Biên bản bàn giao tài sản 2024

Mẫu biên bản bàn giao tài sản là gì? Mẫu biên bản bàn giao tài sản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa biên bản bàn giao tài sản

Mẫu biên bản bàn giao tài sản áp dụng trong nhiều trường hợp cụ thể khi ban giao tài sản là nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất hoặc là bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị. Mẫu biên bản bàn giao tài sản có thể dùng làm mẫu biên bản bàn giao tài liệu, mẫu biên bản bàn giao hàng hóa, mẫu biên bản bàn giao công cụ dụng cụ, mẫu biên bản bàn giao thiết bị...

2. Mục đích của việc lập biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản là biên bản thể hiện sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức này cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức khác. Thông qua đó, hai bên thống kê tài sản, công cụ, dụng cụ giúp quá trình bàn giao tài sản diễn ra nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Sau khi bàn giao hoàn tất, người nhận bàn giao sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm bảo quản hoặc sử dụng tiếp tài sản theo quy định.

Thông thường, biên bản bàn giao tài sản được sử dụng nhằm xác nhận việc bàn giao tài sản khi:

- Hoàn thành xây dựng, mua sắm… tài sản;

- Được người khác tặng, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, thuê… và đưa vào sử dụng, bảo quản tại đơn vị khác.

Như vậy, việc bàn giao tài sản và việc lập thành biên bản có ý nghĩa như chứng cứ khi có tranh chấp (nếu có). Qua đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bên.

3. Giá trị pháp lý của biên bản bàn giao tài sản

Bàn giao tài sản là việc xác nhận sự chuyển giao tài sản giữa cá nhân với nhau hoặc giữa các doanh nghiệp. Ở Việt Nam, việc bàn giao tài sản thường không được xác lập bằng văn bản thể hiện rõ các nội dung và mục đích của việc chuyển giao tài sản. Điều đó dẫn đến các tranh chấp và giải quyết các tranh chấp phát sinh về sau sẽ gặp nhiều khó khăn và không thể chứng minh số lượng thực tế tài sản đã bàn giao.

Theo quy định của pháp luật dân sự hiện nay (Bộ luật dân sự năm 2015), việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên (Bên bàn giao tài sản và bên nhận bàn giao tài sản), chỉ khi xác lập thành thành văn bản đối với các tài sản được bàn giao thì khi tranh chấp xảy ra mới được tòa án bảo vệ quyền lợi. Do vậy, việc xác lập các giấy tờ, biên bàn bàn giao tài sản có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về mặt pháp lý. Ngay cả trong các mối quan hệ thân thiết như: Bố con, Mẹ con, vợ chồng, hay bạn bè thân thiết... thì việc bàn giao tài sản giữa các bên cũng không thể bỏ qua.

4. Mẫu biên bản bàn giao tài sản số 1

Dưới đây là mẫu biên bản bàn giao tài sản chung được sử dụng trong nhiều trường hợp bàn giao tài sản. Có thể xem mẫu biên bản bàn giao tài sản dưới đây là mẫu biên bản chuẩn với các nội dung cơ bản nhất và đầy đủ. Mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày.../...../....., tại.......................................................................

Chúng tôi gồm:

I. Bên giao:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: ………………………...

II. Bên nhận:

Ông/Bà: ………………………………………………………………………….

Chức danh:……………………………….. Bộ phận: ………………………...

III. Nội dung bàn giao

Vì lý do ………………… nên bên …………. đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ……………… tại: ………………………………………… theo bảng thống kê chi tiết sau:

STT

Tên tài sản

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

Thành tiền

Chữ ký nhận

Bên giao cam đoan rằng toàn bộ tài sản đã được bàn giao đầy đủ, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày ………………… số tài sản trên sẽ do bên ………………………. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản./.

Bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Bên làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

5. Mẫu biên bản bàn giao tài sản số 2

Mẫu biên bản bàn giao tài sản tài sản dưới đây là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính với nội dung bàn giao tài sản là nhà, đất, các hồ sơ về nhà đất, tài sản gắn liền đất bàn giao. Ngoài ra trong biên bản bàn giao tài sản này còn có bên thứ 3 tham gia để chứng kiến việc bàn giao. Mời bạn đọc tham khảo và tải về nhé.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2007/TT-BTC
ngày 18/10/2007 của Bộ Tài chính)

Thực hiện Quyết định (công văn) số .. ngày ....của .......... về việc...............................

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm.........., chúng tôi gồm:

A- Đại diện Bên giao:

1. Ông.....................................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................

2. Ông.....................................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................

B- Đại diện bên nhận:

1. Ông.....................................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................

2. Ông.....................................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................

C- Đại diện cơ quan chứng kiến bàn giao:

1. Ông.....................................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................

2. Ông.....................................................................................................................

Chức vụ:.................................................................................................................

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận tài sản bao gồm:

Phần A. Bàn giao tài sản là nhà, đất tại (theo địa chỉ của Quyết định bàn giao)

I/ Về nhà, vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với nhà, đất

1. Tổng số ngôi nhà, vật kiến trúc và tài sản khác:

1.1.Tổng số ngôi nhà: ................cái

- Diện tích xây dựng: .................m2 Diện tích sàn:................... m2

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ...........................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ........................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:....................Ngàn đồng

1.2. Tổng số vật kiến trúc và tài sản khác:

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ............................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .........................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: ....................Ngàn đồng

2. Chi tiết nhà, vật kiến trúc và các tài sản khác gắn liền với đất:

2.1. Nhà số 1 (A...):

- Diện tích xây dựng: ....... m² Diện tích sàn sử dụng: ........ m²

- Cấp hạng nhà: ............. Số tầng: ........................

- Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..): ......Ngàn đồng

- Năm xây dựng: ................. Năm cải tạo, sửa chữa lớn: .................

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ................................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .............................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:.........................Ngàn đồng

2.2. Nhà số 2 (B...):

- Diện tích xây dựng: ........... m2 Diện tích sàn: .................... m2

- Cấp hạng nhà: .............. Số tầng: .................

- Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..): .......Ngàn đồng

- Năm xây dựng: ................. Năm cải tạo, sửa chữa lớn: .....................

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ...............................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: ............................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao: Ngàn đồng

2.3. Vật kiến trúc (Bể nước, tường rào, sân...)

- Nguồn hình thành: (ngân sách nhà nước cấp, vay vốn,..nhận bàn giao..):........Ngàn đồng

- Năm xây dựng: .......................... Năm cải tạo, sửa chữa lớn:.......................

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: ............................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: .........................................Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:.....................Ngàn đồng

2.4. Các tài sản gắn liền với nhà, đất: (quạt trần, đèn điện, điều hoà..)

- Số lượng: ............Cái

- Nguyên giá theo sổ sách kế toán: .....................................................Ngàn đồng

- Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán:.................................................. Ngàn đồng

- Giá trị thực tế đánh giá lại tại thời điểm bàn giao:..............................Ngàn đồng

II. Về đất

1. Nguồn gốc đất:

a. Cơ quan giao đất: ............................... Quyết định số: ..........................................

b. Bản đồ giao đất số: ............................. Cơ quan lập bản đồ: .................................

c. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số......ngày.....tháng......năm...............

d. Diện tích đất được giao: ..................................................................................m2

e. Giá trị quyền sử dụng đất: ..................................................................... Ngàn đồng

2. Hiện trạng đất khi bàn giao:

a. Tổng diện tích khuôn viên: ....................m2

b. Tổng diện tích đất chuyển giao theo quyết định của cấp có thẩm quyền .............. m2

c. Các đặc điểm riêng về khuôn viên đất cần lưu ý: ..........................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

III. Các hồ sơ về nhà, đất, tài sản gắn liền đất bàn giao

1- Các hồ sơ về nhà và vật kiến trúc:

a- Các giấy tờ pháp lý về nhà: Giấy giao quyền sử dụng nhà, Giấy phép xây dựng, Hợp đồng thuê nhà, Giấy xác lập sở hữu nhà nước,...

b- Các hồ sơ bản vẽ: Bản vẽ thiết kế xây dựng, Bản vẽ thiết kế hoàn công, bản vẽ thiết kế cải tạo nâng cấp nhà,....

c- Các giấy tờ khác liên quan đến nhà:

2- Các hồ sơ về đất:

a- Các giấy tờ pháp lý về đất: Giấy cấp đất, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,....

b- Các hồ sơ bản vẽ: Sơ đồ mặt bằng khuôn viên đất, Trích lục bản đồ, toạ đồ vị trí đất,....

c- Các giấy tờ khác liên quan đến đất:

3- Các giấy tờ hồ sơ khác:

Phần B: Bàn giao tài sản là phương tiện, máy móc, trang thiết bị (theo quyết định bàn giao của cấp có thẩm quyền)

1/ Tài sản thực hiện bàn giao:

STTDanh mục tài sản bàn giaoSố lượng
(cái)
Giá trị tài sản bàn giao (ngàn đồng)Hiện trạng tài sản bàn giao
Theo sổ sách kế toánTheo thực tế đánh giá lại
Nguyên giáGiá trị còn lạiNguyên giá theo giá hiện hànhGiá trị còn lại theo giá hiện hànhTỷ lệ còn lại
%
Ghi chú (mô tả tài sản bàn giao)

2/ Các hồ sơ về tài sản bàn giao:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

IV. Ý kiến các bên giao, nhận

Bên nhận: ............................................................................................................

............................................................................................................................

Bên giao: .............................................................................................................

............................................................................................................................

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký tên và đóng dấu)
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký tên và đóng dấu)

Đại diện các cơ quan chứng kiến

Đơn vị A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đơn vị B
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đơn vị C
(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Mẫu biên bản bàn giao tài sản số 3

Mẫu biên bản bàn giao tài sản này về nội dung tương tự như các mẫu trên, về hình thức của mẫu thì nội dung bàn giao được lập thành Bảng thống kê tài sản bàn giao. Mời bạn đọc tham khảo nhé.

TÊN CƠ QUAN
.....................
.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------
Số: ...../BB..............., ngày ...... tháng .....năm ......

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Giữa ..............................(bên giao) và
...............................(bên nhận)

Hôm nay ngày .... tháng ..... năm .... tại ......... đã tiến hành cuộc họp bàn giao tài sản giữa ............. (bên giao) và...... (bên nhận) thực hiện theo ............. của ............ ngày .................

I/ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1/ Bên giao:

Ông: ................................................................. Chức vụ: ........................................

Ông: ................................................................. Chức vụ: ........................................

Bà: ................................................................... Chức vụ: ........................................

2/ Bên nhận:

Ông: ................................................................. Chức vụ: ........................................

Ông: ................................................................. Chức vụ: ........................................

Bà: ................................................................... Chức vụ: ........................................

Chủ tọa: Ông ............................................................................................................

Thư ký: Ông .............................................................................................................

II/ NỘI DUNG BÀN GIAO:

Bên........................... đã tiến hành bàn giao tài sản cho bên ..................................... theo biểu thống kê sau:

Bảng thống kê tài sản bàn giao

Số TTTên tài sảnĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chú
Cộng

Tổng giá trị: Bằng số ...............................................................................................

Bằng chữ .................................................................................................................

Kể từ ngày ............................................. số tài trên do bên ................................. chịu trách nhiệm quản lý.

Biên bản này lập thành 4 bản có giá trị như nhau. Bên giao giữ 2 bản, bên nhận giữ 2 bản.

CHỮ KÝ BÊN GIAO
Thư ký cuộc họp
CHỮ KÝ BÊN NHẬN
Chủ tọa cuộc họp

7. Mẫu biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công

Mẫu 01/TSC-BBGN - Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công được chúng tôi tổng hợp chi tiết, chính xác và đăng tải ngay sau đây. Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản công là mẫu biên bản được lập ra nhằm ghi chép, xác nhận bàn giao lại tài sản.

Nội dung trong mẫu biên bản cần trình bày rõ thông tin của bên bàn giao và bên tiếp nhận, nội dung tiếp nhận và trách nhiệm của các bên. Mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 151/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------o0o---------

BIÊN BẢN BÀN GIAO, TIẾP NHẬN TÀI SẢN CÔNG

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …/…/… của ………. về việc ……..1

Hôm nay, ngày... tháng... năm….., tại ……., việc bàn giao, tiếp nhận tài sản công được thực hiện như sau:

A. THÀNH PHẦN THAM GIA BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Đại diện bên giao (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp bàn giao):

Ông (Bà): …………………… Chức vụ:..........................................

Ông (Bà): …………………… Chức vụ:..........................................

2. Đại diện bên nhận (Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận):

Ông (Bà): …………………… Chức vụ:..........................................

Ông (Bà): …………………… Chức vụ:..........................................

3. Đại diện cơ quan chứng kiến (nếu có) (Tên cơ quan chứng kiến):

Ông (Bà): …………………… Chức vụ:..........................................

Ông (Bà): …………………… Chức vụ:..........................................

B. NỘI DUNG BÀN GIAO, TIẾP NHẬN

1. Danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận2:

STTDanh mục tài sản (chi tiết theo từng loại tài sản)Đơn vị tínhSố lượngNguyên giá (đồng)Giá trị còn lại (đồng)Giá trị đánh giá lại (đồng)Ghi chú
12345678
ATrụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp,....
1Địa chỉ nhà, đất 1
2Địa chỉ nhà, đất 2
BXe ô tô
1Xe ô tô 1 (loại xe, biển kiểm soát...)
2Xe ô tô 2 (loại xe, biển kiểm soát...)
….
CMáy móc, thiết bị
1Máy móc, thiết bị 1
2Máy móc, thiết bị 2
….
DTài sản khác
Tổng cộng:

2. Các hồ sơ liên quan đến quyền quản lý, sử dụng tài sản bàn giao, tiếp nhận:

.......................................................................................

.......................................................................................

3. Trách nhiệm của các bên giao nhận:

a) Trách nhiệm của Bên giao:

.......................................................................................

b) Trách nhiệm của Bên nhận:

......................................................................................

4. Ý kiến của các bên tham gia bàn giao, tiếp nhận:

......................................................................................

.......................................................................................

ĐẠI DIỆN BÊN NHN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN CHỨNG KIẾN (nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

1 Ghi rõ số, ngày tháng, trích yếu của Quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền về việc sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư/giao tài sản công/thu hồi tài sản công/điều chuyển tài sản công/...).

2 Căn cứ vào danh mục tài sản bàn giao, tiếp nhận cụ thể, bên giao, bên nhận bổ sung, chỉnh lý nội dung của các cột chỉ tiêu cho phù hợp. Ví dụ: khi bàn giao, tiếp nhận trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp bổ sung cột diện tích đất, diện tích sàn; khi bàn giao, tiếp nhận tài sản có quyết định xử lý gắn với việc chuyển đổi công năng sử dụng thì bổ sung cột mục đích sử dụng hiện tại, mục đích sử dụng sau khi chuyển đổi;...

8. Cách lập biên bản bàn giao tài sản

Bởi ý nghĩa quan trọng của biên bản bàn giao tài sản nên cần phải lưu ý những điều sau:

  • Nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành bàn giao và lập biên bản;
  • Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc giữa bên giao và bên nhận;
  • Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhất những thông tin quan trọng của tài sản: Tên gọi, số lượng, thông số nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị của tài sản…
  • Nêu cụ thể điều kiện cũng như trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao…
  • Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).

9. Những lưu ý khi lập biên bản bàn giao tài sản

Bởi ý nghĩa quan trọng của biên bản bàn giao tài sản nên cần phải lưu ý những điều sau:

- Nêu rõ thời gian, địa điểm tiến hành bàn giao và lập biên bản;

- Cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin liên lạc giữa bên giao và bên nhận;

- Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhất những thông tin quan trọng của tài sản: Tên gọi, số lượng, thông số nhận dạng, tình trạng thực tế, giá trị của tài sản…

- Nêu cụ thể điều kiện cũng như trách nhiệm và cam kết đối với tài sản sau khi bàn giao…

- Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).

10. Khi viết biên bản bàn giao cần lưu ý điều gì ?

Khi viết biên bản bàn giao, người dùng cần chú ý cách viết cũng như cách khai thông tin sao cho hợp lệ như sau:

- Viết thông tin giữa các bên đầy đủ và rõ ràng.

- Ghi đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu thông tin của tài sản như số lượng, tình trạng, giá trị hiện tại của tài sản đó.

- Viết rõ trách nhiệm giữa hai bên.

- Chữ ký của cả hai bên (nếu cần thiết có thể có cả chữ ký của người làm chứng).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
78 557.617
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo