Mẫu TK05: Đơn trình báo mất hộ chiếu 2023 mới nhất

Mẫu TK05: Đơn trình báo mất hộ chiếu là mẫu đơn trình báo về việc mất hộ chiếu phổ thông, mất thẻ thông hành. Mẫu được cá nhân lập ra và gửi tới tổng lãnh sự quán Việt Nam để trình báo. Mẫu mới nhất ban hành theo Thông tư 68/2022/TT-BCA thay thế cho Thông tư số 73/2021/TT-BCA. Mời các bạn tham khảo.

1. Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu theo Thông tư 68/2022/TT-BCA

Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu theo Thông tư 68/2022/TT-BCA
Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu theo Thông tư 68/2022/TT-BCA

Dưới đây là mẫu TK05: đơn trình báo mất hộ chiếu theo Thông tư 68/2022/TT-BCA, đây là mẫu mới nhất và đang có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu TK05
Ban hành kèm theo Thông tư số 68/2022/TT-BCA ngày 31/12/2022 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (1)

Kính gửi:… ……………(2)…………

1. Họ …………………… Chữ đệm và tên …………………… (3) 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày …. tháng …. năm … Nơi sinh (tỉnh, tp) …

4. Số ĐDCN/CMND (nếu có)

Ngày cấp:…../……./………….

3. Nơi cư trú hiện nay ………………………

…………………………………………………

5. Số điện thoại: ………………………………

6. Thông tin về hộ chiếu bị mất(4):

Số hộ chiếu: …............... ngày cấp . / … / …

Cơ quan cấp: …………………………………

8. Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: …. giờ ….. phút, ngày .. / … /…

9. Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn(5)
(Ký và ghi họ và tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại ……ngày ......tháng …. năm ……
Người trình báo
( và ghi rõ họ và tên)

2. Cách viết đơn trình báo mất hộ chiếu

(1) Người đề nghị điền đầy đủ các nội dung quy định trong mẫu.

(2) Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi.

(3) Họ, chữ đệm và tên viết bằng chữ in hoa.

(4) Trường hợp nhớ chính xác thông tin về hộ chiếu bị mất thì ghi, nếu không nhớ chính xác thì không ghi.

(5) Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đang cư trú hoặc nơi báo mất hộ chiếu xác nhận thông tin nhân thân của người viết đơn nếu người báo mất có nhu cầu gửi đơn đến cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh qua đường bưu điện.

3. Mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA

Dưới đây là mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu được Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an. Mặc dù Thông tư số 73/2021/TT-BCA vẫn chưa hết hiệu lực pháp luật, tuy nhiên Mẫu TK05 trình báo mất hộ chiếu đã được sửa đổi bởi Thông tư 68/2022/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2023.

Mẫu TK05: Đơn trình báo mất hộ chiếu

Mẫu TK05

Ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG (1)

Kính gửi:.............................. (2) ....................................

1. Họ và tên (chữ in hoa) ………………………………………….. 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày…… tháng…… năm………… Nơi sinh (tỉnh, thành phố)………………………..

4. Số ĐDCN/CMND( 3 )

Ngày cấp…../…../…….

5. Nơi cư trú hiện nay …………………………

……………………………………………………

6. Số điện thoại …………………………………

7. Thông tin về hộ chiếu bị mất(4):

Số hộ chiếu ……… ngày cấp ………/………/……

Cơ quan cấp: ……………………………………

8. Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: ….… giờ …..… phút, ngày………/………/……

9. Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu:

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.

Xác nhận của Trưởng Công an
phường, xã, thị trấn(5)

(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Làm tại……..…… ngày…. tháng…. năm….

Người trình báo

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Người đề nghị điền đầy đủ các nội dung quy định trong mẫu.

(2) Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh nơi thuận lợi hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi .

(3) Điền số định danh cá nhân, số Thẻ căn cước công dân hoặc số Chứng minh nhân dân.

(4) Trường hợp nhớ chính xác thông tin về hộ chiếu bị mất thì ghi, nếu không nhớ chính xác thì không ghi.

( 5) Trưng Công an phường, xã, thị trấn nơi công dân đang cư trú hoặc nơi báo mt hộ chiếu xác nhận thông tin nhân thân của người viết đơn nếu người báo mất có nhu cầu gửi đơn đến cơ quan Qun lý xuất nhập cnh qua đường bưu điện.

4. Cần trình bày khi mất hộ chiếu như thế nào?

Trình báo mất hộ chiếu, hủy và khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu bị mất

a. Trách nhiệm của người được cấp hộ chiếu bị mất:

- Nếu hộ chiếu bị mất ở trong nước thì trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện mất phải có đơn trình báo và có xác nhận của Công an phường, xã, thị trấn nơi gần nhất, sau đó trực tiếp nộp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an tỉnh, thành phố nơi thường trú hoặc tạm trú.

- Nếu hộ chiếu bị mất ở nước ngoài thì phải có đơn trình báo ngay với cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi gần nhất và cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại.

- Nội dung đơn trình báo cần ghi rõ: họ và tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú hoặc tạm trú, số hộ chiếu, ngày cấp, cơ quan cấp, thời gian, địa điểm xảy ra và lý do mất hộ chiếu.

b. Xử lý của cơ quan tiếp nhận đơn trình báo:

- Khi tiếp nhận đơn trình báo mất hộ chiếu của công dân, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh phải cấp cho người bị mất hộ chiếu giấy xác nhận để người đó sử dụng vào việc đề nghị cấp lại hộ chiếu nếu có nhu cầu.

- Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài khi nhận đơn trình báo mất hộ chiếu có trách nhiệm chuyển đơn hoặc thông báo nội dung trong đơn về Cục Quản lý xuất nhập cảnh bằng cách nhanh nhất để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó.

- Cục Quản lý xuất nhập cảnh khi nhận được thông tin về hộ chiếu bị mất ở nước ngoài phải thực hiện ngay việc hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đó và thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để cơ quan này có cơ sở xem xét cấp lại hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh cho công dân về nước theo quy định.

c. Hộ chiếu bị mất đã hủy giá trị sử dụng, khi tìm thấy không được khôi phục giá trị sử dụng. Trường hợp vì lý do nhân đạo, cấp thiết sau đây thì có thể được khôi phục để xuất cảnh, nhập cảnh:

- Trong hộ chiếu đã có thị thực của nước ngoài còn giá trị.

- Các trường hợp sau

Những trường hợp sau đây có nhu cầu cấp hộ chiếu gấp có thể trực tiếp hoặc ủy thác cho cơ quan, tổ chức có tư cách pháp nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh:

+ Người cần đi nước ngoài để chữa bệnh nếu có giấy tờ chỉ định của bệnh viện cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên hoặc bệnh viện của các Bộ, ngành.

+ Người có thân nhân ruột thịt ở nước ngoài bị tai nạn, bệnh tật, bị chết cần phải đi gấp để giải quyết, nếu có giấy tờ chứng minh những sự việc đó.+ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân viên trong Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, nếu có văn bản của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị có tư cách pháp nhân nơi người đó đang làm việc đề nghị.

+ Trường hợp có lý do cấp thiết khác đủ căn cứ thì Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, cấp hộ chiếu theo đúng quy định pháp luật.

- Những trường hợp thuộc diện nêu trên, người có hộ chiếu phải có đơn đề nghị khôi phục giá trị sử dụng của hộ chiếu, gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh kèm theo hộ chiếu đó. Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, trả lời trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc.

5. Không báo mất hộ chiếu có sao không?

Hộ chiếu là loại giấy tờ sử dụng để xuất, nhập cảnh, chứng minh quốc tịch và nhân thân. Trên hộ chiếu có chứa các thông tin nhân thân quan trọng, nếu làm mất và rơi vào tay kẻ xấu có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Chính vì vậy khi bị mất hộ chiếu, người dân bắt buộc phải trình báo để hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu đã mất. Nếu không trình báo mất hộ chiếu, công dân có thể bị phạt hành chính theo quy định tại Điều 18 Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Cụ thể theo Điều 18, hành vi không thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất, hư hỏng hộ chiếu, giấy thông hành hoặc các giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế; các loại giấy tờ cấp cho người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam hoặc thẻ ABTC sẽ bị phạt từ 500.000 - 02 triệu đồng.

Hoatieu xin chia sẻ Mẫu TK05: Đơn trình báo mất hộ chiếu 2023 mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 23.178
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo