Mẫu tờ trình xin kinh phí 2024

Mẫu tờ trình xin kinh phí là gì? Mẫu bản tờ trình xin kinh phí gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Khi muốn xin kinh phí để thực hiện một công việc hay mua sắm một đồ dùng, cơ sở vật chất nào đó thì cần phải có tờ trình gửi lên cơ quan cấp trên xin ý kiến. Mẫu tờ trình xin kinh phí là mẫu sử dụng rất phổ biến tại các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức. Dưới đây là 4 mẫu Tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị, tờ trình xin kinh phí chống dịch, tờ trình xin sửa chữa... được soạn thảo chi tiết. Mời các bạn tải về để sử dụng cho đơn vị của mình nhé.

1. Tờ trình xin kinh phí là gì?

Mẫu tờ trình xin kinh phí là mẫu tờ trình được các đơn vị cơ quan, tổ chức lập ra và gửi lên cơ quan cấp trên để trình về việc được xin kinh phí sử dụng vào việc nào đó của cơ quan. Mẫu tờ trình nêu rõ cơ quan được gửi, nội dung trình xin kinh phí...

Tờ trình dùng trong các cơ quan Nhà nước là phổ biến nhất, còn có thể hiểu là mẫu văn bản được sử dụng để đề xuất với cơ quan hay quản lý cấp trên để yêu cầu phê chuẩn hay xét duyệt một kế hoạch, chủ trường hoạt động, hay phương án công tác, một giải pháp giải quyết vấn đề nào đó mà cá nhân hoặc tổ chức viết tờ trình không thể tự mình giải quyết được.

Khi tiến hành soạn thảo tờ trình cần phải đảm bảo một cục 3 phần của tờ trình như sau:

- Phần 1: Nêu lý do đưa ra nội dung trình duyệt.

- Phần 2: Nội dung các vấn đề cần đề xuất (trong đó có tờ trình các phương án, phân tích và chứng minh các phương án là khả thi).

- Phần 3: Kiến nghị cấp trên (hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện vật chất, tinh thần). Yêu cầu phê chuẩn, chẳng hạn xin lựa chọn một trong các phương án, xin cấp trên duyệt một vài phương án xếp thứ tự, khi hoàn cảnh thay đổi có thể chuyển phương án từ chính thức sang dự phòng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ trình xin kinh phí tại đây.

2. Tờ trình xin kinh phí phòng chống dịch

Chống dịch là hoạt động cần nguồn kinh phí lớn nhằm bảo vệ sức khỏe của người dân trong thời kỳ dịch bệnh lây lan. Như cuộc bùng phát dịch Covid 19 vừa qua đã khiến cho nền kinh tế điêu đứng và nhiều người thiệt mạng. Dưới đây là mẫu tờ trình kinh phí phòng chống dịch chi tiết, mời bạn đọc tham khảo và tải về.

UBND HUYỆN ............

BCĐ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí trong công tác phòng, chống Covid -19 trên địa bàn huyện...

............, ngày ... tháng ...năm ...

Kính gửi: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện .............

Căn cứ Hướng dẫn số.......... ngày .......... của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số ....... ngày ...... của Sở Tài chính tỉnh ......... về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 do Mặt trận các cấp phát động.

Căn cứ phương án số ......... ngày......... của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện ............ về việc triển khai khu cách ly y tế tập trung để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện .............

Thực hiện Quyết định số .........ngày .......... của UBND huyện về việc kiện toàn Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận cách ly y tế tại khu cách ly tập trung phòng, chống dịch do COVID-19 huyện .............

Khu cách ly tập trung huyện đã được thành lập duy trì hoạt động thường xuyên, trong năm ....khu các ly đã được UBND huyện ............ cấp hỗ trợ các kinh phí mua các vật tư thiết yếu bộ bảo hộ, vật tư lấy mẫu xét nghiệm, hỗ trợ tiền ăn, tiền trực tại khu cách ly, hỗ trợ tiền công lấy mẫu, vận chuyển bệnh phẩm, vận chuyển đưa đón bệnh nhân, sửa chữa khu cách ly, bộ bảo hộ cá nhân, vật tư lấy mẫu xét nghiệm,.... Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ tại khu các ly còn phát sinh thêm nhiều chi phí khác, do đó để thực hiện đảm bảo, có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch tại khu cách ly tập trung của huyện. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện ............ đề nghị Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện xem xét tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ được hỗ trợ cho cán bộ làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch, mua máy giặt, quạt sấy công nghiệp cho khu cách ly tập trung của huyện, số tiền khoảng ...........đ 

1. Mua máy giặt, quạt sấy công nghiệp cho khu cách ly tập trung huyện ............ số tiền khoảng ....đồng trong đó:

Máy giặt LG Inverter 22 kg TH2722SSAK: ..........đồng.

Quạt sấy công nghiệp 02 cái x ........đ = ...........đồng.

2. Hỗ trợ cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Cò Nòi từ ngày 18/8/2021 đến hết 31/8/2021 (định mức hỗ trợ: Tiền ăn 000 đồng/ngày, hỗ trợ trực 130.000 đồng/ngày): 14 người x ....đ/ngày x 14 ngày = .....đồng.

3. Hỗ trợ chốt kiểm dịch tại bản Đen xã Phiêng Pằn:.......đồng.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện xem xét, hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lưu: VT.

KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

3. Mẫu tờ trình xin kinh phí số 1

Mẫu tờ trình xin kinh phí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v xin kinh phí …………………………………………

Kính gửi: Ban lãnh đạo ………………………………….

Căn cứ theo Quyết định ……………………………………………… của Công ty.

Căn cứ theo tình hình thực tế: ……………………………………………………………………

Nhằm mục đích …………………………………………, [Tên phòng ban / đơn vị] xin trình lên ………………………… xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

[Tên phòng ban/đơn vị] kính đề nghị Ban lãnh đạo Công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí……………………………:

STT

Khoản mục chi phíSố lượngĐơn giá (dự tính)

Thành tiền

Tổng kinh phí là: ……………………………… (Ghi chữ)

Kính mong nhận được sự chấp thuận từ Ban lãnh đạo Công ty

Ngày ………. tháng ………. năm ……..

Người đề xuất

(Ký rõ họ tên)

4. Tờ trình xin kinh phí số 2

Dưới đây là mẫu tờ trình kinh phí đầy đủ, ngắn gọn và logic để bạn đọc tham khảo và điền nội dung trình kinh phí phù hợp với việc cần sử dụng.

TÊN CƠ QUAN
----------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ......./...................., ngày....tháng.....năm.....

TỜ TRÌNH
V/v xin kinh phí ..............

Kính gửi: .............................................................

Căn cứ theo Quyết định ......./....../....... ngày.....tháng.....năm...... của ............................

Căn cứ vào tình hình thực tế tại ...................................................................................

Do nhu cầu cần thiết phải (lý do xin kinh phí) .................................................................

...................................................................................................................................

............ (Tên cơ quan) .............. kính trình lên ....................................... xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào việc

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Rất mong sự xem xét và chấp thuận của cơ quan cấp trên!

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

5. Tờ trình xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Mua sắm trang thiết bị ở các đơn vị là hoạt động cần thiết và thương xuyên để phục vụ cho quá trình làm việc của cán bộ nhân viên, cơ quan. Vậy nên mẫu tờ trình kinh phí cũng cần sử dụng thường xuyên. Dưới đây là mẫu cụ thể, mời bạn đọc tham khảo.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO .........

TRƯỜNG ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số: ......../......................., ngày.....tháng....năm.....

TỜ TRÌNH
Về việc xin kinh phí mua sắm trang thiết bị

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Phòng Tài chính - Kế hoạch

- Chủ tịch UBND huyện .................

Căn cứ quyết định số ...../QĐ-PGD&ĐT ngày.....tháng.....năm....... của trưởng phòng Phòng GD&ĐT .................................. về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm ........

Căn cứ vào tình hình thực tế tại trường ...........................................

Do nhu cầu cấp thiết cần phải mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất để phục vụ công tác giảng dạy năm học ........-..........

Trường .................................. kính trình đến Phòng giáo dục và đào tạo huyện ........................, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ..................... xin chủ trương sử dụng kinh phí sự nghiệp giáo dục năm ...................... thực hiện mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất cụ thể như sau:

- 10 bộ máy vi tính x 9.000.000đ/bộ = 90.000.000đ

- 10 bộ bàn ghế x 1.500.000 đ/bộ = 15.000.000đ

- 01 Ổn áp 10KVA x 6.000.000 đ/cái = 6.000.000đ

- Modem + dây kết nối = 3.000.000đ

Tổng cộng: 114.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười bốn triệu đồng)

Rất mong sự xem xét chấp thuận của Phòng giáo dục và đào tạo huyện ..........................., Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện ............

HIỆU TRƯỞNG

6. Mẫu tờ trình xin kinh phí của UBND xã

ỦY BAN NHÂN DÂN
......................

Số: ..../TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày .... tháng .... năm ......

TỜ TRÌNH

Về việc xin tài trợ kinh phí xây dựng

Kính gửi: Quỹ Hỗ trợ .................

....................... gồm ...... xã, phường. Trong đó nhiều xã còn khó khăn, chưa có các công trình kiên cố để đáp ứng để nhu cầu về trường học và điểm tránh bão lũ của nhân dân trong vùng. Đặc biệt, xã.................... phần lớn người dân đều làm nông nghiệp, chăn nuôi và sản xuất nhỏ nên kinh tế vẫn còn khó khăn, thu nhập bình quân đầu người thấp, nhà cửa đa số một tầng tránh mưa nắng là chủ yếu. Đây là một trong những vùng thấp trũng nằm ở hạ lưu sông ................................nên tình trạng lũ lụt xảy ra hằng năm với cường độ và mức lũ lớn, có những năm có 3 đến 4 cơn lũ lớn xảy ra liên tiếp, mực nước lên nhanh, có thể nói là lũ chồng lên lũ; những lúc này người dân phải sơ tán đến các khu trung tâm để ẩn tránh nhưng do địa điểm có công trình kiên cố để tránh bão lũ nằm cách xa nên việc di chuyển kịp thời là hết sức khó khăn, đặc biệt là người già và trẻ em.

Mặc khác, đây là một địa bàn đông dân (........ nghìn dân) kéo dài hơn.....km. Hiện tại, toàn xã có ... trường trung học cơ sở, ... trường tiểu học và chỉ có ... trường mầm non – đây là trường mầm non có nhiều điểm lẻ nhất (... cụm lớp) và những điểm lẻ này rất chật hẹp, xuống cấp nghiêm trọng, chưa đáp ứng được điều kiện giảng dạy và học tập của trẻ. Trong lúc điều kiện cơ sở vật chất vẫn còn hạn chế thì số lượng học sinh tăng theo từng năm nên làm tăng thêm sự quá tải của trường. Do đó, việc đầu tư xây dựng ở đây một trường mầm non ... phòng học ... tầng là rất phù hợp; vừa phục vụ việc học cho các cháu, vừa là nơi trú ẩn của nhân dân khi bão lũ đến, tránh được sự tổn thất về người và tài sản của người dân trong vùng.

Tuy vậy do ngân sách còn hạn chế, nhiều vấn đề kinh tế, xã hội cần phải đầu tư; do đó thị xã chưa sắp xếp được kinh phí để xây dựng. Sau khi nghiên cứu về mục tiêu tài trợ của ...........................................UBND lập tờ trình này kính đề nghị HĐQL Quỹ quan tâm tài trợ cho thị xã một trường mầm non 08 phòng 2 tầng với các nội dung như sau:

1. Tên công trình: Cộng đồng phòng tránh thiên tai - Trường ..............................

2. Địa điểm xây dựng: xã ................., thị xã ....................., tỉnh .................

3. Chủ đầu tư: .....................................................................

4. Hình thức quản lý dự án: Theo quy định hiện hành.

5. Nhiệm vụ công trình: ......................................................

6. Hình thức đầu tư: ............................................................

7. Nội dung và quy mô đầu tư:

Xây dựng khối nhà .... tầng, .... phòng diện tích sàn khoảng .......m2 + khu phục vụ ăn diện tích .....m2. Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực.

8. Tổng mức đầu tư: .......................... triệu đồng.

(Bằng chữ: ............................ triệu đồng).

9. Nguồn vốn đầu tư:

- Quỹ Hỗ trợ ...........................

- Vốn đối ứng của tỉnh ............................

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 20...-20...

UBND ............ kính đề nghị Quỹ Hỗ trợ .............. xem xét chấp thuận tài trợ kinh phí để đơn vị sớm triển khai các bước tiếp theo.

Rất mong sự giúp đỡ của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh (b/c);

- Ban CH PCLB và TKCN tỉnh (b/c);

- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

7. Cách viết tờ trình xin kinh phí

Tương tự như các văn bản khác ở tờ trình xin kinh phí cũng bao gồm có quốc hiệu tiêu ngữ. Ở phía trên góc phải là tên cơ quan, số tờ trình; phía góc trái là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc; ngày tháng năm viết tờ trình.

Tên tờ trình: TỜ TRÌNH Về việc…….

Tiếp theo là phần Kính gửi:…..

Nêu ra những căn cứ lập tờ trình xin kinh phí

Nội dung của tờ trình: Trong phần này cần nêu rõ được lý do làm tờ trình, mục đích sử dụng kinh phí, đưa ra ý kiến đề xuất, kiến nghị cấp trên cho phép, hỗ trợ tạo điều kiện cho đề xuất được thực hiện.

Ví dụ: Căn cứ theo quyết định….của công ty; Căn cứ theo tình hình thực tế:….

Nhằm mục đích….trình lên….xin chủ trương được sử dụng kinh phí vào:….kính đề nghị ban lãnh đạo công ty tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí….(nêu cụ thể khoản mục chi phí, số lượng, đơn giá theo dự tính, thành tiền); tổng kinh phí là bao nhiêu tiền. Sau đó người đề xuất ký và ghi rõ họ tên.

Khi viết tờ trình để xin kinh phí cần phải lưu ý những nội dung như sau:

– Tờ trình xin kinh phí cần được trình bày rõ ràng, sạch sẽ, dễ nhìn và có bố cục hợp lý;

– Ngôn ngữ được sử dụng trong tờ trình xin kinh phí phải thống nhất, dễ hiểu;

– Nội dung thông tin cung cấp trong tờ trình cần phải chính xác, thuyết phục, có sự phân tích và lập luận để làm nổi bật đề xuất. Các luận cứ đưa ra trong tờ trình xin kinh phí phải có sự chọn lọc và có độ tin cậy cao;

8. Một số lưu ý khi viết tờ trình

Nội dung của mẫu tờ trình:

Mẫu nội dung thực hiện trong nhu cầu đề xuất và mong muốn được cấp kinh phí trong tổ chức. Thực hiện nhu cầu để đảm bảo hiệu quả hoạt động. Cho nên cần xây dựng theo hướng trình bày, mong muốn cũng như cung cấp các thông tin liên quan đến giá trị kinh phí.

Thể hiện trong tính cần thiết của hoạt động mua sắm trang thiết bị. Từ đó đảm bảo hiệu quả đối với nhu cầu sử dụng của đơn vị. Các trang thiết bị này cần được trang bị là nhu cầu tất yếu, gắn với hiệu quả làm việc tại tổ chức.

Mẫu tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị phải được trình bày khoa học, rõ ràng. Thực hiện cung cấp các nội dung phải chính xác. Trong đó, thể hiện trong nhu cầu cấp duyệt kinh phí cho mục đích mua sắm cụ thể. Có như vậy cấp trên, lãnh đạo mới nắm bắt được đúng nội dung yêu cầu. Cũng như thực hiện các đánh giá, xem xét để quyết định về việc có nên phê duyệt cấp kinh phí hoạt động cho cơ quan tổ chức đó hay không.

Đơn vị viết tờ trình:

Căn cứ trong nhu cầu cần thiết sử dụng của đơn vị và các hiệu quả thực tế có thể đáp ứng cho hoạt động của tổ chức. Đơn vị viết tờ trình là tổ chức đang cần cung cấp các trang thiết bị, cơ sở vật chất để sử dụng. Do đó, phải thể hiện đúng nhu cầu, tính cấp thiết sử dụng và hướng đến sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách được cấp.

Phải thể hiện được nội dung đề xuất xin kinh phí. Phải có lý do thuyết phục cho việc xin kinh phí và trình bày cụ thể số tiền cần hỗ trợ, xin cấp. Xác định các thiết bị, cơ sở vật chất cần thiết trang bị cho tổ chức. Cũng như phản ánh thành giá tiền của mỗi thiết bị dựa trên tính toán, cân đối nhu cầu mua sắm.

Đề xuất có hiệu lực khi nào?

Một tờ trình xin kinh phí để được xét duyệt ngoài nội dung chuẩn chỉnh, thực hiện trong mẫu thực hiện cần phải kèm theo các giấy tờ cần thiết chứng minh cho số tiền cần hỗ trợ. Như các thông tin về giá trị của thiết bị tham khảo trong thị trường. Tờ trình cần có sự xác nhận và chữ ký của thủ trưởng đơn vị thì mới có hiệu lực.

– Phải căn cứ trên thực tế cần thiết mua sắm cho đơn vị:

Về phía cơ quan nhận tờ trình thì sau khi nhận được tờ trình xin kinh phí mua sắm thiết bị phải cử thanh tra xem xét tình hình thực tế tại mỗi đơn vị. Để đảm bảo đúng nhu cầu, khi các thiết bị đó thực sự cần thiết trong hoạt động của đơn vị. Rồi mới cân nhắc, xem có thể xét duyệt tờ trình được không. Vì có khá nhiều tổ chức lợi dụng tờ trình để xin hỗ trợ tiền vào những mục đích không chính đáng, nhằm trục lợi cá nhân.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thủ tục hành chính trong mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
36 287.666
0 Bình luận
Sắp xếp theo