Mẫu C2-13/NS Giấy điều chỉnh cam kết chi ngân sách nhà nước

Mẫu C2-13/NS - Phiếu điều chỉnh cam kết chi

Mẫu C2-13/NS - Phiếu điều chỉnh cam kết chi được ban hành kèm theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Mẫu điều chỉnh cam kết chi 2020

Không ghi vào
khu vực này

GIẤY ĐIỀU CHỈNH CAM KẾT CHI NSNN

VNĐ □ Ngoại tệ □

KPTX □ KPĐT □

Mẫu số 04b
Ký hiệu: C2-13/NS

Số: ……………….

Năm NS: …………

Đơn vị đề nghị điều chỉnh cam kết chi NSNN:

Tên dự án đầu tư:

Mã ĐVQHNS/Mã dự án đầu tư:

Mở tài khoản tại KBNN:

Tên nhà cung cấp: Mã số nhà cung cấp:

TK nhà cung cấp: Tại Ngân hàng:

Hợp đồng khung, số CKC: Hợp đồng thực hiện, số CKC:

Theo hợp đồng giấy số: Ngày ký hợp đồng (hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực)

PHN KBNN GHI

Nợ TK:

Có TK:

Nợ TK:

Có TK:

Mã ĐBHC:

Căn cứ hợp đồng đã được cam kết chi tại KBNN, đề nghị KBNN điều chỉnh một số thông tin liên quan đến cam kết chi như sau:

I. Thông tin chung về cam kết chi

Thông tin đã hạch toán:

Tài khoản nhà cung cấp:

Tên ngân hàng nhà cung cấp:

Thông tin đề nghị điều chỉnh bổ sung:

Tài khoản nhà cung cấp:

Tên ngân hàng nhà cung cấp:

II. Thông tin chi tiết về cam kết chi

STT

Thông tin đã hạch toán

Thông tin đề nghị điều chỉnh lại

Số tiền

NDKT

Mã cấp NS

chương

ngành

KT

CTMT,

DA

Mã nguồn NSNN

Ký hiệu ngoại tệ

NDKT

Mã cấp NS

chương

ngành

KT

CTMT,

DA

nguồn

NSNN

Ký hiệu ngoại tệ

Nguyên tệ

VNĐ

III. Thông tin điều chỉnh về số tiền cam kết chi

STT

NDKT

Mã cấp NS

chương

ngành

KT

CTMT,

DA

Nguồn

NSNN

Ký hiệu ngoi tệ

số tiền đã cam kết chi

Số tiền CKC đề nghị điều chỉnh

Số tiền CKC sau điều chỉnh

Tăng

Giảm

Nguyên tệ

VND

Nguyên tệ

VND

Nguyên tệ

VND

Nguyên tệ

VND

1

Tống cộng:

Số tiền bằng chữ: Theo nguyên tệ:.........................................................................................

Theo VNĐ:...............................................................................................................................

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày... tháng... năm...

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

Ngày tháng năm......

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

Kế toán trưởng

(ký, ghi họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Phiếu điều chỉnh cam kết chi theo Thông tư 77/2017

Nội dung cơ bản của phiếu điều chỉnh cam kết chi như sau:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH CAM KẾT CHI

VNĐ Ngoại tệ

KPTX KPĐT

Đơn vị đề nghị điều chỉnh cam kết chi NSNN:..........................................................................

Tên dự án đầu tư:.....................................................................................................................

Mã ĐVQHNS/Mã dự án đầu tư:................................Mở tài khoản tại KBNN:...........................

Tên nhà cung cấp:..................................................Mã số nhà cung cấp:.................................

TK nhà cung cấp:....................................................Tại Ngân hàng:..........................................

Hợp đồng khung, số CKC:....................................Hợp đồng thực hiện, số CKC:.........................

Theo hợp đồng giấy số:.......................................Ngày ký hợp đồng (hoặc ngày hợp đồng có hiệu lực)................

Căn cứ hợp đồng đã được cam kết chi tại KBNN, đề nghị KBNN điều chỉnh một số thông tin liên quan đến cam kết chi như sau:

I. Thông tin chung về cam kết chi

Thông tin đã hạch toán:

Tài khoản nhà cung cấp:..........................................................................................................

Tên ngân hàng nhà cung cấp:..................................................................................................

Thông tin đề nghị .....................điều chỉnh.............................bổ sung:

Tài khoản nhà cung cấp:...........................................................................................................

Tên ngân hàng nhà cung cấp:..................................................................................................

II. Thông tin chi tiết về cam kết chi

Thông tin đã hạch toánThông tin đề nghị điều chỉnh lạiSố Tiền
STTMã NDKTMã cấp NSMã chươngMã ngành KT

CTMT, DA

Mã nguồn NSNNKý hiệu ngoại tệMã NDKTMã cấp NSMã chươngMã ngành KTMã CTMT, DAMã nguồn NSNNKH ngoại tệNTVNĐ

III. Thông tin điều chỉnh về số tiền cam kết chi

STT

Mã NDKT

Mã cấp NS

Mã chương

Mã ngành KT

Mã CTMT, DA

Mã nguồn NSNN

Ký hiệu ngoại tệ

Số tiền
đã cam kết chi

Số tiền CKC đề nghị điều chỉnh

Số tiền CKC sau điều chỉnh

Tăng

Giảm

NT

VND

Nguyên tệ

VND

NT

VND

NT

VND

1

Tổng cộng:

Số tiền bằng chữ:...............................................................Theo nguyên tệ:................................................

Theo VNĐ:...........................................................................

ĐƠN VỊ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày.........tháng.........năm..........

Ngày.........tháng.........năm..........

Kế toán trưởng

(Ký, ghi họ tên)

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

Kiểm soát Phụ trách Giám đốc

Mẫu phiếu điều chỉnh cam kết chi

Mẫu C2-13/NS

Phiếu điều chỉnh cam kết chi

Đánh giá bài viết
1 15.252
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo