Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý 2023 mới nhất

Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý là mẫu phiếu được lập ra để đánh giá, nhận xét và phân loại công chức là cấp lãnh đạo quản lý. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin của công chức, phần tự đánh giá của công chức, phần nhận xét của đơn vị tập thể... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức, lãnh đạo quản lý tại đây.

Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng công chức là một trong các văn bản lưu giữ kết quả đánh giá, xếp loại công chức, được lưu vào hồ sơ công chức. Phiếu này gồm các nội dung: Tự đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện; Tự đánh giá, nhận xết, xếp loại chất lượng; Kết quả đánh giá, phân loại công chức.......... Mời các bạn tham khảo các mẫu mà Hoatieu.vn sưu tầm được dưới đây.

1. Hướng dẫn đánh giá công chức

Theo Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, nội dung đánh giá công chức cũng được bổ sung, sửa đổi theo hướng cụ thể, chi tiết và thuận lợi hơn:

Một là, trước đây chỉ nêu “Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ” chung chung thì nay đã sửa đổi thành là “Theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao; Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ, phải gắn với vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể".

Quy định này đã được sửa theo hướng cụ thể hơn, nhấn mạnh việc đánh giá công chức theo vị trí việc làm, thông qua công việc, sản phẩm cụ thể cũng như chất lượng thực hiện công việc. Qua đó, thống nhất với quy định tiến tới sẽ thực hiện trả lương theo vị trí việc làm.

Hai là, bổ sung thêm nội dung đánh giá dựa vào “thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp”.

Có thể thấy, trong tình hình nước ta đang tăng cường mọi biện pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thì việc bổ sung quy định này là hoàn toàn phù hợp. Nó không chỉ phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước và thật sự giúp loại bỏ những công chức có biểu hiện tham nhũng. Khi phát hiện có dấu hiệu tham nhũng, đánh giá khách quan mang tính tiêu cực của người lãnh đạo quản lý thì sẽ cần phải xem xét.

Ba là, với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, Luật sửa đổi cũng bổ sung thêm nội dung đánh giá mới:

- Việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách;

- Tiến độ, chất lượng các công việc được giao.

Quá trình đánh giá công tác của lãnh đạo, quản lý được chú trọng hơn ở kết quả thực hiện công tác, nhiệm vụ được giao. Khi xếp loại chất lượng của lãnh đạo không cao hơn kết quả đánh giá của cả đơn vị phụ trách bởi vì kết quả của đơn vị phụ trách chính là kết quả mà người lãnh đạo đạt được. Lãnh đạo có tốt thì kết quả đơn vị mới cao được. Đây là điều tất yếu.

Như vậy, có thể thấy, sắp tới đây, công chức sẽ được đánh giá một cách toàn diện hơn, dựa vào nhiều yếu tố khác nhau.

2. Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

Phiếu đánh giá xếp loại lãnh đạo quản lý
Phiếu đánh giá xếp loại lãnh đạo quản lý

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC
ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

Năm ...........

Họ và tên: ................... Số hiệu công chức: ...........

Chức vụ, công việc được giao: ..............................

Đơn vị công tác: .....................................................

Ngạch công chức: ........ Bậc: ......... Hệ số: .............

I. TỰ NHẬN XÉT KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:

- Học tập nghiêm túc Nghị quyết Hội nghị trung ương lần thứ ..... khóa ......... về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo.

- Học tập, nghiên cứu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

- Từ việc học tập các nội dung nêu trên, bản thân đã gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, thực hiện đúng pháp luật, chế độ, chính sách, quy định của Nhà nước, các quy định của ngành, địa phương.

- Trong thực hiện nhiệm vụ được giao, luôn căn cứ vào các văn bản quy phạm pháp luật để làm căn cứ cho các quyết định.

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;

a) Về phẩm chất chính trị:

- Tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, trung thành với chế độ xã hội chủ nghĩa và con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

- Chấp hành và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo của Đảng trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Kiên định và tin tưởng tuyệt đối vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Đảng và Nhà nước ta.

b) Về đạo đức:

- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác với thái độ làm việc tận tình, trung thực, cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư.

- Đấu tranh trước những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, bè phái gây mất đoàn kết nội bộ.

c) Về lối sống:

- Luôn thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và coi đó là việc tu dưỡng, rèn luyện bản thân thường xuyên trong công tác cung như trong đời sống hằng ngày

- Bản thân luôn có lối sống cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình để ngày càng hoàn thiện bản thân.

d) Về tác phong công tác, lề lối làm việc:

- Luôn giao tiếp, ứng xử đúng mực khi tiếp xúc với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Có tác phong làm việc khoa học, đúng giờ, thể hiện tinh thần tự phê bình và phê bình đúng mực, luôn coi trọng tính dân chủ - kỷ cương và luôn tạo cơ hội, giúp đỡ cán bộ, giáo viên cùng tiến bộ. Có quan hệ tốt trong gia đình và quần chúng nơi cư trú.

- Luôn phát huy quyền làm chủ của viên chức trong đơn vị trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

- Tác phong, lề lối làm việc nghiêm túc.

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng. Tích cực học tập nâng cao trình độ quản lí, trình độ chính trị, trình độ chuyên môn. Cải tiến phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được nhà trường và cấp trên giao.

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ của bản thân dựa trên kế hoạch năm, tháng, tuần cụ thể. Từ đó bảo đảm đúng tiến độ đã đặt ra.

- Chất lượng thực hiện công việc tốt, đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý của đơn vị, đạt được chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

- Thành tích đạt được trong những năm qua: Chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ thi đua cấp thành phó, bằng khen của UBND thành phố, đơn vị đạt lao động xuất sắc.

* Tồn tại: Trong một số hoạt động chưa đạt được kết quả cao như: công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực sư phạm đội ngũ giáo viên, Các phong trào thi đua chưa đi vào chiều sâu.

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

- Luôn tâm huyết với nghề nghiệp và có trách nhiệm trong quản lý nhà trường. Trong quản lý và tổ chức thực hiện đều hướng mọi hoạt động của nhà trường vào mục tiêu nâng cao chất lượng học tập, rèn luyện của học sinh, nâng cao hiệu quả làm việc của đội ngũ. Luôn động viên, khích lệ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường tích cực tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

- Luôn đề cao việc phối hợp các ban ngành đoàn thể, các bộ phận trong nhà trường, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch hoạt động của nhà trường.

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

- Thái độ phục vụ nhân dân đúng mực và giải quyết mọi tình huống hợp lý, có tính thuyết phục, không gây phiền hà.

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

- Hoàn thành những nhiệm vu trọng tâm do Sở GD-ĐT thành phố giao chỉ tiêu đầu năm.

- Thực hiện những báo cáo kịp thời đối với cơ quan cấp trên.

- Chất lượng hai mặt giáo dục cao hơn so với năm học trước, phong trào học sinh giỏi đạt tỷ lệ cao, công tác nghiên cứu khoa học trong học sinh đạt kết quả tốt.

- Chi bộ trường đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu.

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý

- Phân công nhiệm vụ cho cấp dưới căn cứ vào năng lực, trình độ và tính phù hợp, sở trường của từng người, phù hợp với công việc được giao.

- Tạo mối đoàn kết, hỗ trợ trong công tác của công chức, viên chức trong đơn vị.

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức, viên chức

- Lãnh đạo thực hiện mọi nhiệm vụ trên nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy quyền làm chủ của toàn thể công chức, viên chức trong đơn vị, xây dựng khối đại đoàn kết giữa các bộ phận, tổ chức trong nhà trường.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

......., ngày... tháng.... năm...

Người tự nhận xét

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

.........................................................................

2. Nhận xét của Thủ trưởng trực tiếp quản lý công chức:

.........................................................................

.............., ngày...tháng...năm....

Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC (theo thẩm quyền được phân cấp)

1. Nhận xét ưu, nhược điểm

..........................................................................

2. Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ,

c. Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực;

d. Không hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả đánh giá công chức: ............................

..........., ngày...tháng...năm...

Thủ trưởng đơn vị

3. Mẫu đánh giá công chức cuối năm dành cho Hiệu trưởng

Mẫu phiếu dưới đây dành riêng cho Hiệu trưởng quản lý giáo dục. Với nội dung đánh giá kết quả công tác, tu dưỡng, rèn luyện của công chức, đánh giá nhiệm vụ của lý đã được giao, ý kiến của tập thể đơn vị của Hiệu trưởng quản lý và đánh giá của công chức có thẩm quyền.

PHÒNG GD&ĐT ............
TRƯỜNG THCS ............................
______________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC

Năm 20........ – 20............

Họ và tên: ........................................................

Chức vụ, chức danh:........................................

Đơn vị công tác: ..............................................

Ngạch công chức: …………. Bậc:…………… Hệ số lương:................................

I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:...............................................................

2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:

........................................................................

3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:

.......................................................................

4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:

........................................................................

5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:

.........................................................................

6. Thái độ phục vụ nhân dân:

........................................................................

PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ

7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:

........................................................................

8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:

..........................................................................

9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:

...........................................................................

II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC

1. Đánh giá ưu, nhược điểm:

...........................................................................

..........................................................................

2. Phân loại đánh giá:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

.............................................................................

Ngày....tháng....năm 20...
Công chức tự đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC

1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:

..............................................................................

2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:

................................................................................

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
(ký tên, ghi rõ họ tên)

IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN

1. Nhận xét ưu, nhược điểm:

..................................................................................

..................................................................................

2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:

(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)

...................................................................................

Ngày....tháng....năm 20...
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

4. Hướng dẫn viết tự nhận xét đánh giá phân loại lãnh đạo quản lý

- Cần ghi đầy đủ các vấn đề ưu điểm và kết quả trong cả năm mà cán bộ Đảng viên cả về mặt đức và tài. Đánh giá chính xác về sự chấp hành đối với chủ chương mà Đảng đã đề ra chưa? Với lãnh đạo quản lý thì xem trong năm qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao chưa?

Ví dụ: Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Có sự kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: trung thành với Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

 • Chấp hành tốt chủ chương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng đề ra. Chính sách pháp luật của nhà nước.
 • Tích cực học tập tự rèn luyện bồi dưỡng, nâng cao nhân thức về chính trị và năng lực công tác.
 • Tích cực tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước.
 • Tích cực đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng cách mạng, tăng cường sự tin tưởng của nhân dân vào các cơ quan lãnh đạo nhà nước.

- Cần phải nêu rõ lối sống có đúng theo phương châm của Đảng: Đã tu dưỡng được những phẩm chất tốt đẹp như thế nào? Phẩm chất đạo đức lối sống của mình đã đủ lòng tin với người dân chưa?

Ví dụ: Không ngừng “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”. Là một người lãnh đạo, luôn đi đầu trong mọi công tác và quan hệ mật thiết với nhân dân.

 • Thực hiện các nguyên tắc: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư” theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh và có tinh thần hợp tác giúp đỡ đồng nghiệp.
 • Tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu và sửa chữa những khuyết điểm. Tích cực đấu tranh với nạn quan liêu, nạn tham nhũng lãng phí, lối sống thực dụng, nói không làm.
 • Trung thực, khách quan chân thành trong phê bình và tự phê bình để giữ gìn đoàn kết trong Đảng. Tích cực đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, chống lại sự chia rẽ bè phái trong nội bộ và được đồng nghiệp, cấp dưới và được nhân dân tin tưởng, tín nhiệm.

- Cần nêu rõ thành tựu đạt được trong các công tác quản lý do mình phụ trách. Tiến độ hoàn thành các kiến nghị, đề nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân đến đâu. Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị, địa phương, cơ sở đáp ứng được kì vọng chưa?

Ví dụ: Có năng lực quản lý, lãnh đạo trong các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, điều hành hoạt động của tổ chức một cách trơn tru.

 • Có tinh thần tách nhiệm cao trong nhiệm vụ, có tinh thần trong lao động, học tập, công tác. Có ý thức hoàn thành công việc và nhiệm vụ được giao.
 • Ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị: Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; Tích cực tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị ngày càng vững mạnh;
 • Thường xuyên nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ nhân dân; giải quyết tốt các đề xuất, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chính đáng của đảng viên và quần chúng; tích cực đấu tranh với những biểu hiện vô cảm, quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà nhân dân. Không có biểu hiện hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân và phụ huynh.

- Ghi rõ tác phong lề lối, nghề nghiệp

Ví dụ: Chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức; thực hiện tốt những Điều đảng viên không được làm và nội quy quy chế của nhà trường, địa phương và nơi cư trú.

 • Thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt đảng, chú trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Thực hiện sinh hoạt đảng đúng quy định và đóng đảng phí đầy đủ.
 • Có ý thức chấp hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của tổ chức đảng;
 • Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nội quy, quy chế, quy định của địa phương, cơ quan, đơn vị;
 • Thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Ví dụ: Việc thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Đóng Đảng phí đầy đủ; Thực hiện theo đúng quyền hạn, chức trách của mình…

 • Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm: Hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được cấp trên giao trong năm, đạt được những kết quả khả quan…
 • Trách nhiệm cá nhân liên quan đến kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách: Thỉnh thoảng vẫn còn chưa tập trung vào công việc dẫn đến còn xảy ra một số sai sót nhỏ…

- Nêu rõ từng hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân

Ví dụ: Chưa dành nhiều thời gian thích hợp để nghiên cứu, tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật, chính sách của Nhà nước…

 • Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm: Trong một số công việc còn chưa sắp xếp được thời gian hợp lý để thực hiện khiến không đủ thời gian để nghiên cứu, tìm hiểu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật…

6. Đối tượng của phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý

 • Phiếu đánh giá công chức của hiệu trưởng
 • Phiếu đánh giá công chức của phó hiệu trưởng
 • Phiếu đánh giá công chức của cán bộ công chức làm lãnh đạo, quản lý các cấp khác

Những nhóm đối tượng này cần làm phiếu đánh giá phân loại công chức mức lãnh đạo quản lý bởi vị trí này có những yêu cầu đánh giá riêng biệt và cao hơn so với công chức, viên chức. Những tiêu chí đánh giá yêu cầu cũng có tính bao quát và cao hơn phù hợp với vị trí lãnh đạo, quản lý.

7. Thời điểm đánh giá, xếp loại viên chức, công chức năm 2023?

Khi nào phải thực hiện đánh giá xếp loại viên chức, công chức năm 2023?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định 90/2020/NĐ-CP thì thời điểm đánh giá, xếp loại công chức, viên chức năm 2023 như sau:

2. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức được tiến hành trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

Như vậy, sẽ thực hiện đánh giá, xếp loại công chức, viên chức trước ngày 15/12/2023 và trước khi thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và tổng kết công tác bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

Cuối năm, các Đảng viên thường sẽ phải viết bản kiểm điểm, tổng kết quá trình hoạt động của mình trong 1 năm vừa qua. Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên cũng rất đơn giản, dựa theo mẫu bản kiểm điểm đảng viên chúng tôi cung cấp. Mời các bạn tham khảo mẫu bản kiểm điểm đảng viên cuối năm 2023 của chúng tôi.

Trên đây là Mẫu phiếu đánh giá phân loại công chức lãnh đạo quản lý mới nhất 2022 cùng hướng dẫn cách viết để các bạn tham khảo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
4 124.065
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo