Mẫu số 01/TAIN-DK: Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính

Mẫu số 01/TAIN-DK: Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài Chính như sau:

Mẫu số: 01/TAIN-DK
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC
ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------

TỜ KHAI THUẾ TÀI NGUYÊN TẠM TÍNH

[01] Kỳ tính thuế: Từ ngày …. đến ngày …..:

[02] Lần đầu [03] Bổ sung lần thứ

[04] Người nộp thuế: ................................................................................................................

[05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ: ..........................................................................................................................

[07] Hợp đồng dầu khí lô:

[08] Giấy phép đầu tư số: ................... ngày: ....................... Do Bộ KH&ĐT cấp: ........................

[09] Lần xuất bán thứ: .................................................. [10] Ngày xuất bán ...................................

[11] Điện thoại: ................................ [12] Fax: ................... [13] Email: .....................................

[14] Đại lý thuế (nếu có): .....................................................................................

[15] Mã số thuế: .............................................................................................

[16] Địa chỉ: ...................................................................................................

[17] Quận/huyện: ................... [18] Tỉnh/Thành phố: .....................................

[19] Điện thoại: ..................... [20] Fax: .................. [21] Email: ..................

[22] Hợp đồng đại lý thuế, số: ................................. ngày ............................................................

[23] Dầu thô Khí thiên nhiên

STTChỉ tiêu
Mã sốĐơn vị tính
Giá trị
Tỷ giáĐồng VN
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
1Sản lượng dầu thô hoặc khí thiên nhiên bán[24]
2Giá tính thuế tài nguyên tạm tính[25]
3Doanh thu [26 = [24 * [25[26]
4Tỷ lệ thuế tài nguyên tạm tính[27]
5Số tiền thuế tài nguyên phải nộp tạm tính [26 = [26 * [27[28

Số tiền thuế tài nguyên phải nộp tạm tính (viết bằng chữ): ..........................................

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:

Chứng chỉ hành nghề số:

Ngày … tháng … năm …

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Ghi chú: - Trường hợp một người nộp thuế khai thác đồng thời dầu thô và khí thiên nhiên thì khai thành hai tờ khai thuế tài nguyên tạm tính riêng biệt và đánh dấu X vào ô

Dầu thô Hoặc Khí thiên nhiên

tại chỉ tiêu [23] tương ứng với loại tài nguyên kê khai.

- Chỉ tiêu [10] ghi ngày xuất bán hoặc ngày cơ quan hải quan xác nhận dầu thô xuất khẩu.

Đánh giá bài viết
1 505
0 Bình luận
Sắp xếp theo