Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị 2024 mới nhất

Mẫu biên bản bàn giao thiết bị máy móc được lập ra để bàn giao thiết bị giữa bên thuê và bên cho thuê. Đây là mẫu sử dụng phổ biến trong các doanh nghiệp, tổ chức. Biên bản được lập vào thời điểm hoàn thành việc sửa chữa, thi công hoặc cho thuê máy móc, thiết bị.

1. Biên bản bàn giao thiết bị là gì?

Biên bản bàn giao thiết bị là một hình thức biểu mẫu thường được sử dụng bởi các doanh nghiệp và công ty hiện nay. … Khi thỏa thuận được ký kết thành công biên bản bàn giao thiết bị máy móc sẽ được làm thành 2 bản, mỗi bên sẽ giữ 1 để làm cơ sở sử dụng nếu như có tranh chấp xảy ra giữa hai bên.

2. Nội dung của biên bản bàn giao

Biên bản bàn giao thiết bị máy móc sẽ có những nội dung chính sau đây:

  • Thông tin của người cung cấp và người nhận thiết bị máy móc
  • Thông tin thiết bị: Tình trạng, số lượng
  • Tên thiết bị máy móc, mã thiết bị, thông số kỹ thuật
  • Quy định về việc sử dụng thiết bị

3. Biên bản bàn giao thiết bị 2024

Biên bản bàn giao máy móc thiết bị mới nhất
Biên bản bàn giao máy móc thiết bị mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

Hôm nay, ngày….tháng…năm….tại……………………………chúng tôi gồm có:

BÊN GIAO:

1…………………

2……………........

BÊN NHẬN :

1………………..

2…………………

Bên giao bàn giao một số thiết bị như sau:

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật, mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

Bên giao giao cho…….là chủ của sản đã kiểm tra về thông tin sản phẩm, sau khi bàn giao bên nhận hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và biên bản bàn giao thiết bị được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Bên giao

Bên nhận

4. Biên bản bàn giao thiết bị cho mượn

Cơ quan, tổ chức…………

…………….
——

Số:…./BB-….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—————

…., ngày….tháng…. năm.

BIÊN BẢN BÀN GIAO THIẾT BỊ

(V/v bàn giao thiết bị cho mượn)

Căn cứ vào Hợp đồng mượn tài sản số:…/…-….…….;

Căn cứ…………………………………......................…..;

Chúng tôi gồm:

Bên bàn giao: (Bên A)

Ông/Bà:………………………………………

Chức vụ:………………..Bộ phận:…………

Trường:………………………………………

Bên nhận bàn giao: (Bên B)

Họ và tên: ……………………………………

Chức vụ: ………… Lớp:……………………

Trường :………………………………………

Hôm nay, ngày…. tháng….. năm…… Bên A tiến hành bàn giao thiết bị cho bên B tại địa điểm: ………………………………………

1. Các trang thiết bị gồm:

STT

Tên thiết bị, dụng cụ

Tình trạng sử dụng

Số lượng

2. Lý do bàn giao

Bên B có nhu cầu mượn một số loại thiết bị, dụng cụ nêu trên để sử dụng vào việc…..

Bên B đã nhận đầy đủ số lượng trang thiết bị,dụng cụ như đã yêu cầu và có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn giao trả nguyên vẹn và đúng thời gian đã thỏa thuận ban đầu

Biên bản được lập thành 02 bản, các bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên có trách nhiệm giữ một bản.

Các bên tiến hành xác nhận các nội dung trên cùng đi đến thống nhất và ký xác nhận dưới đây.

Bên bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

Bên nhận bàn giao

( Ký và ghi rõ họ tên)

5. Biên bản bàn giao máy móc thiết bị cho nhân viên

CÔNG TY TNHH XXX

Số:......../BB-XXX
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN BÀN GIAO
(V/v: Bàn giao máy móc, vật dụng văn phòng cho người lao động)

Hôm nay, lúc ...h ngày ... tháng ... năm ....
Tại: Phòng Kế toán - Công ty TNHH XXX
Địa chỉ: XXX, TP. Hồ Chí Minh.

Chúng tôi gồm:

* Người sử dụng lao động:

- Bà ....... – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự, đại diện Công ty.

- Ông ........... – Trưởng phòng Kế toán, người chứng kiến.

* Người lao động:

- Bà .......... – nhân viên kế toán, thử việc. (Hợp đồng thử việc số XXX, ngày ..........)

Tiến hành việc bàn giao máy móc, vật dụng văn phòng, là tài sản của Công ty, cho Người lao động để làm việc. Ghi nhận và thống nhất như sau:

Điều 1. Máy móc, vật dụng bàn giao

Trong thời gian thử việc, nay công ty bàn giao cho người lao động máy móc, vật dụng làm việc như sau:

STTTên máy móc, vật dụng SL Ghi chú
1Máy vi tính (laptop) Dell1đã sử dụng. Số máy: XXX
2Máy tính Casio FX5701mới 100%
3Bộ kẹp bấm, kéo văn phòng1mới 100%
4Khay nhựa đựng hồ sơ2mới 100%
Điều 2. Quy định về việc sử dụng máy móc, vật dụng
- Người lao động có trách nhiệm bảo quản và sử dụng tài sản của công ty theo đúng nhu cầu công việc và quy định của công ty, không sử dụng vào mục đích riêng.
- Không được tự ý mang tài sản được bàn giao ra khỏi công ty (bao gồm cả việc sao chép tài liệu, dữ liệu của công ty lưu trong laptop) nếu chưa có sự đồng ý bằng văn bản của trưởng bộ phận.
- Nếu người lao động sử dụng, vận hành không đúng kỹ thuật, dẫn đến việc làm hư hỏng máy móc, vật dụng thì phải bồi thường cho công ty theo giá thị trường.
- Sau khi kết thúc thời gian thử việc, kể cả trường hợp ký hợp đồng lao động chính thức, người lao động có trách nhiệm bàn giao lại đầy đủ và trong tình trạng nguyên vẹn những tài sản trên cho công ty.
Điều 3. Điều khoản chung:
Người lao động xác nhận đã nhận đủ số máy móc, vật dụng như nêu trên, cam kết bảo quản, sử dụng đúng mục đích, đúng quy định theo yêu cầu của công ty.
Biên bản này được lập thành 3 bản, người lao động giữ 1 bản, công ty giữ 2 bản. Mọi người đã nghe đọc lại và đồng ý ký tên xác nhận dưới đây.
Trưởng Phòng Kế toánTrưởng phòng HC-NSNgười lao động

6. Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị trong trường học

Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị

TRƯỜNG

TRUNG TÂM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........., ngày ....tháng ....năm .....

BIÊN BẢN

Vv. bàn giao thiết bị.

Hôm nay, ngày ....tháng .....năm ...., tại Trường.chúng tôi gồm có:..........

BÊN GIAO :

1. Ông .......................

2. Ông........................

3. Ông............................

BÊN NHẬN:

1. Ông/bà

Trung tâm máy tính cho bàn giáo số thiết bị sau:

Stt

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

1.

2.

3.

Trung tâm máy tính giao cho Ông/bà:…………. Để làm nhiệm vụ sửa chữa hạ tầng mạng, sửa chữa máy tính cho toàn Trường, trong thời gian…………, nếu không có nhu cầu sử dụng hoặc không làm công việc này nữa có trách nhiệm bàn giao lại cho Trung tâm, mọi hư hỏng, mất không có lý do chính đáng ông/bà:……….hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Bên giaoBên nhận

7. Mẫu biên bản bàn giao máy móc thiết bị ngắn gọn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO MÁY MÓC, THIẾT BỊ

Căn cứ hợp đồng kinh tế số………… ngày…. tháng…. năm về việc thuê thiết bị phục vụ thi công…………….giữa bên cho thuê là……… và bên đi thuê là……….

Hôm nay, ngày…..tháng…..năm……, tại…………….. chúng tôi gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Địa chỉ:...................................................................

Đại diện:.................................................................

BÊN NHẬN (Bên B):

Địa chỉ:...................................................................

Đại diện:.................................................................

STT

Tên thiết bị

Thông số kỹ thuật,

Mã thiết bị

Số lượng

Hiện trạng

1.

2.

3.

Biên bản này làm thành cơ sở để 2 bên thực hiện và quyết toán hợp đồng kinh tế số………….. ngày…… tháng…… năm…….

Hai bên thống nhất lập Biên bản bàn giao theo những nội dung như trên và Biên bản Bàn giao được lập thành 02 bản giống nhau, mỗi bên giữ một bản có giá trị tương đương nhau.

Đại diện bên giaoĐại diện bên nhận

8. Những lưu ý khi làm biên bản bàn giao thiết bị

Cung cấp thông tin đầy đủ: Như bạn biết, biên bản bàn giao máy móc thiết bị cần phải chứa đầy đủ các thông tin. Đầu tiên, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân và thông tin liên lạc của người chuyển nhượng và người nhận.

Ngoài ra, biên bản cũng phải chứa đủ thông tin về những gì được giao. Nếu là sản phẩm được trao đổi, phải có giá trị rõ ràng, thời hạn cam kết đối với hàng hóa đến, số lượng và thông số của hàng hóa sẽ được giao ... Nếu thứ được giao là một tài sản, giá trị phải được ước tính. Tính đặc thù của từng yếu tố, điều kiện và trách nhiệm liên quan đến người nhận.

Chuẩn bị song song hợp đồng mua bán, vận chuyển hàng hóa: Biên bản này hiện tại cần phải được soạn thảo song song với các loại hợp đồng mua bán hay là những cam kết giao nhận ban đầu để thông qua đó bạn có thể nắm bắt được tình hình. Bạn không nên đợi tới cuối cùng mới bắt đầu soạn thảo bởi như thế sẽ không tránh khỏi được việc xảy ra sai sót

Chữ ký "tươi": Mỗi biên bản đều cần phải có chữ ký tươi của cả hai bên. Mỗi bên sẽ được giữ một bản để làm cơ sở sau này nếu như có tranh chấp xảy ra. Nếu biên bản không có đủ chữ ký và đóng dấu thì sẽ không có giá trị.

Những điều cần lưu ý khác: Biên bản bàn giao máy móc thiết bị bắt buộc phải được tạo thành từ 2 bản. Mỗi bên liên quan đều sẽ cần phải giữ một bản. Để sử dụng trong trường hợp tranh chấp xuất hiện.

Trên đây là các mẫu bàn giao máy móc thiết bị 2024 mới nhất, các bạn có thể ứng dụng ở từng trường hợp khác nhau. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
6 111.654
0 Bình luận
Sắp xếp theo