Quyết định bổ nhiệm kế toán 2024

Mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán dùng khi doanh nghiệp quyết định bổ nhiệm người đảm nhiệm công tác kế toán trong công ty. Trong mỗi công ty vị trí kế toán trưởng giữ một vai trò đặc biệt quan trọng, do vậy việc bổ nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho kế toán trưởng là điều cần thiết.

Quyết định bổ nhiệm kế toán ghi nhận rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và điều quan trọng hơn là thể hiện trách nhiệm của họ trong việc quản lý, giám sát hoạt động tài chính và thuế của doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo các mẫu bổ nhiệm kế toán dưới đây.

1. Kế toán trưởng là gì?

Trước khi soạn thảo quyết định bổ nhiệm kế toán, người được giao nhiệm vụ soạn thảo văn bản này cần phải hiểu rõ vị ví này, nhiệm vụ và vai trò của kế toán trường trong Công ty, tổ chức đó như thế nào.

Theo Điều 53 Luật Kế toán 2015, kế toán trưởng là người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

- Kế toán trưởng của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước và doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ ngoài nhiệm vụ như trên còn có nhiệm vụ giúp người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán giám sát tài chính tại đơn vị kế toán.

- Kế toán trưởng chịu sự lãnh đạo của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; trường hợp có đơn vị kế toán cấp trên thì đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra của kế toán trưởng của đơn vị kế toán cấp trên về chuyên môn, nghiệp vụ.

Một vài những tiêu chuẩn và điều kiện mà một kế toán trưởng phải đáp ứng theo Điều 54 Luật Kế toán, bao gồm:

  • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, liêm khiết, trung thực, có ý thức chấp hành pháp luật;
  • Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
  • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

2. Thẩm quyền bổ nhiệm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán

Theo Luật doanh nghiệp 2014 thì Giám đốc, Giám đốc chi nhánh, Giám đốc văn phòng đại diện là người đại diện công ty, đại diện đơn vị trực thuộc doanh nghiệp trong việc điều hành, tổ chức bộ máy hoạt động. Đây cũng là chức danh có thẩm quyền bổ nhiệm người làm kế toán trưởng, người phụ trách kế toán công ty, đơn vị trực thuộc công ty.

Ngoài ra theo điều 20 Nghị định 174/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Luật kế toán số 88/2015/QH13: Các doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp Luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.

Khi thay đổi kế toán trưởng, phụ trách kế toán, người đại diện theo pháp Luật của đơn vị kế toán hoặc người quản lý, Điều hành đơn vị kế toán phải tổ chức bàn giao công việc và tài liệu kế toán giữa kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ và kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới, đồng thời thông báo cho các bộ phận có liên quan trong đơn vị và cho các cơ quan nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch biết họ tên và mẫu chữ ký của kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán mới chịu trách nhiệm về công việc kế toán của mình kể từ ngày nhận bàn giao công việc. Kế toán trưởng, phụ trách kế toán cũ vẫn phải chịu trách nhiệm về công việc kế toán trong thời gian mình phụ trách.

3. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty cổ phần

CÔNG TY…...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: .../20…/QĐ – ………

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm 20..

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN …..

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ......................

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.........................;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty...........................;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm

Ông/Bà: ………………………….. Giới tính: ……………

Sinh ngày: …./…./…. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND/Hộ chiếu: ……............

Nơi cấp: ....................….. Ngày cấp: …/…/….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………

…………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………

…………………………………………………………….

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty ………………………………

Điều 2: Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp và tuân thủ quy chế quản lý tài chính của Công ty;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

4. Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

CÔNG TY TNHH ...

…..***…..

Số: .../20../QĐ – ………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…..***.....

Hà Nội, ngày tháng năm 20....

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY TNHH.................

V/v: Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty....

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH ......................

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH ...... ;

- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Thành viên Công ty TNHH...... ;

- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

- Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay bổ nhiệm

Họ và tên: ……………………. Giới tính: …….

Sinh ngày:…./…./…............…. Dân tộc:Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: …….... do công an ........... cấp ngày: …/…/….

Nơi đăng ký HKTT: ………………………………………...........

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………................

Giữ chức vụ: Kế tóa trưởng Công ty TNHH...........................

Điều 2. Ông (bà) ………………………….. có các nghĩa vụ:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Ông (bà) …………………… được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Ông (bà) …………………… và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3

- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

CHỦ TỊCH

5. Mẫu quyết định miễn nhiệm kế toán trưởng công ty

CÔNG TY ...............

......................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------

Số: …. /20....../QĐ-

...., ngày......tháng......năm........

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………… ;

- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty………………… ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm Bà …… thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …… kể từ ngày ..... tháng ... năm ..........

Điều 2: Bà ………… chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày.....tháng.....năm..... cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ……… và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
Như điều 3 (để thực hiện)T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
- Lưu HCNS

6. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 1

Công ty...................

Số...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————–

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm kế toán / kế toán trưởng
__________________

CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY …………………………….

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty ……………………………………….. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông/Bà: …………………………………………………………………

CMND số: ………………………………………………………………………………………..

Nơi cấp:……………………………………. Ngày cấp: ……………………………………………..

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………..

Giữ chức vụ kế toán / kế toán trưởng…………………………………. công ty phụ trách chuyên môn……………………………………………………………………………

Điều 2: Ông/Bà………………………………………………. có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước chủ sở hữu về các hoạt động của mình theo quy định của công ty.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Giám đốc công ty

7. Quyết định bổ nhiệm kế toán số 2

Nội dung cơ bản của Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán như sau:

Công ty …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014.

- Căn cứ giấy chứng nhận ĐKKD của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.............. ngày................

- Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.

- Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

........, ngày tháng …. năm …..

Điều I:

Nay bổ nhiệm ông (bà)................................................

Sinh ngày:…………….tháng ………năm …………

CMND số : ……………… Cấp ngày:................................

Nơi cấp:................................................................

Địa chỉ cư trú:................................................................

Nghề nghiệp: Kế toán.

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định.

Điều II:

Mức lương được hưởng: .............. (Có thể theo thỏa thuận)

Điều III: Trách nhiệm và quyền hạn

- Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán .

- Giao dịch Ngân hàng, cơ quan thuế, kho bạc Nhà nước và các chức năng liên quan đến hệ thống kế toán Công ty .

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Giám đốc Công ty trên cương vị kế toán trưởng .

Điều IV: Các phòng ban Công ty và ông (bà)……………..căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

  • Cơ quan thuế…
  • Kho bạc Nhà nước…
  • Lưu VP

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(ký tên, đóng dấu)

8. Quyết định phân công kế toán Công đoàn

LĐLĐ QUẬN THỦ ĐỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN ………Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /QĐ-CĐCS............., ngày …. tháng …..năm .....

QUYẾT ĐỊNH
Phân công Kế toán Công đoàn

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN ………

Căn cứ vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn …… .,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công đồng chí ……… – phụ trách Kế toán Công đoàn ……… trong thời hạn 05 năm kể từ ngày .

Điều 2. Đồng chí …… có trách nhiệm thực hiện đúng các chức năng và nhiệm vụ của mình theo sự phân công của Ban Chấp hành Công đoàn ……

Điều 3. Ban Chấp hành Công đoàn ………… Và đồng chí ……… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

9. Hình ảnh quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

10. Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng

Một mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng không thể thiếu các nội dung cơ bản dưới đây, do đó khi soạn thảo cần lưu ý đề cập đầy đủ các mục này nhé.

- Tên công ty, số Quyết định

- Quốc hiệu, tiêu ngữ

- Thời gian, địa điểm ra Quyết định

- Tên Quyết định

- Nội dung trong Quyết định:

+ Thông tin cá nhân và chức vụ (nếu có) của người được bổ nhiệm

+ Nghĩa vụ, quyền hạn của người được bổ nhiệm

+ Danh sách những người liên quan có trách nhiệm thi Quyết định

- Nơi nhận Quyết định

Chữ ký, đóng dấu xác nhận của người có thẩm quyền bổ nhiệm

11. Doanh nghiệp có bắt buộc phải có kế toán trưởng không?

Tham khảo tại Điều 20 của Nghị định 174/2016/NĐ-CP quy định chi tiết điều 53 của Luật kế toán về kế toán trưởng như đã đề cập ở phần trên.

Như vậy:

Doanh nghiệp siêu nhỏ không bắt buộc phải có kế toán trưởng.

Các đơn vị kế toán trong lĩnh vực nhà nước (nêu trên) không bắt buộc phải có kế toán trưởng.

Nếu doanh nghiệp của bạn không thuộc trong lĩnh vực nhà nước nêu trên, hoặc không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ thì bắt buộc phải có kế toán trưởng. Trường hợp chưa bổ nhiệm được kế toán trưởng ngay thì phải bố trí người phụ trách kế toán (Nhưng cũng chỉ được tối đa là 12 tháng, sau đó phải bố trí người làm kế toán trưởng)

Trên đây là Quyết định bổ nhiệm kế toán viên và Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng 2022 dành cho các cơ quan, doanh nghiệp mà Hoatieu tổng hợp được. Các bạn có thể tải về hoàn toàn miễn phí để sử dụng cho doanh nghiệp mình.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
7 92.725
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo