Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước 2024

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước là biểu mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 11/2020/NĐ-CP về lĩnh vực thu nộp ngân sách nhà nước. Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm mẫu Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước được ban hành kèm thông tư 84/2016/TT-BTC dưới đây.

1. Đối tượng áp dụng Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

 • Kho bạc Nhà nước (KBNN)
 • Cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan khác được chính phủ, Bộ Tài chính giao nhiệm vụ tổ chức thu NSNN.
 • Các ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam. Theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng, gọi chung là NHTM.
 • Các tổ chức, cá nhân thực hiện nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác thuộc NSNN.

2. Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Nghị định 11/2020/NĐ-CP

Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Không ghi vào
khu vực này

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt □ Chuyển khoản □

Loại tiền: VND □ USD □

Khác: …………..

Mẫu số 02
Ký hiệu: C1-02/NS

Mã hiệu: …………..

Số: ……………….

Số tham chiếu: .................

Người nộp thuế: ......................................Mã số thuế:..................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................

Quận/Huyện: ...........................................Tỉnh, TP:......................................................

Người nộp thay: ...........................................................................................................

Địa chỉ: Quận/Huyện: Tỉnh, TP:

Đề nghị NH/KBNN: trích TK số: .....................hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN □ TK tạm thu □ TK thu hồi hoàn thuế GTGT □

vào tài khoản của KBNN:....................................... Tỉnh, TP:........................................

Mở tại NH ủy nhiệm thu:................................................................................................

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước □ Thanh tra tài chính □ Thanh tra Chính phủ □ Cơ quan có thầm quyền khác □

Tên cơ quan quản lý thu:

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/NH phối hợp thu/KBNN ghi

STT

Số tờ khai/

Số quyết định / Số thông báo/Mã định danh hồ sơ (ID)

Kỳ thuế/

Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số

nguyên

tệ

Số tiền VND

chương

NDKT

(TM)

ĐBHC

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ :.............................................................................................

PHẤN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: …………………………. Nợ TK: .....................................

Có TK: ....................................

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày... tháng... năm...

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày tháng năm......

Người nộp tiền

Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

Thủ quỹ

Kế toán

Kế toán trưởng

(ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

3. Mẫu giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo Thông tư 84/2016/TT-BTC

Mẫu số: C1- 02/NS

(Ban hành kèm theo Thông tư số 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính)

Mã hiệu: ..................

Số: .........................

GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tiền mặt ... Chuyển khoản ...

Loại tiền: VND ... USD ... Khác :…….

Số tham chiếu (1):..........

Người nộp thuế: ..................................................... Mã số thuế: .................

Địa chỉ: ……………………….Quận/Huyện: ……….Tỉnh, TP: ......................

Người nộp thay: ...........................................................................................

Địa chỉ:…………………………….Quận/Huyện: ………… Tỉnh, TP: …………

Đề nghị NH/ KBNN:. ……….trích TK số: …………....hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN theo: TK thu NSNN ... TK tạm thu ... TK thu hồi hoàn thuế GTGT ...

vào tài khoản của KBNN: ............................................................................

Tỉnh, TP: ......................................................................................................

Mở tại NH ủy nhiệm thu: ..............................................................................

Nộp theo văn bản của cơ quan có thẩm quyền: Kiểm toán nhà nước ... Thanh tra tài chính ... Thanh tra Chính phủ ... Cơ quan có thẩm quyền khác ...

Tên cơ quan quản lý thu: .............................................................................

Phần dành cho người nộp thuế ghi

Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/

NH phối hợp thu/ KBNN ghi

STT

Số tờ khai/Số quyết định/Số thông báo

Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số

nguyên tệ

Số tiền

VND

Mã chương

Mã tiểu mục

Tổng cộng

Tổng số tiền ghi bằng chữ (2): ...........................................................................

PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN:

Mã CQ thu: .......................... Nợ TK: ......................

Mã ĐBHC: .............................. Có TK: ...................

NGƯỜI NỘP TIỀN

Ngày… tháng… năm…

Người nộp tiền Kế toán trưởng

Thủ trưởng đơn vị

NGÂN HÀNG/KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Ngày……tháng……năm……

Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng

(Ghi chức danh, ký, họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ Kho

Ghi chú: Trường hợp nộp thuế điện tử: Người nộp tiền, Tổ chức T-VAN (nếu có), Tổng cục Thuế (nếu có), Ngân hàng/ KBNN thực hiện ký số; ghi tên; ngày, giờ

(1) Trường hợp nộp thuế điện tử từ Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, hệ thống tự động điền số tham chiếu để phục vụ công tác quản lý.

(2) Trường hợp nộp tiền bằng VND thì ghi bằng chữ theo tổng số tiền VND; Trường hợp nộp tiền bằng ngoại tệ thì ghi bằng chữ theo tổng số nguyên tệ và loại ngoại tệ.

4. Những lưu ý khi lập giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

4.1. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM chưa được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu: NNT phải ghi đầy đủ thông tin trên Giấy nộp tiền, trừ “phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)”.

 • Chỉ tiêu (1): Dùng trong trường hợp nộp các khoản thu trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thu;
 • Chỉ tiêu (2): Dùng trong trường hợp nộp vào khoản thuế GTGT đã được hoàn sai vào tài khoản thu hồi của quỹ hoàn thuế GTGT do cơ quan thuế quản lý.
 • Chỉ tiêu (3): Trường hợp nộp theo văn bản của Kiểm toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Tài chính, Cơ quan có thẩm quyền khác thì tích vào ô tương ứng;
 • Chỉ tiêu (4): Nội dung các khoản nộp NS

a. Trường hợp nộp cho tờ khai thuế phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước tháng 1/2014 hoặc quý 1/2014;
 • Nộp thuế GTGT từ hoạt động xổ số kiến thiết tháng 1/2014;
 • Nộp thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản quý 2/2014
 • Nộp thuế TNDN từ sản xuất kinh doanh quý 1/2014
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết quý 3/2014…

b. Trường hợp nộp cho Quyết định, Thông báo của cơ quan có thẩm quyền phải ghi cụ thể:

 • Nộp thuế GTGT từ sản xuất kinh doanh trong nước theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>
 • Nộp thuế TNDN từ hoạt động xổ số kiến thiết theo Quyết định số … ngày … của <cơ quan ban hành quyết định>.

c. Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan được cơ quan thuế ủy nhiệm thu nộp tiền vào NSNN: ghi theo loại thuế cần nộp, số, ngày của Bảng kê biên lai thu;

d. Trường hợp cơ quan thu tiền phạt nộp tiền vào NSNN: ghi loại tiền phạt cần nộp, số, ngày của Bảng kê thu tiền phạt.

 • Chỉ tiêu (5): Dùng trong trường hợp các tổ chức nộp tiền bằng chuyển khoản.

4.2. Trường hợp NNT nộp tiền tại NHTM đã được uỷ nhiệm thu/phối hợp thu:

 • NHTM in Giấy nộp tiền từ hệ thống, ký tên, đóng dấu để cấp cho NNT khi đã hoàn thành việc thu tiền thuế.

Lưu ý: NHTM căn cứ thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và thông tin trên Bảng kê nộp thuế do NNT lập để xác định mã Chương, mã Tiểu mục khi thu tiền thuế của NNT. Thông tin về mã Chương, mã Tiểu mục chỉ thể hiện tại “Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền (**)” để chuyển cho KBNN làm căn cứ hạch toán thu NSNN, không thể hiện trên liên Giấy nộp tiền cấp cho NNT.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Tín dụng - Ngân hàng trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
23 133.870
Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo