Mẫu giấy ủy quyền 2024

Giấy ủy quyền 2024 dùng trong rất nhiều trường hợp, khi đó người cần phải thực hiện thủ tục hành chính mà không thể tự mình đứng ra thực hiện thì ủy quyền cho người khác làm thay. Vậy, Giấy ủy quyền 2024 là gì? Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về giấy ủy quyền.

Ngoài ra Hoatieu.vn còn cung cấp cho bạn đọc những mẫu giấy ủy quyền mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành, mời các bạn cùng tham khảo.

 • Giấy ủy quyền cá nhân mới nhất gồm 3 mẫu là: Giấy ủy quyền cá nhân số 1, Giấy ủy quyền cá nhân số 2, Giấy ủy quyền cá nhân số 3
 • Giấy ủy quyền cho người thân: 1 mẫu.
 • Giấy ủy quyền công ty: 1 mẫu.
 • Giấy ủy quyền theo mẫu 13-HSB: 1 mẫu.
 • Giấy ủy quyền mua bán nhà đất mới nhất gồm 3 mẫu: Giấy ủy quyền mua bán nhà đất, Giấy ủy quyền giấy tờ nhà đất, Giấy ủy quyền nhà đất cho con.
 • Giấy ủy quyền giải quyết công việc: 1 mẫu
 • Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp: 1 mẫu
 • Giấy ủy quyền xe gồm 3 mẫu là: Giấy ủy quyền sử dụng xe máy, Giấy ủy quyền đăng ký xe máy, Giấy ủy quyền đăng ký ô tô.

1. Như thế nào là Ủy quyền?

1.1. Ủy quyền là gì?

Uỷ quyền là cá nhân, tổ chức cho phép cá nhân,tổ chức khác có quyền đại diện mình quyết định, thực hiện một hành động pháp lý nào đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm đối với việc cho phép hay uỷ quyền đó.

Bên cạnh đó, ủy quyền là căn cứ làm phát sinh quan hệ giữa người đại diện và người được đại diện, đồng thời cũng là cơ sở để người ủy quyền tiếp nhận các kết quả pháp lý do hoạt động ủy quyền mang lại.

1.2. Mẫu giấy ủy quyền là gì?

Hiện nay, Bộ luật Dân sự 2015 không quy định cụ thể về giấy ủy quyền, tuy nhiên có thể hiểu Giấy ủy quyền là văn bản pháp lý, là tài liệu ghi nhận về việc người ủy quyền chỉ định cho người được ủy quyền đại diện cho mình thực hiện một công việc hay thực hiện một số công việc nhất định trong phạm vi được ủy quyền.

2. Hình thức ủy quyền

Hình thức ủy quyền được quy định gián tiếp tại khoản 1 Điều 140 Bộ luật Dân sự 2015 về thời hạn đại diện như sau: "Thời hạn đại diện được xác định theo văn bản ủy quyền, theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, theo điều lệ của pháp nhân hoặc theo quy định của pháp luật"

Như vậy, theo quy định pháp luật hiện hành, thông thường hình thức ủy quyền là bằng văn bản (có thể có hoặc không công chứng, chứng thực tùy vào từng trường hợp cụ thể). Dưới đây là mẫu giấy ủy quyền thực tế bạn đọc có thể tham khảo:

Mẫu giấy ủy quyền giấy tờ nhà đất
Mặt trước Giấy ủy quyền mới 2024

Giấy ủy quyền mới 2020
Mặt sau Giấy ủy quyền mới 2024

3. 08 mẫu giấy ủy quyền thường gặp 2024

3.1. Giấy ủy quyền cá nhân

3.1.1. Mẫu giấy ủy quyền cá nhân số 1

Mẫu ủy quyền cá nhân thường được dùng để làm Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân, Mẫu giấy ủy quyền cho người thân, Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc,.... Mời bạn tham khảo mẫu đơn dưới đây và tải về.

Mẫu ủy quyền dành cho cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------ o0o ------------

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

Hôm nay, ngày…… tháng…… năm …… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: .........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................

Số CCCD/CMND: ……….... Ngày cấp: ………………Nơi cấp:.........................

Nơi cấp: ............................................................................................................

Quốc tịch: .........................................................................................................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên:  .........................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ......................................................................

Số CCCD/CMND: …………Ngày cấp: …………………Nơi cấp:.......................

Nơi cấp: ..................................................................................................

Quốc tịch: .........................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

2. Thời gian Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

………………………………………………………………………………………

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3.1.2. Mẫu đơn ủy quyền cá nhân số 2

Mẫu giấy ủy quyền dưới đây được sử dụng phổ biến trong nhiều trường hợp cần ủy quyền chỉ dành cho cá nhân, không áp dụng cho cơ quan, tổ chức. Mời bạn tham khảo mẫu đơn và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......., ngày...... tháng...... năm ..... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:.........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CCCD/CMND: ...........................Cấp ngày: .....................Nơi cấp:........................

Quốc tịch:................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:..........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CCCD/CMND: ..........................Cấp ngày: ........................Nơi cấp:.......................

Quốc tịch:...............

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành .......... bản, mỗi bên giữ ......... bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

3.1.3. Mẫu đơn ủy quyền cá nhân số 3

Mẫu giấy ủy quyền dưới đây là mẫu giấy của công ty cho cá nhân, thường được sử dụng đối với những công việc trong phạm vi hoạt động nội bộ của công ty trong một khoảng thời gian tương đối dài nhưng có thể xác định được thời hạn.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------ o0o ------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v Ủy quyền..............)

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

- Căn cứ vào điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty ..... đã được thông qua;

......., ngày...... tháng...... năm 20...... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN: CÔNG TY ........

Địa chỉ trụ sở: ...........................................................................................................

Đại diện: Ông/bà .......................................................................................................

Chức vụ: ...................................................................................................................

Mã số doanh nghiệp: ................... Cấp ngày: ...................... Nơi cấp: .....................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên :......................................................................................................................

Địa chỉ thường trú :...................................................................................................

Chức vụ: ..................................................................................................................

Số CMND: .................... Cấp ngày: ........................ Nơi cấp:...................................

Quốc tịch: .................................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ... bản, mỗi bên giữ ..... bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu)
BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

3.2. Giấy ủy quyền cho người thân

Mời bạn tham khảo mẫu đơn dưới đây và tải về sử dụng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015;

- Căn cứ vào nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm .., tại ...........................................................................

Chúng tôi gồm:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Ông: ................................ Sinh năm:...........

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: .............. do ................................ cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú: ...............................................................

Cùng vợ là bà: ................................ Sinh năm:.............

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: .............. do ..................................cấp ngày..../...../......

Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Ông/Bà: ................................ Sinh năm:...........

CCCD/CMND/Hộ chiếu số: .............. do ............................ cấp ngày..../...../............

Hộ khẩu thường trú: ..................................................................................................

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1. Căn cứ ủy quyền ........................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Vì lý do công việc nên nay chúng tôi ủy quyền cho ông/bà ......................................... có số CCCD/CMND/Hộ chiếu và hộ khẩu thường trú như trên thực hiện các công việc sau:

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Điều 2. Phạm vi ủy quyền

- Ông/bà …………… được quyền thay mặt và đại diện cho chúng tôi …………..

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

- Trong phạm vi uỷ quyền, ông/bà ………. được thay mặt chúng tôi lập, ký tên vào tất cả các loại giấy tờ liên quan phục vụ cho việc thực hiện công việc được ủy quyền, được đóng các loại thuế, phí, lệ phí, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung uỷ quyền này.

Điều 3. Thù lao ủy quyền Giấy ủy quyền này...... thù lao.

Điều 4. Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được ký cho đến khi ông/bà …………… thực hiện xong công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi Giấy ủy quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

II. CAM KẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

- Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi công việc do ông ..................... nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành..….bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…… bản chịu trách nhiệm thi hành./.

Giấy ủy quyền này được lập thành …. Bản chính, mỗi bên giữ …bản chính.

Người ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Người được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

3.3. Giấy ủy quyền công ty

Mẫu giấy ủy quyền công ty mời bạn đọc tham khảo và tải về. Trong mẫu giấy này sẽ đề cập đầy đủ về hình thức và nội dung. Mẫu giấy của công ty khi ban hành sẽ được trích dẫn căn cứ đầy đủ theo Điều lệ và Quy chế của Công ty. Về nội dung ủy quyền trong mẫu đề cập những nội dung ủy quyền phổ biến dùng trong Công ty, bạn đọc tải về có thể chỉnh sửa sao cho phù hợp với phạm vi ủy quyền khi sử dụng mẫu giấy này.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------

GIẤY UỶ QUYỀN

- Căn cứ vào Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13;

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;

- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……….. Nghị quyết số …/….. ngày …./…./….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……….;

- Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……… về việc phân công, ủy quyền cho ……;

NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):....................................................

Giám đốc ……………………............. Công ty Cổ phần…….…..................

Số CCCD/CMND: …………........., ngày cấp …..................……, nơi cấp ……........…...

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):..........................................

Phó giám đốc ……………....................... Công ty Cổ phần …….........…….......

Số CCCD/CMND: ……...............…., ngày cấp …..........…, nơi cấp .....................

Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:

Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ….. - Phó Giám đốc …….như sau:

1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………..............….. theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13 Quy chế Tổ chức và hoạt động của ……..................………ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……................................…….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).

2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ ……................................

3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……...........................….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.

4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh ……...........................……, kinh doanh dịch vụ ….....................……;

5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của ……........................…. Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc …..........................…….. được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.

6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn …...............................…theo quy định của Quy chế.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý ….....................…….. bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.

Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của ………… có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC
(Ký và ghi rõ họ tên)

3.4. Giấy ủy quyền theo mẫu 13-HSB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

1. Người ủy quyền:

Họ và tên: ..........................................., sinh ngày ....... /...... /..........

Mã số BHXH:........................................................................................

Loại chế độ được hưởng: ....................................................................

Số điện thoại liên hệ:............................................................................

Số CMND/số căn cước công dân /hộ chiếu/:.................. do........................ cấp ngày .../......./......

Nơi cư trú: ............................................................................................................

2. Người được ủy quyền:

Họ và tên: ..............................................., sinh ngày ......... /........ /..........

Số CMND/số căn cước công dân /hộ chiếu/:.................. do........................ cấp ngày .../......./......

Nơi cư trú: ............................................................................................................

Số điện thoại:........................................................................................................

III. Nội dung ủy quyền:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

IV: Thời hạn ủy quyền: ........................................................................................

Chúng tôi cam kết chấp hành đúng nội dung ủy quyền như đã nêu ở trên.

Trong trường hợp người ủy quyền (người hưởng chế độ) xuất cảnh trái phép hoặc bị Tòa án tuyên bố là mất tích hoặc bị chết hoặc có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật thì Tôi là người được ủy quyền cam kết sẽ thông báo kịp thời cho đại diện chi trả hoặc BHXH cấp huyện. Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả lại tiền nếu không thực hiện đúng cam kết./.

......, ngày ... tháng ... năm ....

Chứng thực chữ ký
của người ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

........., ngày ... tháng ... năm ....

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

..........., ngày .... tháng .... năm .....

Người được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

3.5. Giấy ủy quyền mua bán nhà đất mới nhất 

3.5.1. Giấy ủy quyền mua bán nhà đất

Mẫu giấy ủy quyền trong trường hợp mua bán nhà đất khác với mẫu giấy ủy quyền thông thường về nội dung cần đề cập chi tiết hơn bởi thủ tục mua bán nhà đất còn liên quan tới nhiều bên và nhiều yếu tố khác nhau nên cần chuẩn bị đầy đủ, cẩn thận hơn.

Mẫu giấy ủy quyền nhà đất có thể được sử dụng làm mẫu giấy ủy quyền bán đất mới nhất, giấy ủy quyền mua bán nhà đất mới nhất, mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng đất...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———— o0o ————

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015.

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm …… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

Số CCCD/CMND: …………. Ngày cấp: …………. Nơi cấp: ……

Quốc tịch: ……………………

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………

Số CCCD/CMND: ………. Ngày cấp: ……… Nơi cấp: ……………

Quốc tịch: ……………………

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Phạm vi Ủy quyền

Bên ủy quyền ủy quyền cho Bên được ủy quyền ký kết và làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất của bên ủy quyền đối với thửa đất số…….Tờ bản đồ số…….., phường/xã……………..……Quận/huyện………………….Tỉnh/thành phố…………

2. Thời gian Ủy quyền

Thời hạn ủy quyền là: .................kể từ ngày :…………......cho đến ngày:…………

IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

Giao bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ……… do ………………………… cấp ngày ……………, và cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết để Bên được ủy quyền thực hiện công việc được ủy quyền; Và có quyền giám sát việc thực hiện công việc của bên được ủy quyền.

Chịu trách nhiệm về những việc đã giao cho Bên được ủy quyền thực hiện.

2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

Thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên ủy quyền về tiến độ và kết quả thực hiện;

V. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

3.5.2. Mẫu giấy ủy quyền giấy tờ nhà đất

Mẫu giấy ủy quyền giấy tờ nhà đất là mẫu giấy người sử dụng ghi đầy đủ thông tin và bổ sung thêm mục công chứng, chứng thực để xin xác nhận tại UBND cấp xã hoặc tại văn phòng công chứng.

Mẫu giấy ủy quyền giấy tờ nhà đất có thể được sử dụng làm: mẫu giấy ủy quyền làm sổ đỏ nhà đất, mẫu hợp đồng ủy quyền bán đất, mẫu giấy ủy quyền bán đất mới nhất, mẫu giấy ủy quyền chuyển nhượng đất,...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————- o0o ————

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự năm 2015

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

..............., ngày…… tháng…… năm …… ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………

…………………………….…………………………………………………

Số CCCD/CMND: ………....Ngày cấp: ………………

Nơi cấp: ……………….....................................

Quốc tịch: ………………………………………..

Số điện thoại: ......................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………...

Số CCCD/CMND: …………………. Ngày cấp: ……………………

Nơi cấp: ……………….....................................

Quốc tịch: …………………………………………………………………………...

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Do tôi bận việc gia đình nên làm giấy ủy quyền này. Tôi là .........................., sinh năm ........,số CCCD .......................... ủy quyền cho anh/chị .............................., sinh năm ..........., số CCCD ............................ thay mặt tôi trực tiếp đến Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai ở địa chỉ ........................................để làm các thủ tục liên quan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số .............. thửa ............, tờ bản đồ ............., cấp ngày .................và nhận kết quả quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật.

IV. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

- Việc ủy quyền hai bên là hoàn toàn tự nguyện.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện giúp đỡ.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, họ tên)

Chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền:

Ngày  ... tháng ... năm..... (Bằng chữ: ................................................)

Tại UBND xã ..............., huyện .............., tỉnh .......................

Tôi ............................, chủ tịch UBND xã ..............., huyện .............., tỉnh .................

CHỨNG THỰC 

Các ông/bà có tên sau đây:

Ông/bà:............................

Số CCCD:...........................

Ông/bà:............................

Số CCCD:...........................

Các ông bà có tên trên cam đoan đã hiểu, tự chịu trách nhiệm về nội dung của giấy tờ, văn bản và đã cùng ký vào giấy tờ, văn bản này trước mặt ông ................. là người tiếp nhận hồ sơ.

Công chức tiếp nhận hồ sơ
(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH UBND XÃ .......................

3.5.3. Mẫu giấy ủy quyền nhà đất cho con

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc sử dụng đất

- Căn cứ  Bộ luật Dân sự 2015;

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………

Số CMND/CCCD: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………

Quốc tịch: ……………………………………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

Số CMND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: …………

Quốc tịch: ……………………………………………………………

1. Nội dung ủy quyền:

1.1. Phạm vi Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………

1.2. Thời gian Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………

2.2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………

3. Cam kết của các bên

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu giấy ủy quyền 2024

3.6. Giấy ủy quyền giải quyết công việc

Mẫu Giấy ủy quyền giải quyết công việc được sử dụng khi cá nhân, cơ quan, tổ chức không thể tự mình giải quyết công việc mà cần phải ủy quyền cho đối tượng khác thực hiện. Mời các bạn tham khảo mẫu dưới đây và tải về.

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số: /......-......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

..............................

............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,. ....

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,
dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

3.7. Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu Giấy Ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp, đây là thỏa thuận của các bên theo đó bên được ủy quyền sẽ có nghĩa vụ thực hiện công việc là nhận bằng tốt nghiệp Đại học nhân danh bên ủy quyền.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường............................................

Phòng Đào tạo .......................................................................

Tên tôi là: ...............................................................................

Ngày sinh: ......................Giới tính:.................................

CMND số: ................... Ngày cấp ....../ ....../ .......... Nơi cấp: ............................

Quê quán:..........................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................

Hiện nay đang công tác tại: ...............................................................................

Nguyên là sinh viên ngành: .............................. khóa: ......................................

Vì lý do ..............................................................................................................

...........................................................................................................................

nên không đến nhận được bằng tốt nghiệp đại học.

Nay tôi uỷ quyền lại cho (anh, chị, em, bố, mẹ): ....................................

đến tại Trường Đại học...............nhận thay bằng tốt nghiệp đại học giúp tôi.

Họ tên người được uỷ quyền: .........................................................................

Ngày sinh:…………..Giới tính: ………………

CMND số: ............ Ngày cấp ....../ ....../ .......... Nơi cấp: .............

Quê quán:...................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:....................................................................................

Hiện nay đang công tác tại: .......................................................................

Tôi xin chịu hoàn toàn trách trước pháp luật về nội dung uỷ quyền trên. Kính mong Nhà trường tạo điều kiện giúp đỡ.

Xin chân thành cảm ơn!

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀNĐƯỢC

(Ký, ghi rõ họ tên)

3.8. Giấy ủy quyền xe

3.8.1. Giấy ủy quyền sử dụng xe máy

Mẫu giấy ủy quyền xe máy được sử dụng khi chủ xe muốn cho ai đó mượn xe, thông thường người này sẽ có quan hệ gần gũi thân thiết. Khi xảy ra tranh chấp phát sinh, chủ thể hai bên người ủy quyền và được ủy quyền xe máy sẽ phải tự chịu trách nhiệm. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu dưới đây.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......., ngày...... tháng...... năm ..... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:.........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CCCD/CMND: ...........................Cấp ngày: .....................Nơi cấp:........................

Quốc tịch: .............................

Quan hệ: Là ........................................... của người được ủy quyền.

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:..........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CCCD/CMND: ..........................Cấp ngày: ........................Nơi cấp:.......................

Quốc tịch: .............................

Quan hệ: Là ........................................... của người được ủy quyền.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Ủy quyền sử dụng phương tiện xe máy.................................Biển kiểm soát....................

giấy đăng ký lần đầu số.............................. do công an tỉnh/TP.........................................

cấp ngày ...............................

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ........ bản, mỗi bên giữ ........ bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3.8.2. Giấy ủy quyền đăng ký xe máy

Giấy ủy quyền đăng ký xe máy là mẫu giấy ủy quyền cho người khác khi tiến hành đăng ký xe máy, mời bạn đọc tham khảo và tải về.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dành cho cá nhân)

- Căn cứ Bộ luật Dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......., ngày...... tháng...... năm ..... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN:

Họ tên:.........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CCCD/CMND: ...........................Cấp ngày: .....................Nơi cấp:........................

Quốc tịch: .............................

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

Họ tên:..........................................................................................................................

Địa chỉ:.........................................................................................................................

Số CCCD/CMND: ..........................Cấp ngày: ........................Nơi cấp:.......................

Quốc tịch: .............................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

IV. CAM KẾT

- Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

- Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ........ bản, mỗi bên giữ ........ bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

3.8.3. Giấy ủy quyền đăng ký ô tô

Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu Giấy ủy quyền đăng ký ô tô, được dùng để ủy quyền cho người khác làm thủ tục đăng ký ô tô khi chủ sở hữu không thể trực tiếp đến làm vì một số lý do nào đó.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------- o0o -----------------

GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Bộ luật Dân sự 2015.

- Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

......., ngày...... tháng...... năm ..... ; chúng tôi gồm có:

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông (Bà): ............................................................................................

Chức danh: .........................................................................................

Là người đại diện theo pháp luật của: .............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................................................

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ...................................... Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày … tháng … năm …

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông (Bà): ............................................................................................

Ngày sinh: ..........................................................................................

Chứng minh nhân dân số: .................................................................

Do Công an ………………………………. Cấp ngày: ……/..…./……..

Chỗ ở hiện tại: ...................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

ĐIỀU 1: Nội dung và phạm vi ủy quyền

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông/Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt ………………….. để nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký xe cơ giới đường bộ từ tỉnh, thành phố khác chuyển đến cho …………….

ĐIỀU 2: Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

ĐIỀU 3: Nghĩa vụ của các bên

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: Điều khoản cuối cùng

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ........ bản, mỗi bên giữ ........ bản, lưu văn phòng công chứng 01 bản.

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

4. Hướng dẫn cách viết mẫu Giấy ủy quyền

Tương tự như các loại đơn từ và giấy tờ khác, cách viết mẫu Giấy ủy quyền cũng được trình bày trang trọng, bao gồm các thành phần như Quốc hiệu, tên loại giấy tờ, thông tin các bên, điều khoản,.....

 • Quốc hiệu tiêu ngữ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 • Tên loại giấy tờ

GIẤY ỦY QUYỀN + sự việc mà bạn muốn ủy quyền

 • Bên ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CCCD/CMND, Hộ khẩu thường trú

 • Bên nhận ủy quyền

Họ và tên, sinh năm, số CCCD/CMND, Hộ khẩu thường trú

 • Nội dung ủy quyền

Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày ...... đến ngày ........

Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên gửi đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân). Sau này, nếu 2 bên có xảy ra tranh chấp thì Tòa án sẽ căn cứ vào văn bản này để giải quyết.

=> Bạn hãy đọc kỹ nội dung về cách viết mẫu Giấy ủy quyền để tránh nhầm lẫn, sai sót khi biên soạn giấy tờ.

5. Thông tin cần có trong mẫu giấy ủy quyền viết tay

Khi lập giấy ủy quyền có thể viết tay hoặc đánh máy. Khi viết tay Giấy ủy quyền, người viết sẽ phải tự viết form mẫu từ đầu đến cuối thay vì chỉ cần điền đúng thông tin như bản đánh máy. Đây là những thông tin cơ bản Giấy ủy quyền viết tay cần phải có:

- Ngày tháng năm lập Văn bản ủy quyền.

- Thông tin các bên: Bao gồm Họ và tên, năm sinh, địa chỉ, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, Quốc tịch,…

-  Nội dung công việc được ủy quyền: Các bên cần phải nêu rõ công việc ủy quyền. Làm loại thủ tục gì; nhận lương hưu hoặc loại trợ cấp gì; đổi thẻ, thanh toán BHYT, đổi sổ BHXH, điều chỉnh mức hưởng hoặc chế độ gì,...

- Thời hạn: Nêu rõ ngày tháng năm bắt đầu và kết thúc việc ủy quyền hoặc có thể ghi là “cho đến khi hoàn thành xong công việc ủy quyền”. Ngoài ra, nếu hai bên không thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì thời hạn này sẽ mặc định là 01 năm kể từ ngày xác lập ủy quyền.

- Ký tên, ghi rõ họ tên của cả hai bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

6. Ủy quyền bằng giấy viết tay có hợp pháp không?

Ngày nay hầu hết các văn bản hành chính đều được thực hiện dưới hình thức đánh máy. Do đó, rất nhiều người hoang mang về tính pháp lý của giấy ủy quyền viết tay. Ngoài ra, một số trường hợp viết giấy ủy quyền viết tay không được chấp nhận. Vậy theo quy định của pháp luật thì có hợp pháp không khi ủy quyền bằng giấy viết tay?

Pháp luật không có quy định cụ thể về Giấy ủy quyền mà chỉ quy định về hợp đồng ủy quyền. Tuy nhiên, giấy ủy quyền vẫn làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền nên vẫn được coi là một giao dịch dân sự. Giấy ủy quyền được coi là hành vi pháp lý đơn phương.

Tại Khoản 1 Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hình thức giao dịch dân sự nêu rõ: "Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể."

Do đó, khi các bên sử dụng Giấy ủy quyền thì hoàn toàn có thể viết tay. Dù vậy, cần lưu ý các điều kiện có hiệu lực của Giấy ủy quyền viết tay nêu tại Điều 117 Bộ luật Dân sự năm 2015:

- Người ủy quyền có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với công việc ủy quyền.

- Người ủy quyền hoàn toàn tự nguyện.

- Mục đích và nội dung của Giấy ủy quyền không vi phạm điều cấm của luật cũng không trái đạo đức, xã hội.

=> Như vậy, ủy quyền bằng giấy viết tay hoàn toàn hợp pháp và có hiệu lực pháp lý nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện về hình thức và nội dung để Giấy/Hợp đồng ủy quyền có hiệu lực pháp luật.

7. Giá trị pháp lý giấy ủy quyền cá nhân

Một trong những quan hệ ủy quyền phổ biến nhất là quan hệ ủy quyền giữa cá nhân với cá nhân. Theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì hoạt động ủy quyền cá nhân được thực hiện dưới các dạng chủ yếu sau:

VD: Ông A cư trú tại Hải Phòng vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp có thể ủy quyền cho bà B ở nhà quản lý tài sản khi ông A vắng mặt tại địa phương.

 • Ủy quyền giữa các cá nhân trong nội bộ pháp nhân, công ty hoặc doanh nghiệp (Điều 83, 85 Bộ luật Dân sự năm 2015 về cơ cấu tổ chức pháp nhân và đại diện của pháp nhân).

VD: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ủy quyền cho cá nhân khác (phó giám đốc/trưởng phòng) thực hiện các nhiệm vụ của công ty thuộc thẩm quyền của người đại diện theo pháp luật.

 • Chủ thể của các giao dịch dân sự là hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác... có thể ủy quyền cho một cá nhân để đại điện thực hiện các giao dịch dân sự cho mình (Điều 101 Bộ luật Dân sự năm 2015);

VD: Khi hộ gia đình bị nhà nước thu hồi đất thì có thể ký hợp đồng ủy quyền để có một cá nhân đại điện hộ gia đình tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến việc nhận tiền đền bù, khiếu nại giải quyết tranh chấp, đưa ra ý kiến khác nhằm bảo vệ lợi ích chung của hộ gia đình đó thông qua các cuộc họp...

Về nguyên tắc hoạt động ủy quyền cần xác lập những nội dung quan trọng tiên quyết như sau:

 • Xác lập quan hệ ủy quyền bằng văn bản: Quan hệ ủy quyền, đại diện theo ủy quyền phải được xác lập bằng văn bản theo đúng quy định tại Điều 135 Bộ luật Dân sự năm 2015 về căn cứ xác lập quyền đại điện.
 • Quy định cụ thể về thời hạn ủy quyền: Quan hệ ủy quyền cần xác lập thời hạn ủy quyền cụ thể theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật (Điều 140 Bộ luật Dân sự năm 2015 về thời hạn đại điên).
 • Quy định về nội dung ủy quyền (phạm vi ủy quyền): Người ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung công việc dựa trên phạm vi ủy quyền theo đúng quy định tại Điều 141 Bộ luật Dân sự năm 2015 về phạm vi đại điện ủy quyền.
 • Bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có thể phát sinh các quyền và nghĩa vụ cụ thể dựa trên nội dung của hợp đồng ủy quyền (Theo quy định từ Điều 274 đến 291 của Bộ luật Dân sự năm 2015). Điều này được hiểu là Bên nhận ủy quyền có thể được hưởng một khoản thù lao theo sự thỏa thuận của các bên và cũng phát sinh các nghĩa vụ phải thực hiện đúng, đủ không trái với nội dung ủy quyền. Đồng thời, nếu vi phạm cũng phát sinh nghĩa vụ bồi thường hoặc nghĩa vụ liên đới chịu trách nhiệm căn cứ vào nội dung thỏa thuận trong hợp đồng ủy quyền hoặc giấy ủy quyền.

Lưu ý về sự khác nhau về tên gọi giữa giấy ủy quyền và hợp đồng ủy quyền: theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 không tồn tại khái niệm giấy ủy quyền mà chỉ có quy định về hợp đồng ủy quyền (quy định từ Điều 562 đến Điều 569 của Bộ luật Dân sự năm 2015).

=> Như vậy, có thể thấy rằng tên gọi giấy ủy quyền là tên gọi khác của hợp đồng ủy quyền, nếu sử dụng đúng thuật ngữ pháp lý chuyên ngành thì nên sử dụng khái niệm hợp đồng ủy quyền thay vì giấy ủy quyền như cách gọi và cách hiểu của người dân.

8. Thời hạn giấy ủy quyền đất đai

Giấy ủy quyền đất đai là văn bản ủy quyền cho người khác đại diện mình thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai. Trên thực tế, giấy ủy quyền thường được dùng khi tiến hành các thủ tục như: đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu, tách thửa hoặc hợp thửa đất, đính chính Giấy chứng nhận, xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thông thường, khi thực hiện xong và nhận kết quả thì Giấy ủy quyền sẽ không còn được sử dụng nữa do thỏa thuận của các bên. Thời hạn ủy quyền được quy định tại Điều 563 Bộ luật Dân sự 2015 do sự thỏa thuận của các bên, nếu không có thỏa thuận thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 1 năm.

Điều 563. Thời hạn ủy quyền

Thời hạn ủy quyền do các bên thỏa thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thỏa thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng ủy quyền có hiệu lực 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền.

9. Giấy ủy quyền được chứng thực trong trường hợp nào?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư 01/2020/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 23/2015/NĐ-CP. Việc ủy quyền thỏa mãn đầy đủ các điều kiện như không có thù lao, không có nghĩa vụ bồi thường của bên được ủy quyền và không liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng bất động sản thì được thực hiện dưới hình thức chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền với 04 trường hợp sau:

 • Ủy quyền về việc nộp hộ, nhận hộ hồ sơ, giấy tờ, trừ trường hợp pháp luật quy định không được ủy quyền;
 • Ủy quyền nhận hộ lương hưu, bưu phẩm, trợ cấp, phụ cấp;
 • Ủy quyền nhờ trông nom nhà cửa;
 • Ủy quyền của thành viên hộ gia đình để vay vốn tại Ngân hàng chính sách xã hội.

Đối với việc ủy quyền không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì không được yêu cầu chứng thực chữ ký trên giấy ủy quyền; người yêu cầu chứng thực phải thực hiện các thủ tục theo quy định về chứng thực hợp đồng, giao dịch.

Trên đây là ý kiến tư vấn cá nhân của Hoatieu.vn. Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết hữu ích trong chuyên mục Phổ biến pháp luật trên trang Hoatieu.vn.

Đánh giá bài viết
539 1.577.875
0 Bình luận
Sắp xếp theo