Mẫu kết luận giám định

Mẫu kết luận về việc giám định

Mẫu kết luận về việc giám định là mẫu bản kết luận được lập ra để kết luận về việc giám định. Mẫu kết luận nêu rõ thông tin kết quả giám định. Mẫu được ban hành theo Thông tư 61/2017/TT-BCA của Bộ Công an. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu kết luận tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu kết luận về việc giám định như sau:

...........................................

...............................................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ................

....................., ngày...... tháng...... năm........

KẾT LUẬN GIÁM ĐỊNH

Căn cứ (1)..............................................................số:.............ngày ........ tháng ....... năm .....

của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng: ....................................

Căn cứ yêu cầu giám định của ông/bà:

Họ tên: ..................................................................................................

là (2): ....................................................................................................

trong vụ án: ...........................................................................................

xảy ra tại: ..............................................................................................

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ............................................ Giám định viên tư pháp.

Chức vụ: ..............................................................................................

Thuộc cơ quan/tổ chức giám định: ......................................................

Số thẻ: ....................................................... cấp ngày .......... tháng .......... năm ....

Nơi cấp ................................................................................................

Ông/bà: .................................................. Giám định viên tư pháp.

Chức vụ: .............................................................................................

Thuộc cơ quan/tổ chức giám định: .....................................................

Số thẻ: ........................................................................... cấp ngày .......... tháng .......... năm ......

Nơi cấp ...............................................................................................

đã nhận(1): ........ngày .......... tháng .......... năm..........và đã tiến hành giám định tại: ................từ ngày..........tháng.............năm........đến ngày...........tháng..........năm...

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC (3):

.............................................................................................................

.............................................................................................................

II. ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH:

1. Mẫu cần giám định(4):

.............................................................................................................

.............................................................................................................

2. Tên tài liệu có liên quan hoặc gửi kèm theo (nếu có) (4):

.............................................................................................................

.............................................................................................................

III. NỘI DUNG YÊU CẦU GIÁM ĐỊNH (5)

.............................................................................................................

.............................................................................................................

IV. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN GIÁM ĐỊNH

.............................................................................................................

.............................................................................................................

V. KẾT LUẬN VỀ ĐỐI TƯỢNG GIÁM ĐỊNH

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Kèm theo kết luận giám định (nếu có):

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Hoàn lại đối tượng giám định (nếu có):

.............................................................................................................

GIÁM ĐỊNH VIÊN

(6) …………………….

Nơi nhận:

- …………………………………………….

- …………………………………………….

- …………………………………………….

- Hồ sơ 02 bản

(1) Ghi rõ tên văn bản trưng cầu giám định hoặc yêu cầu giám định;

(2) Họ tên người yêu cầu giám định, là đương sự hoặc người đại diện của họ (Điều 207 BLTTHS);

(3) Ghi tóm tắt diễn biến sự việc liên quan đến việc giám định;

(4) Ghi rõ tên, số lượng, nơi thu, đặc điểm, cách phát hiện, thu lượm và bảo quản; có phải giữ nguyên vẹn không?

(5) Ghi rõ các câu hỏi, yêu cầu giám định;

(6) Tên người đứng đầu tổ chức thực hiện giám định hoặc người quyết định thành lập Hội đồng giám định.

Ghi chú: Nội dung kết luận giám định thực hiện theo Điều 32 Luật Giám định tư pháp.

Mẫu kết luận về việc giám định

Mẫu kết luận về việc giám định

Đánh giá bài viết
1 1.016
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo