Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức 2024 mới nhất

Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức là gì? Mẫu biên bản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Hội nghị cán bộ, công chức được diễn ra theo định kỳ hàng năm với nội dung là báo cáo kết quả công việc cũng như đưa ra những ý kiến đóng góp phần xây dựng và phát triển đơn vị. Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức giúp ghi lại diễn biến là rất quan trọng với các hội nghị, các buổi họp cũng như là đại hội. Mời các bạn tham khảo các mẫu mà Hoatieu.vn sưu tầm được dưới đây.

1. Định nghĩa biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2016/TT-BNV quy định:

Hội nghị cán bộ công chức là hình thức dân chủ trực tiếp để các cán bộ, công chức tham gia quản lý, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Mẫu Biên bản hội nghị cán bộ công chức là biểu mẫu ghi chép lại nội dung Hội nghị cán bộ công chức. Biên bản hội nghị cán bộ công chức ghi lại toàn bộ thông tin của cuộc họp, báo cáo nội dung công việc đã đạt được theo kế hoạch và Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức cho thời gian tiếp theo. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu biên bản và hội nghị tại đây.

2. Biên bản hội nghị cán bộ công chức cấp tổ

Biên bản hội nghị cán bộ công chức cấp tổ
Biên bản hội nghị cán bộ công chức cấp tổ
UBND HUYỆN:......CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG:.....Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

Hội nghị CB-CNVC tổ ……………………………

Năm học 2022-2023

Hôm nay vào lúc ……..giờ……..phút, tại ……………………………trường .........................., tổ ……………………………tổ chức Hội nghị CB-CNVC cấp tổ năm học 2022-2023.

Thành phần :

1. Thầy (cô) :…………………………………...- Tổ trưởng - Chủ trì

2. Thầy (cô) :………………………………….. -Thư kí

Cùng toàn thể ……… thành viên trong tổ

Vắng :……………………………………………

NỘI DUNG HỘI NGHỊ

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

Biên bản kết thúc vào lúc ……..giờ cùng ngày và được lập thành 2 bản.

TỔ TRƯỞNGTHƯ KÝ

3. Biên bản hội nghị cán bộ công chức năm 2024

Tên đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM............

  • Thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị
  • Hình thức Hội nghị (Toàn thể hoặc Đại biểu)

I – Đoàn chủ tịch Hội nghị gồm: Ghi rõ họ tên, chức vụ từng người)

Thư ký Hội nghị gồm: (Ghi rõ họ tên tường người)

II – Thành phần dự Hội nghị: (Ghi rõ Đại biểu chính thức; Đại biểu mời; Đại biểu cấp trên)

III - Nội dung và chương trình làm việc của Hội nghị

1 - Thủ trưởng cơ quan báo cáo (theo những nội dung đã chuẩn bị)

2 - Chủ tịch Công đoàn báo cáo (theo những nội dung đã chuẩn bị)

3 – Ban thanh tra nhân dân báo cáo

4 - Thảo luận: ghi rõ những ý kiến, kiến nghị, tham gia, đề xuất.....

5 - Tiếp thu của Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch Công đoàn (ghi rõ việc tiếp thu kiến nghị đối với từng vấn đề, biện pháp giải quyết, thời gian thực hiện)

6 - Hội nghị biểu quyết thông qua các Quy chế: Nội quy cơ quan; Quy chế tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ; Quy chế khen thưởng; Quy chế chi tiêu nội bộ....

7 – Công tác khen thưởng. Phát động thi đua, đăng ký thi đua.

8 - Bầu Ban thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kỳ)

9 – Thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Thư ký Hội nghị

Ký tên

4. Biên bản hội nghị cán bộ công chức cơ quan

Tên cơ quan chủ quản
Tên đơn vị

Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________

…………, ngày ..… tháng ….. năm 200....

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
CƠ QUAN ......................... NĂM 20....

Cơ quan …………...........................................................................…năm ................

Thời gian:........................ sáng ngày …. tháng …. năm 200.....

Có mặt: …...................... / …......................

Vắng mặt:...................................................

Đại biểu:....................................................

Chủ tịch đoàn:

- Đ/c……………………................................

- Đ/c………………………………..................

Thư ký đoàn:

- Đ/c…………………………………..............

- Đ/c …………………………………….........

Nội dung hội nghị:

Phần I:

Đ/c.......................……………… trình bày “Báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức và công tác Công đoàn năm 20......, phương hướng nhiệm vụ năm 20.....”.

Phần II:

Đ/c.................................……… Ban thanh tra nhân dân Cục Thống kê trình bày báo cáo “Kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 20.....”.

Phần III:

Đ/c ……….….........................… đọc quyết định khen thưởng công đoàn năm 20......

Phần IV:

Các ý kiến tham gia vào các báo cáo trình bày tại hội nghị.

Đồng chí ………...................……… chủ trì phần thảo luận này.

Sau khi các báo cáo được các đồng chí Chủ tịch công đoàn, Trưởng Ban thanh tra nhân dân trình bày, CBCC đã tham gia ý kiến với các nội dung sau đây:

........................................................................

........................................................................

........................................................................

Phần V:

Đ/c ……………….....................… thay mặt tổ thư ký thông qua dự thảo “Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức cơ quan Cục Thống kê năm .............”. Sau đó có một số ý kiến về các chỉ tiêu phấn đấu như sau:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

(Có văn bản kèm theo).

Phần VI: Phát biểu của đại diện công đoàn viên chức thành phố.

Đ/c ………............……............công đoàn viên chức thành phố phát biểu với hội nghị về 1 số vấn đề sau:

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

Phần VII: Đ/c …...........…….. tổng kết bế mạc - Phát động phong trào thi đua

Hội nghị kết thúc lúc ……………………......…….. phút cùng ngày.

Thư ký hội nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tịch công đoàn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tịch đoàn
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm học 2022 - 2023

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm học 2022 - 2023
Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức năm học 2022 - 2023
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO……

TRƯỜNG:…………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

……………, ngày …… tháng …..năm ……….

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CÁN BỘ – CÔNG CHỨC
NĂM HỌC 20___ - 20___

Căn cứ Hướng dẫn ……… của Liên đoàn Lao động Thành phố ……. về việc tổ chức Hội nghị Cán bộ – Công chức;

Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo Nhiệm vụ năm học 20….. - 20…… đã được Hội nghị Cán bộ – Công chức các tổ thuộc ………….. thông qua ngày __ tháng __ năm ____;

Sau khi nghe các báo cáo, tham luận góp ý bổ sung, toàn thể Cán bộ–Công chức đơn vị nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau :

I. NHỮNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 20__-20__, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp.Trong năm học 20 -20 đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Nhiệm vụ 1:

(ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 1)

2. Nhiệm vụ 2:

(ghi các nội dung chính của Nhiệm vụ 2)

II. TRÁCH NHIỆM CỦA CHÍNH QUYỀN–CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ–CÔNG CHỨC:

1) Trách nhiệm của Thủ trưởng:

Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng tổ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Cán bộ – Công chức.

Tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ – Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ – công chức ; Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị.

Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo pháp luật và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Điều 9 của Luật Công Đoàn và Nghị định 43/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Công Đoàn.

Cùng Ban chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức của đơn vị đã nêu trên và định ra những việc tiếp tục thực hiện.

2) Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn:

Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết tổng kết kịp thời, vận động toàn thể công đoàn viên hoàn thành tốt công tác được giao.

Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.

Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ – công chức.

Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban chấp hành cùng với Thủ trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết.

3) Trách nhiệm của Cán bộ – Công chức:

Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.

Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị .

Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.

Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.

Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.

III. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH:

1) Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị và cấp trên.

2) Tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ bản Nghị quyết này.

3) Thay mặt cho Hội nghị

Về đại diện Chính quyền:

Về đại diện Công đoàn :

Về đại diện CBCC:

Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.

4) Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày……. cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức mới.

CHỦ TỊCH ĐOÀN
(Ghi rõ họ tên, ký tên)

6. Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức, viên chức trường mầm non

PHÒNG GD&ĐT.....
TRƯỜNG MN .........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…..ngày ..... tháng .... năm .....

NGHỊ QUYẾT
Hội nghị cán bộ công chức, viên chức
Trường mầm non ....................... năm học 20.... - 20....

Thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong các hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư liên tịch số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015;

Căn cứ Công văn số 60/LĐLĐ-PGD&ĐT ngày 21/8/2018 của Liên đoàn LĐ, phòng GD&ĐT ....................... về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động ngành GD năm học 20.... - 20....;

Hôm nay, ngày ........ trường Mầm non ....................... tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Sau khi nghe báo cáo kiểm điểm: Kết quả thực hiện Nghị quyết của Hội nghị CB,CC,VC năm học 2019 - 20...., phương hướng thực hiện các nhiệm vụ năm học 20.... - 20...., báo cáo tổng kết các mặt công tác và chương trình hoạt động của Ban TTND năm học 20.... - 20...., Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế phối hợp cam kết thực hiện trách nhiệm giữa Công đoàn và Nhà trường, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

QUYẾT NGHỊ:

Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của đơn vị năm học 20.... - 20....:

1. Phấn đấu hoàn thành xuất sắc và toàn diện kế hoạch nhiệm vụ năm học 20.... - 20.... đã được phòng GD&ĐT ....................... giao cho nhà trường.

2. Đảm bảo đáp ứng về nhu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ trong độ tuổi trên toàn địa bàn xã ......................., thực hiện tốt công tác xã hội hóa GD trên địa bàn để giữ vững danh hiệu “Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I” và “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, phấn đấu đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” trong năm học 20.... - 20.....

3. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực về chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mà Phòng GD&ĐT ....................... đã giao cho trong năm học 20.... - 20.....

III. Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

* Các chỉ tiêu phấn đấu chung của CB,CC,VC toàn đơn vị:

- Phấn đấu đạt tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần và tỷ lệ trẻ ăn bán trú:

Độ tuổi

Tỷ lệ trẻ đi học chuyên cần

Tỷ lệ trẻ ăn bán trú

1. Trẻ nhà trẻ

2. Trẻ Mẫu giáo 3,4 tuổi

3. Trẻ Mẫu giáo 5 tuổi

87%

88 - 93%

96 - 100%

100%

100%

100%

- Phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ SDD nhẹ cân dưới 2% và SDD thể thấp còi dưới 2,2%.

Nhà trường quyết tâm phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua sau:

- Đạt “Chi bộ trong sạch vững mạnh”, phấn đấu 03 Đảng viên HTXSNV;

- Đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”;

- Đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa năm 20....”;

- Đạt loại tốt “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

- Đạt “Công đoàn tiên tiến”;

- Đạt “Trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích”;

- Làm điểm chuyên đề của PGD&ĐT giao cho về “Chất lượng giáo dục”.

- Đăng ký 02 nội dung đổi mới về việc thực hiện phong trào thi đua "Nhà giáo ....................... duyên dáng, mẫu mực và sáng tạo " và “Xây dựng không gian sáng tạo tại các lớp 5 tuổi” để thực hiện trong năm học

- Trong năm học có 02 gương điển hình tiên tiến đề nghị cấp trên khen thưởng.

- Danh hiệu LĐTT cấp cơ: 58/58 đ/c (100%);

- Cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở: 8/58 đ/c (13,8%);

- SKKN đạt: Loại A cấp trường: 10/56 bản (17,8 %);

Loại B cấp trường: 35 bản (64,4 %);

Loại C cấp trường: 10 bản (17,8%);

- SKKN được XL A - B cấp cơ sở: 10 bản.

- Duy trì tốt công tác phổ cập GD cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn

(Có văn bản kèm theo).

IV. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị, Công đoàn và CB,CN, VC:

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị:

1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các tổ khối chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của từng cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng nhà trường có uy tín và chất lượng.

1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng BCH Công đoàn cơ sở tổ chức chăm lo đời sống cho cán bộ, CC, VC. Chú ý quan tâm, giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh gia đình thực sự khó khăn.

1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện cho CB,CC,VC trong đơn vị được tham gia học tập bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế cận.

1.4. Đảm bảo đáp ứng đủ điều kiện làm việc trong đơn vị, tạo điều kiện cho CB,CC,VC hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở:

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CB,CC, VC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CB,CC, VC, đoàn viên Công đoàn.

2.2. Cùng BGH tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân Việt Nam, rèn luyện CB,CC, VC trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu Người CB,CC “ Trung thành - Sáng tạo - Tận tụy - Gương mẫu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập Quốc tế.

3. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:

3.1. Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.

3.2. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.3. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định và tham gia tích cực các hoạt động của đơn vị.

3.4. Thực hiện tốt các quy định do Thủ trưởng đơn vị đề ra.

Tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được của năm học 2016 - 2017, toàn thể CB,CC, VC và đoàn viên Công đoàn trường mầm non ....................... tích cực thực hiện và tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí cao, khắc phục mọi khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ một cách toàn diện và các chỉ tiêu trong Nghị quyết đã đề ra.

V. Hiệu lực thi hành:

Thủ trưởng đơn vị, BCH Công đoàn cùng toàn thể CB,CC,VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản đã ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13/9/2019 thông qua trước Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới./.

7. Mẫu nghị quyết hội nghị cán bộ công chức 2024

Tên đơn vị:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC NĂM...........

Căn cứ Pháp lệnh Cán bộ công chức;

Thực hiện Nghị định 71/1998/NĐ - CP; và Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT – TCCP – TLĐLĐVN hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức hàng năm.

Hôm nay toàn thể Cán bộ, Công chức, Viên chức cơ quan........dự họp Hội nghị CBCC năm ......

Hội nghị đã nghe: Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan, hoạt động tài chính, kế hoạch nhiệm vụ công tác năm mới do đ/c: Lãnh đạo đơn vị trình bày; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, công tác xét khen thưởng. Dự thảo nội dung phát động phong trào thi đua năm tới do đ/c: Chủ tịch Công đoàn cơ quan trình bày. Và các ý kiến thảo luận của CBCC, VC cơ quan.

Hội nghị thống nhất:

I – Tán thành các báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC năm vừa qua; báo cáo kết quả thực hiện PTTĐ; các báo cáo đã được trình bày tại Hội nghị.

II - Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đại biểu cấp trên; các ý kiến tham gia của CBCC (những ý kiến cần điều chỉnh, bổ sung)

III - Các nội dung Hội nghị đã thảo luận và biểu quyết thông qua:

1 - Nội quy cơ quan;

2 - Các quy chế mới được ban hành, hoặc những nội dung sửa đổi, bổ sung các quy chế của cơ quan (nhằm triển khai Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan) đã được ban hành từ Hội nghị năm trước.

3 - Kết quả bầu Ban thanh tra nhân dân (nếu có);

4 - Các nội dung khác.

IV - Những vấn đề Hội nghị tham gia ý kiến nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ của cơ quan:

1 - Kế hoạch công tác năm mới;

2 - Giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả;

3 - Giải pháp thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; giải pháp cải thiện điều kiện làm việc, cải thiện, nâng cao đời sống cho Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan

4 - Những nội dung khác.

V - Nội dung phát động thi đua;

- Đăng ký các danh hiệu thi đua đối với tập thể, cá nhân.

Các tập thể phòng, ban và toàn thể CBCC, VC cơ quan phát huy tinh thần dân chủ, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC.

Nghị quyết được toàn thể CB, CC, VC cơ quan thống nhất thông qua ngày............ tháng............ năm..........

ĐOÀN CHỦ TỊCH HỘI NGHỊ

1, Đại diện cấp ủy:

2, Thủ trưởng đơn vị:

3, Chủ tịch CĐ:

8. Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức công đoàn

Công đoàn viên chức ......
Công đoàn ............
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
---------***---------
..............., ngày .......... tháng ...... năm .......

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC
CƠ QUAN NĂM.........

- Thực hiện nghị định số 71/1998/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 09/TTLT-TCCP-TLĐLĐ hướng dẫn về tổ chức và nội dung hội nghị cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Căn cứ hướng dẫn của Công đoàn Viên chức TP về việc tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm ........

- Ngày .......... cơ quan ........................... tiến hành mở Hội nghị cán bộ công chức. Sau khi nghe báo cáo: Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBCC và tổng kết công tác Công đoàn năm 2008, toàn thể cán bộ công chức, đoàn viên công đoàn, đã tích cực tham gia thảo luận và nhất trí:

Quyết nghị

I. Thực hiện nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phấn đấu của cơ quan năm :

1.Phấn đấu hoàn thành toàn diện xuất sắc chương trình kế hoạch thông tin thống kê mà .............. giao năm ............

2. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu thông tin trên địa bàn thành phố, phục vụ tốt công tác quản lý, chỉ đạo phát triển KT – XH của địa phương và yêu cầu thông tin của ..........................................................................

3. Thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và các công tác khác theo quy định của ngành và địa phương.

II. Nhiệm vụ chuyên môn:

Chỉ đạo thực hiện toàn diện các lĩnh vực.................................................................

III. Những nội dung và chỉ tiêu phấn đấu cụ thể:

1. Các chỉ tiêu phấn đấu chung của CBCC và Công đoàn cơ quan:

- Quyết tâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch điểm thi đua đạt loại giỏi (..................% trở lên); Thứ bậc thi ..................

- Công đoàn cơ quan đạt danh hiệu "Công đoàn cơ sở vững mạnh" và "Công đoàn cơ quan văn minh công sở".

2. Các phòng, bộ phận và cán bộ công chức:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Ghi các chỉ tiêu phấn đấu của đơn vị ......................................................................

IV. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, công đoàn và CBCN, VC

1. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan:

1.1. Lãnh đạo và quản lý, điều hành, đôn đốc các phòng, bộ phận làm tròn chức năng nhiệm vụ được giao. Kịp thời chấn chỉnh những sai sót của các phòng, bộ phận, từng cán bộ công chức nhằm xây dựng cơ quan giữ vững là đơn vị vững mạnh.

1.2. Đảm bảo thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức theo quy định của Đảng, Nhà nước về vật chất và tinh thần. Cùng Công đoàn CQ tổ chức chăm lo đời sống cán bộ, CC, VC. Chú ý quan tâm giúp đỡ các đồng chí có hoàn cảnh thực sự khó khăn.

1.3. Có kế hoạch và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, tin học, ngoại ngữ cho đội ngũ CBCC cơ quan, xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ kế thừa.

1.4. Đảm bảo đáp ứng đủ phương tiện làm việc, tạo điều kiện cho CBCC hoàn thành nhiệm vụ.

2. Trách nhiệm của Ban chấp hành Công đoàn cơ quan:

2.1. Cùng với chính quyền chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCC và đoàn viên công đoàn, phát huy tinh thần làm chủ, bình đẳng, công bằng XH, phát triển các hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, tham quan du lịch cho CBCC, đoàn viên Công đoàn.

2.2. Cùng lãnh đạo cơ quan tổ chức các phong trào thi đua, khơi dậy truyền thống yêu nước, truyền thống xây dựng CNXH của giai cấp công nhân VN, rèn luyện CBCC trở thành người lao động giỏi, xứng đáng với danh hiệu Người CBCC " Trung thành – Sáng tạo – Tận tuỵ – Gương mẫu", đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ CNH -HĐH và hội nhập.

3. Trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức:

3.1. Làm việc có khoa học, có chương trình và báo cáo cho lãnh đạo cũng như cấp trên đúng kỳ hạn.

3.2. Nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chủ động xây dựng, triển khai và thực hiện nhiệm vụ được giao.

3.4. Khắc phục mọi khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ công tác được giao với năng suất, chất lượng và hiệu quả cao. Thực hành tiết kiệm, không gây phiền hà sách nhiễu, tiêu cực trong thi hành nhiệm vụ; Thực hiện văn hoá nơi công sở, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy và tham gia tích cực các hoạt động của cơ quan.

3.5. Thực hiện tốt các quy định do thủ trưởng cơ quan ban hành.

Phát huy những thành quả đã đạt được của năm ......, toàn thể CBCC và đoàn viên Công đoàn cơ quan Cục Thống kê tăng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ toàn diện và các chỉ tiêu trong nghị quyết đã đề ra.

V. Hiệu lực thi hành:

Thủ trưởng cơ quan, BCH Công đoàn cùng toàn thể CBCC, VC có nhiệm vụ thi hành nghiêm túc các điều khoản ghi trong Nghị quyết, nếu không thực hiện đầy đủ sẽ bị kiểm điểm và xử lý theo quy định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày .................. thông qua Hội nghị cho đến khi có Nghị quyết mới.

Thay mặt hội nghị cán bộ công chức.

Thủ trưởng cơ quanChủ tịch Công đoàn cơ quan

Trên đây Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức mới nhất năm 2024.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
36 170.709
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo