Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị 2024

Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bịbiểu mẫu bản tự kiểm điểm, nhận xét của Đảng viên dự bị gửi đến cơ quan lãnh đạo, quản lý để tự đánh giá về bản thân sau thời gian hoạt động ở vị trí Đảng viên dự bị. Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị chuyển Đảng chính thức cũng tương tự như mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về sử dụng.

1. Bản kiểm điểm Đảng viên dự bị là gì?

Khi thực hiện xong 12 tháng dự bị, Đảng viên dự bị phải làm bản tự kiểm điểm để được chuyển sang chính thức. Do đó Mẫu bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị là văn bản bắt buộc phải làm khi Đảng viên dự bị đã hết thời gian dự bị theo quy định để chuyển sang Đảng chính thức. Chính vì vậy mà những nội dung trong mẫu bản kiểm điểm cần đúng với quy định cấp trên đưa ra. Dưới đây là một số Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị mà chúng tôi sưu tầm được.

2. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị chuyển Đảng, chính thức được viết khi nào?

Sau 12 tháng, kể từ ngày chi bộ kết nạp, đảng viên dự bị viết bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét, công nhận đảng viên chính thức.

3. Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW 

Mẫu bản tự kiểm điểm đảng viên dự bị mới nhất theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW là Mẫu 10-KNĐ. Chi tiết như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

***

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

của đảng viên dự bị

Kính gửi:- Chi ủy ...........................................
- Đảng ủy.........................................

Tôi là:..................................................... Sinh ngày... tháng... năm.....

Quê quán:...........................................................................................

Nơi cư trú:

+ Nơi thường trú:................................................................................

+ Nơi tạm trú:......................................................................................

Được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày......tháng......năm..........., tại Chi bộ............................

Cơ quan, đơn vị công tác: ..................................................................

Đang sinh hoạt tại chi bộ:....................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:.............................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Khuyết điểm:.......................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Biện pháp khắc phục:..........................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng.

 ................, ngày... tháng... năm.....

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(ký, ghi rõ họ và tên)

4. Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị giáo viên

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dự bị đề nghị công nhận đảng viên chính thức và cách viết chi tiết. Bạn đọc chỉ cần điền thông tin và chỉnh sửa một số nội dung trong phần tự kiểm điểm, nhận xét ưu, khuyết điểm bản thân cho phù hợp với quá trình phấn đấu của bản thân để nộp lên cấp trên.

ĐẢNG BỘ..................

Chi bộ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

......................., ngày ...... tháng .....năm 20......

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

ĐẢNG VIÊN DỰ BỊ

Kính gửi:

- Chi ủy ...........................................

- Đảng ủy.........................................

Tôi là:.................................................................................................

Sinh ngày:.........................

Quê quán:...........................................................................................

Nơi ở hiện nay:...................................................................................

Được kết nạp vào Đảng ngày......tháng......năm...........tại Chi bộ............................

Hiện đang công tác tại Chi bộ:.................................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

Trong thời gian công tác tại ……. tôi luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

+ Về tư tưởng chính trị:

– Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

– Có tinh thần học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức về trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác.

+ Về phẩm chất đạo đức, lối sống.

– Mẫu mực trong lao động sư phạm, say mê gắn bó với nghề nghiệp.

– Luôn có ý thức trau dồi về phẩm chất đạo đức chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nghiêm túc thực hiện nội qui, qui định của nhà trường.

– Tích cực tham gia xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, giúp đỡ tương trợ đồng nghiệp.

– Luôn trung thực trong công tác và giao tiếp lịch sự với đồng nghiệp, bạn bè và mọi người xung quanh.

– Sống hòa nhã với mọi người, bà con xóm làng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những lúc gặp khó khăn.

– Có ý thức tốt xây dựng tập thể, có lối sống lành mạnh.

+ Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

– Thực hiện tốt các công việc do Chi bộ, Ban giám hiệu phân công, luôn chấp hành đúng quy định của Điều lệ Đảng, nhất là những quy định Đảng viên không được làm.

– Bản thân luôn hoàn thành tốt các quy chế chuyên môn, chỉ tiêu chuyên môn của tổ, của trường và của ngành.

– Trong giảng dạy thường sử dụng đồ dùng dạy học sẵn có và tự làm, luôn tìm tòi và đổi mới phương pháp dạy học giúp học sinh lĩnh hội kiến thức một cách dễ dàng nhất. Trong năm học bản thân luôn nổ lực áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy cũng như trong công việc.

Khuyết điểm:

– Bản thân còn chưa mạnh dạn trong công tác tự phê bình và phê bình,chưa mạnh dạng đấu tranh.

– Chưa có kế hoạch phối hợp với nhà trường để xây dựng qui chế hoạt động của ….

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

- Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.

- Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.

….. ngày …… tháng…… năm 20...

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

5. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị Mẫu 10-KNĐ chi tiết

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

của đảng viên dự bị

Kính gửi: 

- Chi ủy ................................................................................

- Đảng ủy...............................................................................

Tôi là:..................................................... Sinh ngày... tháng... năm.....

Quê quán:...........................................................................................

Nơi cư trú:

+ Nơi thường trú:................................................................................

+ Nơi tạm trú:......................................................................................

Được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày......tháng......năm..........., tại Chi bộ............................

Cơ quan, đơn vị công tác: ..................................................................

Đang sinh hoạt tại chi bộ:....................................................................

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên, quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu, thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

- Về phẩm chất chính trị: Có phẩm chất chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng trước tình hình diễn biến của đất nước và quốc tế, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, gương mẫu thực hiện mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; trung thành với chủ nghĩa Mác - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Về đạo đức lối sống: Có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, không xa hoa lãng phí, nhiệt tình tổ chức, tham gia các phong trào, các hoạt động xã hội mà Đoàn thanh niên, Công đoàn phát động; chấp hành tốt những điều đảng viên không được làm; tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Về năng lực công tác: Có trình độ chuyên môn vững vàng, tích cực, trách nhiệm trong công tác, luôn cố gắng phấn đấu học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được cấp trên, đồng nghiệp tín nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Về quan hệ với quần chúng: Có mối quan hệ tốt với quần chúng, đặc biệt là ở nơi cư trú, đoàn kết tốt trong và ngoài đơn vị, được mọi người quý mến.

Khuyết điểm:

- Còn chưa mạnh dạn, e dè, nể nang trong đấu tranh phê bình và tự phê bình.

- Bản thân tuy nắm vững chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn cố gắng phát huy hết khả năng, năng lực sẵn có nhưng trình độ, năng lực lý luận thực tiễn về công tác xây dựng đảng còn hạn chế dẫn đến việc tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai các Nghị quyết của Đảng có đôi lúc còn gặp khó khăn.

Biện pháp khắc phục:

- Nghiêm túc chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng.

- Chú trọng công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ tập thể cơ quan đơn vị đoàn kết, thống nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó.

- Không ngừng tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn trong đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm hoàn thành tốt hơn công tác chuyên môn, nhiệm vụ chính trị được giao.

- Cương quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.

- Hưởng ứng và thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

- Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng.

..........,ngày.....tháng.....năm..............

Người tự kiểm điểm
(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đảng Viên Dự Bị

Kính gửi:

Chi ủy:……………………….…………..

Đảng ủy:…………………………………

Tôi là:…………………………………………………………………..

Quê quán: …………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: ……………………………………………………….

Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, tại Chi bộ:………………….

Hiện công tác và sinh hoạt tại……………………………………………………………........

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:

- Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

- Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

- Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

- Chấp hành tốt và thực hiện tiết kiệm trong các hoạt động công tác thường xuyên, luôn đấu tranh chống tham ô, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

- Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

- Luôn là một công chức gương mẫu và hoàn thành có chất lượng trước mọi công việc được phân công.

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.

- Tham gia sinh hoạt đảng đều đặn và đóng đảng phí đúng quy định, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị.

Khuyết điểm:

- Công việc là tổng hợp thống kê do các số liệu tương đối lớn nên việc tổng hợp vẫn còn có sai sót.

- Chưa mạnh dạng phát biểu ý kiến của bản thân trong các cuộc họp.

- Về bản thân chưa nhạy bén trong các mối quan hệ xã hội.

Biện pháp khắc phục khuyết điểm

- Bản thân sẽ luôn phấn đấu tránh không ngại nói lên ý kiến trước mọi người để xây dựng cho bản thân một cơ sở tiếp xúc đa dạng và tiếp thu có hiệu quả trong các cuộc họp.

- Qua một năm công tác và là đảng viên dự bị Tôi tự nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xem xét, báo cáo cấp ủy cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng./.

….. ngày …… tháng…… năm 20...

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

7. Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị của đảng viên được phân công giúp đỡ

Căn cứ theo Phụ lục 2 ban hành kèm Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về mẫu bản nhận xét đảng viên dự bị (của đảng viên được phân công giúp đỡ):

ĐẢNG CNG SẢN VIT NAM
-----------------

BẢN NHẬN XÉT

đảng viên dự bị

Kính gửi: Chi ủy ………………

Tôi là: ………………………………………, sinh ngày …… tháng …… năm ………

Đang sinh hoạt tại Chi bộ …………………………………………………………………

Ngày …… tháng …… năm ……… được Chi bộ phân công giúp đỡ đảng viên dự bị: ……………………………………… được kết nạp (hoặc kết nạp lại) vào Đảng ngày …… tháng …… năm ………, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

Ưu điểm: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí ………………………… trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

……………, ngày …… tháng …… năm ………
ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ
(ký, ghi rõ họ và tên)

8. Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm đảng viên dự bị

Đối với Đảng viên không giữ chức vụ quản lý.

- Về tư tưởng chính trị

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống

- Về thực hiện chức trách và nhiệm vụ được giao

- Về ý thức tổ chức kỷ luật

- Ưu điểm có thể trình bày như sau:

+ Tự giác chấp hành chế độ học tập các Nghị quyết của Đảng, chủ trương, chính sách của nhà nước để không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực chuyên môn.

+ Nêu cao tinh thần phẩm chất, đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có lối sống trong sáng, lành mạnh, có tinh thần đoàn kết giúp đỡ bạn bè và đồng nghiệp.

+ Kiên định lập trường, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Luôn thực hiện đúng chủ trương, quan điểm, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

+ Tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

+ Luôn gương mẫu nêu cao vai trò của người đảng viên, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình.

+ Giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, đoàn kết nội bộ, trung thực với đảng, có ý thức và thực hiện tốt việc xây dựng nội bộ Đảng. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ của công dân nơi cư trú.

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Tự giác, sáng tạo trong công việc đảm nhận nhiều công việc chung của tổ chuyên môn, của Chi đoàn và Công đoàn phân công. Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Chấp hành và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, có ý thức tổ chức kỷ luật, phục tùng tuyệt đối sự phân công của Lãnh đạo.

- Khuyết điểm có thể được trình bày như sau:

+ Bản thân còn yếu trong công tác tự phê bình và phê bình, chưa mạnh dạn đấu tranh.

+ Sắp xếp công việc chưa được khoa học, xử lý công việc còn chậm.

+ Nhiều lúc chưa xử lý dức khoát và quyết đoán công việc trong nhiều lĩnh vực khác.

Biện pháp khắc phục khuyết điểm:

Không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ nhận thức, đặc biệt là nhận thức về Đảng, tiếp thu những kinh nghiệm quý báu từ đồng nghiệp, thực hiện trên tinh thần dân chủ, gần gũi nhân dân, học tập từ nhân dân.

9. Những nội dung cần phải có trong bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị

Sau khi đã được kết nạp và trở thành Đảng viên dự bị, việc viết bản tự kiểm điểm của Đảng viên dự bị là rất quan trọng trước khi được xem xét và kết nạp để trở thành Đảng viên chính thức. Cần nêu được những mặt tích cực, ưu điểm của bản thân trong quá trình rèn luyện, dự bị 12 tháng trước khi chuyển thành Đảng viên chính thức.

Nội dung của bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị sẽ gồm những nội dung cơ bản như sau:

– Phần ưu điểm: Cụ thể là về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện những nhiệm vụ đươc giao.

– Phần khuyết điểm: Nêu cụ thể những khuyết điểm của bản thân, ví dụ như: Bản thân cần yếu trong công tác tự phê bình và phê bình; chưa mạnh dạn đấu tranh,…

– Những biện pháp để khắc phục khuyết điểm đã nêu ở trên.

– Cuối cùng là lời hứa phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng viên.

– Sau đó là người tự kiểm điểm ký và ghi đầy đủ họ và tên.

Đây là những nội dung cơ bản cần phải có trong bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị mà cá nhân cần phải lưu ý khi viết bản tự kiểm điểm.

10. Quyền của Đảng viên dự bị

Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 quy định quyền của Đảng viên bao gồm:

  • Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng; biểu quyết công việc của Đảng.
  • Ứng cử, đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương.
  • Phê bình, chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức; báo cáo, kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời.
  • Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét, quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.
  • Đặc biệt Đảng viên dự bị có các quyền trên đây, trừ quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng.

Đặc biệt, khoản 2 Điều 15 Quyết định 244-QĐ/TW cũng khẳng định ở đại hội Đảng viên, Đảng viên sinh hoạt tạm thời và Đảng viên dự bị không có quyền bầu cử.

Theo đó, Đảng viên dự bị không có quyền bầu cử. Tuy nhiên, ở đại hội Đảng viên, Đảng viên chính thức, Đảng viên sinh hoạt tạm thời và Đảng viên dự bị đều có quyền đề cử Đảng viên chính thức của Đảng bộ, chi bộ để được bầu làm đại biểu dự đại hội Đảng bộ cấp trên hoặc để được.

Như vậy, căn cứ các quy định trên thì Đảng viên dự bị hầu như đã có đầy đủ các quyền của một Đảng viên chính thức. Nhưng không được thực hiện quyền biểu quyết, ứng cử và bầu cử tại các cơ quan lãnh đạo của Đảng nhằm hạn chế quyền hạn Đảng viên dự bị vẫn chưa hoàn thành quy trình Đảng viên chính thức.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị 2024 cùng hướng dẫn cách viết chi tiết để các bạn tiện tham khảo nhằm viết cho mình một bản tự kiểm điểm đúng chuẩn và đầy đủ.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
23 210.138
0 Bình luận
Sắp xếp theo