Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn 2024

Biên bản điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC được sử dụng khi xuất hóa đơn với thông tin bị sai lệch sẽ dẫn đến những sai sót nghiêm trọng trong hoạt động của doanh nghiệp. Mẫu Biên bản điều chỉnh hóa đơn được giới thiệu sau đây nhằm khắc phục, sửa đổi những thông tin trong bản hóa đơn đã xuất sai. Bạn đọc tham khảo và xem nội dung chi tiết trong file tải về mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn này.

1. Biên bản điều chỉnh hóa đơn là gì?

Biên bản điều chỉnh hóa đơn là biên bản được lập cùng với hóa đơn điều chỉnh để sử dụng khi hóa đơn có những sai sót về ngày, số tiền hàng, địa chỉ hoặc nội dung hóa đơn.

Căn cứ của điều chỉnh hóa đơn chính là việc phát hành hóa đơn. Các doanh nghiệp trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ (trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế) thì phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn, hóa đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trên thông báo phát hành hóa đơn phải bao gồm những thông tin: tên đơn vị phát hành hóa đơn, mã số thuế, địa chỉ, điện thoại, email, các loại hóa đơn phát hành, tên và mã số thuế của doanh nghiệp in hóa đơn, tên và mã số thuế của đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử, tên và mã số thuế của đơn vị cung ứng phần mềm tự in hóa đơn; ngày lập thông báo phát hành hóa đơn, tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đóng dấu đơn vị.

Trường hợp các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng sử dụng chứng từ giao dịch kiêm hoá đơn thu phí dịch vụ tự in thì gửi Thông báo phát hành hoá đơn kèm theo hoá đơn mẫu đến cơ quan thuế quản lý, đăng ký cấu trúc tạo số hoá đơn, không phải đăng ký trước số lượng phát hành.

2. Khi nào phải lập biên bản điều chỉnh hóa đơn?

Biên bản điều chỉnh là một trong những chứng từ kế toán doanh nghiệp sẽ cần tới khi phát hiện hóa đơn đã lập xảy ra sai sót. Để biết khi nào cần lập biên bản điều chỉnh giảm, bạn đọc cần nghiên cứu những quy định trong Thông tư số 39/2014/TT-BTC, ban hành bởi Bộ Tài chính.

Tại Khoản 3, Điều 20, Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã quy định các trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ cho người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện ra sai sót thì người bán và người mua cần xử lý như sau:

– Lập biên bản điều chỉnh hóa đơn hoặc lập thỏa thuận bằng văn bản có ghi rõ sai sót.

– Lập hóa đơn điều chỉnh sai sót và phải ghi rõ sau sót mắc phải như: Điều chỉnh tăng/giảm số lựa hàng hóa, giá bán, thuế GTGT; tiền thuế GTGT; ký hiệu hóa đơn; địa chỉ hóa đơn,…

– Sau khi đã lập biên bản điều chỉnh hóa đơn và hóa đơn điều chỉnh, cả 2 bên mua và bán cần phải thực hiện kê khai điều chỉnh theo đúng pháp luật.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì các đơn vị kinh doanh cần lập biên bản điều chỉnh giảm giá trị hóa đơn khi hóa đơn đã lập, đã giao cho người mua, hàng hóa/dịch vụ đã được giao đi, người bán và người mua cũng đã kê khai thuế nhưng sau đó phát hiện sai sót, giá trị hàng hóa, dịch vụ trên hóa đơn cao hơn so với giá trị thực tế.

Đối với trường hợp sai sót này, sau khi đã lập biên bản điều chỉnh giảm có ghi rõ sai sót, người mua cũng cần lập hóa đơn điều chỉnh giảm giá trị của hàng hóa, dịch vụ theo đúng thực tế giao dịch. Đồng thời, căn cứ vào biên bản điều chỉnh đã lập, hai bên bán và mua phải tiến hành kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào, các hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

3. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Nội dung cơ bản của biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:

Tên Công ty ……......

Địa chỉ: ………………

ĐT: ……….. Fax: ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------***---------

…………, ngày …… tháng …..năm ……

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN

Căn cứ theo hợp đồng số …………….............….. ký ngày.....tháng.....năm...... giữa hai bên:

Bên A: (Sử dụng dịch vụ).................................................

Tên: .....................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................

Đại diện: ......................................Chức vụ:.........................

Bên B: (Bên cung cấp dịch vụ).........................................

Tên:......................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................

Đại diện: ......................................Chức vụ:...........................

Hai bên thống nhất điều chỉnh hóa đơn số ….................……. do Công ty …………xuất với nội dung:

Tên hàng hóa: Hợp đồng …………….....................................

Thành tiển:...............................................................................

Cộng tiền hàng:.......................................................................

Thuế suất GTGT:............….........…% Tiền thuế GTGT:.......................

Tổng cộng tiền thanh toán:......................................................

Số tiền viết bằng chữ:...............................................…………

Được điều chỉnh với nội dung như sau:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Nội dung sau khi được điều chỉnh:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Lý do: Bên xuất hóa đơn đã ………............................................…… ở mục ……...................….

Biên bản này được lập thành 2 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như sau. Mỗi bên giữ một bản để đối chiếu với hóa đơn số …………….. ngày ……................…..

Bên ABên B
(Ký tên, đóng dấu)(Ký tên, đóng dấu)

4. Biên bản điều chỉnh hóa đơn GTGT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Số: .........../BB-ĐCHĐ

- Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 có hiệu lực từ ngày 01/06/2014;

- Căn cứ Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 có hiệu lực từ 01/09/2014;

- Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 có hiệu lực từ 01/01/2015;

Hôm nay, ngày ..... tháng .... năm ..... đại diện hai bên gồm có:

BÊN GIAO HÓA ĐƠN: .............................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại: ............................................................ MST: .........................................

Đại diện ................................................. Chức vụ: ..................................................

BÊN NHẬN HÓA ĐƠN: ............................................................................................

Địa chỉ: ...................................................................................................................

Điện thoại: ................................................. MST: ....................................................

Đại diện: .......................................................... Chức vụ: ........................................

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hóa đơn số ..................... ký hiệu .................. ngày ................. và xuất hóa đơn điều chỉnh số ..................... ký hiệu ................ ngày ........................... (nếu có) (*).

Lý do điều chỉnh: .......................................................................................................

Nội dung thông tin sai được điều chỉnh lại như sau:

Nội dung trước điều chỉnhNội dung sau điều chỉnh

Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)
ĐẠI DIỆN BÊN GIAO HÓA ĐƠN
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Lưu ý:

(*): Trường hợp nội dung hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

5. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai đơn giá

CÔNG TY ..................CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..................Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số........................., ngày.....tháng.....năm....

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày....... tháng........năm........., tại văn phòng Công ty Dân Tài Chính, chúng tôi gồm có:

Bên A: Công ty.....................

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số............., ký hiệu............ngày ............đã kê khai vào kỳ Quý.........và lập hóa đơn điều chỉnh số ........., ký hiệu ............ ngày ..........., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai đơn giá của mặt hàng: ..........................

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền
123456=4×5
01........................................................................

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐƠN GIÁ NHƯ SAU:

STTTên hàng hóa, dịch vụĐơn vị tínhSố lượngĐơn giáThành tiền

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

6. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên, địa chỉ công ty

CÔNG TY .............CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
..................Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số......................, ngày.........tháng.........năm .......

BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN SAI SÓT

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ tài chính

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ tài chính

Hôm nay, ngày …. tháng … năm …, tại văn phòng Công ty............, chúng tôi gồm có:

Do ông: …………………….., chức vụ: Giám đốc, làm đại diện.

Địa chỉ: ……………………………….

Điện thoại: ……………………….; Email: …………………………

Mã số thuế: …………………………

Bên B: …………………………………………….

Do ông (bà):………….. , chức vụ: ……, làm đại diện.

Địa chỉ: ………………..

Điện thoại: ……………; Email: …………………

Mã số thuế: ……………..

Hai bên thống nhất lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT số.........., ký hiệu.........ngày ..........đã kê khai vào kỳ Quý .........., cụ thể như sau:

Lý do điều chỉnh: Do ghi sai địa chỉ công ty mua hàng.

NỘI DUNG TRƯỚC KHI ĐIỀU CHỈNH:

Địa chỉ: ........................................

HAI BÊN THỐNG NHẤT ĐIỀU CHỈNH LẠI ĐỊA CHỈ NHƯ SAU:

Địa chỉ: ................................................

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

7. Biên bản điều chỉnh giảm hóa đơn

Khi soạn thảo biên bản điều chỉnh giảm giá trị của hóa đơn, bạn đọc cần lưu ý phải tuân thủ các yêu cầu nội dung để đảm bảo tính hợp lệ cho biên bản như sau:

– Ngày trên biên bản điều chỉnh giảm và ngày trên hóa đơn điều chỉnh giảm phải trùng khớp với nhau.

– Nội dung của biên bản điều chỉnh giảm phải thể hiện rõ: Điều chỉnh hóa đơn số… ngày/tháng/năm… ký hiệu…; xuất hóa đơn điều chỉnh số… ngày/tháng/năm… ký hiệu …; nội dung điều chỉnh giảm.

– Biên bản điều chỉnh giảm được lập phải có ghi rõ sai sót và chữ ký của hai bên bán và mua.

Trường hợp hai bên sử dụng hóa đơn điện tử, có chữ ký điện tử thì biên bản thỏa thuận được lập dạng điện tử, có ký điện tử của bên bán và bên mua, phải được lưu trữ ở dạng dữ liệu điện tử.

8. Có phải đóng dấu treo lên biên bản điều chỉnh hóa đơn không?

Theo quy định của pháp luật, việc đóng dấu lên các phụ lục kèm theo văn bản chính do người ký văn bản quyết định và đóng dấu được đóng lên trang đầu, đóng trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc tên phụ lục.

Theo đó, đóng dấu treo là việc dùng con dấu đóng lên trang đầu và đóng trùm lên một phần tên cơ quan, tổ chức hoặc là trên phụ lục kèm theo của văn bản chính.

Thông thường, tên cơ quan tổ chức thường được viết ở phía trên bên trái, trên đầu của văn bản, phụ lục nên khi đóng dấu treo, người có thẩm quyền sẽ đóng dấu lên phía trái, dấu đóng trùm lên tên của cơ quan, tổ chức, phụ lục đó.

Với tính chất của biên bản điều chỉnh hóa đơn, văn bản sẽ có hiệu lực pháp lý khi biên bản được lập dựa theo hình thức của văn bản hành chính thông thường, có chữ ký xác nhận của đại diện các bên và đóng dấu doanh nghiệp. Do vậy, với biên bản điều chỉnh hóa đơn, doanh nghiệp sẽ không cần phải đóng dấu treo lên biên bản mà chỉ cần 02 bên đóng dấu xác nhận ở cuối biên bản.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
15 159.335
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo