Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Tờ khai đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc được ban hành kèm theo Nghị định 85/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kiến trúc. Mời các bạn tải về.

Thủ tục đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________________

.......ngày..... tháng .....năm.....

TỜ KHAI

Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

___________

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền)

1. Họ và tên:

2. Ngày, tháng, năm sinh:

3. Quốc tịch:

4. Số Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu/Căn cước công dân:

Số ngày cấp: nơi cấp

5. Địa chỉ thường trú:

6. Số điện thoại: Địa chỉ Email:

7. Đơn vị công tác (Tên tổ chức, địa chỉ trụ sở):

8. Trình độ chuyên môn (ghi rõ chuyên ngành):

9. Chứng chỉ hành nghề đã được cấp (nếu có):

Số Chứng chỉ: ngày cấp nơi cấp:

Lĩnh vực hoạt động kiến trúc:

Đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc với nội dung như sau:

Lĩnh vực hành nghề:

Địa điểm đăng ký sát hạch:

Tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai nêu trên.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 648
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo