Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo 2023 mới nhất

Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo  2023 là mẫu dùng cho các hộ gia đình, cá nhân viết đơn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã gửi lên Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Mời bạn đọc tải mẫu giấy xác nhận hộ nghèo mà Hoatieu.vn giới thiệu dưới đây để tham khảo, sử dụng khi cần thiết.

1. Đơn xin xác nhận hộ nghèo là gì?

Đơn xin giấy xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo là văn bản được soạn thảo do cá nhân có mong muốn các cơ quan có thẩm quyền công nhận về việc gia đình mình là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo làm cơ sở để được hưởng một hay nhiều quyền lợi nhất định theo luật định.

2. Điều kiện công nhận hộ nghèo 2022

Tiêu chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo cũng như các yếu tố liên quan chặt chẽ đến việc xét duyệt đối tượng hộ nghèo ở tỉnh hiện nay như sau:

2.1. Các tiêu chí đo lường nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025

a) Tiêu chí thu nhập

- Khu vực nông thôn: 1.500.000 đồng/người/tháng.

- Khu vực thành thị: 2.000.000 đồng/người/tháng.

b) Tiêu chí mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản

- Các dịch vụ xã hội cơ bản (06 dịch vụ), gồm: việc làm; y tế; giáo dục; nhà ở; nước sinh hoạt và vệ sinh; thông tin.

- Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản (12 chỉ số), gồm: việc làm; người phụ thuộc trong hộ gia đình; dinh dưỡng; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; phương tiện phục vụ tiếp cận thông tin.

c) Dịch vụ xã hội cơ bản, chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản và ngưỡng thiếu hụt quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP.

2.2. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025

a) Chuẩn hộ nghèo

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

b) Chuẩn hộ cận nghèo

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1.500.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2.000.000 đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.

c) Chuẩn hộ có mức sống trung bình

- Khu vực nông thôn: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 1.500.000 đồng đến 2.250.000 đồng.

- Khu vực thành thị: Là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.

d) Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình quy định tại Khoản 2 Điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân; là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội khác giai đoạn 2022 - 2025.

Riêng đối với thành phố Hồ Chí Minh thì tiêu chuẩn hộ nghèo và hộ cận nghèo có sự khác biệt như sau:

1. Hộ nghèo thành phố: Là những hộ dân thành phố (có hộ khẩu thường trú và tạm trú ổn định trên 6 tháng):

- Hộ gia đình có từ 03 chỉ số thiếu hụt trở lên.

- Hộ gia đình có chỉ số thiếu hụt về Thu nhập và chỉ số thiếu hụt về Người phụ thuộc.

2. Hộ cận nghèo thành phố: Là hộ gia đình thường trú hoặc tạm trú ổn định trên 06 tháng tại TP.HCM có 2 chỉ số thiếu hụt và có thu nhập bình quân đầu người trên 36 triệu đồng đến 46 triệu đồng/người/năm.

Tiêu chí

Hộ cận nghèo

(1) Thu nhập bình quân đầu người

Trên 36 triệu đồng đến 46 triệu đồng/người/năm.

(2) Tổng số điểm thiếu hụt của 5 chiều nghèo với 11 chỉ số

Dưới 40 điểm (từ 0 đến 35 điểm)

3. Nội dung chính trong đơn xin xác nhận hộ nghèo

Các bạn có thể viết đơn xin xác nhận hộ nghèo tùy theo tình hình cụ thể của mỗi người, nhưng về hình thức thì cần trình bày khoa học, rõ ràng, đúng trọng tâm, tránh kể lể lan man dài dòng. Về nội dung thì phải đảm bảo 3 phần chính như sau:

- Phần mở đầu:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Địa điểm và ngày, tháng, năm làm đơn

+ Tên văn bản: Đơn xin xác nhận hộ nghèo hoặc đơn xin xác nhận hộ cận nghèo

+ Nơi nhận đơn: Ủy ban nhân dân xã (phường)....

+ Thông tin của người làm đơn (họ tên, ngày, tháng, năm sinh, hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại, số điện thoại liên hệ...).

- Phần nội dung

+ Thông tin khái quát về hoàn cảnh gia đình hiện tại

+ Lý do xin xác nhận

- Phần kết: Chữ ký của người làm đơn và xác nhận của chính quyền địa phương.

4. Mẫu đơn giấy xác nhận hộ nghèo 2023 số 1

Mẫu đơn giấy xác nhận hộ nghèo mới nhất
Đơn xin xác nhận hộ nghèo 2022 mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

Kính gửi: UBND xã, (phường) ....................

Họ và tên: …………………… Dân tộc: ………………………

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………

Số CCCD/CMND:........... Ngày cấp:.............. Nơi cấp: ..................

Nguyên quán: ………………………………………………………

Địa chỉ thường trú: ............................................................

Theo hướng dẫn của Nghị định 07/2021/NĐ-CP về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và văn bản hướng dẫn .......... (nêu tên văn bản ở địa phương, phường xã), tôi/gia đình tôi thuộc đối tượng:

………………………………………………………

………………………………………………………

………………………………………………………

(Có tài liệu, giấy tờ chứng minh kèm theo)

Kính đề nghị UBND xem xét xác nhận cho tôi/gia đình tôi là hộ nghèo để được hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo quy định hiện hành.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của UBNDNgày ....tháng .... năm 20...
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

5. Mẫu giấy xác nhận hộ nghèo 2023 số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

——***——

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: UBND xã, (phường)……………………………………

1. Tôi tên là:………………. Sinh ngày:……………………

2. Số CCCD/CMND:.............. Cấp ngày:........... Nơi cấp: .................

3. Quê quán: …………………………………………………

4. Địa chỉ (tạm trú):…………………………………………

5. Nghề nghiệp: ………………………………………………

Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

6. Gia đình thuộc diện: (Chính sách, Vùng sâu, Hộ nghèo)

Cha:……………………… tuổi, hiện ở tại:…………

Nghề nghiệp: ……………………………………………

Mẹ:……………………… tuổi, hiện ở tại:……………

Nghề nghiệp:……………………………………………

Khác (cha mẹ ly thân, ly hôn…):………………………

(Nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? Nếu là thương binh thì ghi rõ hạng thương binh )

7. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi). Người lớn nhất…………….….tuổi, Người nhỏ nhất………..……tuổi.

Số người còn đang đi học: Cấp 1:……….……, Cấp 2:…..……..…, Cấp 3:…………, Đại học……………

8. Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi) …..…….……………………

9. Gia đình có Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….………………

10. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

11. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

12. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….).........

Kính đề nghị UBND xem xét xác nhận cho tôi/gia đình tôi là hộ nghèo để được hưởng chế độ trợ cấp xã hội theo quy định hiện hành.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Xác nhận của UBNDNgày ....tháng .... năm 20...
(Đóng dấu, ký tên và ghi rõ họ tên)

Người viết đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

6. Giấy xác nhận hộ nghèo số 3

Giấy xác nhận hộ nghèo
Mẫu đơn xin xác nhận hộ nghèo

Mời các bạn tham khảo cụ thể nội dung Đơn xin xác nhận hộ nghèo để con được nhận tiền trợ cấp, hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng và nhanh chóng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------***------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ NGHÈO

Kính gửi:- UBND Xã (Phường): ...........................
- Ban XĐGN Xã (Phường): ......................

Tôi là: ………………… Sinh ngày:.............…......

Số CMND/CCCD:........................ Cấp ngày: ............. Nơi cấp: .............

Hộ khẩu thường trú: ..................................

Hiện con tôi là: …………. đang học lớp: ….

Trường: …………..........................................

Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo nhưng sổ nghèo còn đang được gia hạn gia đình tôi chưa nhận kịp nhận về.

Vậy nay tôi viết đơn này kính gửi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………, ngày……… tháng …… năm ........

Xác nhận của chính quyền

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

7. Giấy xác nhận hộ nghèo của sinh viên 2023 số 4

UBND HUYỆN --------(1)---------
UBND XÃ -----------(2)----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- hạnh phúc

Số /UB-VX……(3), ngày ... tháng ... năm …(4)

GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN THUỘC HỘ NGHÈO

UBND xã ........................................................................ ... xác nhận:

- Anh (chị) ...........................................................

- Sinh ngày …….tháng …… năm .......................

- Hộ khẩu thường trú ..........................................

- Là con (em) ông (bà) .........................................

- Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm..........

- Theo sổ danh sách hộ nghèo của xã đang quản lý

- Số thứ tự ……… trong sổ theo dõi năm ……..Mã số ………. (nếu có)

Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho anh (chị) …………………………………… theo quy định ./.

Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

- ...............;

- ................;

- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6).

(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A

Ghi chú:

(1) Tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

(2) Tên xã, phường, thị trấn thuộc huyện.

(3) Địa danh xã.

(4) Năm ban hành.

(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

8. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận hộ nghèo

Phần kính gửi yêu cầu người làm đơn ghi rõ Ủy ban nhân dân và ban xóa đói giảm nghèo nơi mình cư trú.

Phần thông tin của người làm đơn thì yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin như tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu thường trú, nêu lý do làm đơn, cùng lời đề nghị “kính gửi đến chính quyền các cấp xác nhận hộ nghèo cho gia đình tôi để con chúng tôi được nhận tiền trợ cấp hỗ trợ chi phí học tập được dễ dàng.”

Cuối đơn người làm đơn ký và ghi rõ họ tên và xin xác nhận của chính quyền địa phương.

9. Đơn xin xác nhận hộ cận nghèo

Hoatieu xin chia sẻ thêm mẫu đơn xin xác nhận hộ cận nghèo cho các bạn tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày ... tháng .... năm 20....

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HỘ CẬN NGHÈO

Kính gửi: - UBND xã (phường) ...........................................

- Ban Xóa đói giảm nghèo xã (phường) .............

Tôi tên là: ................................ Sinh ngày: ......../........../.........

CMND/ CCCD số: ...............................................

Cấp ngày:.......................................... Nơi cấp: ...

Hộ khẩu thường trú: ............................................

Nơi ở hiện nay: ....................................................

Lý do xin xác nhận: ...............................................

Đối chiếu hoàn cảnh gia đình tôi với quy định tại Điều 2 Nghị định 07/2021/NĐ-CP về quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -2025, tôi nhận thấy gia đình mình thuộc diện cận nghèo.

Nay tôi làm đơn này đề nghị chính quyền địa phương xem xét và cấp giấy chứng nhận hộ cận nghèo cho gia đình tôi để: ...................

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Xác nhận của chính quyền địa phương

Người làm đơn

Trên đây là những mẫu giấy xác nhận hộ nghèo 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
50 120.079
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo