Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế

Khi cá nhân nào đó được nhận một khoản thừa kế theo luật pháp, người đó không muốn nhận thừa kế, họ cần điền vào mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế và đi công chứng tại các văn phòng công chứng, Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn. Mời các bạn tham khảo những mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế dưới đây.

Văn bản đề nghị nhận thừa kế

Mẫu văn bản phân chia di sản thừa kế

Thủ tục khai nhận di sản thừa kế đối với đất đai

Mẫu văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế

Mời các bạn tham khảo bản text của Mẫu văn bản từ chối nhận tài tài sản thừa kế:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Tôi là (1):

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Tôi là người thừa kế theo ................................. (2) của ông/bà ............................................

................................................................................................................................................

chết ngày...../....../........ theo Giấy chứng tử số......................................................................
do Uỷ ban nhân dân..................................................................... cấp ngày ......./......../........

Tài sản mà tôi được thừa kế là: ............................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA UBND CẤP XÃ

Ngày ......... tháng ........... năm .............. (bằng chữ .............................................................)
tại ..........................................................................................................................................,
tôi ......................................................, Chức vụ: ...................................................................
UBND xã (phường, thị trấn) ..................................................................................................

CHỨNGTHỰC:

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do ông/bà ........................................................
.........................................................................................................................................lập;

- Tại thời điểm chứng thực, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

- Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;
- .............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

- Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành .......... bản chính (mỗi bản chính gồm ....... tờ, ........trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế ....................... bản chính; lưu tại UBND cấp xã một bản chính.
Số chứng thực.........., quyển số ..........TP/CC-SCC/HĐGD.

TM. UBND xã (phường, thị trấn)

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu văn bản từ chối nhận di sản thừa kế được lập tại các Văn phòng công chứng:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

VĂN BẢN TỪ CHỐI NHẬN TÀI SẢN THỪA KẾ

Hôm nay, ngày..........tháng..........năm 20......., tại trụ sở Văn phòng công chứng ...................................................., địa chỉ: Số ................................................................................

Tôi là: ........................................., sinh ngày................................, chứng minh nhân dân số ..............................do Công an ...............cấp ngày.................................., đăng ký hộ khẩu thường trú tại .......................................

Tôi là người thừa kế theo ...............................của ông/bà ...................chết ngày ...............theo Giấy chứng tử số .................... do Uỷ ban nhân dân ...............................cấp ngày . ...............................

Tài sản mà tôi đượcthừa kế là: .............................................................................................

Nay tôi tự nguyện từ chối nhận tài sản nêu trên mà tôi được hưởng.

Tôi xin cam đoan những thông tin về nhân thân đã ghi trong văn bản này là đúng sự thật và việc từ chối nhận tài sản thừa kế này không nhằm trốn tránh việc thực hiện nghĩa vụ tài sản của mình đối với người khác.

Người từ chối nhận tài sản thừa kế

(Ký và ghi rõ họ tên)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

Hôm nay, ngày ........... tháng ..............năm ...........................tại trụ sở Văn phòng công chứng ...............
Tôi, Nguyễn Văn A - Công chứng viên Văn Phòng Công chứng..................................., thành phố ........... ký tên dưới đây:

CÔNG CHỨNG:

Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này do
Ông ........................................lập;
Ông có tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân và hộ khẩu thường trú tại:

+ Tại thời điểm công chứng, người từ chối nhận tài sản thừa kế có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

+ Nội dung từ chối nhận tài sản thừa kế không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

+ Văn bản từ chối nhận tài sản thừa kế này được lập thành ...bản chính (mỗi bản chính gồm tờ, trang), giao cho người từ chối nhận tài sản thừa kế bản chính; lưu tại Phòng Công chứng Gia Khánh thành phố Hà Nội 01bản chính.

Số công chứng Quyển số 01 TP/CC-SCC/HĐGD.

Đánh giá bài viết
3 37.115
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo