Mẫu C3-05/NS phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước

Mẫu C3-05/NS - Phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước được ban hành Thông tư 19/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước. Mời các bạn tham khảo và tải về.

Các biểu mẫu của Thông tư 77/2017/TT-BTC giờ được thay thế bằng biểu mẫu của Thông tư 19/2020/TT-BTC và Nghị định 11/2020/NĐ-CP. Mời các bạn tải Phụ lục Thông tư 19 2020 BTCBiểu mẫu nghị định 11/2020 tại đây.

Phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước

1. Mẫu C3-05/NS theo Thông tư 19/2020/TT-BTC

Không ghi vào khu vực này

PHIU ĐIỀU CHỈNH CÁC KHOẢN CHI NSNN

Mẫu số C3-05/NS
(Theo TT số 19/2020/TT-BTC ngày 31/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính)
Số: ……..…

Đơn vị đề nghị điều chỉnh: …………………………………………………………………………

Đề nghị Kho bạc nhà nước: ………………………………………………………………………… điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

Lý do điều chỉnh: ……………………………………………………………………………………

STT

Ngày hạch toán

Số chứng từ

Diễn giải

Năm NS

TKKT

Tạm ứng/ ƯT chưa đủ ĐKTT

Thực chi/ ƯT đ ĐKTT

ND KT

cấp NS

ĐV QH NS

ĐB HC

chương

ngành KT

CTMT, DA và HTCT

ngun NSNN

Năm KHV

dự phòng

Số tiền

N

- Số liệu đã hạch toán

- Số liệu đề nghị điều chỉnh

KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Ngày ... tháng ... năm .....

ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH
Ngày ... tháng ... năm .....

KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, ghi họ tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)

2. Mẫu C3-05/NS theo Thông tư 77/2017/TT-BTC

Nội dung cơ bản của phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước như sau:

PHIẾU ĐIỀU CHỈNH CÁC KHOẢN CHI NSNN

Cơ quan/Phòng/Bộ phận đề nghị:..........................................................................

Đề nghị Kho bạc nhà nước/Bộ phận Kế toán........................................điều chỉnh số liệu chi ngân sách.

Lý do điều chỉnh:....................................................................................................

Số

TT

Ngày

hạch toán

Số

CT

Diễn giải

Năm NS

Mã TKKT

Tạm ứng/ƯT chưa đủ ĐKTT

Thực chi/ ƯT đủ ĐKTT

Mã NDKT

Mã cấp NS

Mã ĐVQ
HNS

Mã ĐBHC

MC

Mã ngành KT

CTMT, DA và HTCT

Mã nguồn NSNN

Năm KHV

Số tiền

Nợ

- Số liệu đã hạch toán

- Số liệu đề nghị điều chỉnh

CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày … tháng … năm….

Kế toán trưởng Thủ trưởng

Ngày … tháng … năm….

Bộ phận kiểm soát chi

Kiểm soát Phụ trách

Ngày … tháng … năm….

Bộ phận kế toán

Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc

Mẫu phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước

Phiếu điều chỉnh các khoản chi ngân sách nhà nước

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thuế kiểm toán kế toán trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 12.165
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo