Mẫu số 09-MST: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Mẫu số 09-MST: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm là mẫu thông báo dùng cho cục thuế, chi cục thuế thông báo về việc người nộp thuế đã chuyển kinh doanh tới địa điểm khác, biểu mẫu được là mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế. Mời các bạn tham khảo.

1. Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm theo Thông tư 105/2020

Mẫu số 09-MST: Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Mẫu số: 09-MST

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

(1)

(2).

_______

Số: …./TB-...(3)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________

…, ngày…tháng….năm ......

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

______________

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày... tháng ... năm ...

(Thời điểm cơ quan thuế chốt nghĩa vụ trong hệ thống quản lý thuế)

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ hồ sơ của người nộp thuế nộp ngày

Cục Thuế/Chi cục Thuế: ............................thông báo:....................

Người nộp thuế:.................................................

MST/MSDN:................................................

Chuyển địa điểm kinh doanh từ:..................................

Địa chỉ trụ sở cũ: Phường/xã Quận/huyện:..........................

Tỉnh/TP:......................

Đến:......................

Địa chỉ trụ sở mới: Phường/xã Quận/huyện:......................

Tỉnh/TP: . .........................

Số điện thoại liên hệ mới: ………………………………

1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của người nộp thuế đến thời điểm chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã nộp thay)

Trạng thái hồ sơ khai thuế

(Hồ sơ nộp chậm chưa xử lý/chưa nộp)

Hồ sơ khai thuế phải nộp

Kỳ tính thuế

Đề nghị tiếp tục xử lý (nếu có)

Tên hồ sơ

Mẫu

2. Thông tin về nghĩa vụ nộp thuế của người nộp thuế đến thời điểm chuyển đi:

Mã số thuế (mã chính, mã nộp thay)

Tên

Tiểu mục

Mã tiểu mục

Kỳ

thuế

Số còn phải nộp

Số còn nộp thừa

Số tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau

3. Tình trạng thanh tra, kiểm tra đến thời điểm chuyển đi (nếu có):

a) Nội dung thanh tra, kiểm tra:

b) Thời kỳ thanh tra, kiểm tra:

4. Tình hình sử dụng hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

□ Đã quyết toán hoá đơn

□ Không sử dụng hoá đơn

5. Nhận xét khác:

Đề nghị người nộp thuế <nộp hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ đến cơ quan đăng ký kinh doanh/cơ quan đăng ký hợp tác xã (nếu là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã) hoặc nộp hồ sơ chuyển địa điểm cho cơ quan thuế nơi chuyển đến (trừ doanh nghiệp, hợp tác xã)> trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế:

.......(4)…., ……..(5)

Địa chỉ: (6)....

Số điện thoại: ……………Địa chỉ E-mail: ………………..

Cơ quan thuế thông báo để người nộp thuế và cơ quan thuế có liên quan được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- <NNT>;

- <Các bộ phận có liên quan: Thanh tra kiểm tra,…>;

- …..;

- Lưu VT, bộ phận ban hành TB.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(7)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_________________

(1): Tên cơ quan thuế cấp trên

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên cơ quan thuế ban hành Thông báo

(5): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ

(6): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo

(7): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

2. Thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm theo Thông tư 95/2016

Mẫu số: 09-MST
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:...
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ: ....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .............../TB-CT(CCT)............, ngày........tháng.......năm......

THÔNG BÁO
Về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Thời điểm chuyển địa điểm: ngày.......tháng........năm.......

Kính gửi: ................................................................................................................

Cục Thuế/Chi cục Thuế: ......................................................................xin thông báo:

Người nộp thuế: ......................................................................................................

MST/MSDN: ...........................................................................................................

Chuyển địa điểm kinh doanh từ: ...............................................................................

Địa chỉ trụ sở cũ: .............................................Quận/huyện: ....................................

Tỉnh/TP: .................................................................................................................

Đến: .......................................................................................................................

Địa chỉ trụ sở mới: ...........................................Quận/huyện: ....................................

Tỉnh/TP: .................................................................................................................

Số điện thoại liên hệ mới: ........................................................................................

1. Tình trạng nộp hồ sơ khai thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:

Hồ sơ khai thuế phải nộpKỳ tính thuếTrạng thái
(Nộp chậm chưa xử lý/Chưa nộp)
Tình hình vi phạm nộp hồ sơ khai thuế (nếu có)Đề nghị tiếp tục xử lý
Tên hồ sơKý hiệu

2. Nghĩa vụ nộp thuế của NNT đến thời điểm chuyển đi:

Loại thuếMã tiểu mụcKỳ thuếSố tiền thuế, tiền phạt còn phải nộpSố tiền thuế, tiền phạt nộp thừaSố tiền thuế GTGT còn khấu trừ chuyển kỳ sau

3. Đã kiểm tra quyết toán các năm; đã hoàn thuế chưa kiểm tra:

............................................................................................................................

4. Tình hình quyết toán hoá đơn với cơ quan thuế nơi chuyển đi:

- Đã quyết toán hoá đơn: ........................................................................................

- Không sử dụng hoá đơn: ......................................................................................

5. Nhận xét khác:

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

Nơi nhận:

- Như trên;

- .........................;

- Lưu: VT, .......

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ(1)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: (1) Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa uỷ quyền theo quy định

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 26.856
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo