................................

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú ..........................

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

2.1. Đồng chí .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2.2. Đồng chí .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: .................................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ............................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: ..................................

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ....................

3. Họ và tên đảng viên .......................................................................................................

- Đảng viên trình bày báo cáo tự kiểm điểm đảng viên trước tổ đảng, cá nhân tự nhận mức độ hoàn thành nhiệm vụ ..........................................................................................

- Đ/c chủ trì tóm tắt nội dung nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú ..................................

- Ý kiến tham gia đóng góp của hội nghị:

3.1. Đồng chí .................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3.2. Đồng chí .................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Đồng chí chủ trì hội nghị tóm tắt, kết luận và biểu quyết của đảng viên trong tổ:

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách HT Xuất sắc NV: .................................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành Tốt NV: ............................

Hội nghị biểu quyết ở mức độ đảng viên đủ tư cách Hoàn thành NV: ..................................

HN biểu quyết ở mức độ đảng viên vi phạm tư cách (không Hoàn thành NV): ....................

II - Tổng hợp toàn tổ Đảng:

- Số đảng viên đủ tư cách HTTNV .................... = .................%

- Số đảng viên đủ tư cáh HTNV ........................ = .................%

- Số đảng viên vi phạm tư cách (không HTNV) .............. = ...............%

Hội nghị kết thức hồi ..... giờ ..... ngày ..... tháng ..... năm 20....., trong hội nghị không có ý kiến nào khác và thống nhất thông qua biên bản./.

Thư kýT/M TỔ ĐẢNG

3. Biên bản hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học 2024

TRƯỜNG …...........

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ……/BB-……

......, ngày …… tháng … năm 20...

BIÊN BẢN
Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học (giáo viên, nhân viên)
năm học 20...- 20...

Hôm nay, hồi …… giờ …… ngày …… tháng … năm 20..., tại trường …………………… đã tổ chức Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 20...- 20....

I. Thành phần:

- Chủ tọa cuộc họp: Đồng chí...................................................., chức vụ……………………...;

- Thư ký cuộc họp: Đồng chí...................................................., chức vụ……………………...;

Tổng số đại biểu triệu tập tham dự Hội nghị: ...... đồng chí, có mặt ...... đồng chí, vắng ...... có lý do; vắng..... không có lý do; (Ghi rõ họ tên người vắng, lí do vắng,…)

II. Đại biểu:

1. Đồng chí..........................................................., chức vụ……………………................;

2. Đồng chí..........................................................., chức vụ……………………................;

III. Nội dung cuộc họp:

1. Nội dung 1:

Hội nghị nghe đồng chí Chủ tọa cuộc họp triển khai Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 29/4/20... của UBND huyện về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 20...- 20...; quán triệt, mục đích yêu cầu, nội dung, phương pháp tiến hành đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 20...- 20...;

2. Nội dung 2:

Từng viên chức (giáo viên, nhân viên) trong trường tự trình bày nội dung báo cáo tự đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 20...- 20..., cụ thể:

2.1. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.2. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.3. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

2.4. Đồng chí ……………………………., chức vụ ………….

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tự xếp loại chất lượng: …………………………………………….

3. Nội dung tham gia ý kiến: Từng giáo viên, nhân viên trong trường tham gia đóng góp ý kiến cho từng đồng chí của mình, gồm:

3.1. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

3.2. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

3.3. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

3.4. Đồng chí: ........................................., chức vụ:.................., tổng số .......... ý kiến, trong đó:

* Ưu điểm:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Hạn chế tồn tại:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

* Tham gia nhận xét cho đồng chí:........................................., xếp mức:........................

IV. Kết luận:

Đồng chí .................................. - Hiệu trưởng tham khảo ý kiến của các cá nhân trong trường học về tham gia cho từng đồng chí và biểu quyết đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức cho từng cá nhân trong đơn vị, năm học 20...- 20..., theo chức vụ: tổ trưởng, tổ phó, giáo viên, kế toán, văn phòng, thư viện, thiết bị theo các mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (HTXS), Hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTT), Hoàn thành nhiệm vụ (HTNV), Không hoàn thành nhiệm vụ (KHTNV), theo bảng sau:

STTHọ và tênChức vụNăm sinhTổng số VC có mặt tại cuộc họpSố cá nhân có mặt tham gia hội nghị biểu quyết mức đánh giá cho từng viên chức trong đơn vị năm học 20... - 20...Ghi chú
HTXS(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)HTT(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)HTNV(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)KHTNV(Số cá nhân đồng ý/Tổng số cá nhân có mặt)
01Nguyễn Thị ATT tổ …19762020/20, tỷ lệ 100%000
02Nguyễn Thị BTP tổ …197620020/20, tỷ lệ 100%00
03Nguyễn Thị CGiáo viên1976200020/20, tỷ lệ 100%0
04Nguyễn Thị DGiáo viên19762000020/20, tỷ lệ 100%Lý do không HTNV.

Biên bản họp Hội nghị đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trường học năm học 20... - 20..., kết thúc hồi …… giờ …… ngày …… tháng … năm 20..., biên bản được thông qua mọi người đều nhất trí 100%, không ai có ý kiến khác. Biên bản được lập 03 bản nội dung như nhau, 01 bản lưu hồ sơ từng cá nhân trong trường học, 01 bản gửi về Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện, 01 bản gửi về UBND huyện (qua phòng Nội vụ huyện), để tổng hợp lưu tại huyện./.

THƯ KÝ
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CHỦ TỌA
(Ký, ghi rõ họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG
(Ký, đóng dấu)

4. Quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm 2024

**Bước 1: Tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Căn cứ các tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn mức chất lượng được quy định cụ thể cho từng đối tượng, đảng viên tự phân tích chất lượng (xác định cấp độ "Xuất sắc", "Tốt", "Trung bình", "Kém" cho từng tiêu chí đánh giá cụ thể) và xem xét, tự nhận mức chất lượng trong Mẫu 02; báo cáo trước chi bộ trong cuộc họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm.

**Bước 2: Quyết định xếp loại chất lượng đối với đảng viên

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổng hợp mức tự xếp loại của đảng viên; ý kiến nhận xét của chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi đảng viên cư trú để đề xuất mức xếp loại của từng đảng viên.

Chi bộ tiến hành thảo luận mức xếp loại do chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) đề xuất trước khi tiến hành bỏ phiếu.

- Chi ủy (bí thư chi bộ nơi không có chi ủy) tổ chức để đảng viên bỏ phiếu đề xuất mức xếp loại đối với từng đảng viên của chi bộ; sau đó, tổng hợp kết quả, đề xuất mức xếp loại chất lượng đối với từng đảng viên để báo cáo đảng ủy cơ sở.

- Bộ phận giúp việc cấp ủy tổng hợp, thẩm định báo cáo của các chi bộ trực thuộc để đảng ủy cơ sở xem xét quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

Đối với chi bộ cơ sở do chi bộ quyết định xếp loại chất lượng đảng viên.

4. Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2024

Mời bạn đọc tham khảo bài viết: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Đảng viên để cập nhật những quy định mới nhất và hướng dẫn cách đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2024.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Biên bản họp tổ đảng đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2024.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
21 124.636
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo