Mẫu đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học 2024

Mẫu đơn xin được hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học là gì? Mẫu đơn xin được hoãn nghĩa vụ quân sự gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đối với các bạn đang đi học nhưng có giấy gọi đi nghĩa vụ quân sự thì có thể xin hoãn với lý do đang đi học. Tuy nhiên, việc xin hoãn này không thể nói bằng miệng mà phải lập đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học. Cùng xem dưới đây để có mẫu đơn chuẩn chỉnh nhất và mình nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học là gì?

Mẫu đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học là mẫu đơn được lập ra để xin được hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học. Mẫu nêu rõ lý do xin hoãn, người làm đơn...

2. Trường hợp học sinh sinh viên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Căn cứ theo khoản 1 Điều 48 của Luật Giáo dục 2005, những đối tượng học sinh, sinh viên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

- Trường trung học phổ thông, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường chuyên, trường năng khiếu, dự bị đại học.

- Trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề.

- Trường cao đẳng, đại học.

- Học viện, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

Học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ mười hai tháng trở lên.

Công dân đang học tập tại các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường cao đẳng, đại học và học sinh, sinh viên đang học tại các nhà trường của tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được phép đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam hoặc học sinh, sinh viên được đi du học tại các trường ở nước ngoài có thời gian đào tạo từ mười hai tháng trở lên chỉ được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong một khoá đào tạo tập trung, nếu tiếp tục học tập ở các khóa đào tạo khác thì không được tạm hoãn gọi nhập ngũ. Hàng năm, những công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại điều này phải được kiểm tra, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

3. Mẫu đơn xin được hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học

Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học
Đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————
………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

(V/v: Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự do đang theo học tại Trường……………)

Kính gửi: – Ủy ban nhân dân huyện (quận, thị xã)……………

– Ông……………… – Chủ tịch UBND huyện……….

(Hoặc chủ thể khác có thẩm quyền)

– Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015;

– Căn cứ …;

– Căn cứ hoàn cảnh thực tế của bản thân.

Tên tôi là:…….. Sinh ngày…. tháng…… năm……

Giấy CMND/thẻ CCCD số:……………………

Ngày cấp:…./…./….. Nơi cấp (tỉnh, TP): ……

Địa chỉ thường trú:……………………………

Chỗ ở hiện nay …………………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau:

Hiện tôi đang là học sinh/sinh viên Lớp………. Ngành…………… Năm học/Khóa học……………… Trường…………………………………..

Vào ngày…../…../………… tôi có nhận được Giấy gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự của………………….. yêu cầu tôi có mặt khám sức khỏe ngĩa vụ quân sự vào ngày……/……/………

Tôi đã tham gia buổi khám sức khỏe này theo yêu cầu được ghi nhận trong Giấy gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên.

Tuy nhiên, vì một số lý do sau:

……………………………………………………

……………………………………………………

(Trình bày hoàn cảnh, lý do của bạn, lý do khiến bạn cho rằng bản thân thuộc diện được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Trong trường hợp của bạn là lý do “ đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo ”)

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 :

“Điều 41.Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ:

1.Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c)Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

…”

Tôi làm đơn này, để kính đề nghị Quý cơ quan tiến hành xem xét và đồng ý cho tôi được tạm hoãn gọi nhập ngũ vì hiện nay tôi đang đi theo học tại……………..

Tôi xin cam đoan với Quý cơ quan những thông tin tôi đã nêu trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Kính mong Quý cơ quan xem xét và chấp nhận đề nghị trên của tôi.

Để chứng minh thông tin mà tôi đã nêu trên là đúng, tôi xin gửi kèm theo đơn này những tài liệu, chứng cứ, văn bản sau:

1./Giấy xác nhận là học sinh/sinh viên đang theo học tại trường của trường……….;

2./……. (Liệt kê số lượng, tình trạng văn bản khác bạn gửi kèm, nếu có)

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Mẫu đơn xin xác nhận để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Để có thể xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nhanh chóng và dễ dàng hơn thì bạn còn thể xin giấy xác nhận đang là học sinh, sinh viên của nhà trường để nộp cùng giấy xin hoãn nghĩa vụ quân sự.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————
………., ngày…. tháng…. năm…….

ĐƠN XIN XÁC NHN
(đ xin tm hoãn nghĩa v quân s)

Kính gi: Ban Giám Hiệu trường ĐH...............

Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên

Tôi tên là:…………………………………MSSV:

Sinh ngày:…….tháng....... năm:……… tại:

Hộ khẩu thường trú:

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu và Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên Trường Đại Học ......................... xác nhận tôi là sinh viên khóa: ……. lớp:……….. hệ:………. năm thứ: …….

niên khóa:

Lý do: Xin tm hoãn nghĩa v quân s đa phương

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu và Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên trường.

......, ngày ..... tháng ..... năm 20....

......, ngày.... tháng.... năm 20...
HIỆU TRƯỞNG
Người viết đơn
(Ch ký, h tên)

5. Thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Để được tạm hoãn gọi nhập ngũ, công dân cần chuẩn bị một bộ hồ sơ yêu cầu tạm hoãn nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Bản chính Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự;

- Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được tạm hoãn gọi nhập ngũ.

Công dân tiến hành nộp hồ sơ này tại Ủy ban nhân dân cấp huyện để giải quyết. Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, xác minh công dân có thuộc đối tượng được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hay không.

Sau đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ tiến hành thông báo kết quả tạm hoãn nhập ngũ với công dân.

Trên đây là Mẫu đơn xin hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho người đang đi học 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 3.845
0 Bình luận
Sắp xếp theo