Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2024

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2024 là mẫu đơn dành cho học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học hệ chính quy nghiên cứu, tham khảo, thực hiện đúng thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự để có thể yên tâm, tập trung theo học tại trường.

Mẫu đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hoặc xin miễn nghĩa vụ quân sự áp dụng cho công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ nhưng vì các lý do khác nhau theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự để xin hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự. Dưới đây là các mẫu đơn: Đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (người đang đi học), Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho sinh viên... để các bạn tiện tham khảo nhằm phục vụ cho công việc của mình một cách nhanh nhất.

1. Các trường hợp công dân được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Theo Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 và Điểm c Khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định các đối tượng được tạm hoãn nghĩa vu quân sự như sau:

- Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

- Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

- Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

- Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

- Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo;

- Dân quân thường trực.

2. Các trường hợp công dân dược miễn nghĩa vụ quân sự

(1) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

(2) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

(3) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

(4) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

(5) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

3. Mẫu đơn xin tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự 2024 mới nhất

Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____***_____

ĐƠN XIN TẠM HOÃN/MIỄN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch UBND………………………

Tôi tên là……………............... sinh ngày........................

Nghề nghiệp………….......................................................

CMND/CCCD số: ………………… ngày cấp ... nơi cấp ...

Hộ khẩu thường trú..........................................................
..........................................................................................

Nay tôi làm đơn này kính mong đồng chí Chủ tịch UBND ……xem xét cho tôi được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự.

Lý do: ……………… theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 (Kèm theo giấy tờ có liên quan).

Tôi cam đoan những gì trình bày ở trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 ...................,ngày...../...../.....
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

4. Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (người đang đi học)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------------

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

Kính gửi:- Ban Giám Hiệu trường …………............
- Phòng công tác Học sinh - Sinh viên

Tôi tên:.........................................................................................................................

Mã số sinh viên:...........................................................................................................

Ngày sinh:....................................................................................................................

Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

....................................................................................................................................

Hiện đang học lớp (ngành):.........................................................................................

Khóa:............................................................................................................................

Hệ đào tạo: Dài hạn tập trung (Chính qui) tại trường:..................................................

.....................................................................................................................................

Nay tôi làm đơn này gởi đến Ban Giám Hiệu Trường ……........xin xác nhận tôi hiện là sinh viên của Trường, năm học:............................................

Lý do xác nhận: Bổ sung hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương.

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám Hiệu và Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên.

............, ngày .....tháng.....năm 20..........
Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG…
HIỆU TRƯỞNG

_______________________

5. Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho sinh viên

5.1. Quy trình cấp giấy chứng nhận sinh viên để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

SV nam được cấp Giấy chứng nhận sinh viên để hoãn NVQS (chỉ được cấp khi SV có TKB chính thức của học kỳ), cấp 01 lần/học kỳ (không cần đăng ký), SV nhận tại Văn phòng khoa vào khoảng tuần 3-4 của học kỳ. Trường hợp cần cấp lại, SV liên hệ trực tiếp phòng Đào tạo để giải quyết.

5.2. Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN
V/v xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ................

Tôi tên: ...............................................

Mã số sinh viên: ................................

Ngày sinh: . . ./. . ./. . . . . .

Hiện đang học lớp (ngành): ......................................

Khóa: ............................

Hệ đào tạo chính quy tại Trường Đại học.......

Hộ khẩu thường trú: ...................................

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu Trường Đại học.........xác nhận xác nhận tôi là sinh viên trực thuộc khoa .............. của Trường.......... học kì:........ năm học: 20…….- 20 .............

Lý do: Bổ túc hồ sơ xin được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định.

Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu./.

Hiệu trưởng............, ngày .....tháng.....năm 20..........
(Ký tên, ghi rõ họ tên)Người làm đơn
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

6. Đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự dành cho nhân viên (người đang đi làm)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

V/v xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

Kính gửi: BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Tôi tên:..............................................

Ngày sinh: …./…./……

Số CMND/CCCD: .......................Ngày cấp............................. Nơi cấp.............................

Hộ khẩu thường trú:.............................

Hiện đang là nhân viên:.............................

Phòng/Bộ phận:.............................

Nay tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám Đốc xác nhận tôi là nhân viên chính thức trực thuộc phòng/bộ phận của Công ty.

Lý do: Bổ túc hồ sơ xin được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại địa phương theo quy định.

Kính mong được sự chấp thuận của Ban Giám đốc./.

Người làm đơn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

……….., ngày ….. tháng …… năm 20…

Xác nhận của Công ty

Giám đốc
(Ký và ghi rõ họ tên)

7. Cách viết đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự hiện không có mẫu chung, đây là văn bản hành chính được người đang ở tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự viết ra nhằm xin xác nhận của người đứng đầu/cơ quan có thẩm quyền về việc được tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự:

+ Đối với người đang đi làm thuộc trường hợp được miễn/hoãn nghĩa vụ quân sự như đã nêu ở phần 1 và phần 2 bài viết, bạn có thể làm đơn xin xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã và ban lãnh đạo công ty nơi bạn là việc.

+ Đối với sinh viên cao đẳng, đại học, bạn cần làm đơn xin xác nhận đang theo học tại nhà trường, có chữ ký xác nhận của hiệu trưởng/giám đốc học viện, ý kiến của trưởng khoa bạn đang theo học hoặc xác nhận của phòng đào tạo quản lý sinh viên.

Như vậy, về thể thức, đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự phải đảm bảo trình bày như văn bản hành chính, nội dung viết ngắn gọn, lý do để được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự dựa theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

+ Phải có quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tờ đơn là Đơn xin xác nhận tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự tại địa phương

+ Thông tin cơ bản của người làm đơn: họ tên, năm sinh, địa chỉ, quê quán, CCCD, thông tin lớp - khoa đào tạo (đối với sinh viên), thông tin chức vụ - đơn vị công tác (đối với người đi làm).

+ Lý do thuyết phục để được miễn/hoãn nghĩa vụ quân sự theo Điều 41 của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015.

Đơn xin miễn/tạm hoãn nghĩa vụ quân sự chỉ có tính pháp lý khi được người/cơ quan có thẩm quyền ký xác nhận, đóng dấu mộc đỏ.

8. Cách xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2024 nhanh nhất

Trong trường hợp bạn đang là sinh viên đi học, người đi làm có công việc ổn định và thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, bạn cần làm ngay những bước quy trình như sau để thực hiện thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nhanh nhất:

- Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự (bộ hồ sơ được Hoatieu.vn hướng dẫn trong phần 8 của bài viết)

- Bước 2: Nộp hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự tại UBND cấp xã nơi bạn cư trú.

Tuy nhiên, lưu ý rằng, chỉ có UBND cấp huyện mới có thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ. Do đó, hồ sơ của bạn sẽ được UBND xã xem xét và gửi lên UBND cấp huyện đề nghị ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

- Bước 3: Trong trường hợp hồ sơ của bạn đã đầy đủ và hợp lệ, Chủ tịch UBND cấp huyện sẽ ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ.

- Bước 4: UBND xã nhận kết quả từ UBND cấp huyện, niêm yết công khai danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn giọ nhập ngũ tại trụ sở phòng tiếp dân của xã.

Bước 3: Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ nếu hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không hợp lệ công dân vẫn phải đi nghĩa vụ như bình thường.

Bước 4: Trên cơ sở quyết định của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện thì Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ niêm yết công khai danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

Như vậy, để được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, bạn phải nộp hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ như sau.

9. Hồ sơ tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Nếu đủ điều kiện để hoãn nhập ngũ và có nguyện vọng

được hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự, khi đến đợt yêu cầu gọi nhập ngũ, công dân muốn được hoãn nghĩa vụ quân sự cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm những giấy tờ sau:

+ Đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

+ Giấy chứng minh điều kiện được hoãn nghĩa vụ quân sự. Tùy từng trường hợp điều kiện cụ thể mà giấy tờ chứng minh sẽ có thể khác nhau.

  • Nếu công dân thuộc trường hợp chưa đủ sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự thì cần xin giấy kết luận tình trạng sức khỏe của cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương;
  • Nếu công dân thuộc trường hợp gia đình khó khăn thì cần phải có Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về hoàn cảnh gia đình khó khăn khi bản thân là lao động chính của gia đình;
  • Trường hợp công dân có anh chị em đang phục vụ tại ngũ, là hạ sĩ quan, chiến sĩ tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, thuộc diện di dân, giãn dân trong 3 năm đến các vùng kinh tế khó khăn thì cần có Giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của công dân với những người này;
  • Đối với cán bộ công chức, viên chức, thanh niên xung phong phải có Giấy xác nhận của đơn vị đang công tác;
  • Đối với học sinh, sinh viên phải có Giấy xác nhận của Nhà trường nơi đang theo học.

10. Thủ tục xác nhận là học sinh sinh viên để hoãn nghĩa vụ quân sự

A. Nếu sinh viên đang học học kỳ 1, năm thứ nhất

1. Làm đơn xin (theo mẫu của trường hoặc có tại trang điện tử).

2. Nộp đơn đã điền đầy đủ cho Ban cán sự lớp kèm theo biên lai đóng học phí nếu được tạm miễn chưa được đóng học phí thì nộp giấy triệu tập trúng tuyển) và biên lai nhận hồ sơ đăng ký nhập học.

3. Ban cán sự lớp chuyển đơn về Phòng QLĐT.

4. Cán bộ Phòng QLĐT nhận đơn, kiểm tra và hẹn ngày giờ nhận.

5. Cán bộ Phòng QLĐT trình lãnh đạo Phòng ký kiểm tra.

6. Phòng QLĐT trình Ban Giám hiệu ký duyệt.

7. Phòng QLĐT trả kết quả xác nhận cho Ban cán sự lớp.

8. Ban cán sự lớp gởi lại giấy xác nhận cho HSSV đã làm đơn xin.

B. Nếu sinh viên học từ học kỳ 2, năm thứ nhất trở đi

1. Làm đơn xin (theo mẫu của trường hoặc có tại trang điện tử).

2. Nộp đơn đã điền đầy đủ cho Ban QLĐT khoa (nơi HSSV đang theo học).

3. Cán bộ Ban QLĐT khoa nhận đơn, kiểm tra và hẹn ngày đến nhận

4. Cán bộ Ban QLĐT khoa trình lãnh đạo Ban QLĐT ký tắt và chuyển đơn về Phòng QLĐT .

5. Phòng QLĐT nhận đơn và trình lãnh đạo Phòng ký kiểm tra.

6. Phòng QLĐT trình Ban Giám hiệu ký duyệt.

7. Cán bộ Phòng QLĐT trả xác nhận cho Ban QLĐT khoa.

8. Ban QLĐT kho trả kết quả xác nhận cho HSSV.

11. Tốt nghiệp đại học muộn có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Thực tế hiện nay, có nhiều trường hợp sinh viên nợ môn không thể tốt nghiệp đúng thời hạn. Nghĩa là, thực tế khóa học chỉ trong 4 hoặc 5 năm tùy theo chương trình và quy định của nhà trường, nhưng sinh viên bị nợ môn nên thời gian ra trường bị muộn so với sự kiến. Có sinh viên đang trong thời gian học trả nợ môn thì nhận được giấy gọi đi khám sức khỏe nhập ngũ. Vậy tốt nghiệp đại học muộn có phải đi nghĩa vụ quân sự không đang được rất nhiều sinh viên quan tâm. Bởi nếu mất thêm thời gian gần 2 năm phục vụ trong quân ngũ, sinh viên sẽ mất nhiều thời gian hơn để trợ nợ môn học và được tốt nghiệp.

Theo quy định nêu tại phần 1 và phần 2 của bài viết về những trường hợp được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự, sinh viên nợ môn không thuộc đối tượng được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự; thời gian sinh viên được tạm hoãn/miễn nghĩa vụ quân sự chỉ gói gọn đúng trong khoảng thời gian của chương trình đào tạo nhà trường quy định.

=> Do đó, nếu sinh viên nợ môn có giấy gọi khám sức khỏe nhập ngũ và đủ tiêu chuẩn sức khỏe thì phải thực hiện nghĩa vụ quân sự bình thường. Hết thời gian phục vụ trong quân ngũ, bạn có thể quay lại trường trả nợ môn và tốt nghiệp.

12. Học cao học có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không?

Theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015, người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự là học sinh, sinh viên đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Quy định này hoàn toàn phù hợp với tình hình phát triển đất nước hiện nay, đáp ứng quyền được học tập của công dân theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cần thiết cho sự nghiệp xây dựng đất nước thời kỳ hội nhập và nâng cao chất lượng nguồn công dân nhập ngũ. Với những công dân có trình độ đại học, công tác tốt trong môi trường quân ngũ sẽ có cơ hội được thăng cấp bậc, điều động đến những vị trí thích hợp để tiếp tục phục vụ trong quân ngũ.

Tuy nhiên, khi công dân học xong đại học, tiếp tục học lên cao học, nếu đủ điều kiện sức khỏe thì vẫn cần thực hiện trách nhiệm tham gia nghĩa vụ quân sự. Bởi theo quy định, độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi, luật cũng chỉ cho phép tạm miễn nghĩa vụ quân sự đối với sinh viên đại học trong 4 hoặc 5 năm tùy theo chương trình đào tạo của mỗi trường.

Trên đây là các Đơn xin xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự 2024 để xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự cho học sinh, sinh viên, người đang đi làm. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm Mẫu đơn xin miễn đi nghĩa vụ quân sự và các bài viết liên quan khác tại mục thủ tục hành chính trong phần biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
19 87.724
0 Bình luận
Sắp xếp theo