Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh năm 2024 mới nhất

Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh năm 2024 mới nhất được Hoatieu.vn chia sẻ trong bài viết là Mẫu hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh - Mẫu số 04 ban hành kèm theo Phụ lục 1 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh. Mời các bạn tải file word và PDF mẫu hợp đồng chi tiết trong bài viết dưới đây.

Hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là hoạt động rất quan trọng và cần thiết bởi nó liên quan đến sức khỏe, tính mạng con người. Chính vì vậy, siết chặt việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh của cơ quan chức năng (sở y tế, bộ y tế) sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, y đức của người hành nghề y. Người có đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề chứng tỏ cá nhân đó có đủ năng lực, trình độ chuyên môn, y đức để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh, góp phần giảm thiểu các rủi ro y tế phát sinh từ việc thiếu chuyên môn gây ra. Để được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thì cần thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và có văn bản xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó. Để đảm bảo quyền, lợi ích giữa các bên thì cần có hợp đồng giữa người thực hành và cơ sở thực hành khám bệnh, chữa bệnh. Dưới đây mà mẫu hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh chi tiết.

Mẫu hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh 2024

Mẫu số 04 - Hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh hiện nay được ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh.

..........1.............

..........2.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.../HĐTH-...3........4......, ngày... tháng... năm...

HỢP ĐỒNG
THỰC HÀNH KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 24 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm .......... tại .............., chúng tôi gồm:

BÊN A:............................................................................................................................

Đại diện là Ông/Bà:.........................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................... Điện thoại: ..............................................

BÊN B:............................................................................................................................

Ông/Bà:...........................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:...................................................................................................

Văn bằng chuyên môn:..........................5.......................................................................

Địa chỉ thường trú:..........................................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu: ……....6…… Ngày cấp: ……….. Nơi cấp: ………...

Thỏa thuận ký kết hợp đồng thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo các điều khoản sau đây:

Điều 1. Thời hạn, địa điểm và nội dung chuyên môn thực hành

1. Thời gian thực hành: Ông/Bà...................................... có văn bằng chuyên môn...............7................... được thực hành từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm.....

2. Địa điểm thực hành:.................................8................................................................

3. Nội dung chuyên môn thực hành:................................9.............................................

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của bên A

1. Bên A có quyền:

a) Bố trí người hướng dẫn thực hành để hướng dẫn người thực hành thực hành theo đúng các điều khoản ghi trong Hợp đồng.

b) Chấm dứt Hợp đồng thực hành hoặc các biện pháp xử lý khác nếu người thực hành vi phạm các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng.

c) Thu phí thực hành theo thỏa thuận với Bên B.

d) Các quyền khác (nếu có).

2. Bên A có nghĩa vụ:

a) Bảo đảm các điều kiện thuận lợi để người thực hành được thực hành theo đúng các thỏa thuận ghi trong Hợp đồng.

b) Bảo đảm quyền lợi của người thực hành theo quy định của pháp luật (nếu có).

c) Xác nhận quá trình thực hành theo đúng mẫu quy định tại Mẫu 07 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ.

d) Các nghĩa vụ khác (nếu có).

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của bên B

1. Bên B có quyền:

a) Được thực hành khám bệnh, chữa bệnh dưới sự giám sát của người hướng dẫn thực hành.

b) Được cung cấp các phương tiện, thiết bị bảo hộ trong quá trình thực hành:.............................................10..............................................................................

c) Được hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật (nếu có).

d) Được cấp giấy xác nhận  quá trình thực hành.

đ) Các quyền khác (nếu có).

2. Bên B có nghĩa vụ:

a) Chấp hành nội quy, quy chế chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

b) Hoàn thành những nhiệm vụ đã cam kết trong hợp đồng thực hành.

c) Nộp kinh phí thực hành đầy đủ theo thỏa thuận với bên A.

d) Các nghĩa vụ khác (nếu có).

Điều 4. Điều khoản thi hành

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi kết thúc thời gian thực hành và các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ của Hợp đồng.

2. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản nêu trên, bên nào vi phạm bên đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu xảy ra tranh chấp thì hai bên cùng nhau thương lượng giải quyết, nếu không thống nhất thì ra Tòa án để giải quyết.

3. Hợp đồng này làm thành hai bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên một bản.

BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

1 Tên cơ quan chủ quản của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

2 Tên cơ sở thực hành.

3 Chữ viết tắt tên của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

4 Địa danh

5 Ghi rõ theo văn bằng đào tạo.

6 Ghi một trong các thông tin về chứng minh nhân dân/số căn cước công dân/số căn cước/số định danh cá nhân/số hộ chiếu còn hạn sử dụng.

7 Ghi rõ theo văn bằng đào tạo.

8 Ghi rõ tên bộ phận chuyên môn nơi thực hành.

9 Ghi cụ thể nhiệm vụ chuyên môn của người đề nghị thực hành.

10 Ghi cụ thể các phương tiện, trang thiết bị bảo hộ trang bị cho người thực hành.

Mời các bạn đón xem các bài viết hữu ích khác tại mục Biểu mẫu: Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý của Hoatieu.vn

Đánh giá bài viết
1 4.232
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo