Phụ lục hợp đồng xây dựng mới nhất 2024

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới nhất hiện nay. Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng được thể hiện gồm thông tin về hợp đồng xây dựng đã triển khai, thông tin các bên, lý do và nội dung ký phụ lục bổ sung và các vấn đề khác liên quan.

Phụ lục hợp đồng là một phần của hợp đồng nên có hiệu lực như hợp đồng. Phụ lục hợp đồng xây dựng bao gồm những thông tin, giải thích cụ thể và tỉ mỉ về những điều khoản, quy định trong nội dung của hợp đồng chính. Dưới đây là Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới nhất  2024 dành cho các doanh nghiệp thi công xây dựng, các bạn có thể tải về chỉnh sửa và sử dụng cho doanh nghiệp mình.

1. Phụ lục hợp đồng xây dựng là gì?

Căn cứ khoản 6 Điều 2 Nghị định 37/2015/NĐ-CP có quy định:

"Phụ lục của hợp đồng xây dựng là tài liệu kèm theo hợp đồng xây dựng để quy định chi tiết, làm rõ, sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của hợp đồng xây dựng."

Như vậy, Phụ lục hợp đồng xây dựng được xem là một phần của hợp đồng. Nó là dạng văn bản đi kèm của các bên thỏa thuận để có thể mô tả, giải thích chi tiết hơn về những điều khoản trong hợp đồng. Những nội dung trong phụ lục luôn phải phù hợp và chính xác với những thông tin được đề cập trong hợp đồng và tuyệt đối không được trái với nội dung hợp đồng xây dựng.

2. Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng

Phụ lục hợp đồng xây dựng 2022

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG

Số................./PLHĐ

- Căn cứ theo HĐKT số......................đã ký ngày ……., tháng……., năm…………

- Căn cứ nhu cầu thực tế 2 bên...............................................................................

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm …….. Tại..........................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN THUÊ XÂY DỰNG (Bên A):

CÔNG TY:................................................................................................................

Đại diên: Ông............................................................................................................

Chức vụ: Giám đốc...................................................................................................

Địa chỉ:......................................................................................................................

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84.............................................

Mã số thuế:...............................................................................................................

Số tài khoản:.............................................................................................................

BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ XÂY DỰNG (Bên B):

CÔNG TY..................................................................................................................

Đại diên:....................................................................................................................

Chức vụ: Giám đốc

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Điện thoại: +84………….………………….… Fax: +84...................................................

Mã số thuế:.....................................................................................................................

Số tài khoản:....................................................................................................................

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ Lục HĐMB số ....... về gia hạn hợp đồng đã ký số ….., ngày……, tháng……năm………cụ thể như sau:

1....................................................................................................................................

2...................................................................................................................................

3...................................................................................................................................

5. Điều khoản chung :

5.1 Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên được quy định trong hợp đồng số ………………………

5.2 Phụ lục hợp đồng được lập thành …bản, có nội dung & giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ ....

5.3 Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Hợp đồng …………….. số……………...và có giá trị kể từ ngày ký….....

ĐẠI DIỆN BÊN A

GIÁM ĐỐC

ĐẠI DIỆN BÊN B

GIÁM ĐỐC

3. Mẫu Phụ lục hợp đồng thi công xây dựng

PHỤ LỤC 1

BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ….. tháng ….. năm …..

Tên dự án: CÔNG TRÌNH NHÀ Ở TƯ NHÂN

Tên/số hợp đồng: .../HĐXD/TH/20...

Bên giao thầu: Ông Nguyễn Văn A

Bên nhận thầu: Công ty TNHH xây dựng B

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:

Căn cứ khối lượng đã được nghiệm thu, bên nhận thầu đề nghị bên giao thầu thanh toán số tiền như sau:

Số TTCác chỉ tiêuĐơn vị tínhGiá trị (đồng)Ghi chú

1

Giá trị khối lượng hoàn thành theo Hợp đồng

2

Giá trị khối lượng các công việc phát sinh ngoài Hợp đồng

3

Chiết khấu tiền tạm ứng (theo quy định của Hợp đồng)

4

Giá trị đề nghị thanh toán (1+2-3)

Bằng chữ:

Hồ sơ kèm theo:

Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

Bên giao thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

Đại diện Nhà tư vấn (nếu có)

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

PHỤ LỤC 2

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG

Ngày ….. tháng ….. năm …..

Tên dự án: CÔNG TRÌNH NHÀ Ở TƯ NHÂN

Tên/số hợp đồng: .../HĐXD/TH/20...

Bên giao thầu: Ông Nguyễn Văn A

Bên nhận thầu: Công ty TNHH xây dựng B

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lượng

Đơn giá thanh toán

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

Theo HĐ

Đã thực hiện

Theo HĐ

Đã thực hiện

Tổng cộng

Bằng chữ:

Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Bên giao thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

PHỤ LỤC 3

BẢNG XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ ĐIỀU CHỈNH THEO QUY ĐỊNH CỦA HỢP ĐỒNG

Ngày ….. tháng ….. năm …..

Tên dự án: CÔNG TRÌNH NHÀ Ở TƯ NHÂN

Tên/số hợp đồng: .../HĐXD/TH/20...

Bên giao thầu: Ông Nguyễn Văn A

Bên nhận thầu: Công ty TNHH xây dựng B

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Đơn giá
(đồng)

Ghi chú

Theo Hợp đồng

Điều chỉnh theo quy định của Hợp đồng

Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Bên giao thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

PHỤ LỤC 4

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG

(Chưa có đơn giá trong Hợp đồng)

Ngày ….. tháng ….. năm……

Tên dự án: CÔNG TRÌNH NHÀ Ở TƯ NHÂN

Tên/số hợp đồng: .../HĐXD/TH/20...

Bên giao thầu: Ông Nguyễn Văn A

Bên nhận thầu: Công ty TNHH xây dựng B

Giai đoạn thanh toán /lần thanh toán số:

Căn cứ xác định:

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lượng phát sinh

Đơn giá (đồng)

Thành tiền (đồng)

Ghi chú

Theo Hợp đồng

Theo đơn giá bổ sung

Theo Hợp đồng

Theo đơn giá bổ sung

Tổng cộng

Bằng chữ:

Bên nhận thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

Bên giao thầu

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

PHỤ LỤC 5

YÊU CẦU/KIẾN NGHỊ

1. Tên dự án: CÔNG TRÌNH NHÀ Ở TƯ NHÂN

2. Tên/số hợp đồng: .../HĐXD/TH/20...

3. Bên yêu cầu/kiến nghị:

(Tên đơn vị/cá nhân yêu cầu/Kiến nghị)

4. Ngày gửi yêu cầu/Kiến nghị:

(Ngày ….. tháng ….. năm …..)

5. Bên trả lời yêu cầu/kiến nghị

(Tên đơn vị/cá nhân trả lời yêu cầu/Kiến nghị)

6. Ngày trả lời yêu cầu/kiến nghị

(Trước ngày ….. tháng ….. năm …..)

7. Nội dung yêu cầu/Kiến nghị:

…………………………………………………..

(Mô tả nội dung yêu cầu/Kiến nghị)

…………………………………………………..

8. Chi phí (tăng, giảm do yêu cầu/Kiến nghị):

…………………………………………………..

(Nêu cụ thể, chi Tiết)

…………………………………………………..

9. Tài liệu đính kèm:

…………………………………………………..………………………………………………………….

10. Nội dung trả lời yêu cầu/Kiến nghị:

…………………………………………………..…………………………………………………………..

Bên yêu cầu/Kiến nghị

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

Bên trả lời yêu cầu/Kiến nghị

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ và đóng dấu)

4. Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng xây dựng

Căn cứ theo Điều 403 Bộ luật dân sự 2015 quy định về Phụ lục hợp đồng xây dựng là loại phụ lục hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng, có đầy đủ các tính chất của phụ lục hợp đồng. Khi ký phụ lục hợp đồng xây dựng, các bên cần chú ý nội dung của phụ lục để xem xét nội dung này có trái với nội dung trong hợp đồng hay không. Cụ thể Nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng xây dựng như sau:

– Hợp đồng có thể có phụ lục kèm theo để quy định chi tiết một số điều khoản của hợp đồng.

– Phụ lục hợp đồng có hiệu lực như hợp đồng.

– Nội dung của phụ lục hợp đồng không được trái với nội dung của hợp đồng.

– Trường hợp phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với nội dung của điều khoản trong hợp đồng thì điều khoản này không có hiệu lực, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Trường hợp các bên chấp nhận phụ lục hợp đồng có điều khoản trái với điều khoản trong hợp đồng thì coi như điều khoản đó trong hợp đồng đã được sửa đổi.

5. Hướng dẫn soạn theo Phụ lục hợp đồng xây dựng

Để đảm bảo tính minh bạch cho hợp đồng, phụ lục hợp đồng luôn đề cập rõ những thông tin cần thiết. Cụ thể như:

  • Thông tin chi tiết về các bên trong thỏa thuận.
  • Nội dung đã được thay thế, sửa đổi hay bổ sung hoặc ghi nhận lại những điều thỏa thuận mới trong hợp đồng xây dựng chính.
  • Nguyên nhân thay đổi hợp đồng.
  • Thời điểm áp dụng của phụ lục.
  • Cách thức sử dụng hợp đồng trong thực tại.

Vậy nên, để thuận tiện hơn cho những thủ tục liên quan sau này, yêu cầu các bên làm việc với nhau một cách kỹ lưỡng, xem xét lại những đối tượng được đề cập đã đúng và thống nhất từ hợp đồng qua bên mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng hay chưa.

Nếu như nội dung không đồng bộ, việc sửa đổi sẽ gây trở ngại nhiều cho quá trình thi công xây dựng. Vì thế, dựa trên nguyên tắc tự do, bình đẳng và thiện chí, các đối tượng ký kết hợp đồng nên chủ động hơn trong việc xem xét thông tin của hợp đồng.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu phụ lục hợp đồng xây dựng mới nhất cùng hướng dẫn cách soạn thảo chi tiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 12.308
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo