Mẫu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ 2024

Mẫu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ là gì? Mẫu bản báo cáo gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu báo cáo báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao được cấp dưới soạn thảo và gửi lên cấp trên đánh giá, để có thể đưa ra những định hướng khắc phục, hạn chế xảy ra, cũng như công nhận những thành quả đã đạt được. Mẫu nêu ra kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức vụ. Từ đó đưa ra được phương hướng phấn đấu cho những năm tiếp theo. Dưới đây là Mẫu bản báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ cùng hướng dẫn cách viết chi tiết.

1. Định nghĩa mẫu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ là gì?

Mẫu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo về việc đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, kết quả thực hiện...

2. Mẫu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ số 1

Mẫu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ Hiệu trưởng

Họ và tên: ............

Ngày sinh: .................

Chức vụ: Hiệu trưởng

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học .....................

Thời gian bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng lần đầu tháng............ Hiệu trưởng trường Tiểu học Cao Dương. Từ tháng ............. đến nay: Hiệu trưởng trường Tiểu học ......................

I. Thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1. Kết quả về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của bản thân trong thời gian giữ chức Hiệu trưởng.

Tôi đã chủ động phối hợp với Ban chấp hành công đoàn xây dựng quy hoạch phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục; báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện trước hội đồng trường và các cấp có thẩm quyền hằng năm.

Thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và các hội đồng tư vấn trong nhà trường; bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó; phân công quản lý, đánh giá xếp loại; khen thưởng, thi hành kỷ luật đối với giáo viên, nhân viên theo quy định.

Quản lý hành chính, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính, tài sản của nhà trường.

Quản lý học sinh và tổ chức các hoạt động giáo dục của nhà trường.

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị - xã hội trong nhà trường hoạt động nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; Thực hiện xã hội hoá giáo dục, phối hợp tổ chức, huy động các lực lượng xã hội cùng tham gia hoạt động giáo dục, phát huy vai trò của nhà trường đối với cộng đồng.

2. Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện

Với cương vị là Đảng ủy viên, bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường, tôi luôn quan tâm đến việc xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, phối hợp với công đoàn quan tâm chăm lo đến đời sống vật chất cũng như tinh thần, tình cảm của CCVC; chỉ đạo thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và phong trào thi đua Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Bằng những nỗ lực phấn đấu của bản thân, tôi đã cùng với các đồng nghiệp trong ban giám hiệu, chỉ đạo nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ các năm học.

Thường xuyên nghiên cứu các văn bản hướng dẫn về chuyên môn của các cấp để chỉ đạo thực hiện đúng tinh thần, thâm nhập thưc tế, thăm lớp, dự giờ, tăng cường công tác kiểm tra. Luôn coi trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, tạo điều kiện cho giáo viên ứng dụng CNTT vào soạn giảng.

3. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

a. Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và ý thức tổ chức kỷ luật

Lập trường, tư tưởng vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng.

Tôi luôn thực hiện tốt các Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Chấp hành tốt các quy chế của ngành, quy định của đơn vị, địa phương, tham gia đầy đủ các hoạt động của Đảng bộ, chi bộ.

b. Tinh thần học tập nâng cao trình độ.

Luôn coi trọng việc học BDTX, trau dồi nghiệp vụ chuyên môn, phấn đấu nâng cao trình độ và năng lực công tác, có ý thức tự học, tự rèn, luôn tự phấn đấu để vươn lên trong mọi lĩnh vực công tác.

c. Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác

Có lối sống lành mạnh, giản dị, trung thực, thẳng thắn, bản thân không làm những việc vi phạm phẩm chất, danh dự nhà giáo. Gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”.

Có tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trong công tác.

d. Tính trung thực, khách quan trong công tác

Trong quá trình công tác tôi luôn có tính trung thực và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan trong mọi lĩnh vực, đặc biệt trong phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhà trường, giao đúng người, đúng việc; khách quan trong việc chỉ đạo tập thể đánh giá, xếp loại, xét danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân trong đơn vị cũng như trong việc quy hoạch cán bộ quản lý, tổ trưởng khối trưởng,...

đ. Tác phong, quan hệ phối hợp công tác; tinh thần thái độ phục vụ nhân dân

Tác phong mẫu mực, có ý thức xây dựng khối đoàn kết nội bộ, luôn gần gũi thân ái với đồng nghiệp và học sinh. Tích cực xây dựng phong trào thi đua trong nhà trường, động viên, khuyến khích mọi thành viên trong đơn vị tham gia sôi nổi. Được bạn bè, đồng nghiệp tin yêu, quý mến; luôn tận tụy với công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ đạo, phối hợp với các đoàn thể trong nhà trường hoạt động có hiệu quả thúc đẩy phong trào Dạy và Học. Lãnh đạo chi bộ đảng phát huy được tính chiến đấu của Đảng, luôn đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong nhà trường. Tôi luôn luôn là một đảng viên gương mẫu, đi đầu trong các phong trào của nhà trường cũng như của chi bộ Đảng.

Bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, động viên khuyến khích và tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh làm công tác từ thiện dưới nhiều hình thức.

3. Kết quả công tác về khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của nhà trường, cá nhân trong thời gian cá nhân giữ chức vụ Hiệu trưởng

* Đối với trường Tiểu học Cao Dương:

Tôi luôn chỉ đạo các hoạt động giáo dục và giảng dạy đạt hiệu quả cao. Vì vậy kết quả của nhà trường đạt:

Từ năm học .......... đến năm học ........., ...năm liền đạt danh hiệu “Tập thể lao động Tiên tiến”. Năm học ..........vừa qua đạt danh hiệu “Tập thể lao động Tiên tiến Xuất sắc”. Cùng tập thể nhà trường và các cấp lãnh đạo phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.

* Đối với trường Tiểu học .....................:

Đơn vị công tác mới tôi cùng các đ/c trong Ban giám hiệu luôn lãnh đạo, chỉ đạo tốt các hoạt động giáo dục. Quan tâm bổ sung cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị dạy học để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác Dạy-Học

Kết quả học kỳ I năm học ............. chất lượng giáo dục của nhà trường đạt 100% HS đạt về năng lực, phẩm chất; 99,7% HS hoàn thành môn học, 23 em đạt danh hiệu giỏi cấp huyện. Trong đó 1 em đạt giải nhất. Trong đợt thi GVDG cấp huyện có 25 GV tham gia thi được Ban giám khảo đánh giá chất lượng giờ dạy cao. 2 GV tham gia thi GVDG cấp huyên môn Tập đọc và Tự nhiên xã hội lớp 3; chuyên đề Thanh lịch văn minh đều đạt giải cao. Năm học .......... phấn đấu giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và tập thể lao động tiên tiến cấp huyện.

* Đối với cá nhân:

- Năm năm liền đạt Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng giấy khen của Đảng ủy. Đặc biệt năm .....được Huyện ủy tặng giấy khen đảng viên tiêu biểu.

- Liên tục các năm học được CT huyện và Trưởng phòng GD&ĐT đánh giá cán bộ công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm.

- 3 sáng kiến kinh nghiệm đạt Cấp TP (Trong đó 2 SKKN được xếp loại C và 1 SKKN xếp loại B)

- Năm ....Liên đoàn lao động huyện tặng giấy khen gia đình văn hóa tiêu biểu.

- Năm ....liên đoàn lao động cấp TP tặng giấy khen danh hiệu giỏi việc trường đảm việc nhà.

- Liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

......, ngày ....tháng ...năm ...

NGƯỜI BÁO CÁO

3. Mẫu báo cáo đánh giá kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong thời gian giữ chức vụ số 2

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
ĐƠN VỊ……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

…….., ngàythángnăm

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỨC TRÁCH NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO

Họ và tên: …………………………..........…… Ngày sinh: ………………………………..

Chức vụ hiện giữ: ………………………………………. (được bổ nhiệm tại Quyết định số……… ngày... tháng ... năm...)

Đơn vị: ...........................................................................................................................

I. Tự đánh giá về kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ

1. Tóm tắt về chức trách, nhiệm vụ được phân công

2. Đánh giá kết quả thực hiện

a) Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

b) Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc:

- Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống;

- Về ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc;

- Việc đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân;

- Trách nhiệm nêu gương của bản thân; việc quy tụ, đoàn kết nội bộ.

c) Về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ; mối quan hệ với tập thể lãnh đạo và cấp ủy

d) Về thực hiện nhiệm vụ được giao

- Kết quả thực hiện chức trách, quyền hạn theo quy định;

- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Bản Chương trình hành động trước khi được bổ nhiệm.

3. Tự đánh giá ưu, nhược điểm và nguyên nhân

II. Chương trình/Kế hoạch công tác nếu được bổ nhiệm lại

NGƯỜI BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Hướng dẫn viết báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao

Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ bao gồm những nội dung chính như sau:

– Mở đầu báo cáo Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ cần có đầu đủ thông tin đơn vị công tác, quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm lập báo cáo.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ có thông tin của chủ thể là người thực hiện các nhiệm vụ:

  • Tên, ngày tháng năm sinh.
  • Chức vụ.
  • Đơn vị công tác.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ khái quát về nhiệm vụ được giao trong năm.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên những thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên các khó khăn, trở ngại khi thực hiện nhiệm vụ.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên kết quả thực hiện nhiệm vụ.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên mức độ hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên tác động từ kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ bao gồm tác động tích cực, tác động tiêu cực.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên bài học rút ra từ kết quả thực hiện.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ nói nên những biện pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ cần có xác nhận của người thực hiện nhiệm vụ.

– Một mẫu báo cáo kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao sẽ cần có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, quản lý.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
2 29.690
0 Bình luận
Sắp xếp theo