Mẫu số 04/QTDA: Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán

Mẫu số 04/QTDA - Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán là mẫu ban hành kèm theo Thông tư 96/2021/TT-BTC quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. Mẫu bao gồm các thông tin về nội dung kinh phí, dự án được duyệt, quyết toán...

Nội dung cơ bản của mẫu chi phí đầu tư đề nghị quyết toán như được Hoatieu.vn chia sẻ dưới đây.

1. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Mẫu số 04/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC
Mẫu số 04/QTDA theo Thông tư 96/2021/TT-BTC

Hiện nay, mẫu  Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán mới nhất và có hiệu lực pháp luật là mẫu số 04/QTDA theo thông tư 96/2021/TT-BTC.

Mẫu 04/QTDA theo các thông tư khác đã hết hiệu lực pháp luật, Hoatieu xin phép liệt kê vào bài để các bạn tham khảo.

Mẫu số 04/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


CHI TIẾT CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị: đồng

Số TT

Nội dung chi phí

Tổng mức đầu tư của dự án (dự án thành phần, tiểu dự án độc lập) hoặc dự toán (công trình, hạng mục công trình) độc lập được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối

Dự toán (Tổng dự toán) được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối

Giá trị đề nghị quyết toán

Nguyên nhân tăng, giảm

1

2

3

4

5

6

Tổng số

I

Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1

...

...

II

Xây dựng

1

...

...

III

Thiết bị

1

...

....

IV

Quản lý dự án

V

Tư vấn

1

....

....

VI

Chi phí khác

1

....

....

VII

Dự phòng


NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

…., ngày... tháng... năm....
CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Tại cột 6 chủ đầu tư căn cứ các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, thanh tra, kiểm toán và các quy định khác của pháp luật liên quan đến thực hiện dự án để ghi rõ nguyên nhân tăng, giảm của cột 5 so với cột 3, 4 (chủ đầu tư ghi trực tiếp vào mẫu biểu hoặc lập thành Phụ lục riêng để ghi nội dung này)

2. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC

Mẫu số 04/QTDA  về Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo Thông tư 10/2020/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật.

Mẫu số: 04/QTDA

CHỦ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị: đng

TT

Nội dung chi phí

Dự án được duyệt hoặc điều chỉnh

Dự toán (TDT) được duyệt hoặc điều chỉnh

Kết quthanh tra, kiểm toán (nếu có)

Giá trị đề nghị quyết toán

1

2

3

4

5

6

Tổng số

I

Bồi thường, hỗ trợ, TĐC

1

...

II

Xây dựng

1

...

III

Thiết bị

1

….

IV

Quản lý dự án

V

Tư vấn

1

...

VI

Chi phí khác

1

....

VII

Dự phòng


NGƯỜI LẬP BIU
(Ký, ghi rõ họ tên)


KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

………..,ngày... tháng... năm...
CHỦ ĐU TƯ
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo Thông tư 09/2016/TT-BTC

Mẫu số 04/QTDA về Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán theo Thông tư 09/2016/TT-BTC đã hết hiệu lực pháp luật.

Mẫu số: 04/QTDA

(Ban hành kèm theo Thông tư s 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính)

CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

Đơn vị: đồng

TT

Nội dung chi phí

Dự toán được duyệt

Quyết toán A-B

Kết quả kiểm toán (nếu có)

1

2

3

4

5

Tng s

I

Bồi thường, hỗ trợ, TĐC

1

2

...

II

Xây dựng

1

2

...

III

Thiết b

1

2

...

IV

Quản lý dự án

V

Tư vn

1

2

...

VI

Chi phí khác

1

2

...

…………, ngày... tháng... năm...

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Trên đây là mẫu Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán mới nhất mà Hoatieu.vn tổng hợp và chia sẻ cho các bạn đọc. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục đầu tư kinh doanh trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 2.292
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo