Mẫu số 19/TB-ĐKT: Thông báo về việc khôi phục mã số thuế

Mẫu số 19/TB-ĐKT: Thông báo về việc khôi phục mã số thuế là biểu mẫu thuế mới nhất có nội dung là gửi thông báo của cơ quan thuế về việc khôi phục mã số thuế tới người nộp thuế, biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký thuế.

1. Thông báo về việc khôi phục mã số thuế theo Thông tư 105/2020

Mẫu số 19/TB-ĐKT: Thông báo về việc khôi phục mã số thuế

Mẫu số: 19/TB-ĐKT

(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

(1)

(2).

_________

Số: …./TB-....(3)….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

…, ngày….tháng….năm ......

THÔNG BÁO
Về việc khôi phục mã số thuế

____________

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế.

Căn cứ hồ sơ đề nghị khôi phục mã số thuế của ……… (4)…… mã số thuế …..(5) …… nộp ngày .../.../...

(6) ….. thông báo khôi phục trạng thái hoạt động của mã số thuế ....(5)... cho ….(4)….. địa chỉ (7) kể từ ngày ban hành Thông báo này. Lý do khôi phục mã số thuế:

(4) được phép sử dụng mã số thuế để kê khai, nộp thuế và các thủ tục khác theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành kể từ ngày ban hành Thông báo này.

Nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ với cơ quan thuế:

….(6) (8)

Địa chỉ: (9)

Số điện thoại: Địa chỉ E-mail:

Cơ quan thuế thông báo để ....(4).... được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- <Người nộp thuế>

- …;

- Lưu: VT, KK&KTT

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (10)

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

______________

(1): Tên cơ quan thuế cấp trên

(2): Tên cơ quan thuế cấp dưới

(3): Cục Thuế (CT) hoặc Chi cục Thuế (CCT)

(4): Tên người nộp thuế

(5): Mã số thuế/mã số doanh nghiệp của người nộp thuế

(6): Tên cơ quan thuế ban hành Thông báo

(7): Địa chỉ của người nộp thuế

(8): Bộ phận mà người nộp thuế có thể liên hệ

(9): Ghi cụ thể địa chỉ cơ quan thuế ban hành Thông báo

(10): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

2. Thông báo về việc khôi phục mã số thuế theo Thông tư 95/2016

Mẫu số: 19/TB- ĐKT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC
ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)

TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:...
CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:
-----------------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Số: ............./TB-CT(CCT).........., ngày......tháng......năm.......

THÔNG BÁO
Về việc khôi phục mã số thuế

Kính gửi: ...........(1)......., .........(2)..........
...........(3)..............

Căn cứ Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Căn cứ Thông tư ........../2016/TT-BTC ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế;

Căn cứ công văn số ....... ngày ......... của ......(1)...... về việc đề nghị khôi phục trạng thái mã số thuế và các tài liệu đính kèm.

.......(4)........ thông báo khôi phục trạng thái hoạt động của mã số thuế ....(2)... cho......(1)........ địa chỉ ......(3)........ như sau:

  • Trạng thái mã số thuế trước khi khôi phục: ............................................................
  • Trạng thái mã số thuế sau khi khôi phục: ...............................................................
  • Lý do khôi phục mã số thuế: .................................................................................

......(1)...... được phép sử dụng mã số thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế kể từ ngày ghi trên Thông báo này./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ...;

- Lưu VT, KK&KTT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (5)
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1): Tên người nộp thuế

(2): Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế của người nộp thuế

(3): Địa chỉ của người nộp thuế

(4): Tên Cục Thuế hoặc Chi cục Thuế ban hành Thông báo

(5): Thủ trưởng cơ quan thuế hoặc thừa ủy quyền theo quy định

Đánh giá bài viết
1 1.833
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo