Mẫu phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành chi bộ 2024

Việc phân công công tác cho đảng viên được tiến hành ở chi bộ hằng năm và được bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ trong năm. Những yêu cầu, trách nhiệm, công việc cụ thể của bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ và ủy viên sẽ được viết trong Mẫu phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành chi bộ. Dưới đây Hoatieu.vn sẽ hướng dẫn các bạn cách viết và chia sẻ một số mẫu sưu tầm, xin mời các bạn tham khảo.

1. Hướng dẫn phân công công tác cho Đảng viên hằng năm

Yêu cầu: 

  • Bảo đảm để mỗi đảng viên trong chi bộ (kể cả đảng viên sinh hoạt đảng tạm thời) đều được phân công nhiệm vụ cụ thể, phù hợp với khả năng, điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe.
  • Tiến hành ở chi bộ hằng năm và được bổ sung, điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ của chi bộ trong năm; kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công là cơ sở để xem xét đánh giá chất lượng đảng viên hằng năm.

Nội dung phân công

Trên cơ sở thực hiện Điều lệ Đảng; chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao, chi bộ tiến hành phân công công tác cho đảng viên như sau:

(1) Đối với đảng viên đang công tác trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp ...

- Thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ chuyên môn do chính quyền, cơ quan, đơn vị giao.

- Thực hiện chức trách, nhiệm vụ do tổ chức đảng, đoàn thể phân công.

- Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh.

- Thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú theo Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

(2) Đối với đảng viên ở xã, phường, thị trấn

- Đảng viên là công chức cơ sở:

Thực hiện các nội dung tương tự tại (1) và một số nhiệm vụ của đảng viên không phải là công chức cơ sở nêu dưới đây.

- Đảng viên không phải là công chức cơ sở:

+ Thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng.

+ Thực hiện hoặc tham gia thực hiện một số chuyên đề như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; làm kinh tế hộ gia đình; xây dựng thôn, xóm, tổ dân phố sạch đẹp văn minh và xây dựng gia đình văn hóa; phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn, đoàn kết khu dân cư; giúp đỡ hộ gia đình xóa đói giảm nghèo...

+ Theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng; giúp đỡ các tổ chức quần chúng hoạt động và tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, hội viên phấn đấu vào Đảng.

- Đối với đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng thực hiện nhiệm vụ đảng viên theo quy định tại Điều 2 Điều lệ Đảng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và sức khỏe của đảng viên; giáo dục gia đình, con cháu chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương và xây dựng gia đình văn hóa.

Phương pháp tiến hành

(1) Đối với chi bộ (kể cả chi bộ cơ sở)

- Hằng năm (vào dịp đầu năm) chi ủy (hoặc bí thư chi bộ) rà soát, điều chỉnh việc phân công công tác trong năm cho từng đảng viên, báo cáo chi bộ.

- Chi bộ thảo luận, ra nghị quyết về việc phân công công tác cho từng đảng viên; phân công chi ủy viên theo dõi, kiểm tra và báo cáo chi bộ kết quả thực hiện công tác của đảng viên, nơi chưa có chi ủy thì đồng chí bí thư chi bộ thực hiện.

- Căn cứ nhiệm vụ được phân công, đảng viên xây dựng kế hoạch thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện trong các kỳ sinh hoạt chi bộ.

- Cuối năm, đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công và tự đánh giá chất lượng đảng viên trước chi bộ để chi bộ xem xét, đánh giá chất lượng đảng viên theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

(2) Đảng ủy cơ sở

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các chi bộ trực thuộc tổ chức thực hiện các nội dung tại (1).

- Chỉ đạo các tổ chức chính quyền, đoàn thể quần chúng trực thuộc kịp thời thông báo cho chi bộ về nhiệm vụ chuyên môn đã giao cho cán bộ, công chức và nhiệm vụ được đoàn thể quần chúng phân công cho đoàn viên, hội viên là đảng viên của chi bộ.

- Hằng năm tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả thực hiện việc phân công công tác cho đảng viên lên cấp ủy cấp trên.

(3) Các cấp ủy cấp trên cơ sở

Lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các cấp ủy trực thuộc thực hiện việc phân công công tác cho đảng viên; kịp thời biểu dương khen thưởng tổ chức đảng thực hiện tốt, nhắc nhở tổ chức đảng thực hiện chưa tốt.

2. Mẫu phân công nhiệm vụ của chi bộ

ĐẢNG BỘ ……..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY …….

…………, ngày... tháng.... năm 2022
Số ……-QĐ/ĐU

QUYẾT ĐỊNH
Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí đảng viên làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho chi ủy, chi bộ

-----

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Quy định số 127-QĐ/TW ngày 01/3/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Đảng ủy ngày /2022;

- Căn Cứ nghị quyết phiên họp Đảng ủy ngày /2022,

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ.................... QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho cán bộ, đảng viên làm nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm các đồng chí có tên sau:

(1) Đồng chí................................. Có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trong

công tác văn phòng, tổng hợp, thực hiện các nhiệm vụ: dự thảo chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, kết luận, báo cáo tháng, quý, năm, sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ và theo chỉ đạo của Đảng ủy và đồng chí Đảng ủy viên phụ trách.

(2) Đồng chí................................. Có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trong

công tác Tuyên giáo, thực hiện các nhiệm vụ: dự thảo chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác tuyên giáo; ………………….dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết công tác tuyên giáo và theo chỉ đạo của Đảng ủy và đồng chí Đảng ủy viên phụ trách.

(3) Đồng chí................................. Có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc trong

công tác Tổ chức của Đảng ủy, thực hiện các nhiệm vụ: dự thảo chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết, kết luận về công tác tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên;……………………….. dự thảo báo cáo sơ kết, tổng kết công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của chi bộ và theo chỉ đạo của Đảng ủy và đồng chí Đảng ủy viên phụ trách.

(4) Đồng chí ……………….: Có nhiệm vụ giúp Đảng ủy trong công tác tài chính của Đảng bộ; thu, chi đảng phí và các khoản kinh phí khác của Đảng bộ; trực tiếp quản lý con dấu và theo dõi sổ công văn đi, đến của Đảng ủy theo quy định.

(5) Đồng chí ……..,: Có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc ………..

Điều 2. HĐND, UBND, MTTQ và các đoàn thể, các chi bộ và các đồng chí có tên trên có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

T/M ĐẢNG ỦY

- ......,BÍ THƯ
- Như Điều 2 và các đ/c chi ủy viên,
- Lưu

3. Mẫu phân công nhiệm vụ trong BCH chi bộ

Phân công nhiệm vụ

ĐẢNG ỦY ………………………………

CHI BỘ …………………….

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………………, ngày … tháng … năm 20…

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCH CHI BỘ

Nhiệm kỳ 20…- 20…

Căn cứ Quyết định số …- QĐ/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Ban Thường vụ Đảng ủy ……………… về việc chuẩn y kết quả bầu BCH, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ …………………… nhiệm kỳ 20… - 20…;

Căn cứ Quy chế làm việc của BCH, Chi bộ nhiệm kỳ 20… - 20… và Nghị quyết Hội nghị BCH Chi bộ ngày … tháng … năm 20…, BCH Chi bộ phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong BCH như sau:

1. Đồng chí ……………….. - Bí thư chi bộ

Chịu trách nhiệm trước Đảng bộ ……………… về toàn bộ hoạt động của Chi bộ. Phụ trách chung và lãnh đạo trực tiếp các công tác sau:

1.1. Công tác chính trị, tư tưởng

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng giám sát mọi hoạt động của đơn vị theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Quy chế, Nội quy của Nhà trường.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên và quần chúng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, tư tưởng cơ hội, thực dụng, cục bộ, những hành vi nói, viết và làm trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; những biểu hiện mất dân chủ, tác phong quan liêu, thiếu tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác và ý thức tổ chức, kỷ luật, phòng chống sự suy thoái về phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

1.2. Công tác xây dựng Đảng

Đề ra chủ trương, nhiệm vụ và biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ và đội ngũ đảng viên nhất là việc phát hiện và đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực trong nhà trường; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu.

Giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện để đảng viên thực hiện nhiệm vụ học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt.

Tạo nguồn và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn và quy trình. Giới thiệu sinh hoạt Đảng của chi bộ.

1.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh và quốc phòng

Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ công tác chính trị nội bộ, an ninh và quốc phòng theo đúng đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản của Nhà nước và của Nhà trường.

Thực hiện Quy chế dân chủ của Trường, phát huy quyền làm chủ của đảng viên và công chức, viên chức, nhân viên, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, trù dập và các biểu hiện tiêu cực khác.

1.4. Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng

Thực hiện công tác kiểm tra đảng hàng năm theo kế hoạch và đột xuất theo yêu cầu. Chịu trách nhiệm giải quyết các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đơn vị.

1.5. Mối quan hệ

Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Chi bộ với Đảng ủy, Ban Giám hiệu, chính quyền đơn vị, các tổ chức liên quan thông qua Quy chế làm việc của BCH và Chi bộ.

2. Đồng chí ……………….. - Phó Bí thư Chi bộ

Giúp đồng chí Bí thư Chi bộ điều hành các công việc được phân công, lãnh đạo trực tiếp các mảng công tác sau:

2.1. Công tác tổ chức cán bộ, chế độ chính sách

- Lãnh đạo đơn vị tham mưu xây dựng và thực hiện chủ trương về kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và quy chế hoạt động của Trường.

- Lãnh đạo đơn vị tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ và nhận xét, đánh giá, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển đối với cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của cấp uỷ.

- Lãnh đạo đơn vị tham mưu thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với người lao động.

2.2. Công tác pháp chế

2.3. Giúp Bí thư Chi bộ lập chương trình công tác hàng năm, hàng quý

Nắm vững nhiệm vụ trọng tâm trong từng thời gian, chuẩn bị các vấn đề cần đề xuất để đưa ra hội nghị chi bộ xem xét quyết định; giúp Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung các cuộc họp của chi bộ; bảo đảm cho sinh hoạt của chi bộ đúng định kỳ, đúng thủ tục, đúng nguyên tắc; không ngừng tăng cường đoàn kết nội bộ BCH và toàn chi bộ; làm công tác tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và các sự kiện khác của Chi bộ.

2.4. Công tác báo cáo

Giúp Bí thư lập báo cáo của Chi bộ theo yêu cầu của Đảng ủy các cấp.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao trong BCH theo kế hoạch tháng, quý, năm phục vụ cho các cuộc họp tổng kết, rút kinh nghiệm của BCH, Chi bộ và đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên hàng năm.

2.5. Các công tác khác theo yêu cầu của BCH chi bộ.

3. Đồng chí …………………… - Ủy viên BCH

Giúp đồng chí Bí thư Chi bộ điều hành các công việc được phân công, lãnh đạo trực tiếp các công tác sau:

3.1. Công tác hành chính, tổng hợp; thi đua, khen thưởng, kỷ luật

2.2. Công tác đoàn thể

Lãnh đạo hoạt động của Tổ Công đoàn, Nữ công thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định và điều lệ của tổ chức đoàn thể.

Yêu cầu Tổ Công đoàn thể lập kế hoạch hoạt động hàng năm, quý, tháng để tổng hợp báo cáo BCH Chi bộ thông qua. Kiểm tra, đánh giá các hoạt động đoàn thể thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

3.3. Công tác dân vận

Kịp thời phổ biến quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của Nhà trường, thường xuyên bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, kiến thức và năng lực công tác cho cán bộ, đảng viên.

3.4. Thư ký các cuộc họp BCH; cập nhật, lưu trữ hồ sơ chi bộ; thu, chi, nộp đảng phí lên cấp trên theo quy định của điều lệ Đảng.

3.5. Các công tác khác theo yêu cầu của BCH chi bộ.

Nơi nhận: T/M BCH CHI BỘ

- TV Đảng ủy Trường; BÍ THƯ

- Bí thư, P.Bí thư Chi bộ;

- Đảng viên;

- Trưởng phòng;

- Lưu HS chi bộ.

4. Mẫu phân công nhiệm vụ trong Ban chấp hành chi bộ trường học

ĐẢNG ỦY XÃ ...........

CHI BỘ TRƯỜNG THCS ...........

*

Số:… - QĐ/CB

Đảng Cộng Sản Việt Nam

............., ngày.....tháng.....năm........

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ Chi uỷ và các đảng viên trong chi bộ

Nhiệm kỳ 2022 – 2024

CHI UỶ CHI BỘ TRƯỜNG THCS ...........

Căn cứ vào Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số …-QĐ/ĐU ngày … của Đảng ủy xã ............. về việc chuẩn y kết quả bầu cử Chi ủy, Phó Bí thư Chi bộ Trường THCS ............. nhiệm kỳ 2022- 2024;

Căn cứ Quy chế làm việc của Chi bộ trường THCS ............. nhiệm kỳ 2022-2024;

Thực hiện Nghị quyết số …-NQ/CB ngày 9/01/2020 về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kì 2022- 2024 của Chi bộ trường THCS ..............

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công nhiệm vụ cho các đồng chí trong chi uỷ và các Đảng viên trong Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2024 (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thực hiện trong suốt nhiệm kỳ 2022-2024.

Điều 3. Ban giám hiệu, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và các đồng chí có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã (để báo cáo)

-Đảng viên(thực hiện);

- Lưu chi bộ.

T/M CHI ỦY CHI BỘ

PHÓ BÍ THƯ

DANH SÁCH PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CHI UỶ VÀ ĐẢNG VIÊN TRONG CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022 – 2024

(Kèm theo Quyết định số: …/QĐ ngày … tháng 01 năm 2022)

1. Đồng chí:..........................

- Chỉ đạo mọi hoạt động chung

2. Đồng chí: ................Phó Bí thư chi bộ

- Phụ trách chung, công tác tổ chức – cán bộ, lãnh đạo mọi hoạt động của Chi bộ; phụ trách công tác tư tưởng, chính trị. Triển khai việc thực hiện Chỉ thi, Nghị quyết .

- Dự thảo các Nghị quyết của Chi bộ;

- Chủ trì các cuộc họp của Chi bộ;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác khen thưởng, kỷ luật;

- Họp và phản ánh tình hình của Chi bộ với Đảng cấp trên;

Theo dõi, giám sát hoạt động và nâng cao chất lượng hiệu quả công việc tổ Văn phòng.

- Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác phát triển đảng (kết nạp, chuyển chính thức)

- Công tác thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị;

- Phụ trách chuyên môn, giáo dục ngoài giờ lên lớp, công tác CSVC.

- Phụ trách công tác công đoàn của nhà trường, xây dựng cơ quan văn hóa.

- Theo dõi, giám sát hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục của tổ Sinh-Hóa-Địa-C,Nghệ

3. Đồng chí:................. – Chi ủy viên Chi bộ

- Điều hành các cuộc họp chi bộ khi đồng chí Phó Bí thư chi bộ vắng mặt.

- Ghi sổ nghị quyết chi ủy

- Làm các loại hồ sơ để chi bộ xem xét và quyết nghị;

- Phụ trách công tác tài chính của chi bộ;

- Theo dõi, giám sát hoạt động và nâng cao chất lượng giáo dục bộ môn Toán.

4. Đồng chí:..............................

- Phụ trách hoạt động của tổ chức Đoàn - Đội, công tác lao động vệ sinh.

- Phụ trách công tác duy trì nề nếp của nhà trường. Theo dõi giúp đỡ hoạt động Đội TNTPHCM.

- Lập kế hoạch, tổ chức, quản lý các chương trình hoạt động cho đội viên, học sinh trong nhà trường theo kế hoạch của ngành Giáo dục, chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Hội đồng Đội các cấp. Bồi dưỡng đội ngũ phụ trách chi đội, ban chỉ huy Đội các cấp.

- Tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi môn âm nhạc, phụ trách các chương trình hoạt động văn nghệ ca múa nhạc của nhà trường.

5. Đồng chí:.............................

- Phụ trách việc chấp hành kỷ luật, giữ gìn đoàn kết nội bộ trong cơ quan. công tác tuyên truyền, dân vận của chi bộ.

- Phụ trách việc thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí và hoạt động của tổ chức chi đoàn giáo viên.

- Phụ trách nguyên tắc tập trung dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng.

- Phụ trách hoạt động và chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục của môn Công nghệ. Nghề vi sinh dinh dưỡng

- Dìu dắt, giúp đỡ quần chúng tổ KHTN vào hàng ngũ của Đảng

6. Đồng chí:.......................

- Theo dõi, giám sát hoạt động và nâng cao hiệu quả công tác lao động, duy trì cảnh quan môi trường Xanh-Sạch-Đẹp-An toàn; công tác đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị.

- Phụ trách hoạt động và chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục của của tổ KHTN.

- Dìu dắt, giúp đỡ quần chúng tổ KHTN vào hàng ngũ của Đảng

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động chuyên môn, chỉ đạo hoạt chuyên môn của tổ KHTN. Báo cáo các hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn định kỳ hàng tháng, học kì và cuối năm học

7. Đồng chí:.........................

- Ghi Nghị quyết, biên bản của chi bộ

- Phụ trách công tác xây dựng đảng, công tác tuyên truyền.

- Phụ trách hoạt động và chịu trách nhiệm chất lượng giáo dục của của tổ KHXH.

- Dìu dắt, giúp đỡ quần chúng tổ KHXH vào hàng ngũ của Đảng

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động chuyên môn, chỉ đạo hoạt chuyên môn của tổ KHXH. Báo cáo các hoạt động chuyên môn của tổ chuyên môn định kỳ hàng tháng, học kì và cuối năm học

8. Đồng chí:.........................

- Phụ trách việc thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, học tập Nghị Quyết, các Quy định của Đảng.

- Phụ trách việc thực hiện Quy chế làm việc của Chi bộ.

- Phụ trách công tác thanh tra trong nhà trường.

9. Đồng chí:...............................

- Phụ trách công tác văn hóa văn nghệ. Tham gia giảng dạy môn Địa lý.

- Phụ trách phần tài chính Công Đoàn.

- Dìu dắt, giúp đỡ quần chúng tổ KHXH vào hàng ngũ của Đảng

10. Đồng chí:...............................

- Phụ trách hoạt động của tổ Văn phòng. Kiêm nhiệm thủ quỹ nhà trường

- Phụ trách công tác thư viện, phụ tá thí nghiệm. Tham gia công tác tuyển sinh đầu cấp (lớp 6)

11. Đồng chí:...........................

- Phụ trách bộ môn Tiếng Anh trong nhà trường.

12. Đồng chí:...........................

- Nhắc nhở, đôn đốc học sinh trong các hoạt động ngoại khóa

- Giảng dạy bộ môn Ngữ văn

- Dìu dắt, giúp đỡ quần chúng tổ KHXH vào hàng ngũ của Đảng

- Tham gia công tác tuyển sinh đầu cấp (lớp 6)

Trên đây là các mẫu phân công nhiệm vụ chi bộ mới nhất mà Hoatieu.vn đã cập nhật, bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
14 57.418
0 Bình luận
Sắp xếp theo