Bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

Bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh nhằm đẩy mạnh chất lượng và nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, nhân viên về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc thực hiện kỷ cương hành chính tại đơn vị, hướng tới xây dựng văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ. Trong bài viết dưới đây, Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc Mẫu cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh.

1. Cách viết Bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính

Kỷ luật, kỷ cương hành chính là những quy tắc ứng xử chung do đơn vị, tổ chức xây dựng dựa trên quy định chung của nhà nước, phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ thực hiện tại đơn vị, yêu cầu các thành viên trong đó phải thực hiện theo.

Những quy tắc này thường được đặt ra trong các đơn vị cơ quan nhà nước, cộng đồng dân cư đặt dưới sự quản lý của cơ quan nhà nước. Với các doanh nghiệp ngoài nhà nước, bộ quy tắc ứng xử sẽ có sự khác biệt, hướng tới triết lý làm việc, kinh doanh của doanh nghiệp.

Mẫu bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh là mẫu văn bản hành chính do người được yêu cầu cam kết lập nên, hoặc đôi khi sẽ có mẫu chung của đơn vị nhằm cam kết thực hiện các nội dung về văn hóa công sở, hành chính, xây dựng nếp sống văn minh tại địa phương.

Thông qua bản cam kết, nhằm đẩy mạnh chất lượng cán bộ và nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên viên về tầm quan trọng của việc thực hiện kỷ cương hành chính tại đơn vị, hướng đến xây dựng chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ và xây dựng văn hóa công sở văn minh, dân chủ.

Thông thường, không có mẫu chung với bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tuy nhiên, về nội dung và cách trình bày sẽ có những điểm chung đảm bảo cần phải có trong bản cam kết như sau:

  • Phần kính gửi chủ thể tiếp nhận bản cam kết, là cơ quan quản lý cấp cao hơn của cá nhân, tập thể viết cam kết.
  • Tên cá nhân, đơn vị viết cam kết.
  • Cơ sở pháp lý của bản cam kết: những kế hoạch, chỉ thị, công văn về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của chính phủ, cơ quan cấp trên.
  • Nội dung cam kết: chia ra 2 phần gồm kỷ cương hành chính và xây dựng nếp sống văn minh, dưa trên nhiệm vụ, chức năng của từng cơ quan đơn vị để xây dựng bộ tiêu chí phù hợp.

Việc thực hiện bản cam kết là cơ sở để đánh giá cán bộ quản lý, cán bộ, công chức, viên chức của mỗi cơ quan.

2. Mẫu bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính của cá nhân 

Mẫu bản cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính của cá nhân 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

Thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính;

xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”

Kính gửi: ………………………………..................................

Tôi tên là:.............................................................................................................................

Đơn vị:.................................................................................................................................

Thực hiện Kế hoạch số ................. ngày .......... của UBND tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trên địa bàn tỉnh......................;

Kế hoạch số ...... ngày .... của (cơ quan, đơn vị, địa phương) ..... về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh tại cơ quan .... (trên địa bàn)

Sau khi được quán triệt các nội dung Kế hoạch, tôi xin cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa văn minh cụ thể như sau:

  1. Về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

1.1. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền.

1.2. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan.

1.3. Không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; không tham gia, tổ chức, lôi kéo người khác đánh bạc; các trò chơi, loại hình cá cược ăn tiền, các tệ nạn xã hội khác dưới mọi hình thức.

1.4. Thực hiện đúng quy định về chế độ hội họp.

1.5. Không lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

  1. Về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

2.1. Giao tiếp, ứng xử văn minh ở công sở, nơi công cộng và tại nơi cư trú; thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định tại Bộ quy tắc ứng xử “Nụ cười....................”.

2.2. Nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; không trưng bày, lưu giữ, phát tán hình ảnh, nội dung văn hóa phẩm đồi trụy, tài liệu chống lại Đảng, Nhà nước.

2.3. Trang phục, đồng phục, đầu tóc gọn gàng, lịch sự; đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ.

2.4. Không hút thuốc trong cơ quan, nơi công cộng (trừ những nơi có bố trí khu vực được phép hút thuốc).

2.5. Không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực. Không nấu nướng trong giờ làm việc.

2.6. Chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông; không tham gia, xúi giục, kích động, bao che, tiếp tay… các hành vi vi phạm pháp luật của người khác.

2.7. Giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; gương mẫu chấp hành và vận động người dân thực hiện các nội quy, quy tắc nơi công cộng; không vi phạm các chuẩn mực về thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc.

Nếu vi phạm những quy định trên, tôi xin chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo cơ quan./.

………., ngày …..tháng…….năm 20.....

Họ và tên

(ký và ghi rõ họ tên)

3. Bản cam kết thực hiện nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan, đơn vị, địa phương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

BẢN CAM KẾT

Thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh

Kính gửi: ……………(1)…………………..

Tên cơ quan/đơn vị/ địa phương:.................................................................................

Tên cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý trực tiếp:.....................................................

Thực hiện Kế hoạch số .../KH-UBND ngày 25/01/2017 của UBND tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Kế hoạch số ...... ngày .... của (cơ quan, đơn vị, địa phương) ..... về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh tại cơ quan .... (trên địa bàn ....)

.......(2)................................ cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh cụ thể như sau:

1. Về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

1.1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính của Trung ương và của Tỉnh.

1.2. Rà soát, bổ sung, sửa đổi hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo phù hợp với các quy định hiện hành và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, trong đó cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao bảo đảm tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương, trật tự hành chính; cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định, chỉ đạo của cấp trên.

1.3. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện nghiêm chế độ họp, giao ban định kỳ hàng tháng để kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo và nội dung chỉ đạo của cấp trên. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ, chủ động nghiên cứu, trả lời các nội dung có liên quan khi được lấy ý kiến đảm bảo thời gian quy định.

1.4. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không được né tránh, đùn đẩy trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị khác hoặc chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên, chỉ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các hồ sơ khi đã đầy đủ thủ tục theo quy định. Thường xuyên tổ chức kiểm tra những việc do cấp trên phân công để chỉ đạo giải quyết dứt điểm, không để tồn đọng kéo dài, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương hàng quý, năm.

1.5. Cử người tham dự các cuộc họp do các cơ quan cấp trên và các đơn vị liên quan mời phải đúng thành phần và chịu trách nhiệm về nội dung phát biểu của người được cử dự họp, ý kiến phát biểu của người dự họp được coi là ý kiến, quan điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương đó.

1.6. Đánh giá đúng chất lượng, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bổ nhiệm, đào tạo bồi dưỡng… phù hợp với vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

1.7. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nhanh chóng khắc phục những tồn tại, hạn chế để tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tổ chức, có tính chất nghiêm trọng; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm.

1.8. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công tác tiếp công dân; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; Thủ trưởng các sở, ban, ngành thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân theo quy định, đồng thời bảo đảm các điều kiện vật chất cần thiết để công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật.

1.9. Thực hiện việc sắp xếp bài trí công sở đảm bảo tính khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc; tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại trụ sở cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng mất tài sản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị khi đang thực hiện nhiệm vụ và các cá nhân, tổ chức khi đến giao dịch tại cơ quan.

1.10. Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phối hợp và tạo điều kiện để các cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng tham gia phát hiện và góp ý, phê phán trước công luận đối với những hành vi vi phạm, gây sách nhiễu, phiền hà về thủ tục hành chính; đồng thời, cổ vũ, động viên kịp thời những điển hình tốt về tinh thần và thái độ phục vụ trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

1.11. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về kỷ luật, kỷ cương hành chính bao gồm cả giám sát của các cơ quan báo chí và nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục cấp các loại giấy phép, đăng ký tài sản, đăng ký kinh doanh, xuất nhập cảnh, thuế, hải quan, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký hộ khẩu, tuyển sinh, công chứng, chứng thực, khám chữa bệnh…

2. Về xây dựng nếp sống văn hóa văn minh

2.1. Thực hiện văn hóa, văn minh trong thực thi công vụ:

a) Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, hiệu quả; góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch công tác hàng năm; 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến trở lên”;

b) 80% trở lên cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tự học hoặc theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ;

c) Thực hiện tốt nghĩa vụ và đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật;

d) Nâng cao chất lượng các hoạt động dịch vụ công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao;

đ) Có sáng kiến, cải tiến quản lý; kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn.

2.2. Thực hiện nếp sống văn minh, môi trường văn hóa công sở:

a) 90% trở lên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

b) Không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mắc các tệ nạn xã hội; không sử dụng, tàng trữ, lưu hành văn hóa phẩm độc hại; không tuyên truyền và thực hiện các hành vi mê tín dị đoan;

c) Sinh hoạt cơ quan, đơn vị nề nếp; thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; quy chế dân chủ ở cơ sở; nội bộ đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ;

d) Không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hút thuốc lá nơi công sở; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; trang phục gọn gàng, lịch sự; cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; bài trí khuôn viên công sở theo thiết kế đã phê duyệt.

2.3. Gương mẫu chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

a) 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm vững, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương;

b) Không có người vi phạm pháp luật phải xử lý từ hình thức cảnh cáo trở lên; cơ quan an toàn, an ninh trật tự; không có người khiếu kiện vượt cấp, trái pháp luật;

c) Thực hiện tốt cải cách hành chính; 8 giờ làm việc có hiệu quả, quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách Nhà nước và các nguồn kinh phí được giao; không để xảy ra lãng phí, tham nhũng; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

Nếu vi phạm những quy định trên,....................(2)........................ xin chịu trách nhiệm trước ……….............................................(3).....................................................................

………., ngày …..tháng…….năm.....

Thủ trưởng cơ quan/đơn vị/địa phương

(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Chức danh Lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý trực tiếp.

(2) Tên cơ quan, đơn vị, địa phương.

(3) Đơn vị cấp trên quản lý nhận bản cam kết.

4. Bản cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong trường học 2023 - 2024

PHÒNG GD-ĐT................................

TRƯỜNG......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............., ngày... tháng... năm.....

BẢN CAM KẾT

Thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính;

xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh”

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân.........................

Tên đơn vị: Trường...................................

Thực hiện Kếhoạch số .....................ngày.......................của UBND tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trên địa bàn tỉnh .............................;

Kế hoạch số ....................ngày............................ của Ủy ban nhân dân huyện......................... về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên địa bàn ......................

Thực hiện Kế hoạch số.................... ngày......................của Phòng GD-ĐT............... về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong ngành giáo dục và đào tạo;

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị. Trường........................ cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động của nhà trường cụ thể như sau:

1. Về kỷ luật lao động:

1.1. Đối với nhà trường:

1.1.1. Những quy định phải tuân thủ thực hiện:

- Xử lý công việc thuộc thẩm quyền đảm bảo đúng quy định của pháp luật

- Chủ động phối hợp với các cớ quan, đơn vị, địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh, các tổ chức, đoàn thể … nhằm nâng cáo chất lượng công tác giáo dục khi có yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ họp, giao ban định kỳ hàng tháng

- Đánh giá chất lượng, trình độ của CB, CC, VC, người lao động làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, đào tạo, bổ nhiệm… phù hợp với vị trí ciệc làm, cơ cấu nghạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức.

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định và các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên.

- Kiên quyết thực hiện tinh giảm biên chế đối với CB, CC, VC, người lao động có năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo quy định. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong giải quyết công việc của người dân, doạnh nghiệp.

- Thực hiện nhiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân

Thực hiện nghiêm việc xử lý trách nhiệm đối với Người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra việc CB, CC, VC, người lao động thuộc quyền quản lý trực tiếp của mình có hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa văm minh,.

-Thực hiện sắp xếp bài trí công sở đảm bảo khoa học, hợp lý, đáp ứng yêu cầu công việc.

-Đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ tại tru sở cơ quan, đơn vị.

-Thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; phố hợp, tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, truyền thông tham gia phat hiện, góp ý, phê phán trước công luận đối với hành vi vi phạm về kỷ luật, kỷ cương.

- Xây dựng và thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục của đơn vị theo đúng quy định và các văn bản chỉ đạo của Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT; tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể trong trường đảm bảo có kế hoạch, hiệu quả và có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục.

1.1.2.Những việc không được thực hiện

- Thoái thác, đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ được giao, để quá hạn hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

- Trình vượt cấp hoặc chuyển công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình cho cơ quan khác hoặc lên cấp trên.

- Ban hành hoặc tham mưu cho các cơ quan có thẩm quyền các văn bản không đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt động tập thể không nằm trong chương trình giáo dục đã được phê duyệt, không đúng với thẩm quyên, chưa có sử đồng ý của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

- Tổ chức dạy thêm không đúng quy định. Thu chi sai quy định, lạm thu, thực hiện công tác xã hội hóa không đúng quy định.

- Gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng và bảo quản tài sản công, tang thiết bị, đồ dùng dạy học.

2.1. Đối với cán bộ, công chức , viên chức, người lao động, học sinh đang công tác, học tập tại nhà trường.

2.1.1.Những quy định phải tuân thủ:

- Tuân thủ các quy định của pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

-Thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ.

- Thực hiện đầy đủ và hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ được giao

- Tuân thủ nguyên tắc, tính thức bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền trong thực hiện nhiệm vụ công vụ.

- Tham dự các cuộc họp khi được mời đúng thành phần, đúng thời gian quy định, khi phát biểu tại cuộc họp phải chịu trách nhiệm về nội dung, ý kiến phát biểu của mình

- Cán bộ công chức là Người đứng đầu đơn vị và viên chức ngoài việc thực hiện các nội dung trên phải chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

- Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành nhiệm vụ đúngquy định của pháp luật. Không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Tâm huyết với nghề, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; có tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng của người học, đồng nghiệp và công đồng.

- Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, của nghành.

- Công bằng trong giáo dục, đánh giá đúng thực chất, năng lực của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng, lãng phí

- Giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thương yêu, trách nhiệm; quan tâm đến cuộc sống, hoàn cảnh gia đình học sinh để có biện pháp giáo dục phù hợp.

Cán bộ quản lý nhà trường, các tổ, nhóm chuyên môn phải chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và kết qủa hoạt động của đơn vị, tổ, nhóm chuyên môn.

2.1.2. Những việc không được làm

- CB, CC, VC phải tuân thủ quy định những việc không được làm theo quy định của Luật cán bộ, công chức; Luật viên chức; đối với CB, CC, VC, người lao động là Đảng viên phải thực hiện nghiêm túc 19 điều Đảng viên không được làm. Trong đó tập trung vào một số quy định đối với những việc không được làm sau:

-Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao.

- Sử dụng tài sản của nhà nước và nhân dân trái pháp luật.

- Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến hoạt động công vụ để vụ lợi.

- Tiết lộ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước dưới mọi hình thức

- Đưa thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến uy tín của đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân, tổ chức có liên quan

-Sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng

- Đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức

- Quan liêu, thờ ơ, vô cảm, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật, quy chế, quy định; gây khoa khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân

- Giam lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục

- Trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử , thành kiến người học; tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp

- Xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người học, đồng nghiệp, người khác; làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của đồng nghiệp và người khác.

- Tổ chức dạy thêm, học thêm trái với quy định.

- Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; đi muộn, về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nền nếp của nhà trường.

2.2. Đối với cha mẹ, người giám hộ và trẻ

2.2.1. Chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của pháp luật, của nhà trường, của hội cha mẹ học sinh, điều lệ hội cha mẹ học sinh

- Phối hợp giữa gia đình, nhà trường cùng chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện đáp ứng được mục tiêu giáo dục thep lứa tuổi

- Tích cực cập nhật các kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ theo khoa học

- Tích cực tham gia cùng với trẻ các hoạt động lễ hội, hoạt động ngoại khóa

- Thường xuyên trao đổi với giáo viên chủ nhiệm về tình hình của trẻ để có biên pháp phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ tốt nhất giúp trẻ phát triển tốt nhất

- Thông báo với giáo viên tại lớp khi trẻ nghỉ ít ngày. Thông báo với nhà trường và giáo viên khi trẻ nghỉ từ 3-5 ngày trở lên.

- Hướng dẫn trẻ bỏ rác đúng nơi quy định và giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường lớp, trường luôn sạch đẹp.

- Sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường hoạt động giáo dục khi đưa đón trẻ.

2.2.2. Những việc không được làm:

- Trẻ ốm phụ huynh cho trẻ nghỉ ở nhà nghỉ ngơi, chăm sóc, không đưa trẻ đến trường

- Không đưa trẻ đến trường nếu trẻ có những biểu biện của bệnh “Tay-chân-miệng” hoặc bệnh dịch mà phải đưa trẻ đi cơ sở y tế

- Không đưa trẻ tới trường trong trường hợp bị thương tật hoặc chưa phục hồi sức khỏe sau thời gian bị ốm

- Phụ huynh không tự ý vào phòng, lớp của trẻ

- Không cho trẻ dưới 10 tuổi đến đón em ở trường Mầm non

- Không làm cản trở giao thông khi đi đưa đón trẻ ở trường

- Không hái hoa, bẻ cành bứt lá, không vứt rác bừa bài, không để trẻ mang đồ dùng, đồ chơi ra khỏi trường, lớp

- Không nói tục, chửi bậy, nói to trong trường.

3. Thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia lễ hội.

3.1 Về việc cưới

- Đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, lành mạnh, tránh phô trương, lãng phí, phù hợp với phong tục, tập quán, truyền thống văn hóa của từng địa phương, dân tộc, tôn giáo.

- Âm nhạc trong đám cưới phải lành mạnh; vui tươi, âm thanh đảm bảo không được vượt quá độ ồn cho phép theo tiêu chuẩn Việt Nam; Không mở nhạc trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm.

- CB, CC, VC, Người lao động không sử dụng xe công phục vụ hoặc tham dự các hoạt động trong tiệc cưới.

3.2. Việc tang

- Tổ chức chu đáo, trang nghiêm, tiết kiệm, phù hợp với tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc.

- Không rải tiền Việt Nam, các loại tiền của nước ngoài, không rắc vàng mã trên đường đưa tang

- Không cử nhạc tang trước 6 giờ sáng và sau 22 giờ đêm, âm thanh loa máy không ảnh hưởng đến cộng đồng.

- Không để thi hài qua 48 giờ trong nhà; thực hiện việc đưa tang, chôn cất vào nghĩa trang đã được quy hoạch.

3.3. Tham gia lễ hội

- Trang phục đẹp, lịch sự, phù hợp với thuần phong mỹ tục và ứng sử có văn hóa. Giữ gìn vệ sinh cảnh quan môi trường không gian lễ hội; bỏ rác vào nơi quy định, không có tệ nạn xã hội nơi lễ

- Không tổ chức hoặc tham gia lễ hội trong những ngày làm việc, không sử dụng phương tiện công tham gia lễ hội (Trừ trường hợp được phân công thực hiện nhiệm vụ)

- Không đốt mã trong khu vực lễ hội; thắp hương theo quy định của Ban tổ chức lễ hội; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan.

Nếu vi phạm những quy định trên, Trường............................. xin chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân..................... và chấp nhận mọi hình thức kỷ luật.

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên)

5. Bản cam kết thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính sau kỳ nghỉ lễ, Tết 2024

UBND TỈNH...........................

UBND huyện...........................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:................., ngày... tháng... năm.....

 BẢN CAM KẾT

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc, nhất là các dịp lễ, Tết năm 20...

Cam kết thực hiện Quyết định số .../QĐ-UBND ngày.............. của UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh..............

Cam kết thực hiện Chỉ thị số .../CT-UBND ngày................... của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện nghiêm minh kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh......................

Chỉ thị số...../UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong xử lý công việc, nhất là dịp lễ, Tết năm 2024.

Cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm việc tại UBND huyện.................. cam kết thực hiện các nội dung cụ thể sau:

- Thường xuyên quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị; tăng cường công tác quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng thời gian làm việc trong cơ quan, đơn vị (đặc biệt tại bộ phận Tiếp công dân, Bộ phận Tiếp nhận và giải quyết TTHC).

- Tiếp tục tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ Kế hoạch, chương trình công tác của cơ quan, đơn vị; chú trọng quan tâm thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính và các nhiệm vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng, đúng thời gian, tiến độ được giao. Chủ động tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất, giám sát nội bộ việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tại đơn vị mình quản lý, nhất là các bộ phận liên quan đến quy trình, thủ tục, hồ sơ giải quyết TTHC với người dân, tổ chức, doanh nghiệp.

- Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thực hiện theo nhiệm vụ được phân công, chủ động giải quyết hồ sơ chuyên môn thuộc thẩm quyền đúng thời hạn, quy định của pháp luật. Bảo đảm 100% các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; các ý kiến phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức được xem xét và giải quyết theo quy định.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh chính quyền điện tử, chính quyền số; việc cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 để nâng cao tỷ lệ người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế giao dịch trực tiếp tại trụ sở.

- Thủ trưởng cơ quan chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả, chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ thủ tục hành chính và kết quả chuyển đổi số không đảm bảo yêu cầu đề ra, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình quản lý để xảy ra vi phạm.

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

+ Trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao phải đảm bảo thực hiện đúng quy trình, đúng thời hạn; không bỏ sót nhiệm vụ, đùn đẩy trách nhiệm, né tránh công việc. Nâng cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân; nghiêm cấm hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân, tổ chức và doanh nghiệp.

+ Tập trung triển khai công việc ngay sau các kỳ nghỉ Lễ, không để ảnh hưởng công việc chuyên môn, thời hạn giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức và công dân. Thực hiện tốt nội quy, quy chế tại cơ quan, đơn vị và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng, đi lễ hội; chủ động hạn chế và kiểm soát việc uống rượu, bia của bản thân (không sử dụng rượu, bia trong giờ nghỉ buổi trưa các ngày làm việc), thực hiện nghiêm quy định về an toàn giao thông.

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc ở các phòng ban thuộc UBND huyện.................. ký cám kết:

STTHọ và tên cán bộ, công chức, viên chức, người lao độngChức danh, phòng, ban công tác

Ký cam kết (Ký và ghi rõ họ tên)

1
2
3
4
5
6
...

Tập thể cán bộ, công chức làm việc tại UBND huyện................. cam kết thực hiện theo đúng nội dung đã ký cam kết. Nếu công chức nào vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

  • Công chức văn phòng UBND huyện
  • VP UBND tỉnh
  • Sở Nội vụ
  • Lưu VT, VP

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN.....................

(Ký tên, đóng dấu)

Trên đây Hoatieu.vn đã giới thiệu đến bạn đọc 4 mẫu cam kết thực hiện các nội dung về kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh chuẩn nhất 2024. Mời các bạn tham khảo các nội dung khác tại mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 9.485
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo