Báo cáo Ngày hội đọc sách 2024 mới nhất

Ngày sách Việt Nam diễn ra vào ngày 21/4 hàng năm, thông thường sau khi tổ chức ngày hội đọc sách xong các trường học thường phải báo cáo kết quả gửi lên phòng Giáo dục & Đào tạo. Báo cáo Ngày hội đọc sách là mẫu dùng để kết quả của công tác tổ chức, triển khai phong trào đọc sách năm 2023.

Báo cáo Ngày hội đọc sách là dịp để tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội. Trong ngày này, ở các nhà trường thường diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm phát triển phong trào đọc sách, xây dựng văn hóa đọc đối với các em học sinh. Sau ngày hội đọc sách, các cơ quan, nhà trường phải làm Báo cáo Ngày hội đọc sách để thống kê, tổng kết lại quá trình tổ chức và tham gia. Dưới đây là 6 mẫu Báo cáo kết quả sau khi đọc sách, mời các bạn tham khảo.

1. Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam 21/4

Dưới đây là một ví dụ mẫu báo cáo ngày hội đọc sách thực tế của trường, đưa ra kết quả tổ chức buổi lễ, qua đó đánh giá những điều làm được và những điều chưa làm tốt để rút kinh nghiệm cho đợt sau. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
--------------

Số: /BC-…………, ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO
Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam tại ………… năm …….

I. Công tác chỉ đạo

- Thực hiện công văn số ……… của sở Giáo dục đào tạo ……. về việc tổ chức ngày hội sách Việt Nam lần thứ … năm ………..

- Thực hiện kế hoạch số ………….. ngày …….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện ………….. về việc tổ chức thực hiện tổ chưc ngày sách Việt Nam lần thứ …. Trường ……………………. xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện trong toàn thể CB-GV-CNV, PHHS và toàn thể học sinh nhà trường.

II. Kết quả cụ thể khai mạc

1. Tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Thời gian tổ chức:

+ Từ ngày …….. đến ……: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ.

+ Ngày …………. Tổ chức lễ khai mạc

+ Từ ngày …….. đến ……: Treo băng rôn tại nhà trường.

+ Ngày ………… gửi kế hoạch đến các bộ phận Công Đoàn, TPT, toàn thể CB-GV-CNV nhà trường.

+ Từ ngày …….. đến ……: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và các hoạt động tại thư viện nhà trường.

2. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng

- Treo cờ, băng rôn trước cổng trường với nội dung “Sách là nguồn của cải quý bái của nhân loại và là di sản xứng đáng của các thế hệ và các quốc gia”.

- Thời gian tổ chức Lễ khai mạc: …..h00 ngày ………….

- Địa điểm: Trường ………………………...

- Số người tham gia: ………. người (bao gồm Tập thể CB-GV-CNV Trường và toàn thể học sinh trong trường).

Quán triệt cho cán bộ, giáo viên và học sinh hiểu được giá trị tích cực của ngày sách trong đòi sống cộng đồng, đồng thòi phát huy hiệu quả phong trào đọc, hình thành thói quen đọc sách, góp phần phát triển văn hóc đọc trong nhà trường và cộng đồng.

- Phát động các phong trào như:

+ Đối với học sinh: Thi đua giành nhiều điểm tốt, "ngày học tốt, giờ học tốt", trang trí lớp sạch đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kĩ năng sống...

+ Đối với giáo viên: Đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin vào trong công tác soạn, giảng.

- Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách.

- Thực hiện mỗi tuần một câu chuyện do các lớp chọn lọc và kể lại cho các bạn học sinh toàn trường trong buổi lễ chào cờ đầu tuần, từ đó giúp các em rút ra được bài học ý nghĩa của câu chuyện đó.

- Tổ chức các buổi đọc sách tại thư viện, hướng dẫn cho học sinh kỷ năng, phương pháp đọc sao cho có hiệu quả, đặc biệt hướng dẫn cho các em cách tìm kiến thông tin, thu thập và sử lý thông tin. Số lượng sách luân chuyển của thư viện là 602 cuốn.

- Tổ chức quyên góp sách giáo khoa, truyện, sách tham khảo củ xây dựng tủ sách tình thương: kết thúc tuần lễ được …… quyển (do học sinh tặng) bao gồm sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh.. tặng cho xóm ………….. xây dựng tủ sách nông thôn mới.

- Thư viện trường cũng đã tổ chức giới thiệu sách tập trung cho học sinh toàn trường: bộ truyện tranh lịch sử Việt Nam (….. cuốn), Tiểu thuyết Cha và Con, bộ sách giáo dục kỉ năng sống (….. cuốn).

III. Đánh giá:

1. Mặt làm được:

- Ban giám hiệu nhà trường và chính quyền địa phương đã có sự quan tâm, tổ chức long trong buổi khai mạc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời, và lôi kéo được nhiều học sinh tham gia

- Phong trao thi đua học tập của học sinh trong nhà trường có những tiến bộ rõ rệt. Tinh thần công tác của cán bộ giáo viên càng hăng say.

- Vận động được một số thành phần xã hội tham gia hưởng ứng ngày sách và hiểu được giá trị của sách cũng như việc đọc sách.

2. Hạn chế:

- Số đối tượng tham gia hưởng ứng cuộc vận động chưa nhiều, bước đầu mới có hiệu quả trong tập thể học sinh của trường.

- Cần có những biện pháp vận động sâu rộng hơn, có sức lan tỏa hơn ra cộng đồng như tổ chức nhiều hơn các các buổi văn hóa văn nghệ, chuyên đề học tập, đố vui để học… để tuyên truyền cho mọi người dân hiểu rõ hơn mục đích của việc đọc sách.

- Chưa đặt ra nhiều phong trào thi đua dạy tốt học tốt để học sinh và giáo viên cùng tham gia

- Thư viện với số sách và phòng còn nhỏ, chưa phục vụ tốt cho việc đọc sách của học sinh.

3. Kiến nghị:

- Đề nghị các cơ quan cấp trên tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trường xây dựng 1 thư viện đạt chuẩn, phục vụ tối đa việc học cho học sinh

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT
- Các đoàn thể;
- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

2. Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết về Ngày sách Việt Nam

Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam 21/4
Báo cáo ngày hội đọc sách Việt Nam 21/4

Đây là báo cáo kết quả thực hiện tổ chức ngày hội đọc sách Việt Nam trong 5 năm liên tục của một trường tiểu học. Mời các bạn tham khảo.

PHÒNG GD&ĐT.........CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC..........Độc lập –Tự do- Hạnh phúc
Số: .../BC-TH.LĐT.....Ngày......tháng.......năm

BÁO CÁO
Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số ....../QĐ- TTg ngày ..........
của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam 21/4

Căn cứ vào quyết định số ..../QĐ-TTg ngày ....... của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Thực hiện công văn số ...../SGDĐT-GDTrH ngày ...... của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ......... về việc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết Định số .... của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam.

Căn cứ vào số ......../PGDĐT vể việc báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số ..../QĐ-TTg ngày .......của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam .

Nay trường TH ....... xin báo cáo một số nội dung sau

1. Công tác, chỉ đạo thực hiện :

- Quán triệt các văn bản chỉ đạo,hướng dẫn của Trung ương về việc triển khai Quyết định số ......./QĐ-TTg ngày ...... của của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam. Kế hoạch số ....../PGDĐT V/v báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số ....../QĐ-TTg ngày ...... của Thủ tướng Chính phủ về Ngày sách Việt Nam đến toàn thể GV-CNV và HS toàn trường.

Hàng năm tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam

Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày sách việt Nam 21/4.

2. Kết quả triển khai thực hiện :

2.1. Thuận lợi:

- Tuyên truyền quảng bá Ngày sách Việt nam 21/4 đến toàn thể CB-GV-NV và học sinh toàn trường.

- Phát động phong trào trong GV-CNV và HS ủng hộ những sách báo hay để bổ sung vào thư viện. Cho những em HS còn thiếu sách học.

- Các lớp tích cực tham gia vào công tác giới thiệu, tham gia các hoạt động trong thời gian tổ chức Ngày hội đọc sách.

- Thông qua Ngày sách Việt Nam đã tạo môi trường lành mạnh, thân thiện để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

- Tạo thói quen đọc sách trong CB, GV, NV và học sinh. Góp phần tích cực hưởng ứng phong trào quyên góp những cuốn sách có nội dung phong phú, phù hợp với lứa tuổi, có nội dung giáo dục cao.

- Tạo thói quen vào những giờ ra chơi, học sinh tích cực tham gia đọc sách, báo ở thư viện.

- Các thành viên trong tổ cộng tác viên thư viện nhận báo, tạp chí tại thư viện về phát cho các bạn đọc tại lớp trong những giờ ra chơi.

- Các em thường có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

2.2. Khó khăn:

- Diện tích thư viện còn hẹp nên số chỗ ngồi không đủ chứa lượng HS đông toàn trường nên phải phân chia đọc theo ngày ở các khối lớp.

- Một số em chưa tích cực đến thư viện để mượn và đọc sách.

- Có những cuốn sách quyên góp bị cũ, rách nát, nội dung không còn phù hợp với chương trình.

Kết quả cụ thể tổ chức Ngày Sách Việt Nam

* Năm học: 20... - 20...:

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học với số lượt người tham gia là: người (trong đó GV: 32 HS: 495)

- Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tai thư viện là 819 lượt. (trong đó: GV 125 lượt, HS 694 lượt)

* Năm học: 20...- 20...:

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học với số lượt người tham gia là: người (trong đó GV: 32 HS: 516)

- Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tai thư viện là 927 lượt. (trong đó: GV 165 lượt, HS 802 lượt)

* Năm học: 20...- 20....:

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học với số lượt người tham gia là: 1035 người (trong đó Gv: 56, HS: 979)

- Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tai thư viện là 1098 lượt. (trong đó: GV 179 lượt, HS 919 lượt)

* Năm học: 20...- 20....:

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học với số lượt người tham gia là: 964 người (trong đó GV: 53, HS: 911)

- Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tai thư viện là 1749 lượt. (trong đó: GV 186 lượt, HS 1563 lượt)

* Năm học: 20....-20....:

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học với số lượt người tham gia là: 901 người. (Trong đó: GV: 46, HS 855)

- Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách tai thư viện là 1845 lượt. (trong đó: GV 185 lượt, HS 1660 lượt)

- Số lượng sách học sinh quyên góp cho thư viện trường học: 95 lượt

3. Đánh giá chung:

* Ưu điểm:

- Hưởng ứng ngày sách Việt Nam CB, GV, CNV – HS đã hiểu sâu sắc ý nghĩa của ngày sách, đã đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào tủ sách của nhà trường.

- Số lượng các em tham gia đọc sách tương đối đông.

- Các em thường xuyên đến thư viện và biết cách tra tìm tài liệu,

- Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện vào các giờ ra chơi và ngoài giờ học.

- Việc tổ chức ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CB, GV, NV và học sinh về ý thức và tầm quan trọng của việc đọc sách, để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân sách con người, góp phần đổi mới phương pháp dạy và học trong nhà trường.

* Nhược điểm

- Vì sách đã qua sử dụng nên một số cuốn đã nhàu nát, giá trị sử dụng thấp.

- Đa số các em đến thư viện chỉ thích đọc truyện, báo.

4. Đề xuất, Kiến nghị: Không có

Người viết báo cáoHiệu Trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)

3. Báo cáo Kết quả tổ chức Ngày sách Việt Nam

Báo cáo kết quả tổ chức ngày hội đọc sách tại trường học nhằm đánh giá hiệu quả của các chương trình ngày hội đem lại cho học sinh và các bạn trẻ trong trường. Từ đó sẽ thấy được những điểm đã làm được và chưa làm được để rút ra kinh nghiệm. Mời bạn đọc tham khảo bản báo cáo dưới đây.

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
--------------

Số: /BC-…………, ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ .... năm ...............

Căn cứ Kế hoạch………………… ngày………… của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ ..... tại tỉnh…………….. năm ...............;

Thực hiện Công văn chỉ đạo số…………………. ngày……………. của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm ...............;

Thực hiện Công văn chỉ đạo s……………. ngày……….. của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 năm ...............;

Qua quá trình triển khai thực hiện, trường……………….. báo cáo kết quả đạt được, như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện.

1.1/. Tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường.

Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm tôn vinh văn hóa đọc qua chương trình phát thanh Măng non, sinh hoạt dưới cờ, giới thiệu sách cho …… cán bộ, giáo viên và ……. học sinh với ….. cuộc.

Tuyên truyền, giới thiệu sách, tài nguyên của thư viện đồng thời hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng tài nguyên sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để phục vụ học tập và giảng dạy cho …… cán bộ, giáo viên và …… học sinh với ….. cuộc.

Khuyến khích các em học sinh tham gia hưởng ứng ngày đọc sách tại thư viện.

Hình thức thực hiện: theo từng khối lớp, đăng ký mượn sách về nhà đọc.

1.2/. Văn bản đã ban hành để chỉ đạo thực hiện:

- Quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam

Ban lãnh đạo nhà trường ra quyết định thành lập Ban tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam lần thứ 5 năm ............... gồm:

1. ….………………………… - Trưởng ban

2. ….………………………… - Phó Trưởng ban

3. ….………………………… - Phó Trưởng ban

4. ….………………………… - Thư kí

5. ….. GVCN/…. lớp - Ủy viên

- Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày sách Việt Nam.

Xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch Ngày sách Việt Nam lần thứ 5, năm ............... (có kế hoạch kèm theo)

Phân công thực hiện từng nội dung cụ thể của Ngày Sách Việt Nam, Ngày hội đọc sách (21/4/...............) – (có kế hoạch phân công kèm theo)

1.3/ Nội dung hoạt động đã tổ chức được trong Ngày Sách Việt Nam.

- Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo chủ đề ……………… (có chương trình thực hiện kèm theo)

Tổ chức lựa chọn các tài liệu là sách lịch sử, đạo đức, kỹ năng sống, sách tham khảo, báo, tạp chí, các tư liệu... phù hợp để giới thiệu, trưng bày tại thư viện

- Sắp xếp – trưng bày – giới thiệu sách.

- Xếp sách nghệ thuật hình chữ S, cánh chim hòa bình.

- Thi tìm hiểu về sách qua việc tham gia chương trình đố vui về sách

- Tổ chức vẽ, chấm, chọn tranh theo sách để trưng bày vào Ngày hội đọc sách.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình văn nghệ chào mừng Ngày hội đọc sách.

- Huy động cha, mẹ học sinh quyên góp sách xây dựng tủ sách đặt tại lớp học ……

1.4/ Tổ chức quyên góp sách, tặng cho học sinh:

Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho các em có hoàn cảnh khó khăn, các em ở vùng sâu, vùng xa.

- Tổng số sách quyên góp được: ……………….. Trong đó:

+ Sách giáo khoa: …………….. cuốn;

+ Sách bài tập: …………….. cuốn;

+ Sách truyện thiếu nhi: …………….. cuốn;

+ Sách tham khảo: …………….. cuốn;

- Tặng cho ………. em, tổng trị giá ……………. đồng.

1.5/ Kết quả đạt được:

- Số lượt giáo viên, học sinh tham gia đọc sách tại thư viện: ……………..

- Số lượt giáo viên, học sinh tham gia đọc sách tại lớp học: ……………..

- Số giáo viên, học sinh tham gia Ngày Sách Việt Nam do nhà trường tổ chức: ……

2. Nhận xét đánh giá chung

2.1/ Ưu điểm:

Đa số các em học sinh đến thư viện tham gia rất nhiệt tình, năng nổ.

Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thì các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học

Các em đến thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham gia đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ, sách lịch sử …

Các em tham gia đọc hăng say, một số em còn biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em ………………………….. lớp …

Số lượng các em tham gia tương đối đông.

Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

Các loại sách thu được đa số đều được bao bọc cẩn thận, đầy đủ các khối lớp.

2.2/ Hạn chế

Vì sách đã qua sử dụng nên nhiều sách còn bị viết bẩn, bị nhàu.

Một số học sinh chưa có ý thức tham gia quyên góp sách.

Một số em khi tham gia đọc còn nói chuyện riêng.

Đa số các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tạp chí.

3. Đề xuất kiến nghị Phòng GD&ĐT:

Lập kế hoạch chỉ đạo thực hiện Ngày Sách Việt Nam ngay từ đầu năm học.

Tổ chức một số hoạt động của Thư viện cấp huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả triển khai thực hiện Ngày Sách Việt Nam lần thứ ..... năm ............... của trường……………

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT (báo cáo);
- Lưu (VT); (Thư viện)

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

4. Báo cáo kết quả tổ chức Ngày hội đọc sách

Ngày hội đọc sách là ngày hội ý nghĩa nhằm lan tỏa những hoạt động liên quan đến sách, kỹ năng đọc sách cho thế hệ trẻ, từ đó giúp các em hứng thú với những cuốn sách nhiều hơn là những nội dung trên mạng xã hội. Vì thế bản báo cáo sau mỗi hội sách sẽ đưa ra được đánh giá kết quả thực hiện, hiệu quả để phát huy những hoạt động hiệu quả. Bạn đọc tham khảo mẫu báo cáo ngày hội đọc sách tại trường học dưới đây.

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
--------------

Số: /BC-……

……, ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO
KẾT QUẢ TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH
NĂM HỌC 20… – 20…

Thực hiện Quyết định số ...../QĐ-TTg ngày ... tháng .... năm 20.... của Thủ tướng Chính phủ về ngày sách Việt Nam;

Kế hoạch số …/KH-UBND ngày…………... của Uỷ ban nhân dân tỉnh ....... về việc tổ chức ngày sách Việt Nam năm 20………;

Công văn số …/SGDDT-VP ngày…………... về việc tổ chức ngày sách Việt Nam năm 20…….. trong hệ thống các trường học, cơ sở giáo dục;

Căn cứ theo kế hoạch, chương trình tổ chức ngày hội đọc sách của thư viện trường …………..

Thư viện trường …………...…………... …………... xin báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ngày hội đọc sách năm học 20… - 20… như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “Văn hóa đọc”.

- Khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh toàn trường từ đó thúc đẩy phong trào đọc sách trong nhà trường.

- Góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường trong giai đoạn đất nước đổi mới và hội nhập.

- Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, góp phần thực hiện phong trào “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

2. Yêu cầu

- Tổ chức ngày hội đọc phải thu hút được sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

- Tổ chức phải đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, thiết thực, hiệu quả và tạo ra một không khí vui tươi bổ ích.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian

- Ngày 18/04/20…

- Ngày 17/04 /20… (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện)

- Ngày 21/04/20…

- Ngày 22/04/20…

- Ngày 24/04/20… (đọc sách báo theo định kỳ tại thư viện)

2. Địa điểm.

- Tại phòng kho và phòng đọc thư viện.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Đoàn thanh niên, Đội TNTP HCM

- Cán bộ, giáo viên, nhân viên.

- Học sinh.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

- "Ngày hội đọc sách"

- “Kế hoạch nhỏ"

2. Hình thức tổ chức

- Phát động, tổ chức quyên góp sách ủng hộ cho các em nghèo, các em có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ vùng sâu, vùng xa.

- Tổ chức cho các em học sinh theo khối lớp và giáo viên đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện.

3. Kết quả đạt được

a. “Kế hoạch nhỏ”

- Thời gian: Ngày 18/4/20...

- Kết quả cụ thể như sau:

Tổng số sách thu được: … cuốn.

· Sách giáo khoa: … cuốn trong đó:

  • Sách bài tập: … cuốn.
  • Sách truyện thiếu nhi: … cuốn.
  • Sách tham khảo: … cuốn.

* Ưu điểm:

- Các em học sinh tham gia nhiệt tình, tự giác.

- Các loại sách thu được đa số đều được bao bọc cẩn thận, đầy đủ các khối lớp.

* Nhược điểm:

- Vì sách đã qua sử dụng nên nhiều sách còn bị viết bậy, bị nhàu.

- Một số học sinh không có ý thức tham gia quyên góp sách.

b. Ngày hội đọc sách:

- Đa số các em học sinh đến thư viện tham gia rất nhiệt tình, năng nổ.

- Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thi các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học

- Các em đến thư viện ngoài việc đọc sách Kim đồng, báo, các em còn tham gia đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách về Bác Hồ…

Cụ thể số lượng sách như sau:

  • Sách tham khảo: … tên sách với tổng số … bản.
  • Sách Kim đồng: … tên sách với tổng số … bản.
  • Sách về Bác Hồ: … tên sách với tổng số … bản.

Ngoài ra còn các loại báo như: Mực tim, thiếu niên, sao mai…

* Kết quả đọc sách cụ thể như sau:

+ Lớp 6C, 8B (17/4/20... – đọc theo định kỳ ngày đọc tại thư viện) với tổng số … học sinh tham gia đọc.

+ Lớp 7A; 7B (21/4/20...) các em đến thư viện đọc với tất cả … học sinh tham gia đọc.

+ Lớp 9A; 9B (22/4/20...) với tổng số có … học sinh tham gia đọc.

+ Lớp 6A; 6B (24/4/20... – Đọc theo định kỳ ngày đọc tại Thư viện) với tổng số … học sinh tham gia đọc.

* Ưu điểm:

- Các em tham gia đọc hăng say, một số em con biết tìm các loại sách tham khảo để đọc, làm bài tập như em ………………………………….

- Số lượng các em tham gia tương đối đông.

- Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

* Nhược điểm:

- Một số em khi tham gia đọc còn nói chuyện riêng.

- Đa số các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo tạp chí.

Người làm báo cáo

Hiệu Trưởng

5. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày hội đọc sách

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
--------------

Số: /BC-……

……, ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

Căn cứ công văn số:………………. ngày………………của phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam. Trường……………………xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cán bộ, giáo viên và học sinh, trong toàn trường, hướng tới một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống tinh thần của cộng đồng.

- Tôn vinh giá trị của sách, khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác giảng dạy, học tập, xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường.

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ giáo viên, học sinh đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc.

2. Yêu cầu

- Ngày Sách Việt Nam phải huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, giáo viên và học sinh toàn trường với các hoạt động phong phú và đa dạng.

- Việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả nhằm phát huy sức mạnh, sự hưởng ứng tích cực của đội ngũ cán bộ giáo viên và học sinh tạo động lực góp phần nâng cao nhận thức về văn hóa đọc.

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC

Nhà trường triển khai kế hoạch hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bắt đầu từ …… đến hết……….

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”

2. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” tại thư viện nhà trường cho cán bộ, giáo viên, học sinh với các nội dung:

- Tổ chức tìm đọc sách, tài liệu (trực tiếp tại thư viện) phục vụ cho việc giảng dạy và học tập.

3. Phát động phong trào đọc sách trong thư viện Nhà trường; tổ chức hội thi kể chuyện theo sách trong các khối lớp.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn học sinh khai thác, sử dụng vốn tài liệu trong thư viện và có ý thức trách nhiệm xây dựng văn hóa đọc.

4. Phát động phong trào quyên góp SGK, STK, STN… cũ để ủng hộ và hỗ trợ các trường vùng sâu, vùng xa và vùng khó khăn (bắt đầu từ ngày …… đến…………..).

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Đ/C Phó hiệu trưởng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam 21/4”.

2. Đoàn thanh niên trang trí khánh tiết và treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền từ…… đến…….

3. Đ/C cán bộ thư viện phối kết hợp với Đ/C phó hiệu trưởng viết bài tuyên truyền giới thiệu ngày sách Việt Nam 21/4 và tuyên truyền về ngày hội đọc sách của nhà trường trên hệ thống loa truyền thanh của nhà trường và trên trang Web nhà trường trước ngày……..

4. Đ/C tổng phụ trách đoàn đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm phát động phong trào quyên góp sách cũ cho học sinh nơi vùng sâu, vùng xa (thời gian từ ngày…… đến……)

5. Đ/c …………… tổng phụ trách xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “Kể chuyện theo sách” trong các khối lớp.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện.

2. Treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng ngày hội đọc sách:

- Nhiệt liệt hưởng ứng ngày sách Việt Nam năm………. (18/4 - 23/4)

- Hãy tích cực đọc sách để mở mang tri thức và rèn luyện nhân cách !

3. Tổ chức tuần đọc sách từ ngày …… đến……..

4. Chỉ đạo ba tổ chuyên môn phát động phong trào đọc sách trong các tổ viên của tổ:

5. Đoàn đội kết hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức tuyên truyền vận động học sinh tham gia hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam bằng việc ủng hộ sách cũ cho học sinh vùng sâu, vùng xa, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

6. Chỉ đạo đoàn đội tổ chức hội thi “kể chuyện theo sách”, học sinh các khối lớp hưởng ứng tham gia dự thi (thời gian tổ chức tham gia từ ….. đến).

7. Sau tuần lễ triển khai có sơ kết đánh giá kết quả thực hiện.

Người làm báo cáo

Hiệu Trưởng

6. Báo cáo Ngày hội đọc sách Việt Nam

PHÒNG GD&ĐT ……………..
TRƯỜNG …………………………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập–Tự do–Hạnh phúc
--------------

Số: /BC-…………, ngày … tháng … năm 20…

BÁO CÁO
Kết quả tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ ….

Thực hiện Công văn số .....BGD&ĐT-GDTX ngày ..../..../....... của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ ...;

Kế hoạch số ..../KH-UBND ngày.. ./..../...............của Uỷ ban nhân dân tỉnh ....... về việc tổ chức ngày sách Việt Nam năm ...............;

Công văn số ..../SGD&ĐT-GDTX-CN của Sở Giáo dục và Đào tạo ....... về việc tổ chức ngày sách Việt Nam năm ...............;

Công văn số ..../GDĐT ngày .../.../...............của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuyên Hóa về việc tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ ... năm ...............;

Công văn số ..../UBND ngày .../.../...............của Uỷ ban nhân dân huyện Tuyên Hóa về việc tuyên truyền hưởng ứng “Ngày sách Việt Nam” 21/4;

Thực hiện kế hoạch, chương trình tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ ... năm ...............của trường TH ......

Thư viện trường TH ..... xin báo cáo kết quả tổ chức thực hiện ngày sách Việt Nam lần thứ ... năm ...............như sau:

I. Công tác chỉ đạo

Ngay sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch tổ chức ngày sách Việt Nam lần thứ .... năm ................

Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam lần thứ .... năm ................

Họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên

Phối hợp với các tổ chức Công đoàn, Đội thiếu niên và tổ chuyên môn để triển khai thực hiện.

Tuyên truyền hưởng ứng ngày sách Việt Nam bằng nhiều hình thức, như: treo khẩu hiệu trước trụ trở trường học, tuyên truyền qua buổi chào cờ đầu tuần, qua chương trình phát thanh măng non đầu các buổi học…

Phát động phong trào và tổ chức quyên góp, mỗi CBGVNV và học sinh góp ít nhất 1 quyển sách (sách tham khảo, truyện,…)

Huy động phụ huynh quyên góp sách để xây dựng tủ sách thư viện nhà trường thêm phong phú, với phương châm “Góp một quyển sách để con mình được đọc nhiều quyển sách”

Phát động phong trào xây dựng thói quen đọc sách tại trường, tại gia đình và những không gian thích hợp trong toàn thể CB, GV, NV và học sinh.

Chỉ đạo xây dựng hoàn thành công trình thư viện xanh và đưa vào hoạt động.

II. Kết quả thực hiện theo từng hoạt động

1. Thuận lợi, khó khăn.

A. Thuận lợi:

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, nhà trường và sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức trong nhà trường nên “Ngày sách Việt Nam” được tổ chức với nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường, đặc biệt đã huy động được sự tham gia của một số phụ huynh học sinh.

Tạo môi trường thân thiện, lành mạnh để học sinh có điều kiện giao lưu học tập, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập trong nhà trường, góp phần thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện - Học sinh tích cực”.

Tạo thói quen đọc sách cho CBGVNV và học sinh.

B. Khó khăn:

Việc tổ chức “Kế hoạch nhỏ” có một số ít em chưa tham gia do không có sách để quyên góp.

Vì trường có 2 điểm nên việc tổ chức các hoạt động phải dàn trải ở cả 2 địa điểm.

Nội dung hoạt độngKết quả, số lượngGhi chú

1. Kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3

*. Thời gian tổ chức

Các hoạt động hưởng ứng ngày sách Việt Nam được tổ chức thường xuyên trong năm, trọng tâm từ tháng 3 đến hết tháng 4.

Các hoạt động chính của ngày sách Việt Nam được tổ chức ngày 20/4/................

*. Địa điểm.

Tại phòng đọc thư viện, sân trường và ở thư viện xanh của nhà trường.

*. Đối tượng tham gia.

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường.

*. Nội dung.

- “Kế hoạch nhỏ"

- "Ngày hội đọc sách"

*. Hình thức tổ chức

Phát động, tổ chức giáo viên, học sinh, phụ huynh quyên góp sách để xây dựng tủ sách thư viện trường học, thư viện lớp học.

Tổ chức cho giáo viên, học sinh đọc sách, báo tại phòng đọc thư viện và ở thư viện xanh.

2. Tổ chức “Ngày hội đọc sách” theo từng chủ đề tại trường học

Ghi rõ tên chủ đề

- Số Chủ đề thực hiện:

1

“Đọc sách cho ngày mai”

- Số người tham gia:

275

3. Hoạt động quyên góp sách, phát triển thư viện; số lượng người tham gia đọc sách.

- Số lượng sách phụ huynh quyên góp cho thư viện trường học:

- Số lượng sách GV, học sinh quyên góp cho thư viện trường học:

279

- Số lượng sách GV, học sinh quyên góp giúp các trường khó khăn:

0

- Số lượng người tham gia đọc sách trong thời gian tổ chức:

275

4. Tổ chức các sự kiện xây dựng thói quen đọc sách (cuộc thi tìm hiểu về sách; thi kể chuyện, đóng kịch theo sách, thi hùng biện giới thiệu sách hay…)

- Số lần tổ chức:

1

- Số người tham gia:

275

5. Mở các lớp giáo dục kĩ năng, phương pháp đọc:

- Số lớp:

0

- Số lượt người tham gia:

0

- Số lớp chuyên đề được mở tại các TT HTCĐ

0

I. Đánh giá chung

* Ưu điểm:

Đa số các loại sách do CBGVNV và học sinh quyên góp được đều có giá trị sử dụng.

Số lượng các em tham gia đọc sách tương đối đông. Các em thường đến thư viện thường xuyên, nhiệt tình, năng nổ và tự giác. Các em có ý thức giữ gìn sách, sắp xếp gọn gàng sau khi đọc xong.

Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra, các em tích cực tham gia đọc sách, báo rất đông theo ngày đọc định kỳ của thư viện và vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học

Các em đến thư viện ngoài việc đọc truyện, báo, các em còn biết tìm đọc, nghiên cứu các loại sách tham khảo, sách viết về Bác Hồ, …

Việc tổ chức Ngày sách Việt Nam nhằm khuyến khích và phát triển phong trào đọc sách trong nhà trường, nâng cao nhận thức của CBGVNV, học sinh về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức, kỹ năng phát triển tư duy, rèn luyện nhân cách con người, góp phần đổi mới phương pháp dạy học trong nhà trường.

* Tồn tại:

Vì sách đã qua sử dụng nên một số cuốn bị nhàu, rách.

Số lượng sách quyên góp được tương đối nhiều, song tập trung chủ yếu là sách truyện, còn sách tham khảo ít.

Đa số các em chỉ thích đọc truyện thiếu nhi, báo, tạp chí.

II. Đề xuất, kiến nghị.

Nơi nhận:

- Phòng GD (để B/C)
- Lưu TV

P. HIỆU TRƯỞNG

Trên đây là Báo cáo Ngày hội đọc sách 2024 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Giáo dục - Đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
5 14.816
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo