Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý 2024 mới nhất

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá, nhận xét và phân loại công chức là cấp lãnh đạo quản lý. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của công chức, phần tự đánh giá của công chức, phần nhận xét của đơn vị tập thể... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức, lãnh đạo quản lý tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là một trong các văn bản lưu giữ kết quả đánh giá, xếp loại công chức, được lưu vào hồ sơ công chức. Phiếu này gồm các nội dung: Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện; Tự đánh giá, nhận xết, xếp loại chất lượng; Kết quả đánh giá, phân loại công chức.......... Mời các bạn tham khảo các mẫu mà Hoatieu.vn sưu tầm được dưới đây.

1. Hướng dẫn đánh giá công chức

Theo Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, nội dung đánh giá công chức cũng được bổ sung, sửa đổi theo hướng cụ thể, chi tiết và thuận lợi hơn:

Một là, trước đây chỉ nêu “Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ” chung chung thì nay đã sửa đổi thành là “Theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phải gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể".

Quy định này đã được sửa theo hướng cụ thể hơn, nhấn mạnh việc đánh giá công chức theo vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể cũng như chất lượng thực hiện công việc. Qua đó, thống nhất với quy định tiến tới sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm.

Hai là, bổ sung thêm nội dung đánh giá dựa vào “thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”.

Có thể thấy, trong tình hình nước ta đang tăng cường mọi biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc bổ sung quy định này là hoàn toàn phù hợp. Nó không chỉ phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước và thật sự giúp loại bỏ những công chức có biểu hiện tham nhũng. Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, đánh giá khách quan mang tính tiêu cực của người lãnh đạo quản lý thì sẽ cần phải xem xét.

Ba là, với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Luật sửa đổi cũng bổ sung thêm nội dung đánh giá mới:

- Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

- Tiến độ, chất lượng các công việc được giao.

Quá trình đánh giá công tác của lãnh đạo, quản lý được chú trọng hơn ở kết quả thực hiện công tác, nhiệm vụ được giao. Khi xếp loại chất lượng của lãnh đạo không cao hơn kết quả đánh giá của cả đơn vị phụ trách bởi vì kết quả của đơn vị phụ trách chính là kết quả mà người lãnh đạo đạt được. Lãnh đạo có tốt thì kết quả đơn vị mới cao được. Đây là điều tất yếu.

Như vậy, có thể thấy, sắp tới đây, công chức sẽ được đánh giá một cách toàn diện hơn, dựa vào nhiều yếu tố khác nhau.

2. Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại công chức năm 2024 được sử dụng theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP như sau:

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

Phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý năm 2024 sẽ bao gồm 6 nội dung tự đánh giá như phiếu đánh giá, xếp loại công chức và thêm các tiêu chí gồm: Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách; Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đoàn kết. Đây là những tiêu chí cần thiết để đánh giá cán bộ công chức lãnh đạo quản lý đã hoàn thành nhiệm vụ như thế nào trong năm qua.

Kết quả đánh giá công chức quản lý lãnh đạo là căn cứ để bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách đối với công chức. Đồng thời, thông qua đánh giá giúp công chức nhìn nhận khuyết điểm của bản thân để sửa chữa, phát huy thế mạnh của mình.

Nội dung cụ thể Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý năm 2024 như sau:

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC

Năm ..............

Họ và tên:.................................................................................................................

Chức vụ, chức danh:.................................................................................................

Đơn vị công tác:.........................................................................................................

I. KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Chính trị tư tưởng:

....................................................................................................................................

2. Đạo đức, lối sống:

....................................................................................................................................

3. Tác phong, lề lối làm việc:

....................................................................................................................................

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

....................................................................................................................................

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

....................................................................................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

....................................................................................................................................

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

....................................................................................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

....................................................................................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

....................................................................................................................................

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

2. Tự xếp loại chất lượng:

....................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

....., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

(Phần dành cho người đứng đầu đơn vị cấu thành (nếu có))

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC (Phần dành cho cấp có thẩm quyền đánh giá)

1. Nhận xét ưu, khuyết điểm:

....................................................................................................................................

2. Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng:

....................................................................................................................................

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

....................................................................................................................................

....., ngày....tháng....năm....
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Phiếu đánh giá công chức lãnh đạo, quản lý chi tiết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Năm ...........

Họ và tên: ................... Số hiệu công chức: ...........

Chức vụ, công việc được giao: ..............................

Đơn vị công tác: .....................................................

Ngạch công chức: ........ Bậc: ......... Hệ số: .............

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:

1. Chính trị tư tưởng:

- Học tập nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ ..... khóa ......... về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

- Học tập, nghiên cứu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

- Từ việc học tập các nội dung nêu trên, bản thân đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.

- Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ cho các quyết định.

2. Đạo đức, lối sống:

a) Về phẩm chất chính trị:

- Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

- Chấp hành và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

b) Về đạo đức:

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác với thái độ làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

- Đấu tranh trước những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

c) Về lối sống:

- Luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi đó là việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân thường xuyên trong công tác cung như trong đời sống hằng ngày

- Bản thân luôn có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để ngày càng hoàn thiện bản thân.

d) Về tác phong công tác, lề lối làm việc:

- Luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Có tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đúng mực, luôn coi trọng tính dân chủ - kỷ cương và luôn tạo cơ hội, giúp đỡ cán bộ, giáo viên cùng tiến bộ. Có quan hệ tốt trong gia đình và quần chúng nơi cư trú.

- Luôn phát huy quyền làm chủ của viên chức trong đơn vị trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc.

3. Tác phong, lề lối làm việc:

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Tích cực học tập nâng cao trình độ quản lí, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn. Cải tiến phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhà trường và cấp trên giao.

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

- Chấp hành sự phân công của Ban, cơ quan, tổ chức đoàn thể.

- Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan.

- Báo cáo đầy đủ, trung thực, cung cấp thông tin chính xác, khách quan về những nội dung liên quan đến việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị với cấp trên khi được yêu cầu.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (xác định rõ nội dung công việc thực hiện; tỷ lệ hoàn thành, chất lượng, tiến độ công việc):

- Thực hiện nhiệm vụ của bản thân dựa trên kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể. Từ đó bảo đảm đúng tiến độ đã đặt ra.

- Chất lượng thực hiện công việc tốt, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý của đơn vị, đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Thành tích đạt được trong những năm qua: Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp thành phó, bằng khen của UBND thành phố, đơn vị đạt lao động xuất sắc.

* Tồn tại: Trong một số hoạt động chưa đạt được kết quả cao như: công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên, Các phong trào thi đua chưa đi vào chiều sâu.

6. Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp (đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp):

- Thái độ phục vụ nhân dân đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà.

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

- Hoàn thành những nhiệm vu trọng tâm do .............. thành phố giao chỉ tiêu đầu năm.

- Thực hiện những báo cáo kịp thời đối với cơ quan cấp trên.

- Chất lượng hai mặt giáo dục cao hơn so với năm học trước, phong trào học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao, công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh đạt kết quả tốt.

- Chi bộ trường đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý

- Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới căn cứ vào năng lực, trình độ và tính phù hợp, sở trường của từng người, phù hợp với công việc được giao.

- Tạo mối đoàn kết, hỗ trợ trong công tác của công chức, viên chức trong đơn vị.

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức

- Lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các bộ phận, tổ chức trong nhà trường.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

- Về ưu điểm:

+ Luôn trung thành, kiên định với đường lối tiến lên chủ nghĩa xã hội của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Viết, nói và làm theo chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ Đảng, những biểu hiện tiêu cực của một số đảng viên.

+ Có tinh thần trách nhiệm với mọi nhiệm vụ được giao, không né tránh, đùn đẩy công việc, linh hoạt, sáng tạo, đổi mới trong giải quyết công việc.

+ Luôn ý thức tự học, tự bồi dương, trau dồi kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ lý luận chính trị.

+ Có lối sống trung thực, thẳng thắn, giữ vững khối đại đoàn kết trong tập thể.

- Hạn chế:

+ Đôi khi còn nể nang trong phê bình và tự phê bình.

+ Bản thân chưa dành thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu về cương lĩnh và điều lệ của Đảng, về chính sách và pháp luật nhà nước.

+ Chưa mạnh dạn đề xuất và tham mưu cấp trên những giải pháp để phát huy tốt hơn trong công tác chuyên môn.

2. Tự xếp loại chất lượng:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

(Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ).

......., ngày... tháng.... năm...

Người tự nhận xét

(Ký, ghi rõ họ tên)

.............................................

3. Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởng

Mẫu phiếu dưới đây dành riêng cho Hiệu trưởng quản lý giáo dục. Với nội dung đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của công chức, đánh giá nhiệm vụ của lý đã được giao, ý kiến của tập thể đơn vị của Hiệu trưởng quản lý và đánh giá của công chức có thẩm quyền.

UBND HUYỆN............
TRƯỜNG............................
______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC

Năm 20........ – 20............

Họ và tên: ........................................................

Chức vụ, chức danh:........................................

Đơn vị công tác: ..............................................

Ngạch viên chức: …………. Bậc:…………… Hệ số lương:................................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chính trị tư tưởng:

Có lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Luôn có tinh thần đấu tranh bảo vệ các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước. Bản thân và gia đình luôn chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

2. Đạo đức, lối sống:

Luôn có lối sống lành mạnh, giản dị, đoàn kết tương thân tương ái. Có thái độ nhân ái, vị tha, bao dung, độ lượng, sống trung thực, tận tâm với nghề, luôn luôn gần gũi, tôn trọng và giúp đỡ giáo viên, nhân viên. Luôn có quan điểm thẳng thắn, trung thực về việc chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác, đồng thời thực hiện tốt các quy định về những việc mà cán bộ công chức không được làm. Luôn khiêm tốn học hỏi thể hiện tinh thần đoàn kết trong nội bộ, luôn giữ gìn phẩm chất của người đứng đầu nhà trường, sống giản dị, luôn thực hành tiết kiệm, gương mẫu vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước và những quy định của địa phương, luôn đi đầu trong các phong trào của nhà trường, giữ gìn sự đoàn kết trong nội bộ, thực hiện tốt các nội quy và quy định của Chi bộ và Nhà trường đề ra. Không ngừng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách đạo Hồ Chí Minh”.

3. Tác phong và lề lối làm việc:

Có tác phong sư phạm và cách làm việc nhanh nhẹn, linh hoạt, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm trước cấp trên, không đùn đẩy né tránh công việc trước tập thể, luôn tự xác định cho bản thân phải giữ gìn phẩm chất và uy tín của nhà giáo.

Luôn giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, không nể nang né tránh, sợ mất thành tích bao che nhau, thấy đúng kiên quyết bảo vệ, thấy sai kiên quyết phê phán. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giữ mối quan hệ với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Có lối sống trong sạch, lành mạnh, dám đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng kèn cựa địa vị, cơ hội cục bộ, bè phái, quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Bản thân luôn thực hiện đúng quy chế chuyên môn, đảm bảo tính khoa học, làm việc có trách nhiệm cao, cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, luôn có tinh thần tìm tòi, học hỏi để nâng cao năng lực lãnh đạo và quản lý. Luôn phối kết hợp tốt với các đồng chí trong BCU, BGH, các đồng nghiệp và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể luôn có ý thức tuyên truyền, tìm ra các giải pháp hữu hiệu để xây dựng Chi bộ và nhà trường phát triển

4. Ý thức tổ chức kỷ luật:

Trong công tác, tôi luôn chấp hành và thực hiện đúng các nội quy, quy chế và kỷ luật của cấp trên và Nhà trường đề ra theo nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức kỷ luật, phục tùng sự phân công của cấp trên. Chấp hành đúng sự phân công điều động của cấp trên; thực hiện tốt các Quy định về những điều Đảng viên, cán bộ công chức không được làm và các nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị đề ra, luôn gương mẫu thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương trước tập thể.

Luôn có tinh thần tự học tập, tự bồi dưỡng và tự rèn luyện để nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, năng lực lãnh đạo và quản lý nhà trường. Có tinh thần kiên quyết để giữ mối liên hệ với Ban Chi ủy, Ban giám hiệu nhà trường, Phòng GD&ĐT, Đảng ủy, UBND xã.

Thực hiện nghiêm túc việc phân công, phân nhiệm, rõ ràng, đúng người đúng việc. Luôn tự coi bản thân là trung tâm để xây dựng và giữ gìn mối đoàn kết trong nội bộ nhà trường, luôn tự kiềm chế bản thân, sống trung, thực thẳng thắn. Tích cực tham mưu với PGD&ĐT, UBND huyện, UBND xã để tiếp tục xây dựng nhà trường ngày một phát triển, tích cực làm công tác xã hội hóa GD trong nhà trường để xây dựng cảnh quan, môi trường sư phạm thân thiện cho các cháu, xây dựng kế hoạch mua sắm đồ dùng trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho các hoạt động CS,ND và GD trẻ trong năm học.

5. Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:

- Về việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định:

Là người đứng đầu trong Chi bộ và nhà trường, tôi luôn xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trước cấp trên. Luôn có ý thức tự học hỏi để nâng cao trình độ tay nghề, hoàn thành và thực hiện tốt chức trách và nhiệm vụ được giao. Tích cực làm tham mưu với các Cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và lãnh đạo cấp trên để xây dựng cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong nhà trường. Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ giữa Chi bộ và Đảng ủy cấp trên. Tích cực học tập, nghiên cứu các tài liệu liên quan đến công tác quản lý chỉ đạo, chương trình chăm sóc giáo dục trẻ và việc ứng dụng CNTT, để có kế hoạch chỉ đạo tốt cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt công tác CS &GD trẻ tại nhà trường.

Đã thực hiện tốt QCDC trong trường học, tăng cường hiệu quả, quản lý nề nếp, kỷ cương. Hàng năm cán bộ, công chức, viên chức của Nhà trường đều được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát kiểm tra thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, thông qua các tổ chức, Chi bộ, Công đoàn, đoàn Thanh niên trong nhà trường về những chủ trương, chính sách, chế độ của Đảng và nhà nước, các quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường. Công khai các khoản đóng góp của học sinh, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán, theo quy định hiện hành.

- Về công tác xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nhân viên trong đơn vị:

Vào đầu năm học tôi đã thực hiện việc rà soát, bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ CBQL,GV,NV đảm bảo đủ số lượng, đạt chuẩn chức danh nghề nghiệp, có CM nghiệp vụ giỏi để thực hiện chương trình GDMN, đảm bảo về chất lượng, có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ CM theo hướng hội nhập quốc tế. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trong nhà trường để đạt được các yêu cầu: như chuyên đề về kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng ứng xử sư phạm và đặc biệt là việc tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên được tiếp cận với PPGD tiên tiến Steam. Ứng dụng thành thạo CNTT trong công tác quản lý chỉ đạo và công tác cải cách hành chính trong của nhà trường, XD thương hiệu chất lượng CS,ND và GD trẻ, cam kết đảm bảo chất lượng đầu ra với cha mẹ học sinh.

- Về công tác nâng cao chất lượng nuôi dưỡng và chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho học sinh:

Tôi đã triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường GD an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 về ban hành quy định XD trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường MN; Thực hiện nghiêm túc công văn số 964/ATTP-NĐTT ngày 23/4/2020 của Cục an toàn thực phẩm Bộ y tế về việc hướng dẫn bảo đảm ATTP và các văn bản chỉ đạo của các cấp về thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Vào đầu năm học tôi đã ra Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tế trường học, XD và triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tai nạn thương tích của nhà trường. Chỉ đạo và tạo điều kiện cho cán bộ chuyên trách về công tác y tế trường học được đi tập huấn, nhằm thực hiện tốt các hoạt động sơ cứu, cấp cứu tai nạn thương tích tại đơn vị. Tổ chức tập huấn cho đội ngũ GV,NV trong trường nắm được những kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ. Do vậy trong năm học đã giảm được các yếu tố nguy cơ gây thương tích cho trẻ cả ở gia đình và trong nhà trường, cụ thể toàn trường không có trường hợp trẻ bị tử vong hay bị thương tích nặng phải nằm viện do tai nạn, thương tích xảy ra trong trường.

Tổng số trẻ ăn bán trú tại trường: 417/417 cháu đạt 100% số trẻ đến lớp.

Trong đó: + Nhà trẻ 70/70 cháu đạt 100 % số trẻ đến lớp.

+ Mẫu giáo 347/347 cháu đạt 100 % số trẻ đến lớp.

- Mức ăn của trẻ: 25.000đ/trẻ/ngày.

Tỷ lệ các chất đạt TB/ngày cho trẻ:

+ Trẻ Nhà trẻ: 765 - 893 Kcalo; P-L-G: 13-20; 30 - 40; 47 - 50

+ Trẻ MG: 615 - 726 Kcalo; P-L-G: 13 - 20; 25 - 35; 52 - 60

- 100% nhóm lớp thực hiện chế độ vệ sinh của trẻ theo quy chế nuôi dạy trẻ, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho trẻ ở trường.

- Đã chỉ đạo GV các lớp thực hiện tốt công tác phối hợp với phụ huynh trong việc chăm sóc sức khoẻ và dinh dưỡng cho trẻ, hàng tháng, hàng kỳ đã nhân viên Y tế đã phối hợp tốt với GV chủ nhiệm các lớp thực hiện cân và đo cho trẻ 04 lần/năm học và thực hiện theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng cho trẻ.

+ Tỉ lệ trẻ SDD về cân nặng đầu năm 5,3% (22 cháu), cuối năm còn 2,6 % (11 cháu). So với đầu năm giảm 2,6 % (11 cháu).

+ Tỷ lệ trẻ thấp còi đầu năm 7,9 % (33 cháu), cuối năm còn 4,1 % (17 cháu). So với đầu năm giảm 3,8 % (16 cháu).

+ Tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì: đầu năm: 0 cháu, cuối năm: 0 cháu

- Việc thực hiện các điều kiện hoạt động và đảm bảo an toàn cho trẻ được nhà trường coi trọng là nhiệm vụ hàng đầu để thực hiện, nên trong các năm học đều không có trường hợp trẻ bị xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.

- Về công tác đổi mới hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GD mầm non:

Đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 20... - 20..., áp dụng các hình thức, phương pháp, mô hình GD tiên tiến phù hợp với điều kiện và nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Giáo viên các lớp trong toàn trường đã linh hoạt lựa chọn, bổ sung những nội dung, PPGD tiến tiến Steam phù hợp với quan điểm, mục tiêu của Chương trình GDMN, bảo đảm tính khoa học, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với văn hóa, điều kiện của địa phương, của nhà trường, khả năng và nhu cầu của trẻ để phát triển chương trình GD của nhà trường, nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong năm học.

Đã chỉ đạo 100% GV toàn trường thực hiện xây dựng chương trình giáo dục cho trẻ phù hợp với từng độ tuổi, có ứng dụng PPGD tiên tiến Steam, phát huy thế mạnh của nhà trường theo đặc thù của địa phương. Chú trọng dạy cho trẻ có những tố chất căn bản: khỏe mạnh, tự lập, tự tin, có ngôn ngữ giao tiếp lễ giáo mạch lạc, có hành vi thói quen văn minh.

Đã tập trung chỉ đạo giáo viên thực hiện theo hướng đi sâu vào lĩnh vực phát triển thể chất và ứng dụng phương pháp GD tiên tiến Steam trong các HĐ giáo dục cho trẻ ở trường, đồng thời tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm và tham gia các hoạt động dã ngoại… 100% CBQL, GV trong trường đều biết khai thác sử dụng tài liệu, học liệu trực tuyến hiệu quả, đúng quy định, ứng dụng linh hoạt các phương tiện, kỹ thuật, công nghệ để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng tương tác với phương châm giáo dục “Chơi mà học, học bằng chơi”.

Đã đầu tư đầy đủ trang bị cho các lớp, đảm bảo đủ các điều kiện cho GV thực hiện nhiệm vụ CS&GD trẻ theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, thực hiện tốt việc quản lý, lựa chọn, sử dụng đồ chơi, tài liệu, học liệu quy định tại Thông tư số 47/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020, Thông tư số 30/2021/TT-BGDĐT ngày 05/11/2021 và các quy định khác của Bộ GD&ĐT.

Nhà trường đã tăng cường việc chỉ đạo GV các lớp cho trẻ được tham gia các hoạt động thực hành, trải nghiệm, dã ngoại: Các cơ sở sản xuất cơ khí, làm nghề mộc tại địa phương (tháng 11/2022), thăm quan cánh đồng lúa (tháng 12/2022), thăm quan đình, chùa, (tháng 1/2023) cửa hàng tạp hoá (tháng 2/2023), thăm quan Nông trại (tháng 3/2023), trường Tiểu học, thăm lăng Bác Hồ (tháng 5/2023), với hình thức tổ chức đi thăm quan theo khối lớp. 100% giáo viên các nhóm, lớp đã thực hiện tốt việc ứng dụng phương pháp GD tiên tiến Steam vào chương trình GD trẻ trong năm học, theo nguyên tắc “Trẻ là trung tâm - toàn diện - tích hợp - trải nghiệm”, trẻ được thực hành, trải nghiệm trong tất cả các nội dung giáo dục tại trường.

Đã tổ chức thành công Chương trình “Tôi yêu Việt Nam” tháng 12/2022, “Bé vui Hội xuân 2023” tháng 01/2023; “Ngày Hội thể thao năm 2023” tháng 3/2023 và các Hội thi, liên hoan, giao lưu, thăm quan ngoại khóa...; tăng cường cho trẻ được thực hành trải nghiệm, tiếp xúc với thiên nhiên, tăng cường hoạt động múa hát (dân vũ), giao lưu tập thể, làm quen với bài hát Quốc ca, các hoạt động GDATGT phù hợp với độ tuổi, nhằm phát triển toàn diện cho trẻ, được đa số PH trong toàn trường nhiệt tình phối hợp tổ chức đạt kết quả cao.

- 100% GV,NV trong trường tham gia hội thi giáo viên giỏi và nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường vào tháng 11/2022. Đã lựa chọn 05 đồng chí GV,NV đạt giải cao của cấp trường tham gia thi cấp cơ sở trong đó 03 đồng chí đạt giải nhì (Đ/c Hoàng Thị Thi, Nguyễn Thị Anh, Nguyễn Thị Thơm (NVND); 01 đồng chí đạt giải 3 (đ/c Phạm Thị Như Ngọc); 01 đ/c đạt giải KK (Trịnh Thị Thu Hương).

- 100% GV tham gia hội thi “Xây dựng môi trường GD lấy trẻ làm trung tâm”; “Thi làm ĐD sáng tạo”, thao giảng (dịp 20/11 và 8/3).

- Kết quả xếp loại thi đua các nhóm lớp cuối năm học như sau:

+ Xếp loại tốt: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;

+ Xếp loại khá: 7/15 đạt tỷ lệ 47 %;

+ Xếp loại ĐYC: 1/15 đạt tỷ lệ 6 %;

- Kết quả đánh giá trẻ cuối độ tuổi theo các chỉ số cuối năm học như sau:

+ Đạt yêu cầu cuối độ tuổi: 401/417 đạt tỷ lệ 96,2 %;

+ Chưa đạt yêu cầu: 16/417 đạt tỷ lệ 3.8 %.

+ Kết quả tự đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng: Tổng số được đánh giá: 03 đ/c (HT: 01; PHT: 02) - Xếp loại tốt: 01 đ/c; xếp loại khá: 02 đ/c

+ Tổ chức hướng dẫn GV đánh giḠtheo chuẩn nghề nghiệp GVMN.

Kết quả: Tổng số GV tự đánh giá: 34/34 đ/c.

- Xếp loại xuất sắc: 09 đ/c đạt tỷ lệ 26,5%;

- Xếp loại khá: 24 đ/c đạt tỷ lệ 70,6%.;

- Xếp loại trung bình: 01 đ/c đạt tỷ lệ 2,8%.

+ Tổ chức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức cuối năm học.

Kết quả: Tổng số CB,GV,NV được đánh giá: 49 đ/c (CBQL: 03; GV: 34; NV: 12).

- Xếp loại HTXSNV: 10 đ/c (CBQL: 02; GV: 07; NV: 01).

- Xếp loại HTTNV: 39 đ/c (CBQL: 01; GV: 27; NV: 11).

- Xếp loại HTNV: 0 đ/c

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

Bản thân luôn có tư thế, tác phong, cử chỉ nghiêm túc, thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng mọi người khi giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực, rõ ràng, mạch lạc, hòa nhã; Có thái độ ân cần, niềm nở khi giải quyết các vấn đề, các sự việc với phụ huynh, với giáo viên, nhân viên trong nhà trường, không có thái độ quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, hạch sách người dân cũng như phụ huynh và CB,GV,NV và học sinh, luôn giữ gìn uy tín, danh dự cho CB,GV,NV, phụ huynh và học sinh. Kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc của CB,GV,NV và phụ huynh học sinh, đồng thời luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị, đoàn thể tại địa phương, hội cha mẹ học sinh trong nhà trường để thực hiện tốt kế hoạch chỉ đạo nhà trường đã đề ra.

7. Kết quả hoạt động của đơn vị với nhiệm vụ được giao lãnh đạo, quản lý:

* Về công tác quy hoạch màng lưới lớp học, đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà trường theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa:

Đã thực hiện tốt việc XD kế hoạch rà soát, điều chỉnh mạng lưới lớp học cho phù hợp với tình hình thực tế, với số lượng học sinh theo độ tuổi hàng năm. Đồng thời tham mưu với UBND xã đề nghị mở rộng thêm quỹ đất tại khu Trung tâm để xin đầu tư kinh phí xây dựng thêm 10 phòng học, 01 hội trường, mở rộng khu vực cho trẻ làm quen với thiên nhiên và một số hạng mục khác...để gom điểm lẻ khu Quảng Minh về khu Trung Tâm, nhằm đảm bảo công tác quản lý chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Tham mưu với UBND Huyện tiếp tục đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.

Trong năm học đã thực hiện các khoản chi như sau:

1. Trang trí, làm biểu bảng tạo cảnh quan môi trường SP cho các khu.

2. Thay cỏ nhân tạo khu vui chơi, sơn sửa lại các loại đồ chơi ngoài trời.

3. Tập trung xây dựng khu sáng tạo, khu trải nghiệm dân gian Việt Nam, phòng GD thể chất, phòng GD âm nhạc và gia cố lại toàn bộ giá đựng đồ dùng, đồ chơi cho các lớp.

4. Sửa chữa nền nhà, nhà vệ sinh một số phòng học, thay thiết bị vệ sinh, điện nước cho các lớp. Làm lại đường nước khu Quảng Minh.

5. Thay thế, sửa chữa các thiết bị điện tử: Máy tính, mấy in, máy chiếu, camera, thiết bị điện phục vụ cho CB,GV,NV.

6. Mua các loại đồ dùng, nước tẩy vệ sinh phục vụ cho GV,NV và HS.

7. Sửa chữa, mua sắm bổ sung đồ dùng phục vụ cho công tác bán trú, đồ dùng thiết bị phục vụ công tác GD trẻ.

Tổng kinh phí: 352.028.000 đồng

Trong đó: - Phụ huynh đóng góp: 112.800.000 đồng.

- Nguồn từ ngân sách nhà nước: 239.228.000 đồng.

- Đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phối hợp giữa gia đình, nhà trường, cộng đồng, chủ động phối hợp với UBND xã tuyên truyền tới nhân dân trên địa bàn, vận động con em trong độ tuổi ra lớp mầm non, tuyên truyền phổ biến kiến thức cho các bậc cha mẹ, làm tốt công tác phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường, huy động xã hội hóa cho giáo dục mầm non.

* Về công tác xã hội hoá giáo dục:

Tôi đã làm tốt công tác tham mưu với cán bộ lãnh đạo và nhân dân địa phương để thực hiện công tác XHHGD, tuyên truyền vận động các ban ngành đoàn thể ở địa phương tiếp tục quan tâm và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, vận động các gia đình, các cá nhân, các dòng họ thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài ngày càng phát triển mạnh mẽ, kết hợp với trung tâm học tập cộng đồng của xã xây dựng kế hoạch, bồi dưỡng, tuyên truyền giúp mọi người hiểu thêm về tâm quan trọng của giáo dục MN trong cuộc sống.

Đã được Hội phụ huynh các lớp nhiệt tình tự nguyện ủng hộ các loại nguyên liệu, phế liệu và vật liệu để XD môi trường học tập cho trẻ tại các lớp, khu sáng tạo và khu trải nghiệm dân gian Việt Nam cho trẻ hoạt động.

* Về việc thực hiện Mô hình và giải pháp đổi mới:

- Năm học 2022 - 2023, tôi đã chỉ đạo thực hiện mô hình “Nâng cao chất lượng phát triển thể chất và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào HĐGD trẻ”

Để thực hiện tốt mô hình này, tôi đã chủ động xây dựng Kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện cụ thể như: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CB,GV,NV và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc “Phát triển thể chất cho trẻ và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào hoạt động giáo dục trẻ trong trường mầm non”, giúp cho CB,GV,NV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc tạo dựng và duy trì chất lượng của nhà trường, mà ở đó học sinh và giáo viên luôn được tiếp cận với những PPGD đổi mới, sáng tạo và hiệu quả. Bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi CB,GV,NV và tuyên truyền để phụ huynh cùng phối hợp với giáo viên, tạo điều kiện về mọi mặt, nhằm thực hiện tốt mô hình “Nâng cao chất lượng GD thể chất và ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào hoạt động giáo dục cho trẻ” và xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm, nâng cao kỹ năng ứng xử sư phạm, ý thức đạo đức nghề nghiệp, giáo dục học sinh để cô giáo và học sinh biết lắng nghe, thấu hiểu, biết tôn trọng và được an toàn, biết chia sẻ, được ghi nhận và yêu thương. Đồng thời cũng đã kịp thời phát hiện được những tấm gương nhà giáo tận tụy, mẫu mực, có nhiều đổi mới, sáng tạo, có thành tích trong việc nghiên cứu, học tập khi ứng dụng PPGD tiên tiến Steam vào hoạt động giáo dục cho trẻ tại nhà trong thời gian trẻ nghỉ dịch Covid-19 ở nhà và trong các hoạt động học tập tại trường như: Cô giáo Hoàng Thị Thi, Nguyễn Thị Anh, Tạ Thị Dương, Phạm Thị Hương, Ngô Thị Nga, Nguyễn Thị Thuý, Lê Thị Thanh yên...

Để thực hiện tốt mô hình này, tôi đã chủ động xây dựng Kế hoạch, đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo thực hiện cụ thể như: Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể CB,GV,NV và phụ huynh học sinh về mục đích, ý nghĩa của việc “Nâng cao chất lượng giáo dục lĩnh vực phát triển thể chất và ứng dụng PPGD tiên tiến trong tổ chức HĐ giáo dục”, để phát triển toàn diện cho trẻ, giúp cho CB,GV,NV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của việc tạo dựng và duy trì chất lượng của nhà trường, mà ở đó học sinh và giáo viên luôn được tiếp cận với những PPGD đổi mới, sáng tạo và hiệu quả, trẻ luôn được chủ động khám phá, tìm tòi kỹ năng tư duy, sự tưởng tượng và kỹ năng làm việc nhóm của trẻ ngày càng được nâng cao dần.

Kết quả thực hiện công tác sáng kiến kinh nghiệm hàng năm đều được nâng lên về chất lượng, tỷ lệ SKKN xếp loại A cấp huyện tăng lên qua các năm học, số lượng SKKN được ứng dụng đạt hiệu quả ngày càng cao. Nhà trường luôn là đơn vị đứng tốp đầu trong phong trào đúc rút sáng kiến kinh nghiệm của cấp học mầm non huyện Thanh Oai.

Sau đây là những kết quả của tập thể và cá nhân tôi đã đạt được:

- Đối với tập thể: Chi bộ đã được Đảng ủy xã Mỹ Hưng tặng giấy khen “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Nhà trường đã được UBND Huyện Thanh Oai tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; Được UBND TP Hà Nội tặng “Cờ thi đua cấp Thành phố”; Được UBND huyện Thanh Oai tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo ATTP.

- Đới với cá nhân: Được UBND huyện Thanh Oai tặng giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022” và danh hiệu CSTĐCS năm học 2022-2023; Được UBND TP Hà Nội tặng “Bằng khen” đã hoàn thành XSNV từ năm học 2020-2021 đến năm học 2021-2022. Được Hội khuyến học Hà Nội tặng giấy khen “Là gương học tập tiêu biểu” năm 2022.

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

- Thường xuyên có ý thức nghiên cứu và học hỏi để vận dụng các kiến thức cơ bản về lý luận, nghiệp vụ quản lý trong lãnh đạo và quản lý nhà trường.

- Có khả năng dự báo được sự phát triển của nhà trường, phục vụ cho việc xây dựng quy hoạch và kế hoạch phát triển nhà trường; Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch phát triển nhà trường toàn diện và phù hợp;

- Huy động và sử dụng đúng quy định của pháp luật các nguồn tài chính phục vụ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ; Quản lý sử dụng tài chính, tài sản đúng mục đích và theo quy định của pháp luật; Xây dựng, bảo quản, khai thác và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu của nhà trường theo quy định.

- Tổ chức thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, tạo điều kiện cho các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết:

Bản thân luôn có tư tưởng xây dựng mối đoàn kết nội bộ trong đơn vị, không có tư tưởng cục bộ, gây bè phái. Luôn quan tâm đến tâm tư nguyện vọng của CB,GV,NV để giải quyết những ý kiến thắc mắc và các cá nhân có tư tưởng bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ trong đơn vị.

II. TỰ NHẬN XÉT, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG:

1. Tự nhận xét ưu, khuyết điểm:

- Ưu điểm: Có ý thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực học hỏi, chấp hành tốt các nội quy, quy định của ngành và đơn vị đã đề ra, nhiệt tình giúp đỡ chị em GV,NV trong trường.

- Tồn tại: Đôi khi còn hay nóng tính, vội vàng, chưa thường xuyên quyết đoán, còn nể nang.

- Hướng khắc phục: Tiếp trục phát huy những mặt mạnh, tự phấn đấu và tu dưỡng bản thân để khắc phục những mặt còn tồn tại.

2. Tự xếp loại chất lượng:

Căn cứ vào các tiêu chuẩn đánh giá xếp loại và năng lực của bản thân, tôi tự đánh giá và xếp loại bản thân ở mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ngày....tháng....năm 20...
Viên chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CỦA TẬP THỂ ĐỐI VỚI HIỆU TRƯỞNG.

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

..............................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

................................................................................

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV.  KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG VIÊN CHỨC LÀ HIỆU TRƯỞNG CỦA CHỦ TỊCH UBND HUYỆN.

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

..................................................................................

..................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

...................................................................................

3. Nhận định chiều hướng, triển vọng phát triển của cán bộ:

...................................................................................

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Hướng dẫn viết tự nhận xét đánh giá phân loại lãnh đạo quản lý

- Cần ghi đầy đủ các vấn đề ưu điểm và kết quả trong cả năm mà cán bộ Đảng viên cả về mặt đức và tài. Đánh giá chính xác về sự chấp hành đối với chủ chương mà Đảng đã đề ra chưa? Với lãnh đạo quản lý thì xem trong năm qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao chưa?

Ví dụ: Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: trung thành với Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Chấp hành tốt chủ chương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đề ra. Chính sách pháp luật của nhà nước.
 • Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao nhân thức về chính trị và năng lực công tác.
 • Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.
 • Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào các cơ quan lãnh đạo nhà nước.

- Cần phải nêu rõ lối sống có đúng theo phương châm của Đảng: Đã tu dưỡng được những phẩm chất tốt đẹp như thế nào? Phẩm chất đạo đức lối sống của mình đã đủ lòng tin với người dân chưa?

Ví dụ: Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”. Là một người lãnh đạo, luôn đi đầu trong mọi công tác và quan hệ mật thiết với nhân dân.

 • Thực hiện các nguyên tắc: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và sửa chữa những khuyết điểm. Tích cực đấu tranh với nạn quan liêu, nạn tham nhũng lãng phí, lối sống thực dụng, nói không làm.
 • Trung thực, khách quan chân thành trong phê bình và tự phê bình để giữ gìn đoàn kết trong Đảng. Tích cực đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, chống lại sự chia rẽ bè phái trong nội bộ và được đồng nghiệp, cấp dưới và được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

- Cần nêu rõ thành tựu đạt được trong các công tác quản lý do mình phụ trách. Tiến độ hoàn thành các kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân đến đâu. Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị, địa phương, cơ sở đáp ứng được kì vọng chưa?

Ví dụ: Có năng lực quản lý, lãnh đạo trong các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, điều hành hoạt động của tổ chức một cách trơn tru.

 • Có tinh thần tách nhiệm cao trong nhiệm vụ, có tinh thần trong lao động, học tập, công tác. Có ý thức hoàn thành công việc và nhiệm vụ được giao.
 • Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;
 • Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh.

- Ghi rõ tác phong lề lối, nghề nghiệp

Ví dụ: Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.

 • Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.
 • Có ý thức chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;
 • Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;
 • Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Ví dụ: Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí đầy đủ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình…

 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan…
 • Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ…

- Nêu rõ từng hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Ví dụ: Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…

 • Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…

5. Đối tượng của phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

 • Phiếu đánh giá công chức của hiệu trưởng
 • Phiếu đánh giá công chức của phó hiệu trưởng
 • Phiếu đánh giá công chức của cán bộ công chức làm lãnh đạo, quản lý các cấp khác

Những nhóm đối tượng này cần làm phiếu đánh giá phân loại công chức mức lãnh đạo quản lý bởi vị trí này có những yêu cầu đánh giá riêng biệt và cao hơn so với công chức, viên chức. Những tiêu chí đánh giá yêu cầu cũng có tính bao quát và cao hơn phù hợp với vị trí lãnh đạo, quản lý.

6. Thời điểm đánh giá, xếp loại viên chức, công chức năm 2024?

Khi nào phải thực hiện đánh giá xếp loại viên chức, công chức năm 2023?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì thời điểm đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023 như sau:

2. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Như vậy, sẽ thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trước ngày 15/12/2023 và trước khi thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

7. Cán bộ, công chức, viên chức nào không phải đánh giá, xếp loại chất lượng?

Cuối năm là thời điểm các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá, xếp loại chất lượng, cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không phải đánh giá, xếp loại chất lượng.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Nghị định 90/2020-NĐ/CP thì cán bộ, công chức, viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

Ngoài ra, trường hợp cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong năm từ 3 tháng đến dưới 6 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm vừa qua. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2024 của chúng tôi.

Trên đây là Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách viết để các bạn tham khảo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 129.988
0 Bình luận
Sắp xếp theo