Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án năm 2024

Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án Hồ sơ bệnh án là tài liệu y học, y tế và pháp lý; mỗi người bệnh chỉ có một hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh. Mời các bạn tham khảo bản tóm tắt hồ sơ bệnh án được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

1. Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án mới nhất

Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

MẪU BẢN TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN
(Kèm theo Thông tư số 18/2022/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

.........................

BV:...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

MS: 01/BV-01

Số lưu trữ:...........

Khoa:................Mã Y tế …/…/…/…


TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN

Điều trị nội trú
Điều trị nội trú ban ngày
Điều trị ngoại trú

(Đánh dấu "X" hình thức điều trị nội trú/nội trú ban ngày/ngoại trú vào ô tương ứng)

1.Họ và tên (In hoa):.....................................................................................................

2. Năm sinh:.................................................................................................................

3. Giới: Nam □     Nữ □     4. Dân tộc:..........................................................................

5. Mã số BHXH/Thẻ BHYT số: ....................................................................................

6. Nghề nghiệp: ...........................................................................................................

7. Cơ quan/Đơn vị công tác: .......................................................................................

8. Địa chỉ: Số nhà ....... Thôn, tổ............................ Xã, phường, thị trấn ....................

Huyện (Quận):……………………… Tỉnh, thành phố ..................................................

9. Vào viện ngày ……./…../20…..; Ra viện ngày …../…../20……..;

10. Chẩn đoán lúc vào viện: .......................................................................................

11. Chẩn đoán lúc ra viện: ..........................................................................................

12. Tóm tắt bệnh án: ...................................................................................................

a) Quá trình bệnh lý và diễn biến lâm sàng:

.....................................................................................................................................

b) Tóm tắt kết quả xét nghiệm cận lâm sàng có giá trị chẩn đoán:

.....................................................................................................................................

c) Phương pháp điều trị:

.....................................................................................................................................

d) Tình trạng người bệnh ra viện:

.....................................................................................................................................

13. Ghi chú:

.....................................................................................................................................

…….ngày ....tháng…năm……
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên, đóng dấu)

2. Cách viết mẫu tóm tắt hồ sơ bệnh án

Căn cứ theo nội dung tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 18/2022/TT-BYT, mẫu tóm tắt hồ sơ bệnh án được ghi theo các nội dung hướng dẫn sau:

- Việc ghi tóm tắt hồ sơ bệnh án phải bảo đảm tính thống nhất với hồ sơ bệnh án của người bệnh;

- Trường hợp người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc trẻ em dưới 16 tuổi phải ghi đầy đủ họ, tên của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người bệnh tại phần ghi chú;

- Trường hợp con chết sau khi sinh thì ghi ngày/tháng/năm sinh của con và ngày/tháng/năm con chết, số con bị chết tại phần tình trạng người bệnh ra viện;

- Phần Mã số BHXH/Thẻ BHYT: Ghi số sổ bảo hiểm xã hội hoặc mã số bảo hiểm xã hội. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông báo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số sổ bảo hiểm xã hội.

Tìm hiểu thêm:

3. Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án là gì?

Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án là văn bản y học, y tế và pháp lý do đơn vị khám chữa bệnh cấp cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân hoặc cơ quan, đơn vị của cá nhan yêu cầu cấp hồ sơ bệnh án. Mỗi người bệnh chỉ có duy nhất một bản tóm tắt hồ sơ bệnh án nằm trong hồ sơ bệnh án trong mỗi lần khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bản tóm tắt hồ sơ bệnh án là bản tóm tắt hồ sơ bệnh án chi tiết của bệnh nhân, dù ngắn gọn nhưng vẫn phải đảm bảo nội dung về: Thông tin người bệnh, thời gian nhập viện, thời gian xuất viện, tóm tắt quá tình bệnh lý, kết quả xét nghiệm và chẩn đoán, phương pháp điều trị của bác sĩ và tình trạng bệnh nhân khi xuất viện.

Đây là cơ sở để cơ quan, đơn vị, tổ chức nơi bệnh nhân làm việc lấy đó làm căn cứ làm hồ sơ giám định cho cá nhân.

Người bệnh hoặc người đại diện của người bệnh được nhận bản tóm tắt hồ sơ bệnh án điện tử hoặc bản tóm tắt hồ sơ bệnh án giấy khi có yêu cầu theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2023.

4. Thủ tục cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

4.1. Giấy tờ cần thiết để cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

Để xin bệnh viện, phòng khám cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, bệnh nhân hoặc người đại diện người nhà bệnh nhân cần chuẩn bị các loại giấy tờ như sau:

4.2. Các bước cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án

Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân trực tiếp nộp giấy giới thiệu hoặc đơn đề nghị cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án đối với cá nhân tại Phòng kế hoạch tổng hợp của Bệnh viện. Nhân viên tiếp nhận, kiểm tra tính xác thực của giấy giới thiệu, đơn đề nghị; Gửi giấy hẹn trả kết quả.

Bước 2: Nhân viên phòng kế hoạch tổng hợp làm giấy đề nghị trình Ban Giám đốc Bệnh viện. Kiểm tra thông tin hồ sơ bệnh án theo quy định. Bàn giao hồ sơ bệnh án cho khoa, phòng điều trị (trong 01 ngày).

Bước 3: Khoa, phòng điều trị căn cứ vào hồ sơ bệnh án của người bệnh, cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định (trong 1 ngày) do bác sĩ điều trị viết; Trình ký ban giám đốc duyệt cấp bản tóm tắt hồ sơ bệnh án, sau đó gửi nhân viên Phòng kế hoạch tổng hợp.

Bước 4: Nhân viên Phòng kế hoạch tổng hợp hoàn tất hồ sơ. Liên hệ người nộp hồ sơ, hướng dẫn nộp lệ phí và trả bản tóm tắt bệnh án. Lưu hồ sơ theo quy định.

Trên đây là Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án năm 2024 theo Thông tư 18/2022. Mời các bạn theo dõi các nội dung liên quan tại mục Biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 11.608
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo