Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán 2024

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán là mẫu bản thông báo của doanh nghiệp về việc tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán của doanh nghiệp mình. Mẫu nêu rõ thông tin của doanh nghiệp, thời gian bắt đầu tạm ngừng kinh doanh...

Mẫu thông báo được ban hành kèm theo Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán là gì?

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán là biểu mẫu thông báo mà doanh nghiệp trước có đăng ký với Bộ Tài Chính và đăng ký doanh nghiệp về kinh doanh dịch vụ kế toán hiện sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ kế toán này.

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán là gì?
Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán là gì?

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán cần nêu rõ thông tin cụ thể về doanh nghiệp, thời gian bắt đầu và tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán và nêu biện pháp, cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan.

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán được ban hành theo quy định của Thông tư 297/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, liên quan đến việc cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

2. Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán mới nhất 2024

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán phụ lục 8 Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

Mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán

Nội dung cơ bản của mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

PHỤ LỤC 8
MẪU THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN
(Ban hành theo Thông tư số 297/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính)

TÊN DOANH NGHIỆP
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
............., ngày ......... tháng ..... năm 20.....
THÔNG BÁO
V/v tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán

Kính gửi: Bộ Tài chính

1. Tên doanh nghiệp: .........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: ........................................................................

Địa chỉ giao dịch: ..................................................................................

3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy tờ khác có giá trị tương đương) số ... do ... (tên cơ quan cấp)... cấp lần đầu ngày ... tháng ... năm ...., thay đổi lần thứ ... ngày ... tháng ... năm ...

4. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán số....... cấp lần đầu ngày .... tháng ... năm ......., cấp lại lần thứ ...... ngày ... tháng ... năm ...

5. Thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán như sau:

Thời gian tạm ngừng: ...................................................................

Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày ....... tháng ....... năm ......

Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày .......... tháng ...... năm ......

Lý do tạm ngừng: ............................................................................

6. Biện pháp và cam kết đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng và các bên có liên quan:

............................................................................................................

Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên, ghi rõ họ và tên và đóng dấu)

3. Quy định Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán

Khi làm thông báo tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán thì các doanh nghiệp cần lưu ý những điểm sau:

  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải gửi thông báo cho Bộ Tài chính về việc tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư này theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 66 Luật Kế toán.
  • Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán không được kinh doanh dịch vụ kế toán trong thời gian tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kế toán.
  • Khi hoạt động trở lại, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán phải bảo đảm điều kiện theo quy định của pháp luật và phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính.

Tham khảo thêm các biểu mẫu liên quan mục Biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán của Hoatieu.vn như:

Đánh giá bài viết
2 737
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo