Bản tường trình diễn biến sự việc

Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra được Hoatieu.vn cập nhật và gửi đến các bạn hiểu rõ về cách thức nội dung dung một bản tường trình sự việc, trình bày về nguyên nhân, diễn biến, thời điểm, hậu quả. Mời các bạn cùng tham khảo Mẫu bản tường trình diễn biến sự việc xảy ra để nắm rõ nội dung chi tiết và tìm hiểu về Cách viết bản tường trình sự việc một cách hoàn chỉnh nhất.

1. Mẫu bản tường trình sự việc

Bản tường trình sự việc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----***-----

......................., ngày.... tháng.... năm.....

BẢN TƯỜNG TRÌNH SỰ VIỆC

Kính gửi:

Họ tên:………………………………………………

Sinh ngày:………………………………………………

Quê quán:………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………

Trình độ chuyên môn được đào tạo:………………………………………………

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:………………………………………………

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng........):………………..

Tường trình diễn biến sự việc:………………………………………………

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:………………………………………………

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo Điều.......................

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình
(Ký tên)

2. Bản tường trình sự việc diễn ra

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
--------***--------

......., ngày.... tháng..... năm.....

BN TƯỜNG TRÌNH DIN BIN S VIC XY RA

Kính gi: Thủ trưởng (ghi tên đơn vị)

Họ tên:........................................................................................................................

Sinh ngày tháng năm:...................................................................................................

Quê quán:....................................................................................................................

Nơi ở hiện nay:............................................................................................................

Trình độ chuyên môn được đào tạo:..............................................................................

Công việc chính hiện đang đảm nhiệm:..........................................................................

Đơn vị đang làm việc (phòng, ban, phân xưởng........):....................................................

Hệ số lương đang hưởng:.............................................................................................

Thời điểm sự việc xảy ra hoặc phát hiện ngày tháng năm:...............................................

Tường trình diễn biến sự việc:......................................................................................

Nguyên nhân dẫn đến sự việc xảy ra:............................................................................

Căn cứ quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị đã ban hành, tôi nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của tôi áp dụng theo hình thức kỷ luật lao động hoặc bồi thường trách nhiệm vật chất theo điều.......................

Tôi hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm.

Người viết tường trình
(Ký tên)

3. Bản tường trình tai nạn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi………..giờ…… ngày……….tháng……. năm………..

Tại:……………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

1…………………………Chức vụ: ……………………………………

2………………………….Chức vụ: ……………………………………

3………………………….Chức vụ: …………………………………….

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Ngày, giờ xảy ra tai nạn:…………………………………………………

Nơi xảy ra tai nạn:……………………………………………………

Diễn biến vụ tai nạn (nêu chi tiết): ………………………………………..

Nguyên nhân vụ tai nạn (nêu chi tiết):………………………………

Hậu quả: …………………………………………………

Những người chứng kiến vụ tai nạn (nếu có):

1. Người thứ 1:…………………………………………………………………………

2. Người thứ 2:…………………………………………………………………………..

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập xong vào hồi:.…giờ…, ngày ….. tháng …. Năm …. tại ………………………………………………………

XÁC NHẬN

NGƯỜI LẬP

(Chữ ký và dấu của đơn vị tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ quản hoặc chính quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người làm chứng)

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
66 207.875
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo