Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam 2023

Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam 2023 được dùng khi thân nhân muốn gặp người đang bị tạm giữ, tạm giam và gửi đơn lên các cơ quan có thẩm quyền để được xem xét. . Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giữ tạm giam là gì?

Tạm giam, tạm giữ là một biện pháp để đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử,…Việc gặp người thân đối với người bị giữ, bị tạm giam phải được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền.

Vì vậy, người thân của họ sẽ phải làm đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam (mẫu đơn thăm nuôi) để trình bày rõ nguyện vọng được gặp người thân của mình, trong đơn này bạn cần ghi rõ thông tin người nhà, thông tin người đang bị tạm giữ, tạm giam, ghi rõ lý do gặp, quan hệ với người được gặp,…

2. Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam số 1

Mẫu đơn xin gặp người bị tạm giam mới nhất 2023 hiện nay là mẫu TG8 ban hành theo Thông tư 01/2012/TT-BCA.

Dù Thông tư 01/2012/TT-BCA đã hết hiệu lực 01/01/2018. Nhưng Thông tư 01/2012/TT-BCA không có văn bản thay thế nên biểu mẫu đơn xin gặp người bị tạm giam, phạm nhân vẫn được sử dụng theo mẫu này.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIAM

Bị can:................

Kính gửi:(1)………………………………
(2)………………………………

Tên tôi là:……………………………….……Sinh ngày……../………/…..………

CMND/CCCD /Hộ chiếu số: ……….…….. Cấp ngày ..…/…./…….. Nơi cấp:……………

Nơi ĐKTT:……………………………………………..……………….

Chỗ ở hiện nay: ……………………………………………………...

Đơn vị công tác: …………………………………………………….

Xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam:

Họ và tên: ……………………………………sinh ngày….……/…….…/….………..

Nơi ĐKTT:………………………………………….……………………………………

Họ và tên cha:………………………..Họ và tên mẹ:…………….……..……………

Hành vi phạm tội:……………………………………..…………………………………

Bắt ngày:……..../…...…../……. Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày…..…../..……../……….

Quan hệ với người xin được gặp:……………………………………

Lý do gặp:………………………………………………………………

Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam (ghi họ tên, số CMND/CCCD, cấp ngày, tháng, năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp):

…………………………………………………………………………..….

………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………….……

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

…….., ngày …….. tháng …….. năm 20.…….
XÁC NHẬN
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỤ LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA GIÁM THỊ TTG/TRƯỞNG NTG
(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Đơn xin thăm gặp phạm nhân số 2

Đơn xin thăm gặp phạm nhân
Mẫu đơn thăm nuôi 2023 đúng quy định

Mời các bạn tham khảo bản text Đơn xin gặp người bị tạm giữ, tạm giam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GẶP NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ/TẠM GIAM

Kính gửi:(1) .....................................
(2) ...........................

Tên tôi là: .................................. sinh ngày ...../ ...../.........Giới tính: Nam/Nữ

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ....................... Cấp ngày ...../ ...../ ....... Nơi cấp: .........

Nơi ĐKTT: ...............................................................................

Chỗ ở hiện nay: ......................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................

Số điện thoại liên hệ: .............................................................

Xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam:

Họ và tên: ........................................ sinh ngày ...../ ...../..........

Nơi ĐKTT: .................................................................................

Họ và tên cha: ..................................... Họ và tên mẹ: .........................................

Hành vi phạm tội: ..................................................................................................

Bắt ngày: ...../ ...../ ......... Vào nhà tạm giữ/tạm giam ngày ...../ ...../ .........

Quan hệ với người xin được gặp: .............................................

Lý do gặp: .................................................................................

(Ví dụ: Đi thăm nuôi, đến thăm nom,....)

Những người cùng đi xin gặp người bị tạm giữ/tạm giam (ghi họ tên, số CMND/CCCD, cấp ngày, tháng, năm, nơi cấp, quan hệ với người xin được gặp).

.........................................................................................

..........................................................................................

.........................................................................................

.........................................................................................

........................................................................................

Tôi xin cam đoan chấp hành đúng các quy định của pháp luật./.

XÁC NHẬN
CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

..........., ngày ..... tháng ..... năm ..........

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ THỤ LÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý KIẾN CỦA GIÁM THỊ TTG/TRƯỞNG NTG
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu hồ sơ:

(1) Đơn vị thụ lý vụ án, (2) Giám thị TTG/Trưởng NTG; trường hợp chờ thi hành án thì chỉ ghi Giám thị TTG/Trưởng NTG

4. Giấy tờ cần xuất trình khi đi gặp người bị tạm giam, tạm giữ

Thân nhân đến thăm gặp phải xuất trình, một trong các loại giấy tờ tùy thân sau: Giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước công dân, giấy xác nhận là cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, người dưới 14 tuổi phải có giấy khai sinh; giấy tờ xác nhận về quan hệ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam. Trường hợp người đến thăm gặp không có giấy tờ chứng minh quan hệ thì phải có đơn đề nghị, có xác nhận của Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan có thẩm quyền; trường hợp người đến thăm gặp không có giấy tờ tùy thân thì đơn đề nghị thăm gặp phải dán ảnh và đóng dấu giáp lai vào ảnh.

5. Quy định khi đi gặp người tạm giam, tạm giữ 2023

Người bị tạm giữ được gặp thân nhân một lần trong thời gian tạm giữ, một lần trong mỗi lần gia hạn tạm giữ, kể cả ngày nghỉ, mỗi lần gặp không quá một giờ.

Người bị tạm giam được gặp thân nhân một lần trong một tháng, thời gian gặp trong giờ làm việc, mỗi lần gặp không quá một giờ. Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định cụ thể thời điểm người bị tạm giữ, người bị tạm giam gặp thân nhân.

Trường hợp người bị tạm giữ chuyển sang bị tạm giam hoặc người bị tạm giam mà thời gian tạm giam không đủ một tháng trong tháng đó thì vẫn được giải quyết gặp thân nhân một lần.

Thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định bằng văn bản việc cho gặp thân nhân, nêu rõ thời điểm được gặp thân nhân, cán bộ quản lý trong thời gian thăm gặp và gửi quyết định cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết. Người bị tạm giữ, người bị tạm giam được gặp không quá 03 thân nhân trong mỗi lần gặp; các trường hợp khác do thủ trưởng cơ sở giam giữ quyết định.

Trường hợp cơ quan đang thụ lý vụ án có yêu cầu giám sát, theo dõi việc thăm gặp thì thủ trưởng cơ sở giam giữ thông báo thời điểm thăm gặp cho cơ quan đang thụ lý vụ án biết để phối hợp.

Ngôn ngữ sử dụng trong thăm gặp là tiếng Việt, trường hợp là người dân tộc ít người hoặc người nước ngoài không biết tiếng Việt thì phải có phiên dịch hoặc cán bộ biết tiếng dân tộc hoặc tiếng nước đó tham gia.

Khi người bị tạm giữ, người bị tạm giam và thân nhân của họ có các yêu cầu về giao dịch dân sự, cơ quan đang thụ lý vụ án có trách nhiệm phối hợp với cơ sở giam giữ để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
15 81.285
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo