7 Mẫu Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ 2024

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là gì? Mẫu biên bản thường được sử dụng trong các khối văn phòng khi cần nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ. Những nhân viên phụ trách sẽ tiến hành soạn thảo các biên bản nghiệm thu. Tuy nhiên, nhiều người khi mới tiếp xúc với mẫu biên bản này cũng chưa hiểu rõ ý nghĩa và những nội dung cần có của một biên bản nghiệm thu. Chi tiết mời bạn đọc tham khảo bài viết của Hoatieu.vn nhé.

1. Định nghĩa biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là gì?

Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ là biên bản kiểm nghiệm và bàn giao của doanh nghiệp sau khi hoàn thành thủ tục lắp đặt, giao hàng đầy đủ theo hợp đồng hoặc đơn hàng trước đó. Mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm, dịch vụ với sự có mặt và thỏa thuận của bên giao và bên nhận, đảm bảo tính hợp pháp và thực hiện theo đúng hợp đồng của hai bên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

2. Biên bản nghiệm thu là gì?

Biên bản nghiệm thu là biên bản do các đơn vị, tổ chức lập ra nhằm mục đích chứng minh sự kiểm nghiệm và bàn giao giữa 02 bên dựa trên những tiêu chuẩn, thỏa thuận trước đó.

Trong mỗi lĩnh vực khác nhau sẽ có những biên bản nghiệm thu khác nhau. Ví dụ, trong Hợp đồng mua bán hàng hóa, sau khi bàn giao sẽ lập biên bản nghiệm thu và bàn giao hàng hóa; trong hoạt động xây dựng lập biên bản nghiệm thu công trình...

3. Nghiệm thu sản phẩm là gì?

Nghiệm thu là quy trình thẩm định, thu nhận, kiểm tra dự án sau khi xây dựng và chuẩn bị đi vào hoạt động. Nghiệm thu giúp doanh nghiệp kiểm tra chất lượng sản phẩm, dự án, dịch vụ trước khi áp dụng cho khách hàng. Quy trình kiểm định này được thực hiện thành biên bản, giúp các bên liên quan có cơ sở làm việc sau này.

4. Cách viết biên bản nghiệm thu

Mục đích lập ra biên bản nghiệm thu để đánh giá chất lượng công trình, đánh giá việc hoàn thành công trình và đánh giá năng lực của đơn vị thi công, đơn vị thầu. Do đó, khi lập ra biên bản nghiệm thu cần lưu ý khi điền những thông tin sau vào biên bản.

Thứ nhất: về nội dung nghiệm thu cần nêu cụ thể và chính xác;

Thứ hai: mục thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc việc nghiệm thu làm căn cứ khi cần xác minh;

Thứ ba: ở phần kết luận sau khi nghiệm thu: trình bày chi tiết lại kết quả của quá trình nghiệm thu;

Thứ tư: các bên ký đầy đủ vào phần chữ ký của các bên tham gia.

Biểu mẫu nghiệm thu sản phẩm/Thanh lý hợp đồng

5. Khi nào viết biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ?

Biên bản nghiệm thu nói chung và biên bản nghiệm thu bàn giao sản phẩm dịch vụ nói riêng sẽ được lập ra sau khi hoàn thành thủ tục lắp đặt và bàn giao hàng hóa, dịch vụ đầy đủ theo hợp đồng đã ký, đơn hàng đã đặt trước đó.

Có rất nhiều người thắc mắc tại sao phải lập biên bản nghiệm thu vì trên thực tế nhiều doanh nghiệp bàn giao sản phẩm không cần lập biên bản nghiệm thu nhưng vẫn có thể bàn giao bình thường. Có thể thấy rằng, biên bản nghiệm thu là một văn bản rất quan trọng, biên bản là căn cứ để kiểm tra lại chất lượng của sản phẩm trước khi bàn giao bởi nếu không thực hiện nghiệm thu thì đồng nghĩa với việc sản phẩm đó chưa được kiểm nghiệm. Đặc biệt đối với các công trình xây dựng, biên bản nghiệm thu là biên bản bắt buộc phải có.

6. Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ mới nhất số 1

Dưới đây là mẫu biên bản kiểm nghiệm và bàn giao sản phẩm/dịch vụ mới nhất và đầy đủ các nội dung của một mẫu biên bản nghiệm thu sản phẩm dịch vụ. Bạn đọc có thể tải về và điền các thông tin tương ứng với các nội dung. Mẫu biên bản kiểm nghiệm này là mẫu chuẩn, do vậy bạn đọc không nên chỉnh sửa hay thêm bớt các nội dung trong mẫu.

CÔNG TY ……………

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Sản phẩm/Dịch vụ:……………………………………

Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: …………...............

Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ………………....

Thời gian: Ngày …. tháng ….. năm....

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ………………… Chức vụ: ………………

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ……………….Chức vụ: ………………………

Ông (bà): ……………….Chức vụ: ………………………

Ông (bà): ……....……….Chức vụ: ………………………

3. Đại diện bên cung ứng: ……………………………...

Ông (bà): ………….…….Chức vụ: ………………………

4. Đại diện bên sử dụng / kho:………………....………

Ông (bà): ……….……….Chức vụ: ………………………

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của
HĐ/Đơn hàng

Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:…………………

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÁC THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN CUNG ỨNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm dịch vụ số 2

Nội dung cơ bản của biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm, dịch vụ như sau:

CÔNG TY ………………

ISO 9001:2000

BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

- Sản phẩm/Dịch vụ:...................................................

- Thuộc hợp đồng/Đơn hàng số: ..............................

- Địa điểm kiểm nghiệm, bàn giao: ...........................

- Thời gian : Ngày .... tháng ..... năm ....

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN GỒM:

1. Trưởng Ban kiểm nghiệm: ...................... Chức vụ: ..................

2. Các thành viên Ban kiểm nghiệm, ban giao, gồm:

Ông (bà): ...........................Chức vụ: ..............................

Ông (bà): ……....................Chức vụ: ……………….........

Ông (bà): ...........................Chức vụ: ...............................

3. Đại diện bên cung ứng: .............................................

Ông (bà): ............................Chức vụ: ..............................

4. Đại diện bên sử dụng / kho:.......................................

Ông (bà): .................……....Chức vụ: ..............................

5. Kết quả kiểm tra:

Số TT

MÔ TẢ SẢN PHẨM/DỊCH VỤ

Đơn vị tính

Số lượng

Yêu cầu của
HĐ/Đơn hàng

Kết quả kiểm tra

Kết luận của Ban kiểm nghiệm:............................................

TRƯỞNG BAN
(Ký và ghi rõ họ tên)
CÁC THÀNH VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN CUNG ỨNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN SỬ DỤNG/KHO
(Ký và ghi rõ họ tên)

8. Mẫu biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng số 3

Khác với các biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm là biên bản được lập ra nhằm nghiệm thu chất lượng sản phẩm sau đó mới bàn giao cho khách hàng để tiến tới ký kết hợp đồng. Trong khi biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được các bên liên quan ký kết sau khi đã thực hiện hoàn tất công việc theo như Hợp đồng chính ban đầu các bên đã thoả thuận.

Mẫu 2: BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------------

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Căn cứ Hợp đồng số:........./HĐKT-......... ngày........ tháng.............. năm..............

Hôm nay, ngày........ tháng......... năm.......... tại Công ty, chúng tôi gồm:

Bên A: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH ABC

Đại diện:.........................Chức vụ:...........................

Địa chỉ:.....................................................................

Điện thoại:.......................

Giấy phép kinh doanh số:........................................

Mã số thuế:......................

Tài khoản:........................

Tại ngân hàng:.........................................................

Bên B: CÔNG TY CỔ PHẦN/TNHH CBA

Đại diện:........................Chức vụ:.............................

Địa chỉ:......................................................................

Điện thoại:..........................

Giấy phép kinh doanh số:.........................................

Mã số thuế:.........................

Tài khoản:.................................................................

Tại ngân hàng:..........................................................

Hai bên nhất trí lập biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm/dịch vụ theo hợp đồng đã ký số......./ngày.....tháng......năm............như sau:

Điều 1: Nội dung:

- Bên B bàn giao cho bên A:.....................................

+ Tổng khối lượng/sản phẩm/dịch vụ bàn giao:..........................

+ Bên A thanh toán cho bên B:..................................

- Tổng số tiền:............................................................

- Bằng chữ:.................................................................

(Chưa bao gồm 10 % thuếVAT )

Xác nhận đã bàn giao:.................................................

Điều 2: Kết luận:

+ Bên A đã kiểm tra, thẩm định kỹ lưỡng chất lượng sản phẩm/dịch vụ .........................

+ Kể từ khi bên A nhận đầy đủ số lượng sản phẩm/dịch vụ ........................... Bên B hoàn toàn không chiu trách nhiệm về lỗi, chất lượng sản phẩm........................đã bàn giao.

+ Bên A phải thanh toán hết cho bên B ngay sau khi biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng ký kết.

(Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau).

ĐẠI DIỆN BÊN GIAO
(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN
(Ký và ghi rõ họ tên)

9. Mẫu biên bản nghiệm thu giám sát thi công

Biên bản nghiệm thu giám sát thi công là văn bản hành chính được lập ra giữa các bên để nghiệm thu quá trình giám sát thi công công trình xây dựng. Nội dung chính của biên bản gồm: thông tin chủ đầu tư công trình, thông tin bên giám sát, hạng mục thực hiện thi công, tình hình xây dựng... làm căn cứ để chứng minh hoạt động thi công diễn ra có đúng như hợp đồng cam kết đã ký trước đó hay không.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————-

……. , ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN

NGHIỆM THU GIÁM SÁT THI CÔNG

Gói thầu số …: Giám sát thi công ………

1. Đối tượng nghiệm thu:

Gói thầu số …: Giám sát thi công công trình …………..

2.Thành phần nghiệm thu

a. Đại diện chủ đầu tư:

Họ tên:............................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................

Họ tên:............................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................

b. Đại diện đơn vị tư vấn giám sát

Họ tên:............................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................

c. Đại diện đơn vị phụ trách thiết kế:

Họ tên:............................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................

d. Đại diện đơn vị thi công:

Họ tên:............................................................................................................

Chức vụ:.........................................................................................................

3.Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: ……. Ngày …… tháng …… năm ……

Kết thúc: …… ngày ……. Tháng …… năm …….

Tại:...................................................................................................................

4. Đánh giá hạng mục:

Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:.......................................................................

Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng

Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và những thay đổi được phê duyệt

- Bản vẽ số: …..

- Tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng được áp dụng:

+ Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được đưa vào sử dụng:

...........................................................................................................................

+ Nhật ký thi công, giám sát và các văn bản khác có liên quan:

............................................................................................................................

- Nội dung nghiệm thu:

+ Chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt:

............................................................................................................................

+ Giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất: …..

............................................................................................................................

+ Kiểm định chất lượng, số lượng thiết bị công nghệ: …..

............................................................................................................................

+ Các khối lượng đã thực hiện theo thiết kế:

............................................................................................................................

+ Các khối lượng đã thực hiện không đúng thiết kế:

............................................................................................................................

+ Các thay đổi trong khi thi công đã được phê duyệt:

............................................................................................................................

+ Các khối lượng chưa được kiểm tra nghiệm thu:

............................................................................................................................

+ Các ý kiến khác nếu có:.....................................................................................

5. Kết luận:

- Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành dự án để đưa vào sử dụng.

- Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác (nếu có)

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về biên bản nghiệm thu này.

NHÀ THẦU GIÁM SÁT THI CÔNG

(Ký tên, đóng dấu)

NHÀ THẦU THIẾT KẾ

(Ký tên, đóng dấu)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, đóng dấu)

NHÀ THẦU THI CÔNG

(Ký tên, đóng dấu)

10. Mẫu biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành

Biên bản nghiệm thu công việc hoàn thành hay Biên bản thanh lý hợp đồng là văn bản được lập ra giữa hai bên giao dịch nhằm giúp hai bên kiểm tra, nắm được tình hình sản phẩm được bàn giao đúng chất lượng, đủ số lượng như cam kết của hợp đồng mua bán, hợp đồng thương mại đã ký kết trước đó. Trong đó, nội dung biên bản phải có đầy đủ thông tin như sau:

  • Thông tin cơ bản của hai bên giao dịch: tên công ty, mã số công ty, tên người đại diện, số CCCD của người đại diện công ty, địa chỉ công ty.
  • Nội dung công việc nghiệm thu: mô tả đã hoàn thành công việc bàn giao sản phẩm, hàng hóa, công trình...; thỏa thuận về thanh toán tiền cho công việc đã hoàn thành; các nghĩa vụ kèm theo nội dung công việc hoàn thành...

CÔNG TY...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: … /20… / BBNT........., ngày... tháng... năm....

BIÊN BẢN NGHIỆM THU CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

- Căn cứ Hợp đồng dịch vụ số …

- Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 20... Tại … Chúng tôi gồm

I. BÊN SỬ DỤNG DỊCH VỤ (Bên A)

CÔNG TY …

Mã số thuế:

Đại diện: Ông/Bà Chức vụ:

(Hoặc) Thành phần nghiệm thu gồm có

1. Họ và tên Chức vụ

2. Họ và tên Chức vụ

II. BÊN CUNG ỨNG DỊCH VỤ (Bên B)

CÔNG TY …

Mã số thuế:

Đại diện: Ông/Bà Chức vụ:

(Hoặc) Thành phần nghiệm thu gồm có

1. Họ và tên Chức vụ

2. Họ và tên Chức vụ

Các bên cùng nghiệm công việc hoàn thành theo thỏa thuận hợp đồng số … ngày .... tháng ..... năm .... giữa các bên.

III. NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGHIỆM THU

1. Nội dung công việc thỏa thuận: …

2. Nội dung công việc hoàn thành:

2.1 Mô tả công việc hoàn thành: …

2.2 Thỏa thuận về thanh toán tiền cho công việc đã hoàn thành

(i) Giá trị công việc đã hoàn thành: …

(ii) Số tiền còn phải thanh toán: …

2.3 Thỏa thuận các nghĩa vụ kèm theo nội dung công việc hoàn thành.

3. Kết luận: …

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

11. Biên bản nghiệm thu dịch vụ du lịch

Biên bản nghiệm thu dịch vụ du lịch là văn bản được sử dụng khi thanh lý hợp đồng du lịch giữa công ty du lịch và khách du lịch nhằm xác nhận lại về chất lượng dịch vụ du lịch cung cấp, thù lao và chi phí dịch vụ du lịch khách đã thanh toán một phần trước đó, cũng như các phát sinh liên quan đến quá trình thực hiện hợp đồng du lịch đã ký kết giữa hai bên.

Biên bản thanh lý hợp đồng du lịch được công ty du lịch và khách du lịch lập ra trên tinh thần tự nguyện, làm căn cứ quyết toán công việc, thanh toán chi phí trong hợp đồng du lịch giữa hai bên, giúp các bên có thể chấm dứt hoàn toàn những trách nhiệm và nghĩa vụ với đối phương, đồng thời, cũng tránh được những mâu thuẫn phát sinh về sau.

CÔNG TY……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

Số:.........................., ngày... tháng... năm.....

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG

Căn cứ vào Hợp đồng cung cấp dịch vụ Du lịch số …HĐDVDL ký ngày …/…/20... giữa Công ty ……………………………………………………………………………. và Công ty Công của bạn Theo nhu cầu và thoả thuận giữa hai bên.

Hôm nay, ngày ….. tháng …….. năm ... , tại.........................................................

Bên A: Công ty đặt dịch vụ………..........................

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...

Điện thoại: …………………........……. Fax: (84-4) ………………….......................

MST:.……………………………………………………………………………..............

Người đại diện: Ông/Bà. ……………………………. Chức vụ: Giám đốc

Bên B: [ CÔNG TY CỦA BẠN ]

Địa chỉ:……………………………………………………………………………...........

Điện thoại:……………………………………………………………………………......

VPĐD: (Nếu không có thì có thể bỏ đi)

MST:……………………………………………………………………………................

Người đại diện: Ông/Bà…............................…….. , Chức vụ: Giám Đốc

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý này với nội dung như sau:

Điều 1: Nội dung thanh lý

Thanh lý hợp đồng dịch vụ Du lịch số: ……/HĐDVDL ngày …. tháng ….năm 20... giữa hai bên.

Đến nay thông qua hoạt động của Bên B, Bên A đã nhận được đủ dịch vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Như vậy Bên B đã hoàn thành nghĩa vụ với Bên A theo Hợp đồng nêu trên và không còn bất kỳ nghĩa vụ, trách nhiệm nào với Bên A.

Điều 2: Giá trị biên bản thanh lý

Nội dung

Thành tiền (VND)

A. Giá trị theo hợp đồng đã kí số ……./HĐDVDL, bao gồm VAT (tạm tính)

B. Giá trị hợp đồng thực tế bao gồm VAT (đã bao gồm phát sinh thực tế, và được hai bên thống nhất theo bảng tổng hợp chi phí để quyết toán và thanh lý hợp đồng đính kèm)

C. Giá trị tạm ứng, bên A đã tạm ứng cho bên B

D. Phần còn lại bên A phải thanh toán cho bên B

Điều 3: Điều khoản chung

Biên bản thanh lý này chỉ có giá trị hiệu lực ngay sau khi Bên A có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí cho Bên B là: ………… VNĐ (Bằng chữ: ………………………………………………………………………..)

Biên bản thanh lý hợp đồng này là một phần không tách rời của Hợp đồng cung cấp dịch vụ số ………../BBTLHD và được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

 Phụ Lục Thanh Lý Hợp Đồng Số…………/HĐDVDL

..., ngày …. tháng …..năm 20....

Nội dungSố lượngĐơn giáThành tiền

Ghi Chú

1. Giá trị chương trình theo hợp đồng đã kí

1.1. Giá tour cho 01 người lớn là:
1.2. Giá tour cho 01 trẻ em là:

2. Phát sinh tăng

2.1. Tăng tiền đồ uống trong bữa ăn
2.2
2.3
2.4
3. Phát sinh giảm
3.1
3.2
3.3
Tổng số tiền thực tế bên A phải thanh toán cho bên B là:
Số tiền đã tạm ứng :
TỔNG SỐ TIỀN CÒN LẠI BÊN A PHẢI THANH TOÁN CHO BÊN B LÀ:

......, Ngày .....…/......./ 20...

Người quyết toán

12. Mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ vệ sinh

Mẫu biên bản nghiệm thu dịch vụ vệ sinh được xác lập khi công ty cung cấp dịch vụ vệ sinh đã hoàn thành công việc và bàn giao chất lượng, những phần việc đã thực hiện cho bên thuê kiểm tra và trả chi phí theo hợp đồng thương mại đã ký.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ VỆ SINH

Căn cứ Hợp đồng Số:…., ngày … tháng … năm … đã ký kết giữa Ban quản lý tòa nhà …. và Công ty TNHH Klenco Việt Nam

Căn cứ Biên bản bàn giao ngày … tháng … năm … ;

Hôm nay, ngày … tháng … năm …. , tại tòa nhà …. Số …. đường …

ĐẠI DIỆN BÊN A: BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ…..........................

- Đại diện: ……………………………………………….

- Chức vụ: ………………………………………………

- Điện thoại: ……………………………………………

ĐẠI DIỆN BÊN B: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VỆ SINH

Đại diện: ……………………………………………….

Chức vụ: ………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………

Điều 1:

Bên B thực hiện cung cấp dịch vụ vệ sinh cho bên A, Bên A đã nghiệm thu đúng và đủ danh mục công việc theo hợp đồng số … ký ngày … tháng … năm cụ thể như sau:

STTTên hạng mụcKhối lượng thực hiệnKết quả nghiệm thuGhi chú
1

Vệ sinh bên trong

500m2Đạt yêu cầu
1.1Di chuyển, che chắn đồ đạc
– Làm sạch, vệ sinh sàn (Hút bụi, tẩy sạch các vết bẩn, sơn trên bề mặt sàn bằng hóa chất chuyên dụng…)
– Dùng máy chuyên dụng đánh sạch các vết bụi bẩn bám trên sàn.
Đạt yêu cầu
1.2Vệ sinh tường
– Lau, hút sạch bụi bẩn bám trên tường
– Tẩy sạch các vết sơn, bẩn bám trên thiết bi Ổ điện, công tắc, bảng điện, & các thiết bị gắn trên tường
Đạt yêu cầu
1.3Làm sạch, vệ sinh trần nhà
– Lau sạch, hút bụi bám trên trần nhà
– Làm sạch các thiết bị gắn trên trần nhà (Bóng đèn, quạt trần, máng đèn…)
Đạt yêu cầu
1.4Làm sạch cửa sổ, cửa phòng
– lau và hút sạch các vết bụi bẩn bám trên khung cửa sổ, cửa phòng, bề mặt kính
Đạt yêu cầu
1.5Làm sạch, vệ sinh WC (Nhà vệ sinh)
– Làm sạch tường, sàn, vách kính và các thiết bị khác trong WC
Đạt yêu cầu
1.6

Vệ sinh làm sạch: Tủ đồ, giường, bếp…

Đạt yêu cầu
2Làm sạch, vệ sinh kính mái hiên
– Làm sạch, vệ sinh khung cột
– Làm sạch vệ sinh kính mái hiên (tẩy sơn, tẩy vết bẩn bám trên bề mặt kính…) mặt trên & mặt dưới
80m2Đạt yêu cầu
3Vệ sinh ngoại cảnh (1 gói)
– Quét dọn khuôn viên xung quanh biệt thự
– Lau chùi cửa cổng, hàng rào, xung quanh biệt thự
1200m2Đạt yêu cầu

Điều 2:

Bên A có trách nhiệm thanh toán cho Bên B đủ 100% trị giá hợp đồng theo đúng quy định trong hợp đồng, số tiền cụ thể như sau:

- Tổng giá trị hợp đồng: …………….......

- Số tiền bên B đã tạm ứng: ……………

- Số tiền còn lại phải thanh toán cho bên B: ………………… Bằng chữ: ……………

- Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Điều 3:

Hai bên đồng ý ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng với các điều khoản trên. Không bên nào được tự ý sửa chữa, thay đổi Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng. Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng được lập thành 05 bản. Bên A giữ 04 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục hợp đồng nghiệm thu thanh lý trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
18 243.255
0 Bình luận
Sắp xếp theo