Hướng dẫn lập tờ khai thuế Môn bài năm 2024 mới nhất

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân khi sản xuất - kinh doanh phải nộp lệ phí môn bài hàng năm. Hiện nay, việc kê khai và nộp thuế môn bài được thực hiện bằng 2 cách: Trực tiếp và trực tuyến. Sau đây là Cách lập tờ khai lệ phí môn bài bằng mẫu 01/LPMB mới nhất năm 2023 theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Mời các bạn tham khảo.

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài hay lệ phí môn bài là loại thuế kinh doanh của tổ chức và cá nhân kinh doanh thường xuyên hoặc buôn từng chuyến hàng đều phải nộp. Đây là thuế trực thu và được thu hàng năm. Tuy mức nộp thuế môn bài không lớn nhưng là nghĩa vụ bắt buộc, trừ một số trường hợp được miễn. Vì thế, định kỳ hàng năm, những doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế phải lập tờ khai thuế môn bài mẫu số 01/LPMB gửi cơ quan thuế.

2. Đối tượng phải nộp thuế môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp được miễn lệ phí môn bài, bao gồm:

- Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã.

- Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức kinh tế của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân.

- Tổ chức khác hoạt động sản xuất, kinh doanh.

- Chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức trên (nếu có).

- Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

3. Mẫu tờ khai lệ phí môn bài bằng mẫu 01/LPMB theo thông tư 80/2021/TT-BTC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI

[01] Kỳ tính lệ phí: Năm ........

[02] Lần đầu: ☐ [03] Bổ sung lần thứ:...

[04] Người nộp lệ phí: ....................................

[05] Mã số thuế:

[06] Đại lý thuế (nếu có):.................................

[07] Mã số thuế:

[08] Hợp đồng đại lý thuế số:..............ngày ........

[09] Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

STT

Tên người nộp lệ phí hoặc tên địa điểm kinh doanh

Địa chỉ

(Ghi rõ địa chỉ quận/huyện, tỉnh/thành phố)

Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức lệ phí môn bài

Số tiền lệ phí môn bài phải nộp

Số tiền lệ phí môn bài được miễn

Trường hợp miễn lệ phí môn bài

(Ghi trường hợp được miễn theo quy định)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)-(8)

(8)

(9)

1

Người nộp lệ phí môn bài

2

Địa điểm kinh doanh

(ghi rõ tên)

.........

Tổng cộng các địa điểm kinh doanh:

Tổng cộng

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên:..............................

Chứng chỉ hành nghề số:.......

..., ngày....... tháng....... năm.......

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)/Ký điện tử)

4. Hướng dẫn lập tờ khai thuế Môn bài

Dưới đây là cách viết tờ khai thuế Môn bài năm 2023. Đối với các cá nhân, tổ chức muốn nộp tờ khai lệ phí môn bài thì bạn phải tải mẫu 01/LPMB theo thông tư 80/2021/TT-BTC phía trên và điền từng chỉ tiêu thật chính xác. Các bạn nên đọc thật kỹ hướng dẫn lập tờ khai thuế Môn bài để biết cách điền cho đúng, nếu điền không đúng thì các cơ quan sẽ trả về để bạn lập lại, rất mất công.

Chỉ tiêu [01]: Kê khai năm tính lệ phí môn bài.

Chỉ tiêu [02]: Chỉ tích chọn đối với lần đầu kê khai.

Chỉ tiêu [03]: Chỉ tích chọn đối với trường hợp người nộp lệ phí (sau đây gọi chung là NNT và viết tắt là NNT) đã nộp tờ khai nhưng sau đó phát hiện có thay đổi thông tin về nghĩa vụ kê khai và thực hiện kê khai lại thông tin thuộc kỳ tính lệ phí đã kê khai. Lưu ý, NNT chỉ thực hiện chọn một trong hai chỉ tiêu [02] và [03], không chọn đồng thời cả hai chỉ tiêu.

Chỉ tiêu [04] đến chỉ tiêu [05]: Kê khai thông tin theo đăng ký thuế của NNT.

Chỉ tiêu [06] đến chỉ tiêu [08]: Kê khai thông tin đại lý thuế (nếu có).

Chỉ tiêu [09]: Chỉ tích chọn trong trường hợp NNT đã kê khai LPMB, sau đó thành lập mới địa điểm kinh doanh.

5. Điểm mới của tờ khai lệ phí môn bài theo Thông tư 80/2021/TT-BTC so với Nghị định 139/2016/NĐ-CP

 • Sửa tên chỉ tiêu [21] “Khai bổ sung cho cơ sở mới thành lập trong năm” thành chỉ tiêu [09] “Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm” vì địa điểm kinh doanh được cấp mã số 5 số không phải là mã số thuế.
 • Sửa tên cột (4) “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư, doanh thu” thành cột (5) “Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư” để phù hợp với quy định về chính sách LPMB đối với cá nhân, nhóm cá nhân hộ gia đình.
 • Sửa tên STT 2 cột (2) “Đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc cùng địa phương” thành “Địa điểm kinh doanh” phù hợp với Khoản 1, Điều 10, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.
 • Bổ sung các cột chỉ tiêu: Địa chỉ, Mã số thuế người nộp lệ phí hoặc mã số địa điểm kinh doanh, số tiền lệ phí môn bài phải nộp, số tiền lệ phí môn bài được miễn, trường hợp miễn lệ phí môn bài (ghi trường hợp được miễn theo quy định) theo Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Nghị định số 22/2020/NĐ-CP.
 • Bổ sung dòng “Tổng cộng các địa điểm kinh doanh” để tính tổng số phải nộp của địa điểm kinh doanh thuộc người nộp lệ phí kê khai.

6. Cách lập tờ khai lệ phí môn bài 2023 trên trang thuế điện tử

Bước 1: Đăng nhập vào trang thuế điện tử

Các bạn hãy truy cập vào trang web thuế điện tử tại địa chỉ: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ bằng tên tài khoản và mật khẩu đã được cấp của Doanh nghiệp.

Các bạn nhập lần lượt các thông tin theo thứ tự:

 • 01- Nhập tên đăng nhập thì các bạn chú ý tên đăng nhập khi điền là MST và có thêm chữ -QL (MST-QL), Ví dụ như là: 2400818425-QL.
 • 02- Mật khẩu các bạn điền theo mật khẩu đã đăng ký.
 • 03- Nhập mã bảo mật
 • 04- Bấm chọn đăng nhập.

Hướng dẫn lập tờ khai thuế Môn bài

Bước 2: Đăng ký nộp tờ khai lệ phí môn bài

Nếu doanh nghiệp chưa nộp và đăng ký nộp tờ khai lệ phí môn bài nào thì các bạn cần đăng ký thêm tờ khai trước khi nộp qua trang thuế điện tử.

Sau khi đăng nhập thành công vào trang thuế điện tử thì các bạn chọn mục “Khai thuế” tiếp đó chọn 🡪 “Đăng ký tờ khai”.

Cách lập tờ khai thuế môn bài

Trong mục “Đăng ký tờ khai ” các bạn thực hiện các bước sau:

 • 01- Di chuyển con trỏ chuột tìm chọn vào đúng mục “ THUẾ MÔN BÀI” .
 • 02- Bấm tích chọn vào ô vuông “01/MBAI – Tờ khai lệ phí môn bài (NĐ139/2016)” bên cạnh cột kỳ bắt đầu.
 • 03- Rồi bấm chọn “Đăng ký thêm tờ khai”.

Cách lập tờ khai lệ phí môn bài 2022 trên trang thuế điện tử

Tiếp theo sau khi “Đăng ký thêm tờ khai” bấm chọn “Tiếp tục”“Chấp nhận”.

🡺 Như vậy là các bạn đã đăng ký xong tờ khai thuế môn bài thành côngvà sẵn sàng để kê khai tờ khai lệ phí môn bài trực tuyến qua trang thuế điện tử rồi.

*Chú ý: Nếu trong trường hợp doanh nghiệp của các bạn đã từng nộp tờ khai thuế môn bài qua mạng thì không cần phải vào đăng ký tờ khai nữa mà chuyển luôn sang Bước 3.

Xem thêm các cách nộp tờ khai lệ phí môn bài khác tại: Cách nộp thuế môn bài

Trên đây là Hướng dẫn lập tờ khai thuế Môn bài năm 2024 mới nhất. Mời các bạn xem thêm các biểu mẫu Thuế - Kế toán - Kiểm toán trong mục biểu mẫu.

Đánh giá bài viết
1 2.245
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo