Bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện

Bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện đưa ra những cam kết không sử dụng, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy. Hoatieu.vn mời các bạn tham khảo mẫu cam kết không sử dụng ma túy trong bài viết này.

1. Bản cam kết không sử dụng ma túy, chất gây nghiện là gì?

Bản cam kết không sử dụng ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện là văn bản hành chính được lập ra (do học sinh, sinh viên, cán bộ công chức, người lao động viết) nhằm cam kết với nhà trường, chính quyền địa phương, cơ quan công an có thẩm quyền, đơn vị công tác về việc không sử dụng chất cấm như ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện.

Hiện nay, trong tình hình tệ nạn xã hội ngày càng gia tăng, các nhà trường, đơn vị, doanh nghiệp thường yêu cầu học sinh, sinh viên, người lao động viết cam kết không sử dụng ma túy, chất gây nghiện, chất kích thích, nhằm mục đích tuyên truyền về tác hại và giáo dục phòng chống ma túy. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của người viết cam kết về việc phòng tránh ma túy, chất gây nghiện, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự ở địa phương.

Mẫu bản cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện ghi lại thông tin người lập bản cam kết, kèm theo nội dung cam kết không sử dụng ma túy và các chất kích thích, gây nghiện.

2. Cách viết bản cam kết không sử dụng ma túy

Bản cam kết không sử dụng ma túy, chất kích thích, chất gây nghiện nên được trình bày theo thể thức văn bản hành chính, cách diễn đạt gọn gàng, mạch lạc, không tẩy xóa, thể hiện rõ nội dung cam kết của bản thân không sử dụng ma túy với người đọc/người nhận bản cam kết.

Cụ thể bản cam kết gồm những nội dung như sau:

  • Phần đầu trang: Tên đơn vị, tổ chức, trường học nơi người viết cam kết đang học tập, công tác; tiêu ngữ, quốc hiệu.
  • Thông tin cơ bản của người viết cam kết: họ tên, năm sinh, địa chỉ, nơi học tập/công tác, chức danh (nếu có)...
  • Nội dung cam kết: không thử, không sử dụng các chất ma tuý, gây nghiện; sống và học tập, làm việc theo pháp luật, không vi phạm pháp luật; báo ngay cho cơ quan công an khi thấy có dấu hiệu nghi ngờ về ai đó sử dụng chất cấm tại nơi công tác, địa phương...
  • Cuối cùng là chữ ký của người viết và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.
Bản cam kết phòng chống ma túy trong trường học
Bản cam kết phòng chống ma túy trong trường học

3. Bản cam kết phòng chống ma túy trong trường học (2 mẫu)

Bản cam kết không sử dụng ma túy, chất gây nghiện trong nhà trường do giáo viên, học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh lập nên, có sự chứng kiến của giáo viên chủ nhiệm, ban giám hiệu, có thể có cả cơ quan công an khi ký cam kết.

Mẫu 1:

PHÒNG GD&ĐT.............................

TRƯỜNG...................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT

KHÔNG SỬ DỤNG MA TUÝ VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH, GÂY NGHIỆN

NĂM HỌC 20…-20…

- Họ và tên:..................................................................., Sinh ngày: ......./…..../..............

- Giới tính:........................................................................................................................

- Dân tộc:.......................................................... Tôn giáo:...............................................

- Chức vụ::.......................................................................................................................

- Nơi cư trú hiện nay:.......................................................................................................

- Nhiệm vụ được phân công:...........................................................................................

- Hiện đang công tác tại trường ………………………………………………………..........

Xin được cam kết nhất trí phối hợp thực hiện những nội dung sau:

+ Tuyệt đối không thử, không sử dụng các chất ma tuý, thuốc tân dược kích… Nếu phát hiện người mua bán, sử dụng ma tuý trong trường học tôi sẽ báo cáo ngay cho Ban chỉ đạo phòng, chống cuả nhà trường.

+ Thường xuyên thông báo cho nhau về tình trạng sức khỏe và sự bất thường của bản thân cũng như của học sinh.

+ Thực hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi biểu hiện sử dụng ma tuý và các chất kích thích gây nghiện…trong học đường theo thông tư 31/2009/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 9 năm 2009 của Bộ GD-ĐT ban hành ngày 22/3/2002 v/v quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Tôi xin chịu trách nhiệm về cam kết của mình trước Nhà trường cũng như trước Pháp luật nếu tôi vi phạm một trong những điều trong cam kết./.

………, ngày … tháng … năm 20…

Xác nhận của Hiệu trưởng

(Ký tên và đóng dấu)

Người viết cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu 2:

TRƯỜNG.......................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

................, ngày... tháng... năm.....

BẢN CAM KẾT

KHÔNG SỬ DỤNG MA TUÝ VÀ CÁC CHẤT KÍCH THÍCH,GÂY NGHIỆN TRONG HỌC SINH-SINH VIÊN NĂM HỌC 20...-20...

Chúng tôi gồm:

1 / Ông ( Bà ):……………………………………là Phụ huynh em:…………………………

Hiện học lớp:………thuộc Trường:……………………………………................................

Địa chỉ gia đình:………….…………………………… Số điện thoại:……………................

2 / Giáo viên:………………………………………Chủ nhiệm lớp:………………….............

Điạ chỉ liên hệ:………………………………………..…. Số điện thoại:…………….............

3 / Ông bà :……………………………………Chức vụ:………………………………….........

Đại diện ban chỉ đạo phòng chống tội,phạm, ma tuý nhà trường (Ban chỉ đạo 138) cam kết nhất trí phối hợp thực hiện những nội dung sau :

a) Em :…………….....…………….. tuyệt đối không thử, không sử dụng các chất ma tuý, thuốc tân dược kích thích và các chất gây nghiện như rượu, thuốc lá… Nếu phát hiện ngưòi mua bán, sử dụng ma tuý trong trường học cần báo cáo cho Ban chỉ đạo 138 qua “hộp thư kín” cuả nhà trường.

b) Thường xuyên thông báo cho nhau về sự rèn luyện đạo đức, tình trạng bất thường của học sinh/sinh viên.

c) Gia đình, nhà trường phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác giáo dục, quản lý học sinh/sinh viên.

d) Thực hiện ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi biểu hiện sử dụng ma tuý và các chất kích thích gây nghiện… trong học sinh -sinh viên.

Cam kết này được lập thành 02 bản để ba bên lưu giữ thực hiện cam kết và 1 bản để Hiệu trưởng nhà trường chứng kiến quản lý chung./.

Học sinh - Sinh viên 

(Ký tên)

GVCN lớp

(Ký tên)

Phụ huynh học sinh - Sinh viên

(Ký tên)

Xác nhận của Hiệu trưởng

(Ký tên, đóng dấu)

4. Bản cam kết phòng chống ma túy của sinh viên (2 mẫu)

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

***

BẢN CAM KẾT

VỀ PHÒNG CHỐNG MA TÚY VÀ TỘI PHẠM

Kính gửi:- Ban Giám hiệu Trường Đại học........................
- Ban Chỉ đạo phòng ngừa, đấu tranh chống ma túy và chống tội phạm Trường Đại học....................................

Tôi tên là:............................................................ Sinh ngày:.........................................

Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................................

.......................................................................................................................................

Hiện nay là sinh viên lớp:................ Khoa: .........................Khóa:................................

MSSV ................................ Email .......................................Điện thoại.........................

Căn cứ vào Thông tư số 7581/LĐHĐ ngày 16-10-1996 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng ngừa và đấu tranh chống ma túy trong học sinh, sinh viên và thanh thiếu niên; Căn cứ vào Công văn số 347/CTCT ngày 13-01-2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc hướng dẫn thực hiện chương trình chống tội phạm.

Tôi xin hứa:

1. Thực hiệc tốt quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nội quy phòng ngừa, đấu tranh chống ma túy và tội phạm trong học sinh, sinh viên trong suốt thời gian học tập tại trường.

2. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của nhà trường, xây dựng nếp sống văn minh lãnh mạnh, tích cực tham gia vào những hoạt động của Đoàn TNCS và Hội sinh viên trong nhà trường.

3. Bản cam kết này có sự chứng thực của địa phương và chữ ký của phụ huynh để làm bằng chứng sau này nếu không thực hiện đúng cam kết, bản thân tôi và gia đình chịu
trách nhiệm trước pháp luật của Nhà nước./.

.............., ngày... tháng... năm.....

Chứng thực của địa phương

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ huynh sinh viên

(Ký tên)

Người cam kết

(Ký tên)

Mẫu 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

***

BẢN CAM KẾT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Kính gửi: Ban Chỉ đạo phòng, chống ma túy Trường Đại học................

Tôi tên là:............................................................Sinh ngày:......................................

Sinh viên năm thứ nhất ngành:.......................................Trường Đại học.................

Là sinh viên mới nhập học, tôi được biết sinh viên các trường thành viên và các Khoa, phân hiệu trực thuộc Trường Đại học...................... trong những năm vừa qua đã tích cực tham gia công tác phòng, chống ma túy và đã được UBND Tỉnh ...................., Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao. Chính vì vậy, những sinh viên đến nhập học tại Trường Đại học........................ cần phải phát huy, không để ma túy xâm nhập học đường.

Thực hiện luật phòng, chống ma túy và tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đấu tranh phòng, chống ma túy, bản thân tôi cam kết:

1. Không sử dụng và lôi kéo rủ rê bạn bè tiêm chích, hút, hít ma túy dưới bất kì hình thức nào.

2. Không tham gia vào các hoạt động vận chuyển, buôn bán trái phép và tàng trữ các vật phẩm có liên quan đến chất ma túy.

3. Kiên quyết đấu tranh, tố giác những người khác có hành vi, vi phạm về ma túy.

4. Tham gia tích cực các hoạt động trong phong trào phòng, chống ma túy do nhà trường tổ chức, chấp hành nghiêm chỉnh luật phòng chống ma túy.

5. Chịu sự kiểm tra, làm các Test xét nghiệm đột xuất của nhà trường khi bị nghi ngờ sử dụng các chất ma túy.

Tôi xin cam kết với Trường Đại học........................ không bao giờ vi phạm những điều đã nêu trên. Nếu vi phạm, tôi chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và trước pháp luật./.

................, ngày... tháng... năm.....

Người viết cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là 4 mẫu cam kết không sử dụng ma túy năm 2024. Mời các bạn tham khảo các nội dung khác tại mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 12.933
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo