Mẫu thông báo vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2024

Mẫu thông báo vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân mới nhất là mẫu số 03 được ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ban hành ngày 17/4/2023 của Chính phủ và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Trong bài viết dưới đây, Hoatieu.vn xin gửi đến bạn đọc mẫu thông báo vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân chi tiết và cách viết.

1. Mẫu thông báo vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân mới nhất

Mẫu Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân là Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP. Dưới đây là hình ảnh Mẫu Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân:

Mẫu thông báo vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân

TÊN TỔ CHỨC
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số:........, ngày... tháng... năm...

THÔNG BÁO

VI PHẠM QUY ĐỊNH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Kính gửi: Bộ Công an

(Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an)

Thực hiện quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân,..................1[10] gửi Bộ Công an hồ sơ đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân, như sau:

1. Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp

- Tên tổ chức, doanh nghiệp:................................................................................

- Địa chỉ trụ sở chính:...........................................................................................

- Địa chỉ trụ sở giao dịch:.....................................................................................

- Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số:..... do.... cấp ngày... tháng... năm... tại...

- Điện thoại:.......................................... Website..................................................

- Nhân sự chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân:

Họ và tên:..............................................................................................................

Chức danh:............................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (cố định và di động):..........................................................

Email:....................................................................................................................

2. Mô tả hành vi vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân

- Thời gian:...........................................................................................................

- Địa điểm:............................................................................................................

- Hành vi:..............................................................................................................

- Tổ chức, cá nhân, các loại dữ liệu cá nhân và số lượng dữ liệu liên quan;

- Nhân sự chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân:.............................................

Họ và tên:..............................................................................................................

Chức danh:............................................................................................................

Số điện thoại liên lạc (cố định và di động):..........................................................

Email:....................................................................................................................

- Hậu quả xảy ra:...................................................................................................

- Biện pháp áp dụng:.............................................................................................

3. Tài liệu kèm theo

1............................................................................................................................

2............................................................................................................................

4. Cam kết

(Tên cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp) xin cam kết: Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp thông tin cung cấp và tài liệu kèm theo.

Nơi nhận:
- Như trên;
...
TM. TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

2. Cách điền Tờ thông báo vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân

Mẫu tờ thông báo vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân được quy định tại Điều 23 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định về thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân như sau:

Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

1. Trường hợp phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân thông báo cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) chậm nhất 72 giờ sau khi xảy ra hành vi vi phạm theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định này. Trường hợp thông báo sau 72 giờ thì phải kèm theo lý do thông báo chậm, muộn.

2. Bên Xử lý dữ liệu cá nhân phải thông báo cho Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân một cách nhanh nhất có thể sau khi nhận thấy có sự vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
....

=> Như vậy, trong trường hợp phát hiện ra hành vi vi phạm pháp luật đối với dữ liệu cá nhân; dữ liệu cá nhân bị xử lý sai mục đích, không đúng thỏa thuận ban đầu giữa chủ thể dữ liệu và Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân. Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân có nghĩa vụ thông báo cho Bộ Công an chậm nhất 72 giờ sau khi xảy ra hành vi vi phạm.

Việc thông báo cho Cơ quan công an về hành vi vi phạm pháp luật đối với dữ liệu cá nhân thông qua hình thức nộp Tờ thông báo vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Do đó, trong tờ khai phải đảm bảo thông tin ngắn gọn, rõ ràng và đầy đủ nội dung gồm:

- Thông tin về tổ chức, doanh nghiệp muốn thông báo cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao): tên doanh nghiệp, địa chỉ, số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Thông tin cá nhân của người chịu trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của tổ chức/doanh nghiệp: họ tên, chức danh, thông tin liên hệ (số điện thoại, email)

- Nội dung thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân:

+ Mô tả chi tiết sự việc vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân, bao gồm: thời gian, địa điểm, hành vi, tổ chức, cá nhân, các loại dữ liệu cá nhân và số lượng dữ liệu liên quan.

+ Hậu quả, thiệt hại xảy ra và biện pháp được đưa ra để giải quyết, giảm thiểu tác hại của hành vi vi phạm.

+ Trường hợp không thể thông báo đầy đủ các nội dung về hậu quả, thiệt hại đã xảy ra và giải pháp khắc phục do có những vụ việc gây hậu quả lâu dài về sau, việc thông báo có thể được thực hiện theo từng đợt, từng giai đoạn.

- Tài liệu liên quan đến sự việc vi phạm pháp luật đối với dữ liệu cá nhân.

- Cam kết của tổ chức, doanh nghiệp về thông tin khai báo.

3. Vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân thì bị xử lý như thế nào?

Tại Điều 4 Nghị định 13/2023/NĐ-CP quy định việc xử lý vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân như sau:

Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy theo mức độ có thể bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự theo quy định.

=> Như vậy, trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân xâm phạm dữ liệu cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý như sau:

  • Xử lý kỷ luật;
  • Xử phạt vi phạm hành chính;
  • Xử lý hình sự.

4. Khi phát hiện vi phạm về dữ liệu cá nhân thì báo cho cơ quan nào?

Căn cứ Khoản 6 Điều 23 Nghị định 13/2023/NĐ-CP có quy định về việc thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân như sau:

6. Tổ chức, cá nhân thông báo cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) khi phát hiện các trường hợp sau:

a) Phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với dữ liệu cá nhân;

b) Dữ liệu cá nhân bị xử lý sai mục đích, không đúng thỏa thuận ban đầu giữa chủ thể dữ liệu và Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân hoặc vi phạm quy định của pháp luật;

c) Không bảo đảm quyền của chủ thể dữ liệu hoặc không được thực hiện đúng;

d) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

=> Theo quy định nêu trên thì người dân phát hiện vi phạm về dữ liệu cá nhân sẽ thông báo về cho Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao).

5. Thủ tục thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2024

5.1. Hồ sơ thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

  • Khai mẫu thông báo vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân - mẫu số 03 được ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • Các tài liệu kèm theo liên quan đến sự việc vi phạm pháp luật đối với dữ liệu cá nhân.

5.2. Trình tự thực hiện thủ tục thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bước 1: Tổ chức, cá nhân truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc tải mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP khi phát hiện xảy ra vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Trường hợp chưa có Cổng thông tin Quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân thì liên hệ trực tiếp Cục A05.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân cung cấp các thông tin theo hướng dẫn trên Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc khai theo mẫu 03 ban hành kèm theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân gửi thông báo thông tin qua Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc gửi văn bản đã khai thông tin về Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Bước 4: Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phản hồi thông tin về kết quả thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Thời gian tiếp nhận thông báo: Thực hiện 24h/ngày, tất cả các ngày trong tuần.

Cách thức thực hiện:

- Trực tuyến: truy cập Cổng thông tin quốc gia về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

- Trực tiếp: tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Trên đây là tư vấn của Hoatieu.vn về Mẫu thông báo vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân năm 2024 và Thủ tục Thông báo vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân mới nhất.

Mời các bạn đón đọc các nội dung khác tại mục Biểu mẫu nhé. 

Đánh giá bài viết
1 40
0 Bình luận
Sắp xếp theo