Mẫu số 02/TAIN: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên 2023

Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên là căn cứ làm phát sinh nghĩa vụ của cơ quan thuế, là cơ sở để chứng minh tính tuân thủ pháp luật thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình. Mẫu số 02/TAIN: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mới nhất ban hành theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế.

1. Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên là gì?

Mẫu 02/TAIN - Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên là văn bản do cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động làm phát sinh nghĩa vụ thuế tài nguyên gửi tới cơ quan thuế nhằm xác nhận lại toàn bộ số thuế phải nộp trong một kỳ tính thuế.

2. Mẫu số 02/TAIN: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên mới nhất

Mẫu số 02/TAIN: Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TÀI NGHUYÊN

[01] Kỳ tính thuế: Năm .......

[02] Lần đầu: ... [03] Bổ sung lần thứ:…

[04] Tên người nộp thuế:....................................................................................................

[05] Mã số thuế:

[06] Tên đại lý thuế (nếu có):..............................................................................................

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế: Số:........................................... ngày:................................................

[09] Địa chỉ nơi khai thác tài nguyên khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính:

[09a] Phường/xã: …………. [09b] Quận/huyện:……………... [09b] Tỉnh/Thành phố: .................

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên loại tài nguyên

Sản lượng tài nguyên tính thuế

Giá tính thuế đơn vị tài nguyên

Thuế suất (%)

Mức thuế tài nguyên ấn định trên 1 đơn vị tài nguyên

Thuế tài nguyên phải nộp theo quyết toán năm

Thuế tài nguyên đã kê khai trong năm

Chênh lệch giữa số quyết toán với đã kê khai

Đơn vị tính

Sản lượng

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)=(4)x(5)x(6) hoặc (8)=(4)x(7)

(9)

(10) = (8) - (9)

A

Tài nguyên khai thác:

I

Khoáng sản

1

Mỏ khoáng sản….

Khoáng sản …

Khoáng sản …

2

Mỏ khoáng sản….

Khoáng sản …

Khoáng sản …

II

Tài nguyên khác

1

Tài nguyên …

2

Tài nguyên …

B

Tài nguyên thu mua nộp thay:

1

Tài nguyên …

2

Tài nguyên …

Tổng cộng

x

x

x

x

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:.............................

Chứng chỉ hành nghề số:......

..., ngày....... tháng....... năm.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

Ghi chú:

- Đối với tài nguyên khai thác được ấn định số thuế tài nguyên phải nộp trên 1 đơn vị sản lượng tài nguyên thì thuế tài nguyên phải nộp theo quyết toán năm tại chỉ tiêu (8)= (4) x (7).

- Các chỉ tiêu tại cột (2), cột (3) Tên loại Tài nguyên và đơn vị tính phải đảm bảo theo đúng quy định về khung giá tính thuế tài nguyên do Bộ Tài chính quy định; Bảng giá tính thuế tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố ban hành.

- Chỉ tiêu tại cột (9) “Thuế tài nguyên đã kê khai trong năm”: tổng hợp từ số liệu tại cột (8) của các tờ khai tài nguyên mẫu số 01/TAIN của các tháng trong năm tính thuế đã nộp cho cơ quan thuế.

- Chỉ tiêu [09]: kê khai thông tin địa bàn nơi NNT có hoạt động khai thác tài nguyên khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Trường hợp người nộp thuế có hoạt động khai thác tài nguyên trên nhiều huyện thì thực hiện khai vào chỉ tiêu này như sau:

+ Nếu Cục Thuế là cơ quan thuế quản lý thu, người nộp thuế khai 01 huyện đại diện nơi có phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên.

+ Nếu Chi cục Thuế khu vực là cơ quan thuế quản lý thu, người nộp thuế khai 01 huyện đại diện thuộc Chi cục Thuế khu vực nơi có phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên.

Trường hợp người nộp thuế có văn bản giao cho đơn vị phụ thuộc trên địa bàn có hoạt động khai thác tài nguyên khác tỉnh với nơi đóng trụ sở chính trực tiếp kê khai, nộp thuế tài nguyên thì không phải khai vào chỉ tiêu này.

Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 1.597
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo