Mẫu số 06 - VT: Bảng kê mua hàng 2024 mới nhất

Mẫu bảng kê mua hàng là mẫu bảng liệt kê về những sản phẩm hàng hóa đã mua của các đơn vị doanh nghiệp. Mẫu bảng kê mua hàng được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTCThông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mẫu bảng kê mua hàng đã được chỉnh sửa và cập nhật nội dung chính xác, các bạn có thể tải về và sử dụng luôn mà không cần phải chỉnh sửa nhiều. Mời các bạn tham khảo chi tiết tại đây.

Bảng kê mua hàng là chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, ... lập trong Bảng kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT.

I. Bảng kê mua hàng là gì?

Bảng kê mua hàng là chứng từ dùng để kê khai mua vật tư, công cụ, hàng hóa hay các dịch vụ trên thị trường tự do đối với các trường hợp người bán thuộc diện không cần phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vị theo quy định pháp luật.

II. Mục đích của bảng kê mua hàng

Bảng kê mua hàng được lập với mục đích chứng từ kê khai mua vật tư, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, dịch vụ lặt vặt trên thị trường tự do trong trường hợp người bán thuộc diện không phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo quy định làm căn cứ lập phiếu nhập kho, thanh toán và hạch toán chi phí vật tư, hàng hóa,... lập trong Bảng kê khai này không được khấu trừ thuế GTGT.

III. Mẫu bảng kê mua hàng mới nhất

1. Mẫu bảng kê mua hàng theo Thông tư 133

Mẫu bảng kê mua hàng dưới đây là mẫu số 06-VT được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Đây là mẫu mới và vẫn đang có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

Đây là mẫu bảng kê mua hàng được áp dụng đối với:

+ Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (bao gồm cả doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trừ doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp do Nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ, công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Luật Hợp tác xã.

+ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực đặc thù như điện lực, dầu khí, bảo hiểm, chứng khoán ... đã được Bộ Tài chính ban hành hoặc chấp thuận áp dụng chế độ kế toán đặc thù.

Mẫu số 06 - VT: Bảng kê mua hàng 2022

Đơn vị: ...............................

Bộ phận: ............................

Mẫu số 06 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày....tháng....năm ....

Quyển số: ...............

Số: .........................

Nợ: ........................

Có: ........................

- Họ và tên người mua: .............................................

- Bộ phận (phòng, ban): ............................................

STTTên, quy cách, phẩm chất
hàng hoá (vật tư, công cụ...)
Địa chỉ
mua hàng
Đơn
vị tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
ABCD123
Cộngxxx

Tổng số tiền (Viết bằng chữ): ...............................................................................

* Ghi chú: ...........................................................................................................

Người mua
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt mua
(Ký, họ tên)

2. Mẫu bảng kê mua hàng theo thông tư 200

Mẫu bảng kê mua hàng dưới đây là mẫu số 06-VT được ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành. Đây cũng là một mẫu có hiệu lực pháp luật. Mời các bạn tham khảo.

Đây là mẫu bảng kê mua hàng được áp dụng đối với:

+ Các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

+ Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình.

Đơn vị:...................

Bộ phận:................

Mẫu số 06 - VT
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày .... tháng .... năm ....

Quyển số: ...............
Số: ...............
Nợ: ..............
Có: ...............

- Họ và tên người mua:............................................................................................

- Bộ phận (phòng, ban):............................................................................................

STTTên, quy cách, phẩm chất
hàng hoá (vật tư, công cụ...)
Địa chỉ
mua hàng
Đơn
vị tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
ABCD123
Cộngxxx

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):........................................................................................

* Ghi chú:....................................................................................................................

Người mua
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt mua
(Ký, họ tên)

3. Mẫu Bảng kê mua hàng theo Quyết định 48

Mẫu Bảng kê mua hàng theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC đã hết hiệu lực pháp luật. Hoatieu chỉ liệt kê vào bài cho các bạn tham khảo.

Đơn vị:...................Mẫu số 06 - VT
Bộ phận:................(Ban hành theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC
Ngày 14 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài chính)

BẢNG KÊ MUA HÀNG

Ngày .... tháng .... năm ....

Quyển số: ...............
Số: ...............
Nợ: ..............
Có: ...............

- Họ và tên người mua:............................................................................................

- Bộ phận (phòng, ban):............................................................................................

STTTên, quy cách, phẩm chất
hàng hoá (vật tư, công cụ...)
Địa chỉ
mua hàng
Đơn
vị tính
Số
lượng
Đơn
giá
Thành
tiền
ABCD123
Cộngxxx

Tổng số tiền (Viết bằng chữ):......................................................................................

Ghi chú:..................................................................................................................

Người mua

(ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)

Người duyệt mua

(ký, họ tên)

IV. Hướng dẫn cách viết bảng kê mua hàng:

BẢNG KÊ MUA HÀNG
(Mẫu số 06 -VT)

Góc trên bên trái của Bảng kê mua hàng ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng Bảng kê mua hàng. Bảng kê mua hàng phải đóng thành quyển và ghi số từng quyển dùng trong 1 năm. Mỗi quyển "Bảng kê mua hàng" phải được ghi số liên tục từ đầu quyển đến cuối quyển.

Ghi rõ họ tên, địa chỉ hoặc nơi làm việc của người trực tiếp mua hàng.

  • Cột A, B, C, D: Ghi số thứ tự, tên, quy cách, phẩm chất, địa chỉ mua hàng và đơn vị tính của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ.
  • Cột 1: Ghi số lượng của mỗi loại vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua.
  • Cột 2: Ghi đơn giá mua của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua.
  • Cột 3: Ghi số tiền của từng thứ vật tư, công cụ, dụng cụ đã mua (Cột 3 = Cột 1 x Cột 2).
  • Dòng cộng ghi tổng số tiền đã mua các loại vật tư, công cụ ghi trong Bảng.
  • Các cột B, C, 1, 2, 3 nếu còn thừa thì được gạch 1 đường chéo từ trên xuống.
  • Bảng kê mua hàng do người mua lập 2 liên (đặt giấy than viết 1 lần hoặc in từ máy tính 02 bản giống nhau).

Sau khi lập xong, người mua ký và chuyển cho kế toán trưởng soát xét, ký vào Bảng kê mua hàng. Người đi mua phải chuyển "Bảng kê mua hàng" cho giám đốc hoặc người được uỷ quyền duyệt và làm thủ tục nhập kho (nếu có) hoặc giao hàng cho người quản lý sử dụng.

Liên 1 lưu, liên 2 chuyển cho kế toán làm thủ tục thanh toán và ghi sổ.

Trên đây là Mẫu số 06 - VT: Bảng kê mua hàng 2024 mới nhất và các quy định liên quan. Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
15 104.645
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo