Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) là mẫu sổ cái dùng cho các doanh nghiệp. Mẫu sổ cái dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ bao gồm các nội dung, chứng từ ghi sổ, ngày tháng ghi sổ, số hiệu tài khoản đối ứng.... Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái tại đây.

Mẫu số S02c1-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S03b-DNN: Sổ cái

Cách ghi sổ kế toán Nhật ký - Sổ Cái theo Thông tư 200

Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Nội dung cơ bản của mẫu số S02c2-DNN: Sổ cái (dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ) như sau:

Mẫu sổ cái theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Đơn vị: .......................................

Địa chỉ: .......................................

Mẫu số S02c2-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ CÁI

(Dùng cho hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ)

Năm: ............

Tên tài khoản ......................

Số hiệu: .............................

Ngày, tháng ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
Số hiệu tài khoản đối ứng
Số tiềnTài khoản cấp 2
Số hiệu
Ngày, tháng
NợTK...TK...
TK...TK...
NợNợNợNợ
ABCDE12345678910
- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

- Cộng số phát sinh thángx
- Số dư cuối thángx
- Cộng lũy kế từ đầu quýx

- Sổ này có ........... trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ..........

- Ngày mở sổ: ..........

Ngày ... tháng ... năm ...
Người lập biểu
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Mẫu sổ cái theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

Địa chỉ:……….

Mẫu số: S02c2–DNN
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CÁI

(dùng cho hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)

Năm: ......................

Tên tài khoản: ........

Số hiệu: ..................

Ngày, tháng ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Diễn giải
Số hiệu tài khoản đối ứng
Số tiềnTài khoản cấp 2
Số hiệu
Ngày, tháng
NợTK...TK...
TK...TK...
NợNợNợNợ
ABCDE12345678910- Số dư đầu năm

- Số phát sinh trong tháng

- Cộng số phát sinh thángx
- Số dư cuối thángx
- Cộng lũy kế từ đầu quýx

- Sổ này có ....... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ......

- Ngày mở sổ: ..........

Người ghi sổ
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

Ngày .... tháng .... năm.....

Giám đốc
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đánh giá bài viết
1 4.451
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo