Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng - Mẫu 4-KNĐ 2024

Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là Mẫu 4 - KNĐ: Mẫu Nghị quyết giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng cộng sản Việt Nam. Hoatieu.vn xin được cập nhật gửi đến các bạn tham khảo, thực hiện đúng thủ tục, trình tự kết nạp Đảng viên mới, giới thiệu Đoàn viên mới ưu tú vào Đảng.

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng là văn bản giới thiệu đoàn thanh niên ưu tú vào hảng ngũ đảng cộng sản do ban chỉ huy đoàn thanh niên hoặc bạn chỉ huy trường hoặc ban chỉ huy công đoàn lập. Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng - Mẫu 4-KNĐ mới nhất hiện nay được ban hành theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 về nghiệp vụ công tác đảng viên.

1. Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Mẫu 4-KNĐ theo Hướng dẫn 12

ĐOÀN T.N.CS HỒ CHÍ MINH TỈNH, TP ………
BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN5

……………, ngày …… tháng …… năm ………

Số: -NQ/ĐTN

NGHỊ QUYẾT
giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Kính gửi:

Chi ủy6: ……………………………………………………

Đảng ủy: ……………………………………………………

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

- Xét nghị quyết của Chi đoàn …………………………………………………………………

- Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ……………………………………… họp ngày …… tháng …… năm ……… nhận thấy:

Đoàn viên: ……………………………………… có những ưu, khuyết điểm chính (Về chp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đng, pháp luật của Nhà nước; phẩm cht chính trị, đạo đức li sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng) …….............................................................

……........................................................................................................................................

……........................................................................................................................................

……........................................................................................................................................

……........................................................................................................................................

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp đoàn viên ………………………… vào Đảng, với sự tán thành của ……… đ/c (đạt ………%) so với tổng số ủy viên Ban chấp hành; số không tán thành ……… đ/c, với lý do …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên …………………………………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M …………………………
(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

____________________

5 Th thức văn bản theo Hướng dẫn của Trung ương Đoàn TNCSHCM về thể thức văn bản của Đoàn TNCSHCM.

6 Nơi không có chi ủy thì ghi chi bộ.

2. Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng Mẫu 4-KNĐ

Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN

.................................................

Số....................... - NQ/ĐTN

ĐOÀN T.N.C.S HỒ CHÍ MINH

..........., ngày.........tháng.......năm.........

NGHỊ QUYẾT

Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

Kính gửi:

Chi uỷ.........................................

Đảng uỷ.......................................

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

- Xét nghị quyết của Chi đoàn..............................................................................

- Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ........................................

họp ngày.................tháng.................năm...................nhận thấy:

Đoàn viên:...............................................................có những ưu, khuyết điểm chính (Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng).....................................................................................

………………………………………………………………………………………….........….

………………………………………………………………………………………......………

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên ......................................................... vào Đảng, với sự tán thành của.................đ/c (đạt.................%) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành............đ/c, với lý do..................................……... ……………........….

………………………………………………………………………………………......………

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ................................................... trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

T/M…………..

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

3. Quy trình giới thiệu Đoàn viên ưu tú vào Đảng

I. GIỚI THIỆU THAM GIA LỚP ĐỐI TƯỢNG ĐẢNG

1. Chi đoàn

- Định kỳ dựa vào kết quả phân loại Đoàn viên, kết quả rèn luyện và kết quả học tập. BCH Chi đoàn tiến hành họp để xem xét, giới thiệu những Đoàn viên ưu tú đủ tiêu chuẩn tham gia lớp đối tượng Đảng. Số lượng cụ thể do Đoàn trường phân bổ cho mỗi Chi Đoàn và thời gian họp Đoàn trường sẽ thông báo đến Chi đoàn.

- Cuộc họp giới thiệu Đoàn viên tham gia đối tượng Đảng phải có mặt hơn 2/3 đoàn viên Chi đoàn, có thể có sự tham dự của đại diện từ BCH Đoàn trường.

- Khi cuộc họp kết thúc, BCH Chi đoàn cần tổng hợp nội dung và các văn bản gửi lên BCH Đoàn trường như sau:

+ Biên bản cuộc họp giới thiệu đoàn viên ưu tú đề cử tham gia lớp đối tượng Đảng (cần có tỷ lệ % đoàn viên dự họp tán thành, danh sách gồm những đoàn viên đủ tiêu chuẩn và được quá 50% đoàn viên dự họp biểu quyết tán thành, nếu số lượng đông thì lấy từ trên xuống theo số lượng đã được Đoàn trường phân bổ xuống).

+ Bản tự đánh giá, kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú được bình chọn (bản tự đánh giá, kiểm điểm cần đầy đủ các nội dung như: thông tin cá nhân; chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, rèn luyện; quan hệ cộng đồng; hoạt động phong trào). Cần ghi chi tiết thành tích cũng như kết quả học tập, hạnh kiểm, rèn luyện đoàn viên từ học kỳ đầu tiên đến thời điểm được bình chọn.

+ Đơn đề nghị Đoàn trường về việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng (trong đơn đề nghị cần đưa ra danh sách những Đoàn viên ưu tú được Chi đoàn bình chọn).

2. Đoàn Trường

- Hàng năm theo thông báo của Đảng ủy về việc mở lớp đối tượng Đảng, Đoàn trường xin ý kiến Đảng ủy về số lượng và thời gian để thông báo đến các Chi đoàn họp bình chọn. Sau khi có danh sách của các Chi đoàn gửi lên, BCH Đoàn trường họp xét duyệt lại lần cuối.

- Cuộc họp phải có mặt đầy đủ các đồng chí trong BCH Đoàn trường (không được dự họp thay). Đoàn trường có thể mời Đảng viên chính thức trong Chi bộ tham dự cuộc họp này.

- Cuộc họp kết thúc, BCH Đoàn trường cần tổng hợp nội dung và các văn bản cần thiết gửi lên lên Chi bộ Đảng như sau:

+ Biên bản cuộc họp giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng (cần có tỷ lệ % đồng chí dự họp tán thành).

+ Đơn đề nghị Chi bộ về việc giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia lớp đối tượng Đảng (trong đơn đề nghị cần đưa ra danh sách những Đoàn viên ưu tú được BCH Đoàn trường bình chọn).

+ Bản tự đánh giá, kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú được chọn.

II. ĐỀ NGHỊ KẾT NẠP VÀ CHUYỂN ĐẢNG CHÍNH THỨC

1. Đề nghị kết nạp Đảng

a. Chi đoàn:

- Chi đoàn giới thiệu cho Đoàn trường những Đoàn viên ưu tú đã qua lớp cảm tỉnh Đảng (có chứng nhận) có thời gian phấn đấu tích cực để Đoàn trường giới thiệu lên Chi bộ xem xét cho phép khai lý lịch kết nạp Đảng.

- Sau khi có kết quả thẩm tra lý lịch do Đảng ủy tiến hành đối với Đoàn viên ưu tú xin vào Đảng (lý lịch đủ điều kiện). Chi đoàn tổ chức họp đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của Đoàn viên ưu tú sau khi đã tham gia lớp đối tượng Đảng trên tất cả các mặt (chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống; học tập, rèn luyện; quan hệ cộng đồng; hoạt động phong trào) khi đã nghe đoàn viên ưu tú đọc bản tự kiểm điểm trong thời gian sinh hoạt tại Chi đoàn. (Nếu trong Chi đoàn có hơn 1 đồng chí được giới thiệu thì phần đánh giá phải tiến hành từng đồng chí, xong đồng chí này mới đến đồng chí khác.)

- Cuộc họp kết thúc, BCH Chi đoàn cần tổng hợp và nộp lên Đoàn trường các văn bản sau:

  • Bản kiểm điểm cá nhân của Đoàn viên ưu tú được đề nghị xem xét kết nạp Đảng
  • Biên bản cuộc họp đánh giá (cần có tỷ lệ % Đoàn viên dự họp tán thành).
  • Đơn đề nghị BCH Đoàn Khoa xem xét giới thiệu kết nạp đảng.

b. Đoàn trường

- Đoàn trường phải thường xuyên theo dõi và làm công tác phát triển đảng trong số những quần chúng là Đoàn viên và đặc biệt là những quần chúng đã qua lớp đối tượng Đảng. Tham mưu cho Chi bộ công tác phát triển Đảng trong Đoàn viên, giới thiệu Đoàn viên ưu tú để Chi bộ xem xét cho phép khai lý lịch. Đoàn trường và một đồng chí Đảng viên chính thức trong Chi bộ theo dõi, bồi dưỡng Đoàn viên ưu tú, hướng dẫn khai lý lịch để thẩm tra.

- Trên cơ sở đánh giá của Chi đoàn, bản tự kiểm điểm của Đoàn viên ưu tú, sự theo dõi của Đoàn trường, BCH Đoàn trường tiến hành họp và đánh giá ưu, khuyết điểm đồng chí của mình trên tất cả các mặt. Cuộc họp phải có sự tham gia đầy đủ các đồng chí trong BCH Đoàn trường (không được dự họp thay), có thể mời đảng viên chính thức ở Chi bộ tham gia.

- Cuộc họp kết thúc, BCH Đoàn trường cần tổng hợp các văn bản gửi lên Chi bộ như sau:

  • Bản kiểm điểm cá nhân của Đoàn viên ưu tú
  • 2 Biên bản (1 của Chi đoàn và 1 của Đoàn trường) giới thiệu kết nạp Đảng (cần có tỷ lệ % các đồng chí dự họp tán thành trong biên bản).
  • Nghị quyết giới thiệu kết nạp đảng (theo mẫu), (Ngoài bản nghị quyết bằng văn bản in 1 mặt trên giấy A4, Nghị quyết này phải được ghi vào cuốn Lý lịch của người xin vào Đảng, Bí thư hoặc Phó BT Đoàn trường ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu).
  • Nghị quyết giới thiệu kết nạp đảng làm thành 3 bản (1 gửi Chi bộ, 1 gửi Văn phòng Đoàn trường, 1 lưu Đoàn trường).

2. Đề nghị chuyển Đảng chính thức

Đối với cấp Chi đoàn và cấp Đoàn Học viên: thực hiện như lần giới thiệu kết nạp Đảng. Nhưng chú ý khi xét chuyển chính thức, Chi đoàn và Đoàn học viện cần xem xét Đảng viên dự bị đó có tham gia lớp Đảng viên mới và đạt yêu cầu chưa (xem giấy chứng nhận). Nếu chưa hoặc không có giấy chứng nhận thì không xét.

Chú ý:

- Trường hợp xét kết nạp Đảng đối với các Đoàn viên thuộc Chi đoàn giáo viên khoa Lý luận chính trị và Chi đoàn cán bộ khối Phòng, Ban, Trung tâm do BTV Đoàn trường giới thiệu. Do đó, sau khi hoàn tất hồ sơ, Chi đoàn gửi về Văn phòng Đoàn trường để BTV Đoàn trường họp xét và ra nghị quyết giới thiệu kết nạp Đảng hoặc chuyển Đảng chính thức.

- Đối với các cuộc họp Chi đoàn phải hơn 2/3 Đoàn viên trong Chi đoàn tham gia dự họp, những Đoàn viên ưu tú được chọn phải có tỷ lệ 50% Đoàn viên dự họp tán thành.

- Đối với các cuộc họp Đoàn trường phải có mặt từ 2/3 số ủy viên BCH Đoàn trường, những Đoàn viên ưu tú được chọn phải có tỷ lệ 50% đồng chí dự họp tán thành.

- Nếu Chi đoàn hoặc Đoàn trường khi xét Đoàn viên ưu tú để tham gia lớp đối tượng đảng, hay kết nạp đảng hoặc chuyển đảng chính thức mà có hơn 1 đồng chí thì phải tiến hành đánh giá từng đồng chí, xong đồng chí này đến đồng chí khác, không thực hiện cùng một lúc.

- Khi đồng chí Bí thư Đoàn trường được xem xét kết nạp Đảng hoặc chuyển đảng chính thức sẽ không được ký tên vào bản nghị quyết mà đồng chí phó bí thư sẽ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu vào bản Nghị quyết này.

4. Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng

Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng là vấn đề quan trọng với mỗi tổ chức Đảng, cũng là niềm vinh dự với mỗi cá nhân đoàn viên bởi điều này thể hiện rằng sự phấn đấu của đoàn viên được tổ chức ghi nhận, đánh giá cao. Để được giới thiệu học lớp cảm tình Đảng, đoàn viên cần phải có đủ điều kiện sau:

+ Độ tuổi: Người xin vào Đảng phải đủ 18 tuổi đến đủ 60 tuổi tại thời điểm xét kết nạp Đảng.

+ Trình độ học vấn:

  • Ít nhất phải tốt nghiệp trung học cơ sở có bằng tốt nghiệp hoặc tương đương trở lên.
  • Đối với sinh viên đang học hệ Đại học chính quy thì phải học được 4 học kỳ và ít nhất trong 4 kỳ học đó phải có 2 kỳ đạt được điểm trung bình chung học tập 7.0 trở lên.
  • Có tư tưởng chính trị vững vàng, tích cực tham gia các phong trào do Đoàn thanh niên, tổ chức, địa phương phát động...

Mẫu giấy giới thiệu đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng là văn bản do bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc đại diện lãnh đạo đơn vị, tổ chức, trường học, đại diện chi bộ soạn thảo, nhằm nêu những ưu điểm nổi bật của đoàn viên, giới thiệu đoàn viên xứng đáng được đi học lớp cảm tình Đảng, từ đó theo dõi, xem xét và chuẩn bị các bước thủ tục tiếp theo cho đoàn viên vào Đảng. Cụ thể mẫu giấy giới thiệu đoàn viên ưu tú học cảm tình Đảng như sau:

ĐẢNG BỘ........................

CHI BỘ............................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

------oOo-----

.............., ngày ..... tháng ..... năm .....

NGHỊ QUYẾT

GIỚI THIỆU ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ HỌC CẢM TÌNH ĐẢNG

- Căn cứ nghị quyết ngày .... / ..... / .... của Ban Chấp Hành Chi Đoàn ......................... về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho chi bộ;

- Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện và nguyện vọng của đoàn viên ưu tú.

Ngày ..... / ..... / ....., Chi bộ ................................. đã họp để xem xét, đề nghị giới thiệu .... đoàn viên ưu tú đi học cảm tình Đảng gồm:

- Họ tên: .......................................... Chức vụ: ........................................

- Họ tên: .......................................... Chức vụ: ........................................

- .......................................................................................................

Tổng số đảng viên của chi bộ : 12 đồng chí, trong đó chính thức: 12 đồng chí, dự bị: 0 đồng
chí.

Có mặt: 12 đồng chí, vắng mặt: 0 đồng chí

- Chủ trì buổi họp: Đ/c ........................... - Chức vụ : Bí thư chi bộ

- Thư ký buổi họp: Đ/c ........................... - Chức vụ : Đảng viên

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về 2 đoàn viên như sau:

1. Đoàn viên ........................................:

Ưu điểm:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trong sáng. Luôn đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác, gương mẫu trước đồng nghiệp.

- Chấp hành mọi nội quy, quy định của đơn vị và của ngành đề ra.

- Luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Luôn có ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.

Nhược điểm: Đôi lúc còn chưa mạnh dạn thể hiện năng lực của bản thân trước đồng nghiệp.

2. Đoàn viên ........................................:

Ưu điểm:

- Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, trong sáng.

- Luôn đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác, gương mẫu trước đồng nghiệp.

- Chấp hành mọi nội quy, quy định của trường và của ngành đề ra.

- Luôn hoàn thành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

- Luôn có ý thức học tập để nâng cao trình độ chuyên môn cho bản thân.

Nhược điểm: Đôi lúc còn thể hiện tính nóng nảy trước đồng nghiệp.

Đối chiếu với quy định về tiêu chuẩn và điều kiện đoàn viên ưu tú, số đảng viên chính thức
tán thành giới thiệu ...... đoàn viên có tên trên đi học cảm tình Đảng như sau:

- Quần chúng .........................: 12/12 Đ/C = 100% đ/c tán thành.

- Quần chúng .........................: 12/12 Đ/C = 100% đ/c tán thành.

- .................................................................................

Chi bộ báo cáo và đề nghị Đảng ủy xét cho .... đoàn viên có tên trên được đi học lớp cảm tình đảng khoá tới.

Nơi nhận:
- Đảng uỷ ................... (để b/c);
- Lưu Chi bộ

ĐẠI DIỆN CHI BỘ

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng - Mẫu 4-KNĐ 2022.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
13 106.227
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo